Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eylea (aflibercept) – Märkning - S01LA05

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEylea
ATC-kodS01LA05
Ämneaflibercept
TillverkareBayer AG

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

Förfylld spruta

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eylea 40 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Aflibercept

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Aflibercept

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Polysorbat 20

natriumdivätefosfatmonohydrat (för pH justering) dinatriumvätefosfatheptahydrat (för pH justering) natriumklorid

sackaros

vatten för injektionsvätska

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 3,6 mg aflibercept i 90 mikroliter (40 mg/ml) isoosmotisk lösning. Ger en enkeldos på 2 mg/0,05 ml.

Överskottet ska avlägsnas före injicering.

1 förfylld spruta (3,6 mg/90 mikroliter) Enkeldos: 2mg/0,05 ml

Överskottet ska avlägsnas

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravitreal användning.

Endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Sterilt blister får endast öppnas i ett rent administreringsrum.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Före användning kan den oöppnade blisterförpackningen förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) i upp till 24 timmar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/797/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTRET

Förfylld spruta

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eylea 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aflibercept

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Aflibercept

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

En förfylld spruta innehåller 3,6 mg/90 mikroliter (40 mg/ml) i isoosmotisk lösning. Ger en enkeldos på 2 mg/0,05 ml.

Överskottet ska avlägsnas före injicering.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravitreal användning.

Endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Sterilt blister får endast öppnas i ett rent administreringsrum.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Före användning kan den oöppnade blisterförpackningen förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) i upp till 24 timmar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/797/001

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT

Förfylld spruta

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eylea 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aflibercept

Intravitreal användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCK I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Enkeldos = 2 mg/50 mikroliter 3,6 mg/90 mikroliter

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

Injektionsflaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eylea 40 mg/ml injektionsvätska, lösning, i en injektionsflaska

Aflibercept

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Aflibercept

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Polysorbat 20

natriumdivätefosfatmonohydrat (för pH justering) dinatriumvätefosfatheptahydrat (för pH justering) natriumklorid

sackaros

vatten för injektionsvätska

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska

En injektionsflaska innehåller 4 mg aflibercept i 100 mikroliter (40 mg/ml) isoosmotisk lösning. Ger en enkeldos på 2 mg/0,05 ml.

Överskottet ska avlägsnas före injicering.

1 injektionsflaska (4 mg/0,1 ml)

18G filternål Enkeldos: 2mg/0,05 ml

Överskottet ska avlägsnas.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravitreal användning.

Injektionsflaska endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Före användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) i upp till 24 timmar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/797/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT

Injektionsflaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Eylea 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aflibercept

Intravitreal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCK I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Enkeldos = 2 mg/50 mikroliter

Extraherbar mängd = 4 mg/100 mikroliter

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel