Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Märkning - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEvarrest
ATC-kodB02BC30
Ämnehuman fibrinogen / human thrombin
TillverkareOmrix Biopharmaceuticals N. V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) och foliedospåse (10,2 cm x 10,2 cm)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

EVARREST matris till vävnadslim

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

EVARREST innehåller per cm2

Humant fibrinogen

8,1 mg

Humant trombin

40 IE

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Kompositmatris (polyglaktin 910 och oxiderad regenererad cellulosa)

Argininhydroklorid

Glycin

Natriumklorid

Natriumcitrat

Kalciumklorid

Humant albumin

Mannitol

Natriumacetat

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Innehåller en matris till vävnadslim (10,2 cm x 10,2 cm)

Innehåller två matriser till vävnadslim (5,1 cm x 10,2 cm) 2 enheter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara vid högst 25 °C. Frys inte.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan

1831 Diegem

Belgium

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer} ]

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Foliedospåse (5,1 cm x 10,2 cm)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EVARREST matris till vävnadslim

EVARREST innehåller per cm2

Humant fibrinogen

8,1 mg

Humant trombin

40 IE

Innehåller en matris till vävnadslim (5,1 cm x 10,2 cm)

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvara vid högst 25 °C. Frys inte.

EU/1/13/868/002

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel