Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Märkning - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEvoltra
ATC-kodL01BB06
Ämneclofarabine
TillverkareGenzyme Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning klofarabin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 20 ml injektionsflaska innehåller 20 mg klofarabin

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Natriumklorid och vatten för injektionsvätskor. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/20 ml

1 injektionsflaska

3 injektionsflaskor

4 injektionsflaskor

10 injektionsflaskor

20 injektionsflaskor

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning.

Ska spädas före användning.

För engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Cytostatikum

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/334/001 3 injektionsflaskor

EU/1/06/334/002 4 injektionsflaskor

EU/1/06/334/003 10 injektionsflaskor

EU/1/06/334/004 20 injektionsflaskor

EU/1/06/334/005 1 injektionsflaska

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning klofarabin

intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

20 mg/20 ml

6.ÖVRIGT

Genzyme Europe B.V.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel