Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Märkning - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEperzan
ATC-kodA10BJ04
Ämnealbiglutide
TillverkareGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG – förpackning om 4 injektionspennor

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 30 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

4injektionspennor

4pennålar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln.

Vänta 15 minuter efter blandning innan injektionen ges.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C.

Får ej frysas.

Injektionspennorna kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 30

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG – Multiförpackning innehållande 12 engångsinjektionspennor och 12 pennålar (3 förpackningar om 4 pennor och 4 nålar) – utan bluebox-text

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 30 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Komponent i en multiförpackning om 3 förpackningar där varje förpackning innehåller 4 pennor och 4 pennålar.

Får ej säljas separat.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln.

Vänta 15 minuter efter blandning innan injektionen ges.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C.

Får ej frysas.

En kartong om 4 pennor och 4 nålar kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen. Återstående kartonger måste förvaras vid 2 °C–8 °C tills de ska användas.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/003

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 30

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT – Multiförpackning innehållande 12 engångsinjektionspennor och 12 pennålar (3 förpackningar om 4 pennor och 4 nålar) – med bluebox-text

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 30 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Multiförpackning: 12 pennor (3 förpackningar om 4 pennor/4 nålar).

Får ej säljas separat.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln.

Vänta 15 minuter efter blandning innan injektionen ges.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C.

Får ej frysas.

En kartong om 4 pennor och 4 nålar kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen. Återstående kartonger måste förvaras vid 2 °C–8 °C tills de ska användas.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/003

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 30

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG – förpackning om 4 injektionspennor

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 50 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

4injektionspennor

4pennålar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln. Tid för beredning.

Vänta 30 minuter efter blandning innan injektionen ges. 36

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C. Får ej frysas.

Injektionspennorna kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 50

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG – Multiförpackning innehållande 12 engångsinjektionspennor och 12 pennålar (3 förpackningar om 4 pennor och 4 nålar) – utan bluebox-text

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 50 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Komponent i en multiförpackning om 3 förpackningar där varje förpackning innehåller 4 pennor och 4 pennålar.

Får ej säljas separat.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln.

Tid för beredning

Vänta 30 minuter efter blandning innan injektionen ges.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C.

Får ej frysas.

En kartong om 4 pennor och 4 nålar kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen. Återstående kartonger måste förvaras vid 2 °C–8 °C tills de ska användas.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/004

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 50

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT – Multiförpackning innehållande 12 engångsinjektionspennor och 12 pennålar (3 förpackningar om 4 pennor och 4 nålar) – med bluebox-text

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eperzan 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. albiglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos innehåller 50 mg per 0,5 ml efter beredning.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, trehalosdihydrat, mannitol (E421), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Multiförpackning: 12 pennor (3 förpackningar om 4 pennor/4 nålar)

Får ej säljas separat.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln.

För subkutan användning.

En gång per vecka.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

Kassera injektionspennan efter användning.

Läs bipacksedeln.

Vänta 30 minuter efter blandning innan injektionen ges.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp vid 2 °C–8 °C.

Får ej frysas.

En kartong om 4 pennor och 4 nålar kan förvaras i rumstemperatur, ej över 30 °C, i högst 4 veckor före användningen. Återstående kartonger måste förvaras vid 2 °C–8 °C tills de ska användas.

Används inom 8 timmar efter beredning.

Används omedelbart efter nål har monterats.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/908/004

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

eperzan 50

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT PÅ FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eperzan 30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning albiglutid

För subkutan användning En gång per vecka.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 mg

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT PÅ FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eperzan 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning albiglutid

För subkutan användning En gång per vecka.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

50 mg

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel