Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Märkning - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringExalief
ATC-kodN03AF04
Ämneeslicarbazepine acetate
TillverkareBIAL - Portela

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong med 7, 14 eller 28 tabletter

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 400 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 400 mg eslikarbazepinacetat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tabletter

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

längre

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNINGär OMinteATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7.LäkemedletÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/001 7 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/002 14 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/003 28 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/004 7 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/005 14 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/006 28 tabletter - PVC/ALU blister

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

 

godkänt

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

 

15. BRUKSANVISNING inte

16.INFORMATION IärPUNKTSKRIFT

ExaliefLäkemedlet400 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER

ALU/ALU blister

PVC/ALU blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 400 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong med 30 eller 60 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 600 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 600 mg eslikarbazepinacetat.

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

Oral användning.

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och r ckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/007 30 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/008 60 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/009 30 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/010 60 tabletter - PVC/ALU blister

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

längre

 

16.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Exalief 600 mg

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER

ALU/ALU blister

PVC/ALU blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 600 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong för HDPE burkar och HPDE burkar med 90 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 600 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 600 mg eslikarbazepinacetat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

godkänt

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

 

 

längre

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

6.

 

 

inte

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

är

 

 

 

Förvaras utom syn- och r ckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Läkemedlet

 

 

 

 

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/011

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

 

 

godkänt

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Exalief 600 mg

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(endast på ytterförpackningen)

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong med 20, 30, 60 eller 90 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 800 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

Varje tablett innehåller 800 mg eslikarbazepinacetat.

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

20 tabletter

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

längre

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNINGär OMinteATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7.LäkemedletÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/012 20 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/013 30 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/014 60 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/015 90 tabletter - ALU/ALU blister

EU/1/09/520/016 20 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/017 30 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/018 60 tabletter - PVC/ALU blister

EU/1/09/520/019 90 tabletter - PVC/ALU blister

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

 

godkänt

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

 

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION IärPUNKTSKRIFTinte

ExaliefLäkemedlet800 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER

ALU/ALU blister

PVC/ALU blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 800 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong för HDPE burkar och HPDE burkar med 90 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 800 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 800 mg eslikarbazepinacetat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

godkänt

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

 

 

längre

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

6.

 

 

inte

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

är

 

 

 

Förvaras utom syn- och r ckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Läkemedlet

 

 

 

 

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/020

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

 

 

godkänt

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Exalief 800 mg

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(endast på ytterförpackningen)

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel