Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eucreas (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Märkning - A10BD08

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEucreas
ATC-kodA10BD08
Ämnevildagliptin / metformin hydrochloride
TillverkareNovartis Europharm Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg metforminhydroklorid (motsvarande 660 mg metformin).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

10 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

120 filmdragerade tabletter

180 filmdragerade tabletter

360 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/001

10 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/002

30 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/003

60 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/004

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/005

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/006

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/019

10 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/020

30 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/021

60 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/022

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/023

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/024

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/850 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG SOM INTERMEDIÄRFÖRPACKNING DEL AV MULTIPELFÖRPACKING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg metforminhydroklorid (motsvarande 660 mg metformin).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

60 filmdragerade tabletter. Beståndsdel av multipelförpackning. Ska ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/013

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/014

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/015

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/031

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/032

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/033

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/850 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG PÅ MULTIPELFÖRPACKING (INKLUSIVE ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg metforminhydroklorid (motsvarande 660 mg metformin).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

Multipelförpackning: 120 (2 förpackning med 60) filmdragerade tabletter. Multipelförpackning: 180 (3 förpackningar med 60) filmdragerade tabletter. Multipelförpackning: 360 (6 förpackningar med 60) filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/013

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/014

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/015

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/031

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/032

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/033

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/850 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 1 000 mg metforminhydroklorid (motsvarande 780 mg metformin).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

10 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

120 filmdragerade tabletter

180 filmdragerade tabletter

360 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/007

10 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/008

30 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/009

60 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/010

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/011

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/012

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/025

10 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/026

30 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/027

60 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/028

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/029

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/030

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/1 000 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG SOM INTERMEDIÄRFÖRPACKNING DEL AV MULTIPELFÖRPACKING

(UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 1 000 mg metforminhydroklorid (motsvarande 780 mg metformin).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

60 filmdragerade tabletter. Beståndsdel av multipelförpackning. Ska ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/016

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/017

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/018

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/034

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/035

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/036

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/1 000 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG PÅ MULTIPELFÖRPACKING (INKLUSIVE ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eucreas 50 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 1 000 mg metforminhydroklorid (motsvarande 780 mg metformin).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerad tablett

Multipelförpackning: 120 (2 förpackning med 60) filmdragerade tabletter.

Multipelförpackning: 180 (3 förpackningar med 60) filmdragerade tabletter.

Multipelförpackning: 360 (6 förpackningar med 60) filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/425/016

120 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/017

180 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/018

360 filmdragerade tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/034

120 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/035

180 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/036

360 filmdragerade tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eucreas 50 mg/1 000 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel