Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evotaz (atazanavir sulfate / cobicistat) – Bipacksedel - J05AR

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEvotaz
ATC-kodJ05AR
Ämneatazanavir sulfate / cobicistat
TillverkareBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Bipacksedel: Information till användaren

EVOTAZ 300 mg/150 mg filmdragerade tabletter atazanavir/kobicistat

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad EVOTAZ är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar EVOTAZ

3.Hur du tar EVOTAZ

4.Eventuella biverkningar

5.Hur EVOTAZ ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad EVOTAZ är och vad det används för

EVOTAZ innehåller två aktiva substanser:

atazanavir, ett antiviralt (eller antiretroviralt) läkemedel. Det tillhör en grupp som kallas proteashämmare. Detta läkemedel kontrollerar humant immunbristvirus (hiv)-infektionen genom att stoppa produktionen av ett protein som hiv-viruset behöver för att föröka sig. Det verkar genom att minska antalet hiv-virus i blodet och detta i sin tur stärker ditt immunsystem. På detta sätt minskar EVOTAZ risken för att sjukdomar, som är förknippade med hiv, ska utvecklas.

kobicistat, en förstärkare (farmakokinetisk förstärkare) som hjälper till att förbättra effekterna av atazanavir. Kobicistat, behandlar inte din hiv-infektion, men förstärker halterna av atazanavir i blodet, genom att atazanavir bryts ned långsammare och därför stannar längre i kroppen.

EVOTAZ kan användas av vuxna över 18 år som infekterats med hiv virus som kan orsaka förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Det ordineras vanligtvis tillsammans med andra anti-hiv-mediciner för att hjälpa till att kontrollera din hiv infektion. Läkaren kommer att diskutera med dig vilka kombinationer av dessa mediciner som tillsammans med EVOTAZ är bäst för dig.

2. Vad du behöver veta innan du tar EVOTAZ

Ta inte EVOTAZ:

om du är allergisk mot atazanavir, kobicistat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har måttliga till svåra leverproblem

om du tar några av dessa mediciner: se även Användning av andra läkemedel med EVOTAZ

rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos)

karbamazepin, fenobarbital och fenytoin (antiepileptika som används för att förebygga krampanfall)

astemizol eller terfenadin (används ofta för att behandla allergiska symtom, dessa mediciner kan vara receptfria); cisaprid (används för att behandla sura uppstötningar (halsbränna)); pimozid (används för att behandla schizofreni); amiodaron, dronedaron, kinidin, lidokain (för injektion) eller bepridil (används för att korrigera hjärtrytmen); ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, ergometrin och methylergonovin (används för att behandla huvudvärk) och alfuzosin (används för att behandla prostataförstoring).

quetiapin (används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression).

mediciner som innehåller johannesört (Hypericum perforatum, ett naturläkemedel).

triazolam och oralt (tas via munnen) midazolam (används som sömnmedel och/eller för att minska oro).

simvastatin och lovastatin (används för att sänka kolesterolnivån i blodet).

avanafil (används för att behandla erektil dysfunktion)

kolkicin (används för att behandla gikt), om du har njur- och/eller leverproblem

tikagrelor (används för att motverka blodproppar)

Ta inte sildenafil med EVOTAZ när sildenafil används för att behandla pulmonell arteriell hypertension. Sildenafil används också för att behandla erektil dysfunktion. Tala om för din läkare om du använder sildenafil för behandling av erektil dysfunktion.

Tala genast om för din läkare om detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

För vissa människor kan speciell hänsyn behöva tas innan eller när man tar EVOTAZ. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar EVOTAZ.

EVOTAZ är inte något botemedel mot hiv-infektion. Du kan fortsätta att utveckla infektioner eller sjukdomar som är förknippade med hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta till andra personer då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Se till att din läkare känner till följande:

om du har leverproblem

om du utvecklar tecken eller symptom på gallsten (smärta i höger sida). Gallsten har rapporterats hos patienter som tar atazanavir, en av substanserna i EVOTAZ.

om du har blödarsjuka A eller B

om du har problem med dina njurar eller behöver hemodialys. Njursten har rapporterats hos patienter som tar atazanavir, en substans i EVOTAZ. Informera din läkare omedelbart om du utvecklar tecken och symtom på njursten (smärta i sidan, blod i urinen, smärta när du kissar).

om du tar preventivmedel (p-piller) för att förhindra graviditet. Om du för närvarande använder p-piller eller hormonplåster för att förhindra graviditet, ska du använda ytterligare en annan typ av preventivmedel (t ex kondom).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner (infektioner som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt), kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion. Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv- infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som

flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Ökad mängd av gallfärgämne i blodet (hyperbilirubinemi) har inträffat hos patienter som får EVOTAZ. Tecken på detta kan vara en mild gulfärgning av hud eller ögon. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Allvarliga hudutslag inklusive Stevens-Johnson syndrom har rapporterats hos patienter som tar EVOTAZ. Informera din läkare omedelbart om du utvecklar hudutslag.

Om du upplever att ditt hjärta slår annorlunda (förändringar i hjärtrytmen), tala om det för din läkare.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Användning av EVOTAZ har inte studerats hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och EVOTAZ

Du får inte ta EVOTAZ tillsammans med vissa mediciner. Dessa står listade under Ta inte EVOTAZ, vid början av avsnitt 2.

Det finns andra mediciner som kanske inte bör tas tillsammans, eller kan komma att kräva en förändring i deras administreringssätt när de tas med EVOTAZ. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är speciellt viktigt att nämna dessa:

mediciner som innehåller ritonavir eller kobicistat (förstärkare)

andra mediciner för att behandla hiv-infektion (t ex indinavir, didanosin, tenofovir, disoproxil, tenofovir, alafenamid, efavirenz, etravirin, nevirapin och maravirok)

boceprevir och simeprevir (används för att behandla hepatit C)

sildenafil, vardenafil och tadalafil (används av män för att behandla impotens [erektil dysfunktion])

om du tar preventivmedel (p-piller)

mediciner som används för att behandling av sjukdomar som har samband med syran i magsäcken

(t ex syraneutraliserande medel, H2-blockerare som famotidin och protonpumpshämmare som omeprazol)

disopyramid, flekainid, mexiletin, propafenon, digoxin, bosentan, amlodipin, felodipin, nicardipin, nifedipin, verapamil, diltiazem, metoprolol och timolol (mediciner som sänker blodtrycket, sänker eller korrigerar hjärtrytmen)

atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin och rosuvastatin (används för att sänka kolesterolnivån i blodet)

salmeterol (används för att behandla astma)

ciclosporin, takrolimus och sirolimus (mediciner som minskar effekter av kroppens immunsystem)

vissa antibiotika (rifabutin, klaritromycin)

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol och flukonazol (svampmedel)

metformin (används för att behandla diabetes typ 2)

warfarin, rivaroxaban och dabigatran (antikoagulantia, används för att förhindra uppkomsten av blodproppar)

irinotekan, dasatinib, nilotinib, vinblastin och vinkristin (används för att behandla cancer)

trazodon (används för att behandla depression)

perfenazin, risperidon, tioridazin, midazolam (givet som injektion), buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam och zolpidem (används för att behandla sjukdomar i nervsystemet)

buprenorfin (används för att behandla opioidberoende och som smärtstillande)

Det är viktigt att tala om för din läkare om du tar: Kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamcinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammationer i ögon, leder och muskler och andra inflammatoriska sjukdomar. Om det inte finns några alternativ ska läkemedlet användas endast efter läkarbedömning och under noggrann övervakning av din läkare för biverkningar orsakade av kortikosteroider.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att diskutera möjliga fördelar och risker med att ta EVOTAZ för dig och ditt barn.

Atazanavir, en aktiv substans i EVOTAZ, passerar över i bröstmjölk. Det är inte känt om kobicistat, den andra aktiva substansen i EVOTAZ, passerar över i bröstmjölk, men den har visats passera över i mjölk hos djur. Tala om för din läkare att du ammar om du tar EVOTAZ. Patienter ska inte amma medans de tar EVOTAZ. Det rekommenderas att kvinnor som infekterats med hiv inte ammar eftersom viruset kan överföras via bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa patienter har rapporterat yrsel när de har tagit atazanavir och kobicistat, de aktiva substanserna i EVOTAZ. Kontakta din läkare omedelbart om du känner dig yr eller snurrig.

3.Hur du tar EVOTAZ

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. På detta vis kan du vara säker på att du får full effekt av din medicin och minskar risken för att hiv-viruset utvecklar resistens mot behandlingen.

Rekommenderad dos för vuxna av EVOTAZ är en tablett dagligen tillsammans med mat, i kombination med annan anti-hiv-medicin. Svälj tabletten hel; krossa eller tugga inte tabletterna.

Om du har tagit för stor mängd EVOTAZ

Om du av misstag tar mer EVOTAZ än din läkare har rekommenderat, kontakta omedelbart din hiv- läkare eller kontakta närmaste sjukhus för råd.

Om du har glömt att ta EVOTAZ

Om du glömmer att ta en dos av EVOTAZ och upptäcker det inom 12 timmar, ta den så snart som möjligt tillsammans med mat och ta sedan nästa dos på vanlig tid. Om du missar en dos och det är mer än 12 timmar sedan du borde tagit EVOTAZ, ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbel dos vid nästa tillfälle. Det är viktigat att inte glömma att ta någon dos av EVOTAZ eller din andra anti-hiv-medicin.

Om du slutar att ta EVOTAZ

Sluta ej att ta EVOTAZ innan du talat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare. 52

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av hiv-infektion är det svårt att veta vilka biverkningar som orsakas av EVOTAZ, av de andra mediciner du tar eller av själva hiv-infektionen. Tala om för din läkare om du märker någonting ovanligt med din hälsa.

Under hiv behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

Följande biverkningar kan inträffa med EVOTAZ.

Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 användare)

gulfärgning av ögat (gulsot på ögonvitan, dvs ögonen blir gula)

illamående

gulsot (när hud och/eller ögon blir gula)

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

ökad aptit, dysgeusi (förändring av smak), muntorrhet

huvudvärk, yrsel

insomni (svårigheter att somna), onormala drömmar, somnolens (trötthet)

kräkningar, diarré, magont (och obehag), dyspepsi (uppstötningar), utspänd buk, flatulens (gaser)

hyperbilirubin (ökade nivåer av bilirubin i blodet)

hudutslag

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

torsade de pointes (livshotande oregelbunden hjärtrytm)

överkänslighet (allergisk reaktion)

anorexi (aptitlöshet), viktminskning, viktökning

depression, oro, sömnstörning

desorientering, minnesförlust

perifer neuropati (domningar, kraftlöshet, stickningar eller värk i armar och ben)

synkopé (svimning), hypertension (högt blodtryck)

dyspné (andnöd)

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), gastrit (magkatarr), aftös stomatit (munsår och förkylningsutslag)

hepatit (inflammation i levern)

angioödem (allvarlig svullnad av huden och andra vävnader oftast läpparna eller ögonen)

urtikaria (kliande utslag), alopeci (onormalt håravfall eller håravtunning), pruritus (klåda)

muskelatrofi (muskelförtvining), artralgi (ledvärk), myalgi (muskelsmärta)

nefrolitiasis (njurstenssjukdom), interstitiell nefrit (njurinflammation), hematuri (blod i urinen), proteinuri (ökad proteinmängd i urinen), pollakisuri (ökad urinering)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

bröstsmärta, sjukdomskänsla, feber

asteni (onormal trötthet eller svaghet)

allvarliga hudutslag (allergiska reaktioner med hudutslag, hög feber, ökade nivåer av leverenzymer i blodprov, ökade nivåer av en sorts vita blodkroppar (eosinofili) och/eller förstorade lymfkörtlar) (se avsnitt 2)

gallblåserubbningar (gallsten och gallblåseinflammation)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare) 53

QTc-förlängning (oregelbunden hjärtrytm)

Onormal gång

ödem (svullnad), palpitation (snabb eller oregelbunden hjärtrytm)

hepatosplenomegali (förstoring av levern och mjälten)

kubullösa utslag (synbar ansamling av vätska under huden), eksem, kärlutvidgning

Stevens-Johnson syndrom (allergiska reaktioner med allvarliga hudutslag, hög feber och förstorade lymfkörtlar) (se avsnitt 2).

myopati (muskelsmärtor, muskelsvaghet icke orsakat av motion)

njursmärtor

Människor som har blödarsjuka typ A eller B kan märka ökad blödning.

Förändringar i hjärtrytmen har rapporterats hos patienter som tar atazanavir.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur EVOTAZ ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är atazanavir och kobicistat. Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg atazanavir (som sulfat) och 150 mg kobicistat.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna - mikrokristallin cellulosa (E460(i)), kroskarmellosnatrium (E468), natriumstärkelseglykolat, krospovidon (E1202), stearinsyra (E570), magnesiumstearat (E470b), hydroxypropylcellulosa (E463), silikondioxid (E551)

Filmdragering - hypromellosa (hydroxypropylmetylcellulosa, E464), titaniumdioxid (E171), talk (E553b), triacetin (E1518), röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

EVOTAZ tabletter är rosa, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med dimensionerna 19 mm x 10,4 mm, präglade med "3641" på ena sidan och plana på den andra sidan av tabletten.

EVOTAZ filmdragerade tabletter är förpackade i flaskor med 30 tabletter. Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: yttre kartong innehållande 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter och yttre kartong innehållande 90 (3 flaskor med 30) filmdragerade tabletter.

Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Uxbridge Business Park

Contrada Fontana del Ceraso

Sanderson Road

03012 Anagni (FR)

Uxbridge UB8 1DH

Italien

Storbritannien

 

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: + 370 5 2790 762

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: + 372 6827 400

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)810 410 500

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

TEL: +385 1 2078-508

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 371 67 50 21 85

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN

FÖR GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten för atazanavir/kobicistat är CHMP:s slutsatser följande:

Under rapporteringsperioden av denna säkerhetsrapport har uppgifter om atazanavirs utsöndring i bröstmjölk blivit tillgängliga. Hittills har det endast varit känt att atazanavir (ATV) utsöndrades i mjölk hos råttor.

Uppgifterna som nu finns tillgängliga avser en studie hos postnatala mödrar som får högaktiv antiretroviral terapi (HAART) för HIV, där man undersökte överföringen av HIV från mor till barn genom amning. Atazanavir påvisades i bröstmjölken hos försökspersoner som fick ATV (n=3) med en validerad analys. Variabiliteten av ATV-värdena i mjölk är viktig, sträcker sig från 21 till 872 ng/ml vid dag 5 postnatal och från 60 till 1502 ng/ml vid dag 14 postnatal. Medianvärdet av kvoten bröstmjölk/plasma var 0,13. Det finns ingen ytterligare information om de 3 kvinnorna (tex. sammansättningen av ARV-regimen, HIV-RNA-nivåer, säkerhetsuppgifter). Inga andra litteraturdata om PK av ATV i modersmjölk inhämtades.

Med anledning av de uppgifter som presenteras i den granskade periodiska säkerhetsrapporten, ansåg PRAC att ändringar i produktinformationen var berättigade för att återspegla att atazanavir kan hittas i bröstmjölk.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att ändra villkoren för godkännandet för försäljning

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för atazanavir/kobicistat anser CHMP att nytta- riskförhållandet för läkemedlet som innehåller atazanavir/kobicistat är oförändrat under förutsättning att de föreslagna ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet för försäljning ändras.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel