Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Märkning - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEvra
ATC-kodG03AA13
Ämnenorelgestromin / ethinyl estradiol
TillverkareJanssen-Cilag International NV

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

EVRA 203 mikrogram/24 timmar + 33,9 mikrogram/24 timmar depotplåster norelgestromin/etinylestradiol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 plåster om 20 cm2 innehåller: 6 mg norelgestromin och 600 mikrogram etinylestradiol

1 plåster avger: 203 mikrogram norelgestromin och 33,9 mikrogram etinylestradiol per 24 timmar

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bakre lagret: ett yttre lager av pigmenterad polyeten av låg densitet, ett inre lager av polyester. Mittenlagret: självhäftande polyisobuten/polybuten, krospovidon, laurillaktat, fiberduk av polyester. Tredje lagret: polyetentereftalat-(PET-)-film, belagd med polydimetylsiloxan.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 depotplåster

9 depotplåster

18 depotplåster

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Spola inte ned använda eller oanvända plåster i toaletten. Se bifogad bipacksedel beträffande anvisningar för avfallshantering.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse, Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/223/001: 3 depotplåster

EU/1/02/223/002: 9 depotplåster

EU/1/02/223/003: 18 depotplåster

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

evra

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR MÄRKNING PÅ DOSPÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

EVRA 203 mikrogram/24 timmar + 33,9 mikrogram/24 timmar depotplåster norelgestromin/etinylestradiol

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Transdermal användning

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT VOLYM ELLER PER ENHET

Innehåller 1 depotplåster

6.ÖVRIGT

Komihåglappar

Använd dessa klisterlappar på din almanacka som hjälp att komma ihåg när du ska byta plåster

 

 

 

Nuvarande cykel

Nästa cykel

Första

Andra

Tredje

Ta bort

Första

plåstret

plåstret

plåstret

plåstret

plåstret

(Vecka 1)

(Vecka 2)

(Vecka 3)

Skaffa nya

 

 

 

 

plåster

 

Etikett för att kasta använt plåster

ETIKETT FÖR ATT KASTA ANVÄNT PLÅSTER

För att kasta ett använt plåster:

1.Placera det använda plåstret så att den klistriga sidan täcker det skuggade området.

2.Ta bort täckpapperet.

3.Stäng den självhäftande etiketten och tillslut.

4.Kasta i brännbart avfall.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel