Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Märkning - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEporatio
ATC-kodB03XA01
Ämneepoetin theta
Tillverkareratiopharm GmbH

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 1 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 1 000 internationella enheter (IE) (8,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injektionsvätska motsvarande 2 000 IE (16,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

6 förfyllda sprutor innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 0,5 ml.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/001 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/002 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/029 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 1 000 IE/0,5 ml

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 2 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 2 000 internationella enheter (IE) (16,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injektionsvätska motsvarande 4 000 IE (33,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

6 förfyllda sprutor innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 0,5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/003 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/004 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/030 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 2 000 IE/0,5 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 3 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 3 000 internationella enheter (IE) (25 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injektionsvätska motsvarande 6 000 IE (50 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

6 förfyllda sprutor innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 0,5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/005 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/006 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/031 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 3 000 IE/0,5 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 4 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 4 000 internationella enheter (IE) (33,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injektionsvätska motsvarande 8 000 IE (66,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

6 förfyllda sprutor innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 0,5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/007 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/008 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/032 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 4 000 IE/0,5 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 5 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 5 000 internationella enheter (IE) (41,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injektionsvätska motsvarande 10 000 IE (83,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

6 förfyllda sprutor innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 0,5 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 0,5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/009 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/010 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/033 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 5 000 IE/0,5 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 10 000 IE/1 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 10 000 internationella enheter (IE) (83,3 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injektionsvätska motsvarande10 000 IE (83,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 förfylld spruta innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/011 1 förfylld spruta

EU/1/09/573/012 1 förfylld spruta med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/013 4 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/014 4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/015 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/016 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/034 1 förfylld spruta med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/035 4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/036 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 10 000 IE/1 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 20 000 IE/1 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 20 000 internationella enheter (IE) (166,7 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injektionsvätska motsvarande 20 000 IE (166,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 förfylld spruta innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/017 1 förfylld spruta

EU/1/09/573/018 1 förfylld spruta med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/019 4 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/020 4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/021 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/022 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/037 1 förfylld spruta med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/038 4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/039 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 20 000 IE/1 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eporatio 30 000 IE/1 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

epoetin theta

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 30 000 internationella enheter (IE) (250 mikrogram) epoetin theta i 1ml injektionsvätska motsvarande 30 000 IE (250 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyra (6 M) (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 förfylld spruta innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

1 förfylld spruta med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl innehållande 1 ml.

6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning innehållande 1 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Bruksanvisning:

Ruta för ordinerad dosering

Subkutan eller intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 7 dagar inom utgångsdatumet. Slutet på 7-dagarsperioden vid förvaring vid rumstemperatur: __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/573/023 1 förfylld spruta

EU/1/09/573/024 1 förfylld spruta med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/025 4 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/026 4 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/027 6 förfyllda sprutor

EU/1/09/573/028 6 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

EU/1/09/573/040 1 förfylld spruta med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/041 4 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

EU/1/09/573/042 6 förfyllda sprutor med säkerhetskanyl

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eporatio 30 000 IE/1 ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 1 000 IE/0,5 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6.ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 2 000 IE/0,5 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 3 000 IE/0,5 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 4 000 IE/0,5 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 5 000 IE/0,5 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 10 000 IE/1 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 20 000 IE/1 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

IE

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eporatio 30 000 IE/1 ml injektionsvätska

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

IE

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel