Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Bipacksedel - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEperzan
ATC-kodA10BJ04
Ämnealbiglutide
TillverkareGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Bipacksedel: Information till patienten

Eperzan 30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Albiglutid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Eperzan är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Eperzan

3.Hur du tar Eperzan

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Eperzan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Bruksanvisning för den förfyllda injektionspennan (på nästa sida)

Vanliga frågor om bruksanvisningen för 30 mg förfylld injektionspenna

Läs båda sidor av denna bipacksedel

1.Vad Eperzan är och vad det används för

Eperzan innehåller den aktiva substansen albiglutid, som hör till en läkemedelsgrupp som kallas GLP- 1-receptoragonister och som används för att sänka blodsockervärdet (glukosvärdet) hos vuxna med typ 2-diabetes.

Du har typ 2-diabetes antingen för att:

kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockerhalten eller

för att kroppen inte kan använda insulinet på rätt sätt.

Eperzan hjälper kroppen att öka produktionen av insulin när blodsockret är högt.

Eperzan används för att kontrollera blodsockret, antingen

-ensamt, om ditt blodsocker inte kan kontrolleras med enbart kost och motion och du inte kan ta

metformin (ett annat diabetesläkemedel)

eller

-i kombination med andra diabetesläkemedel som intas via munnen (såsom metformin, eller läkemedel såsom sulfonylurea eller tiazolidinedioner), eller med insulin.

Det är mycket viktigt att du fortsätter följa alla kost- och livsstilsråd som du får från din läkare när du tar Eperzan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Eperzan

Använd inte Eperzan:

om du är allergisk mot albiglutid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att detta gäller dig ska du inte använda Eperzan förrän du har talat med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Eperzan

om du har typ 1-diabetes (insulinberoende) eller ketoacidos (en allvarlig komplikation till diabetes som uppkommer när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det finns för lite insulin), är detta läkemedel inte är lämpligt för dig. Tala med din läkare hur man kan känna igen symptom på ketoacidos och sök medicinsk behandling akut om de inträffar.

om du någonsin har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln). Din läkare beslutar om du kan ta Eperzan och förklarar symtomen på pankreatit för dig (se avsnitt 4).

om du tar sulfonylurea eller insulin för din diabetes, eftersom du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi). Din läkare kan behöva ändra dosen för dessa läkemedel för att minska risken. (Se ”Mycket vanliga biverkningar” i avsnitt 4 för tecken på lågt blodsocker).

om du har något allvarligt problem med magsäckstömningen (gastropares) eller om du har en allvarlig tarmsjukdom (allvarlig gastrointestinal sjukdom). Eperzan rekommenderas inte vid något av dessa tillstånd.

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Eperzan om du tror att något av detta gäller dig.

Barn och ungdomar

Det är okänt om Eperzan är säkert och effektivt för personer under 18 år. Eperzan rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Eperzan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (se även under avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).

Du ska inte ta akarbos om du har tarm obstruktion.

Tala med din läkare om du samtidigt använder akarbos och Eperzan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om det finns en möjlighet att du blir gravid måste du använda effektiva preventivmetoder när du tar detta läkemedel.

Graviditet

Tala omedelbart om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du blir gravid under behandlingen med Eperzan.

Det finns ingen information om säkerheten med Eperzan till gravida kvinnor. Eperzan ska inte användas under graviditet.

Om du planerar att skaffa barn kan läkaren besluta att avbryta behandlingen med Eperzan minst en månad innan du försöker bli gravid. Det beror på att det tar tid för Eperzan att lämna kroppen.

Amning

Om du ammar måste du rådfråga din läkare innan du använder Eperzan. Det är okänt om Eperzan utsöndras i bröstmjölk. Du och din läkare måste besluta om du ska använda Eperzan eller amma. Du ska inte göra båda delarna.

Fertilitet

Det är inte känt om Eperzan kan påverka fertiliteten hos män och kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Eperzan har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra och använda maskiner. Om du tar Eperzan och sulfonylurea eller insulin kan du dock få lågt blodsocker (hypoglykemi). Det kan göra det svårt för dig att koncentrera dig och göra dig yr eller sömnig. Om det händer ska du inte köra något fordon eller använda maskiner.

Eperzan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos om 0,5 ml, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Eperzan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 30 mg en gång i veckan, injicerad samma dag varje vecka. Din läkare kan öka dosen till 50 mg en gång i veckan om ditt blodsocker inte kan kontrolleras med 30 mg-dosen. Vid behov kan du ändra vilken veckodag du tar Eperzan så längde det gått minst 4 dagar efter den senaste dosen.

Du kan ta Eperzan när som helst under dygnet, med eller utan måltid.

Eperzan levereras i en injektionspenna som du kan injicera själv. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hur du injicerar Eperzan på rätt sätt. Eperzan injiceras under huden på magområdet, låret eller överarmens baksida. Du kan ge injektionen på samma kroppsdel varje vecka, men ge den inte på exakt samma ställe varje gång.

Eperzan får inte injiceras i en ven (intravenöst) eller i en muskel (intramuskulärt).

Injektionspennan innehåller pulver och vatten som du måste blanda innan du kan använda det. Efter avsnitt 6 i denna broschyr finns en Bruksanvisning med steg-för-steg-anvisningar om hur du blandar och injicerar läkemedlet. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du har frågor eller inte förstår hur du använder injektionspennan.

Blanda aldrig insulin och Eperzan. Om du måste ta båda läkemedlen samtidigt ska du göra det i två separata injektioner. Du kan ge båda injektionerna i samma kroppsdel (t.ex. magen), men du ska inte ge dem alltför nära varandra.

Om du har använt för stor mängd av Eperzan

Om du har tagit för mycket Eperzan, kontakta läkare eller apotekspersonal för råd. Visa dem om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln. Du kan bli kraftigt illamående, kräkas eller få huvudvärk.

Om du har glömt att ta Eperzan

Om du glömmer en dos ska du injicera nästa dos så snart som möjligt inom 3 dagar efter den glömda dosen. Därefter kan du återgå till att ta din injektion på den vanliga dagen. Om det har gått mer än

3 dagar sedan du glömde dosen ska du vänta tills det är dags för nästa dos och ta den som vanligt. Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Eperzan

Använd Eperzan så länge som läkaren rekommenderar. Om du slutar använda Eperzan kan ditt blodsocker påverkas. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Risk för akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

Pankreatit har rapporterats som en mindre vanlig biverkning. Det kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.

Pankreatit kan vara allvarligt och livshotande.

Om du får

svåra magsmärtor som inte ger med sig, kan det vara ett symtom på pankreatit. Smärtorna kan komma med eller utan kräkningar. De kan sprida sig från framsidan (bukområdet) bakåt mot ryggen.

Sluta ta Eperzan och tala med din läkare omedelbart.

Andra biverkningar som rapporterats med Eperzan

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

lågt blodsocker (hypoglykemi) om du använder Eperzan i kombination med insulin eller sulfonylurea. Varningstecken på lågt blodsocker kan vara kallsvettning, kall och blek hud, huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, känner sig förvirrad eller lättretlig, hungerkänslor, snabb puls och att du känner dig skakig och nervös. Din läkare kommer att berätta för dig vad du ska göra om du får lågt blodsocker.

diarré

illamående.

utslag, rodnad eller klåda i huden där du har injicerat Eperzan.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

lunginflammation

lågt blodsocker (hypoglykemi) om du använder enbart Eperzan eller Eperzan i kombination med metformin eller pioglitazon

oregelbundna hjärtslag

kräkningar

förstoppning

matsmältningsbesvär

halsbränna (gastroesofageal reflux).

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

• tarmobstruktion.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

• allergisk reaktion (överkänslighet); inkluderar symptom som lokalt eller utbrett hudutslag, rodnad eller klåda på huden samt andningssvårigheter.

Även andra biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens, kan ej beräknas från tillgänglig data):

minskad aptit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Eperzan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionspennan och kartongen efter ”EXP” eller ”Utg.dat”. Utgångdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara injektionspennor och nålar i originalkartongen tills de ska användas.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Läkemedlet kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30

°C) i högst 4 veckor före användningen. Efter denna tid ska injektionspennorna ha använts eller kasseras.

När pulver och vätska har blandats i injektionspennan ska pennan användas inom 8 timmar.

Använd pennan omedelbart efter att du har satt fast och fyllt nålen annars kan lösningen torka inuti nålen och täppa till denna.

Injektionspennan får endast användas en gång.

Låt nålen sitta kvar när du har använt injektionspennan. Kassera injektionspennan enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasserar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är albiglutid.

Varje injektionspenna om 30 mg avger 30 mg albiglutid i en volym om 0,5 ml.

-Vätskan utgörs av vatten för injektionsvätskor.

-Övriga innehållsämnen är: natriumdihydrogenfosfatmonohydrat och dinatriumfosfat, vattenfritt (se avsnitt 2 under ”Eperzan innehåller natrium”), trehalosdihydrat, mannitol och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Eperzan levereras i injektionspenna för egeninjektion. Varje injektionspenna innehåller ett vitt till gult pulver och en färglös vätska i åtskilda fack. En nål medföljer varje injektionspenna.

Injektionspennorna levereras i förpackningar om 4 pennor och 4 nålar och multipack med 3 förpackningar, vardera innehållande 4 pennor och 4 nålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irland

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

Glaxo Operations UK Limited (under namnet Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

info.lt@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast <{MM/ÅÅÅÅ}>

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

BRUKSANVISNING

Injektionspenna med Eperzan 30 mg att användas en gång per vecka

Läs alla anvisningar inklusive avsnittet Vanliga frågor och

 

Genom

följ stegen nedan för att blanda läkemedlet och förbereda

 

 

-skinlig

injektionspennan inför injektionen.

 

ampull

Spara dessa anvisningar och använd dem varje gång du

 

 

 

 

förbereder ditt läkemedel .

 

 

Om du inte utför steg A till C i rätt ordning kan

 

 

injektionspennan skadas.

 

 

 

Penn-

Beskrivning av injektionspennan

 

 

kropp

Injektionspennan har ett fack för läkemedelspulvret och ett fack för vattnet. Du måste blanda de båda genom att vrida på pennan.

Fönster

Siffran 3: Stora luftbubblor avlägsnas, injektionsknappen hoppar ut och pennan är klar för injektion.

Siffran 2: Läkemedelspulver och vatten blandas. Vänta i 15 minuter och sätt sedan fast nålen.

Siffran 1: Det är klart att börja. Läkemedelspulver och vatten finns i olika fack i den genomskinliga ampullen.

Injektionsknapp*

*Injektionsknappen befinner sig inuti pennan tills pennan är klar för injektion.

VIKTIGT:

Pennan får inte frysas. Den ska kasseras om den varit fryst.

Om den förvaras i kylskåp ska du låta den ligga i rumstemperatur i 15 minuter innan du börjar med steg A.

Nålarna får inte återanvändas, återförslutas eller tas bort från pennan. Kassera pennan direkt efter injektionen.

Innan du börjar: Tvätta händerna, samla ihop och kontrollera allt material

Tvätta händerna.

Ta upp en injektionspenna och en ny nål ur kartongen och kontrollera på etiketten på pennan att den säkert innehåller den läkemedelsdos som du ordinerats.

Ta fram en ren och tom mugg/glas som du kan sätta pennan i när läkemedlet blandas, en klocka/timer för att mäta blandningstiden och en behållare att kasta injektionspennan i (dessa saker medföljer inte produkten).

Nål

Eperzan 30 mg i engångspenna

Yttre nålskydd

Inre nålskydd

Nål

Skyddsflik

SÄTT INTE FAST

nålen förrän du blivit instruerad att göra så i steg B

Ren och tom mugg/glas

Klocka/timer

STEG A: Inspektera injektionspennan och blanda till läkemedlet

Inspektera din injektionspenna

Se till att du har allt du behöver enligt listan ovan (injektionspenna, nål, mugg, timer, burk för avfall).

Kontrollera utgångsdatum på pennan. Pennan får inte användas efter utgångsdatum.

KONTROLLERA UTGÅNGSDATUM

Kontrollera att pennan visar siffran [1] i sifferfönstret. ANVÄND INTE pennan om du inte ser siffran [1].

Vrid på injektionspennan för att blanda till läkemedlet

Håll i pennkroppen med den genomskinliga ampullen pekande uppåt så att du kan se siffran [1] i fönstret.

Vrid med andra handen den genomskinliga ampullen i pilarnas riktning (medurs) tills du känner/hör ett ”klick” från pennan när den klickar på plats och du ser siffran [2] i fönstret. Detta betyder att läkemedelspulvret och vätskan blandas i den genomskinliga ampullen.

"KLICK"

Vänd långsamt och försiktigt injektionspennan från sida till sida 5 gånger för att blanda läkemedlet (som en vindrutetorkare).

Skaka INTE pennan kraftigt då det kan bildas skum vilket kan inverka på din dos.

5 GÅNGER

Skaka INTE pennan kraftigt.

Vänta tills läkemedlet lösts upp

Placera injektionspennan i den rena och tomma muggen så att den genomskinliga ampullen hela tiden pekar uppåt.

Ställ klockan/timern på 15 minuter.

Vänta

Tid

Du måste vänta i 15 minuter på att läkemedlet ska lösas upp innan du fortsätter med steg B.

Injektionspennan med uppblandat läkemedel kan förvaras i högst 8 timmar innan steg B påbörjas. När väl nålen har satts på måste injektionspennan användas omedelbart.

STEG B: Sätt fast nålen och förbered pennan för injektion

När det har gått 15 minuter ska du tvätta händerna och direkt fortsätta med återstående steg.

Inspektera det upplösta läkemedlet

Vänd återigen långsamt och försiktigt injektionspennan från sida till sida 5 gånger för att blanda läkemedlet igen (som en vindrutetorkare). Skaka INTE pennan kraftigt då det kan bildas skum vilket kan inverka på din dos.

VÄND PENNAN IGEN

Skaka INTE pennan kraftigt

5 TIMES

Titta in i fönstret och kontrollera att vätskan i ampullen är klar och inte innehåller några partiklar.

TITTA EFTER PARTIKLAR

Om det fortfarande finns partiklar i vätskan

ska du INTE använda pennan.

Vätskan är gul och du kommer att se stora bubblor högst upp i vätskan.

Sätt fast nålen

Dra bort skyddsfliken från det yttre nålskyddet.

Håll pennan med den genomskinliga ampullen pekande uppåt.

Tryck bestämt nålen rakt ner mot den genomskinliga ampullen tills du hör/känner ett ”klick”. Det betyder att nålen sitter fast.

”KLICK”

TRYCK BESTÄMT NEDÅT

Vrid INTE på nålen och var noga med

att sätta fast den rakt.

Knacka bort luftbubblor

Med nålspetsen pekande uppåt knackar du försiktigt på den genomskinliga ampullen 2-3 gånger för att få upp de stora luftbubblorna till toppen.

KNACKA PÅ

AMPULLEN

Håll pennan upprätt.

Små bubblor kan vara kvar och behöver inte stiga upp till toppen.

Vrid på injektionspennan för att fylla nålen

EFTER att nålen är fastsatt, medan siffran [2] syns i fönstret, vrid långsamt den genomskinliga ampullen flera gånger i pilarnas riktning (medurs) tills du känner/hör ett ”klick” från pennan och ser siffran [3] i fönstret. Det betyder att stora luftbubblor avlägsnas från den genomskinliga ampullen. Injektionsknappen kommer också att hoppa ut från pennans underdel.

“KLICK”

”KLICK”

STEG C: Ta bort båda nålskydden och injicera läkemedlet

Ta bort nålskydden

Ta försiktigt bort det yttre nålskyddet och därefter det inre nålskyddet. Det kan komma några droppar vätska ur nålen. Detta är normalt.

Steg 1: Ta bort det yttre nålskyddet

Steg 2: Ta bort det inre nålskyddet

Injicera läkemedlet

Stick in nålen i huden på buken, låret eller överarmen och injicera så som läkare/sjuksköterska har visat dig.

Injektionsställen

Tryck långsamt och med en jämn rörelse in injektionsknappen med tummen för att injicera läkemedlet. Ju långsammare du trycker, desto lättare går det att ge injektionen.

Håll injektionsknappen intryckt tills du hör ett ”klick”. Håll kvar tummen på knappen och räkna långsamt till 5 för att avge hela läkemedelsdosen.

 

 

Räkna sedan

”KLICK

 

långsamt till 5

 

 

 

Injicera långsamt och jämnt. När du hört ett ”klick” räknar du till 5 för att hela dosen ska avges.

När du har räknat till 5 drar du ut nålen ur huden.

Kassera injektionspennan

Sätt inte tillbaka nålskyddet och ta inte bort nålen från injektionspennan.

Den använda injektionspennan ska inte kastas bland hushållsavfall. Kassera den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Vanliga frågor

Sifferfönstret

Har siffrorna 1, 2 och 3 något att göra med att välja läkemedelsdos?

Nej, du väljer inte själv dos. Siffrorna är till för att hjälpa dig göra i ordning och injicera läkemedlet.

Siffran 1 – Injektionspennan är klar för användning. Läkemedelspulver och vatten finns i olika fack i den genomskinliga ampullen.

Siffran 2 – Läkemedelspulver och vatten blandas och vänds försiktigt. Vänta i 15 minuter och sätt sedan fast nålen.

Siffran 3 – Stora luftbubblor avlägsnas, injektionsknappen hoppar ut och pennan är klar för injektion.

Vad händer om jag inte hör något ”KLICK” när siffran 2 eller 3 kommer fram i sifferfönstret?

Om du inte hör något ”klick” när siffran 2 eller när siffran 3 kommer fram i fönstret kan det bero på att siffran inte befinner sig mitt i fönstret. Vrid den genomskinliga ampullen något i pilens riktning för att få fram ett ”klick” och centrera siffran i fönstret.

Steg A - Inspektera injektionspennan och blanda till läkemedlet

Vad händer om jag inte väntar i 15 minuter när jag har vridit fram pennan till siffran 2?

Om du inte väntar i 15 minuter kan det hända att läkemedlet inte blandas ordentligt med vattnet. Det kan få till följd att partiklar flyter omkring i den genomskinliga ampullen, att läkemedlet inte blir lika effektivt och/eller att nålen täpps till. Vänta 15 minuter så att läkemedelspulvret och vattnet säkert blandas ordentligt, även om du tycker att det ser färdigblandat ut redan tidigare.

Vad händer om jag låter injektionspennan ligga i mer än 15 minuter efter att jag vridit fram siffran 2 i steg A?

Om du inte har satt fast nålen kan du använda injektionspennan i upp till 8 timmar efter att du påbörjade steg A. Om det har gått mer än 8 timmar sedan läkemedlet blandades i steg A ska du kassera injektionspennan och använda en ny.

Steg B - Sätt fast nålen och förbered pennan för injektion

Vad händer om jag låter injektionspennan ligga med nålen fastsatt i steg B, och kommer tillbaka senare för att utföra steg C?

Detta kan få till följd att nålen täpps till. Du ska fortsätta direkt från steg B till steg C.

Vad händer om jag inte sätter fast nålen i steg B enligt anvisning?

Sätt inte fast nålen i steg A. Om nålen sätts fast i steg A kan en del av läkemedlet gå förlorat under blandningen. Om nålen sätts fast i steg A, kassera injektionspennan och ta en ny.

Sätt fast nålen medan siffran 2 är synligt i fönstret, innan ampullen vrids till nästa position (siffran 3). Detta tillåter luften inne i ampullen att komma ut genom nålen.

oOm du sätter på nålen efter att siffran 3 syns i fönstret kommer pennan eventuellt inte leverera hela dosen eller så kan pennan låsa sig. Släng pennan och använd en ny penna.

Nålen ska tryckas fast till dess du känner/hör ett ”klick” istället för att vridas på. Om nålen av misstag vridits på istället för att ha tryckts fast och siffran 2 fortfarande är synligt i fönstret kan pennan fortfarande användas.

Om du inte kan vrida till siffran 3, släng injektionspennan och använd en annan.

Steg C - Ta bort båda nålskydden och injicera läkemedlet

Det finns fortfarande några små luftbubblor kvar. Kan jag använda injektionspennan ändå?

Ja, små luftbubblor är normalt och du får ändå rätt dos av läkemedlet. De små luftbubblorna är inte skadliga för dig.

Det finns fortfarande kvar lite vätska i den genomskinliga ampullen efter att jag har injicerat läkemedlet.

Detta är normalt. Om du har hört/känt ett ”klick” från injektionsknappen och långsamt räknat till 5 innan du drog ut nålen ur huden, så har du fått rätt läkemedelsdos.

Kontrollera att du använder

30 mg

rätt dos.

Dessa anvisningar avser:

Bipacksedel: Information till patienten

Eperzan 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Albiglutid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Eperzan är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Eperzan

3.Hur du tar Eperzan

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Eperzan ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Bruksanvisning för den förfyllda injektionspennan (på nästa sida)

Vanliga frågor om bruksanvisningen för 50 mg förfylld injektionspenna

Läs båda sidor av denna bipacksedel

1.Vad Eperzan är och vad det används för

Eperzan innehåller den aktiva substansen albiglutid, som hör till en läkemedelsgrupp som kallas GLP- 1-receptoragonister och som används för att sänka blodsockervärdet (glukosvärdet) hos vuxna med typ 2-diabetes.

Du har typ 2-diabetes antingen för att:

kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockerhalten eller

för att kroppen inte kan använda insulinet på rätt sätt.

Eperzan hjälper kroppen att öka produktionen av insulin när blodsockret är högt.

Eperzan används för att kontrollera blodsockret, antingen

-ensamt, om ditt blodsocker inte kan kontrolleras med enbart kost och motion och du inte kan ta

metformin (ett annat diabetesläkemedel) eller

-i kombination med andra diabetesläkemedel som intas via munnen (såsom metformin eller läkemedel såsom sulfonylurea eller tiazolidinedioner), eller med insulin.

Det är mycket viktigt att du fortsätter följa alla kost- och livsstilsråd som du får från din läkare när du tar Eperzan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Eperzan

Använd inte Eperzan:

om du är allergisk mot albiglutid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att detta gäller dig ska du inte använda Eperzan förrän du har talat med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Eperzan

om du har typ 1-diabetes (insulinberoende) eller ketoacidos (en allvarlig komplikation till diabetes som uppkommer när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det finns för lite insulin), är detta läkemedel inte är lämpligt för dig. Tala med din läkare hur man kan känna igen symptom på ketoacidos och sök medicinsk behandling akut om de inträffar.

om du någonsin har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln). Din läkare beslutar om du kan ta Eperzan och förklarar symtomen på pankreatit för dig (se avsnitt 4).

om du tar sulfonylurea eller insulin för din diabetes, eftersom du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi). Din läkare kan behöva ändra dosen för dessa läkemedel för att minska risken. (Se ”Mycket vanliga biverkningar” i avsnitt 4 för tecken på lågt blodsocker).

om du har något allvarligt problem med magsäckstömningen (gastropares) eller om du har en allvarlig tarmsjukdom (allvarlig gastrointestinal sjukdom). Eperzan rekommenderas inte vid något av dessa tillstånd.

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Eperzan om du tror att något av detta gäller dig.

Barn och ungdomar

Det är okänt om Eperzan är säkert och effektivt för personer under 18 år. Eperzan rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Eperzan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (se även under avsnitt 2, "Varningar och försiktighet").

Du ska inte ta akarbos om du har tarm obstruktion.

Tala med din läkare om du samtidigt använder akarbos och Eperzan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om det finns en möjlighet att du blir gravid måste du använda effektiva preventivmetoder när du tar detta läkemedel.

Graviditet

Tala omedelbart om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du blir gravid under behandlingen med Eperzan.

Det finns ingen information om säkerheten med Eperzan till gravida kvinnor. Eperzan ska inte användas under graviditet.

Om du planerar att skaffa barn kan läkaren besluta att avbryta behandlingen med Eperzan minst en månad innan du försöker bli gravid. Det beror på att det tar tid för Eperzan att lämna kroppen.

Amning

Om du ammar måste du rådfråga din läkare innan du använder Eperzan. Det är okänt om Eperzan utsöndras i bröstmjölk. Du och din läkare måste besluta om du ska använda Eperzan eller amma. Du ska inte göra båda delarna.

Fertilitet

Det är inte känt om Eperzan kan påverka fertiliteten hos män och kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Eperzan har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra och använda maskiner. Om du tar Eperzan och sulfonylurea eller insulin kan du dock få lågt blodsocker (hypoglykemi). Det kan göra det svårt för dig att koncentrera dig och göra dig yr eller sömnig. Om det händer ska du inte köra något fordon eller använda maskiner.

Eperzan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos om 0,5 ml, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Eperzan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 30 mg en gång i veckan, injicerad samma dag varje vecka. Din läkare kan öka dosen till 50 mg en gång i veckan om ditt blodsocker inte kan kontrolleras med 30 mg-dosen. Vid behov kan du ändra vilken veckodag du tar Eperzan så längde det gått minst 4 dagar efter den senaste dosen.

Du kan ta Eperzan när som helst under dygnet, med eller utan måltid.

Eperzan levereras i en injektionspenna som du kan injicera själv. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hur du injicerar Eperzan på rätt sätt. Eperzan injiceras under huden på magområdet, låret eller överarmens baksida. Du kan ge injektionen på samma kroppsdel varje vecka, men ge den inte på exakt samma ställe varje gång.

Eperzan får inte injiceras i en ven (intravenöst) eller i en muskel (intramuskulärt).

Injektionspennan innehåller pulver och vatten som du måste blanda innan du kan använda det. Efter avsnitt 6 i denna broschyr finns en Bruksanvisning med steg-för-steg-anvisningar om hur du blandar och injicerar läkemedlet. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du har frågor eller inte förstår hur du använder injektionspennan.

Blanda aldrig insulin och Eperzan. Om du måste ta båda läkemedlen samtidigt ska du göra det i två separata injektioner. Du kan ge båda injektionerna i samma kroppsdel (t.ex. magen), men du ska inte ge dem alltför nära varandra.

Om du har använt för stor mängd av Eperzan

Om du har tagit för mycket Eperzan, kontakta läkare eller apotekspersonal för råd. Visa dem om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln. Du kan bli kraftigt illamående, kräkas eller få huvudvärk.

Om du har glömt att ta Eperzan

Om du glömmer en dos ska du injicera nästa dos så snart som möjligt inom 3 dagar efter den glömda dosen. Därefter kan du återgå till att ta din injektion på den vanliga dagen. Om det har gått mer än

3 dagar sedan du glömde dosen ska du vänta tills det är dags för nästa dos och ta den som vanligt. Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Eperzan

Använd Eperzan så länge som läkaren rekommenderar. Om du slutar använda Eperzan kan ditt blodsocker påverkas. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Risk för akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

Pankreatit har rapporterats som en mindre vanlig biverkning. Det kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.

Pankreatit kan vara allvarligt och livshotande.

Om du får

svåra magsmärtor som inte ger med sig, kan det vara ett symtom på pankreatit. Smärtorna kan komma med eller utan kräkningar. De kan sprida sig från framsidan (bukområdet) bakåt mot ryggen.

Sluta ta Eperzan och tala med din läkare omedelbart.

Andra biverkningar som rapporterats med Eperzan

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

lågt blodsocker (hypoglykemi) om du använder Eperzan i kombination med insulin eller sulfonylurea. Varningstecken på lågt blodsocker kan vara kallsvettning, kall och blek hud, huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, känna sig förvirrad eller lättretlig, hungerkänslor, snabb puls och att du känner dig skakig och nervös. Din läkare kommer att berätta för dig vad du ska göra om du får lågt blodsocker.

diarré

illamående.

utslag, rodnad eller klåda i huden där du har injicerat Eperzan.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

lunginflammation

lågt blodsocker (hypoglykemi) om du använder enbart Eperzan eller Eperzan i kombination med metformin eller pioglitazon

oregelbundna hjärtslag

kräkningar

förstoppning

matsmältningsbesvär

halsbränna (gastroesofageal reflux).

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

• Tarmobstruktion.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

• allergisk reaktion (överkänslighet) ); inkluderar symptom som lokalt eller utbrett hudutslag, rodnad eller klåda på huden samt andningssvårigheter.

Även andra biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens, kan ej beräknas från tillgänglig data):

minskad aptit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Eperzan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionspennan och kartongen efter ”EXP” eller ”Utg.dat”. Utgångdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara injektionspennor och nålar i originalkartongen tills de ska användas.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Läkemedlet kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30

°C) i högst 4 veckor före användningen. Efter denna tid ska injektionspennorna ha använts eller kasseras.

När pulver och vätska har blandats i injektionspennan ska pennan användas inom 8 timmar.

Använd pennan omedelbart efter att du har satt fast och fyllt nålen annars kan lösningen torka inuti nålen och täppa till denna.

Injektionspennan får endast användas en gång.

Låt nålen sitta kvar när du har använt injektionspennan. Kassera injektionspennan enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasserar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är albiglutid.

Varje injektionspenna om 50 mg avger 50 mg albiglutid i en volym om 0,5 ml.

-Vätskan utgörs av vatten för injektionsvätskor.

-Övriga innehållsämnen är: natriumdihydrogenfosfatmonohydrat och dinatriumfosfat, vattenfritt (se avsnitt 2 under ”Eperzan innehåller natrium”), trehalosdihydrat, mannitol och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Eperzan levereras i injektionspenna för egeninjektion. Varje injektionspenna innehåller ett vitt till gult pulver och en färglös vätska i åtskilda fack. En nål medföljer varje injektionspenna.

Injektionspennorna levereras i förpackningar om 4 pennor och 4 nålar och multipack med 3 förpackningar, vardera innehållande 4 pennor och 4 nålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irland

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

Glaxo Operations UK Limited (under namnet Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

info.lt@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast <{MM/ÅÅÅÅ}>

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

BRUKSANVISNING

Injektionspenna med Eperzan 50 mg att användas en gång per vecka

Läs alla anvisningar inklusive avsnittet Vanliga frågor och

 

Genom-

följ stegen nedan för att blanda läkemedlet och förbereda

skinlig

injektionspennan inför injektionen.

ampull

 

Spara dessa anvisningar och använd dem varje gång du

 

 

förbereder ditt läkemedel.

 

Om du inte utför steg A till C i rätt ordning kan

 

injektionspennan skadas.

 

Beskrivning av injektionspennan

Penn-

Injektionspennan har ett fack för läkemedelspulvret

kropp

 

och ett fack för vattnet. Du måste blanda de båda genom att vrida på pennan.

Fönster

Siffran 3: Stora luftbubblor avlägsnas, injektionsknappen hoppar ut och pennan är klar för injektion.

Siffran 2: Läkemedelspulver och vatten blandas. Vänta i 30 minuter och sätt sedan fast nålen.

Siffran 1: Det är klart att börja. Läkemedelspulver och vatten finns i olika fack i den genomskinliga ampullen.

Injektionsknapp*

*Injektionsknappen befinner sig inuti pennan tills pennan är klar för injektion.

VIKTIGT:

Pennan får inte frysas. Den ska kasseras om den varit fryst.

Om den förvaras i kylskåp ska du låta den ligga i rumstemperatur i 15 minuter innan du börjar med steg A.

Nålarna får inte återanvändas, återförslutas eller tas bort från pennan. Kassera pennan direkt efter injektionen.

Innan du börjar: Tvätta händerna, samla ihop och kontrollera allt material

Tvätta händerna.

Ta upp en injektionspenna och en ny nål ur kartongen och kontrollera på etiketten på pennan att den säkert innehåller den läkemedelsdos som du ordinerats.

Ta fram en ren och tom mugg/glas som du kan sätta pennan i när läkemedlet blandas, en klocka/timer för att mäta blandningstiden och en behållare att kasta injektionspennan i (dessa saker medföljer inte produkten).

Nål

Yttre nålskydd

Inre nålskydd

Nål

Skyddsflik

Eperzan 50 mg i engångspenna

Injektionspennan med EPERZAN 50 mg måste stå i 30 minuter för att låta pulver och vätska blandas i steg A. Detta skiljer sig från pennan med EPERZAN 30 mg som du kanske har använt tidigare.

SÄTT INTE FAST

nålen förrän du blivit instruerad att göra så i steg B

Ren och tom mugg/glas

Klocka/timer

STEG A: Inspektera injektionspennan och blanda till läkemedlet

Inspektera din injektionspenna

Se till att du har allt du behöver enligt listan ovan (injektionspenna, nål, mugg, timer, burk för avfall).

Kontrollera utgångsdatum på pennan. Pennan får inte användas efter utgångsdatum.

KONTROLLERA UTGÅNGSDATUM

Kontrollera att pennan visar siffran [1] i sifferfönstret. ANVÄND INTE pennan om du inte ser siffran [1].

Vrid på injektionspennan för att blanda till läkemedlet

Håll i pennkroppen med den genomskinliga ampullen pekande uppåt så att du kan se siffran [1] i fönstret.

Vrid med andra handen den genomskinliga ampullen i pilarnas riktning (medurs) tills du känner/hör ett ”klick” från pennan när den klickar på plats och du ser siffran [2] i fönstret. Detta betyder att läkemedelspulvret och vätskan blandas i den genomskinliga ampullen.

”KLICK”

Vänd långsamt och försiktigt injektionspennan från sida till sida 5 gånger för att blanda till läkemedlet (som en vindrutetorkare).

Skaka INTE pennan kraftigt då det kan bildas skum vilket kan inverka på din dos.

5 GÅNGER

Skaka INTE pennan kraftigt.

Vänta tills läkemedlet lösts upp

Placera injektionspennan i den rena och tomma muggen så att den genomskinliga ampullen hela tiden pekar uppåt.

Ställ klockan/timern på 30 minuter.

VÄNTA 30 MINUTER

Du måste vänta i 30 minuter på att läkemedlet ska lösas upp innan du fortsätter med steg B.

Injektionspennan med uppblandat läkemedel kan förvaras i högst 8 timmar innan steg B påbörjas. När väl nålen har satts på måste injektionspennan användas omedelbart.

STEG B: Sätt fast nålen och förbered pennan för injektion

När det har gått 30 minuter ska du tvätta händerna och direkt fortsätta med återstående steg.

Inspektera det upplösta läkemedlet

Vänd återigen långsamt och försiktigt injektionspennan från sida till sida 5 gånger för att blanda läkemedlet igen (som en vindrutetorkare). Skaka INTE pennan kraftigt då det kan bildas skum vilket kan inverka på din dos.

5 GÅNGER

VÄND PENNAN IGEN

Skaka INTE pennan kraftigt.

Titta in i fönstret och kontrollera att vätskan i ampullen är klar och inte innehåller några partiklar.

TITTA EFTER PARTIKLAR

Om det fortfarande finns partiklar i vätskan

ska du INTE använda pennan.

Vätskan är gul och du kommer att se stora bubblor högst upp i vätskan.

Sätt fast nålen

Dra bort skyddsfliken från det yttre nålskyddet.

Håll pennan med den genomskinliga ampullen pekande uppåt.

Tryck bestämt nålen rakt ner mot den genomskinliga ampullen tills du hör/känner ett ”klick”. Det betyder att nålen sitter fast.

TRYCK BESTÄMT NEDÅT

”KLICK”

 

 

Vrid INTE på nålen och var noga med att sätta fast den rakt.

Knacka bort luftbubblor

Med nålspetsen pekande uppåt knackar du försiktigt på den genomskinliga ampullen 2-3 gånger för att få upp de stora luftbubblorna till toppen.

KNACKA PÅ

AMPULLEN

Håll pennan upprätt.

Små bubblor kan vara kvar och behöver inte stiga upp till toppen.

Vrid på injektionspennan för att fylla nålen

EFTER att nålen är fastsatt, medan siffran [2] syns i fönstret, vrid långsamt den genomskinliga ampullen flera gånger i pilarnas riktning (medurs) tills du känner/hör ett ”klick” från pennan och ser siffran [3] i fönstret. Det betyder att stora luftbubblor avlägsnas från den genomskinliga ampullen. Injektionsknappen kommer att hoppa ut från pennans underdel.

”KLICK”

STEG C: Ta bort båda nålskydden och injicera läkemedlet

Ta bort nålskydden

Ta försiktigt bort det yttre nålskyddet och därefter det inre nålskyddet. Det kan komma några droppar vätska ur nålen. Detta är normalt.

Steg 1: Ta bort det yttre nålskyddet

Steg 2: Ta bort det inre nålskyddet

Injicera läkemedlet

Stick in nålen i huden på buken, låret eller överarmen och injicera så som läkare/sjuksköterska har visat dig.

Injektionsställen

Tryck långsamt och med en jämn rörelse in injektionsknappen med tummen för att injicera läkemedlet. Ju långsammare du trycker, desto lättare går det att ge injektionen.

Håll injektionsknappen intryckt tills du hör ett ”klick”. Håll kvar tummen på knappen och räkna långsamt till 5 för att avge hela läkemedelsdosen.

 

 

Räkna sedan

"KLICK"

 

långsamt till 5

 

 

 

 

 

 

Injicera långsamt och jämnt. När du hört ett ”klick” räknar du till 5 för att hela dosen ska ges.

När du har räknat till 5 drar du ut nålen ur huden.

Kassera injektionspennan

Sätt inte tillbaka nålskyddet och ta inte bort nålen från injektionspennan.

Den använda injektionspennan ska inte kastas bland hushållsavfall. Kasta den enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Vanliga frågor

Sifferfönstret

Har siffrorna 1, 2 och 3 något att göra med att välja läkemedelsdos?

Nej, du måste inte själv välja dos. Siffrorna är till för att hjälpa dig göra i ordning och injicera läkemedlet.

Siffran 1 – Injektionspennan är klar för användning. Läkemedelspulver och vatten finns i olika fack i den genomskinliga ampullen.

Siffran 2 – Läkemedelspulver och vatten blandas och vänds försiktigt. Vänta i 30 minuter och sätt sedan fast nålen.

Siffran 3 – Stora luftbubblor avlägsnas, injektionsknappen hoppar ut och pennan är klar för injektion.

Vad händer om jag inte hör något ”KLICK” när siffran 2 eller 3 kommer fram i sifferfönstret?

Om du inte hör något ”klick” när siffran 2 eller när siffran 3 kommer fram i fönstret kan det bero på att siffran inte befinner sig mitt i fönstret. Vrid den genomskinliga ampullen något i pilens riktning för att få fram ett ”klick” och centrera siffran i fönstret.

Steg A - Inspektera injektionspennan och blanda till läkemedlet

Vad händer om jag inte väntar i 30 minuter när jag har vridit fram pennan till siffran 2?

Om du inte väntar i 30 minuter kan det hända att läkemedlet inte blandas ordentligt med vattnet. Det kan få till följd att partiklar flyter omkring i den genomskinliga ampullen, att läkemedlet inte blir lika effektivt och/eller att nålen täpps till. Vänta 30 minuter så att läkemedelspulvret och vattnet säkert blandas ordentligt, även om du tycker att det ser färdigblandat ut redan tidigare.

Vad händer om jag låter injektionspennan ligga i mer än 30 minuter efter att jag vridit fram siffran 2 i steg A?

Om du inte har satt fast nålen kan du använda injektionspennan i upp till 8 timmar efter att du påbörjade steg A. Om det har gått mer än 8 timmar sedan läkemedlet blandades i steg A ska du kassera injektionspennan och använda en ny.

Steg B - Sätt fast nålen och förbered pennan för injektion

Vad händer om jag låter injektionspenna ligga med nålen fastsatt i steg B, och kommer tillbaka senare för att utföra steg C?

Detta kan få till följd att nålen täpps till. Du ska fortsätta direkt från steg B till steg C.

Vad händer om jag inte sätter fast nålen i steg B enligt anvisning?

Sätt inte fast nålen i steg A. Om nålen sätts fast i steg A kan en del av läkemedlet gå förlorat under blandningen. Om nålen sätts fast i steg A, kassera injektionspennan och ta en ny.

Sätt fast nålen medan siffran 2 är synligt i fönstret, innan ampullen vrids till nästa position (siffran 3). Detta tillåter luften inne i ampullen att komma ut genom nålen.

oOm du sätter på nålen efter att siffran 3 syns i fönstret kommer pennan eventuellt inte leverera hela dosen eller så kan pennan låsa sig. Släng pennan och använd en ny penna.

Nålen ska tryckas fast till dess du känner/hör ett ”klick” istället för att vridas på. Om nålen av misstag vridits på istället för att ha tryckts fast och siffran 2 fortfarande är synligt i fönstret kan pennan fortfarande användas.

Om du inte kan vrida till siffran 3, släng injektionspennan och använd en annan.

Steg C - Ta bort båda nålskydden och injicera läkemedlet

Det finns fortfarande några små luftbubblor kvar. Kan jag använda injektionspennan ändå?

Ja, små luftbubblor är normalt och du får ändå rätt dos av läkemedlet. De små luftbubblorna är inte skadliga för dig.

Det fortfarande kvar lite vätska i den genomskinliga ampullen efter att jag har injicerat läkemedlet.

Detta är normalt. Om du har hört/känt ett ”klick” från injektionsknappen och långsamt räknat till 5 innan du drog ut nålen ur huden, så har du fått rätt läkemedelsdos.

Kontrollera att du

50 mg

använder rätt dos.

Dessa anvisningar avser:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel