Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Produktresumé - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFablyn
ATC-kodG03
Ämnelasofoxifene tartrate
TillverkareDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter.

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen. Hjälpämne: Varje filmdragerad tablett innehåller 71,34 mg laktos.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Triangulära, persikofärgade, filmdragerade tabletter, präglade med ”Pfize ” på ena sidan och ”OPR

05” på den andra sidan.

 

försäljning

 

för

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

 

 

4.1

Terapeutiska indikationer

 

godkänt

 

 

 

FABLYN är indicerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för

 

 

längre

 

frakturer. En signifikant reduktion i incidensen av vert brala och icke-vertebrala frakturer, men ej av höftfrakturer har visats (se avsnitt 5.1).

Vid val av behandling med FABLYN e er a dra terapier inklusive östrogener för en postmenopausal kvinna, ska hänsyn tas till menopausala symtom, effekter på uterus- och bröstvävnader samt kardiovaskulär nytta och risk (seinteavsni t 5.1).

4.2 Dosering och administärer ngssätt

Vuxna (postmenopausala kvinnor):

RekommenderadLäkemedletosering är en 500 mikrogram tablett dagligen.

Tabletten kan tas när som helst under dagen och oberoende av måltider och dryck.

Tillskott av kalcium och/eller vitamin D bör ges till kvinnor med otillräckligt dagligt intag. Postmenopausala kvinnor behöver i genomsnitt 1 500 mg dagligen av enkelt kalcium. Rekommenderat intag av vitamin D är 400-800 IE dagligen.

Barn och ungdomar under 18 år :

Det finns ingen indikation för FABLYN hos barn och ungdomar under 18 år, läkemedlet är endast är avsett för postmenopausala kvinnor. Därför har inte säkerhet och effekt studerats hos barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 5.2).

Äldre kvinnor (65 år och äldre):

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre kvinnor (se avsnitt 5.2).

Leverinsufficiens:

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttlig leverinsufficiens (se avsnitt 5.2). Säkerheten och effekten av lasofoxifen har inte studerats hos patienter med leverinsufficiens med leverfunktionstest > 1,5 ULN (Upper Limit of Normal). Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter.

Njurinsufficiens:

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (se avsnitt 5.2). Säkerheten och effekten av lasofoxifen har inte studerats hos patienter med grav njurinsufficiens. Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter.

På grund av sjukdomens kroniska natur är FABLYN avsett för långtidsbehandling (se avsn tt 5.1).

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Pågående eller anamnes på venös tromboemboli, inkluderande djup ventrombos, lungemboli och

retinal ventrombos.

 

för

försäljning

 

 

Uterin blödning av okänd orsak.

godkänt

 

 

 

 

 

 

Graviditet och amning: FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte användas av fertila, gravida eller ammande kvinnor (se avsnitt 4.6).

4.4 Varningar och försiktighet

I kliniska prövningar hade kvinnor som behandladeslängremed FABLYN en ökad risk för venös tromboemboli (djup ventrombos och lungemboli), jämfört med placebo. Andra typer av venös

tromboemboli kan också inträffa. En mindre allvarlig händelse, superficiell tromboflebit, har också rapporterats oftare med FABLYN än med placebo. Hos patienter där det föreligger risk för venös tromboemboli ska, oavsett orsak,interisk-nytta balansen beaktas (se avsnitten 4.3 och 4.8). Immobilisering ökar risken för ve ös romboemboli, oavsett terapi, och FABLYN ska därför utsättas minst 3 veckor före och underärlångvarig immobilisering (t.ex. under tillfrisknandeperioden efter operation och vid långvarigt s ngläge) och inte återinsättas förrän patienten åter är fullt rörlig. Kvinnor

avsnitt 5.1).

som tar FABLYN ska också rådas att röra på sig ofta under långvariga resor. VarjeLäkemedletoförklarad vaginal blödning ska utredas. Incidensen av endometriehyperplasi och endometriecanc r var likartad hos de patientgrupper som fick FABLYN och dem som fick placebo (se

Lasofoxif n har associerats med benigna endometrieeffekter. Dessa innefattade, hos vissa patienter, en mindre ökning i incidensen av vaginal blödning, liksom även en cystisk förändring i endometriet som har setts på ultraljud samt histologisk benign cystisk atrofi (en variant av atrofiskt endometrium).

Dessa cystiska fynd bidrog till en ökning av endometriets medeltjocklek med cirka 1,5 mm. Till följd av dessa benigna effekter fick fler FABLYN-behandlade patienter än placebobehandlade patienter diagnostik av uterus i PEARL-studien (se avsnitt 5.1). Dessa benigna fynd ger i klinisk praxis inte stöd för ytterligare utredning hos kvinnor utan vaginal blödning (i enlighet med riktlinjerna för postmenopausala kvinnor), då risken med diagnostik av uterus hos asymtomatiska kvinnor uppväger eventuella fördelar. Patologer ska uppmärksammas på eventuell tidigare behandling med lasofoxifen vid bedömning av endometriehistologi, för att säkerställa en precis diagnosticering av benign cystisk atrofi när sådan uppvisas.

Samtidig användning av FABLYN och systemiska östrogener eller hormonbehandling har inte studerats och därför rekommenderas inte att FABLYN ges i kombination med systemiska östrogener.

FABLYN har inte studerats hos kvinnor med bröstcancer i anamnesen. Inga data finns tillgängliga från samtidig användning med medel som används vid behandling av tidig eller avancerad bröstcancer. Därför ska FABLYN användas för behandling av osteoporos först efter det att behandlingen av bröstcancer, inklusive adjuvant terapi, har avslutats.

Varje oförklarad avvikelse i bröstet som inträffar under behandling med FABLYN ska undersökas. FABLYN eliminerar inte risken för bröstcancer (se avsnitt 5.1).

FABLYN kan öka incidensen av värmevallningar och har ingen effekt mot värmevallningar som beror på brist på östrogener. Hos vissa asymtomatiska patienter kan värmevallningar uppträda vid start av behandling.

 

försäljning

Begränsade kliniska data tyder på att hos patienter som tidigare haft oral östrogeninducerad

 

hypertriglyceridemi (>5,6 mmol/liter), kan lasofoxifen vara associerad med en markant ök

g av

serumtriglycerider. Hos patienter med denna anamnes bör serumtriglycerider monitoreras u

der

behandling med lasofoxifen.

 

 

Lasofoxifen binds i hög grad till proteiner, elimineras huvudsakligen genom metabolism och

genomgår sannolikt enterohepatisk cirkulation (se avsnitt 5.2). Säkerheten och e ekten av FABLYN

 

för

har inte studerats hos patienter med leverfunktionstest > 1,5 ULN (Upper Limit of Normal).

Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter.

godkänt

 

Säkerheten och effekten av FABLYN har inte studerats hos patie ter med grav njurinsufficiens. Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter (se avsnitt 4.2 och avsnitt 5.2).

FABLYN innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans,längretotal laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av frånvaron av kliniskt relevanta effekter av kolestyramin (anjonbytarresin), flukonazol (CYP2C9-hämmare), ketokonazolinte(CYP3A4/5-hämmare) och paroxetin (CYP2D6-hämmare) på lasofoxifens farmakokinetik, orsakas roligen inte några kliniskt betydelsefulla förändringar i FABLYN-exponeringenärg und av andra anjonbytarresiner och andra hämmare av dessa CYP- isoformer, varför dosjustering inte krävs.

LasofoxifensLäkemedletclearance kan öka hos patienter som behandlas under lång tid med inducerare av CYP3A4 och UGT (UDP-glukuronosyltransferas) (t. ex. fenytoin, karbamazepin, barbiturater och

johannesört), vilk t le er till reducerade steady-state koncentrationer och kan leda till minskad effekt.

Ketokonazol - Den starka CYP3A4/5-hämmaren ketokonazol ökade den systemiska exponeringen av lasofoxif n med 20 %, vilket inte betraktas som kliniskt relevant.

Paroxetin - Den starka CYP2D6-hämmaren paroxetin ökade den systemiska exponeringen av lasofoxifen med 35 %, vilket inte betraktas som kliniskt relevant.

Protonpumpshämmare - Data på effekten av samtidig administrering av protonpumpshämmare med lasofoxifen saknas. Försiktighet bör därför iakttas vid samtidig användning av dessa läkemedel med lasofoxifen.

I kliniska studier förändrade lasofoxifen inte metabolismen av dextrometorfan (CYP2D6-substrat) och klorzoxazon (CYP2E1-substrat) eller farmakokinetiken hos warfarin (CYP2C9-substrat), metylprednisolon (CYP3A4-substrat) eller digoxin (MDR1 P-glykoproteinsubstrat). FABLYN torde därför inte förändra farmakokinetiken hos läkemedel som elimineras genom metabolism via dessa CYP-isoformer eller transporteras av MDR1 P-glykoprotein.

Warfarin - Lasofoxifen hade ingen effekt på farmakokinetiken hos R- och S-warfarin. Genomsnittligt AUC för INR och maximalt INR-värde efter en engångsdos av warfarin i kombination med lasofoxifen var cirka 8 % respektive 16 % lägre än efter administrering av enbart warfarin. Dessa förändringar anses inte kliniskt relevanta.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte användas av fertila kvinnor

(se avsnitt 4.3). Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med lasofoxifen saknas. Djurstudier försäljning

har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Amning

FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte användas under amning (se avsnitt 4.3). Det är inte känt om lasofoxifen utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att lasofoxifen utsöndras i mjölk.

dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, multinationell, Fas 3-studie avseende frakturer (PEARL-studien). Behandlingstiden för postme opausala kvinnor var 60 månader; 2 852 kvinnor randomiserades till FABLYN och 2 852 ti placebo.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

 

 

för

 

 

 

FABLYN har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

 

godkänt

 

 

 

 

 

Säkerheten hos FABLYN vid behandling av osteoporos har undersökts i en stor (8 556 patienter),

 

 

längre

 

 

 

inte

I denna studie, avbröts behandlingen på grund av biverkningar för 12,9 % av de FABLYN-behandlade

kvinnorna och för 12,3 % av dem som fick placebo.

är

 

Venösa tromboemboliska h ndelser: Den allvarligaste biverkningen relaterad till FABLYN var VTE

KI: 1,17; 3,61).

(djup ventrombos, lungemboli och retinal ventrombos). Under en uppföljningsperiod på 5 år hade 37 kvinnorLäkemedletsom behand ad s med FABLYN (1,3 %, eller 2,90 per 1000 patientår) en VTE, jämfört med 18 kvinnor som fick p acebo (0,6 % , eller 1,41 per 1000 patientår); riskförhållandet var 2,06 (95 %

Såsom obs rverat för andra selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM), observerades en liten minskning (ungefär 4 %) i antalet blodplättar hos lasofoxifen-behandlade patienter i PEARL.

Vanliga biverkningar, som ansågs relaterade till FABLYN-behandling, var muskelkramp, värmevallningar och vaginal flytning. Muskelkramp inträffade hos cirka 1 patient av 9. Värmevallningar inträffade hos cirka 1 patient av 11 och rapporterades vanligen under de första 6 behandlingsmånaderna. Vaginal flytning inträffade hos cirka 1 patient av 26.

Säkerheten hos FABLYN vid behandling av osteoporos har också utvärderats i en placebokontrollerad Fas 2 prövning på japanska, koreanska och taiwanesiska kvinnor. Behandlingstiden för postmenopausala kvinnor var 12 månader; 124 kvinnor exponerades för FABLYN och 125 för placebo. I denna studie, avbröts behandlingen på grund av biverkningar för 3,2 % av de FABLYN- behandlade kvinnorna och för 8,0 % av dem som fick placebo.

Tabell 1 visar de biverkningar som inträffat i de två kliniska prövningarna avseende osteoporosbehandling i större incidens än placebo.

De flesta av biverkningarna som inträffade under studierna var lindriga och krävde i allmänhet inte utsättande av behandlingen.

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och i följande frekvensområden: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) och sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000). Biverkningarna presenteras inom varje organsystemklass och frekvensområde i alfabetisk ordning och inte efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar som observerats i placebokontrollerade kliniska prövningar avseende osteoporosbehandling hos fler kvinnor som behandlats med FABLYN än hos kvinnor som fått placebo

Infektioner och infestationer

Mindre

 

Urinvägsinfektion, vaginal candidainfektion, vaginal infektion, vulvovaginit

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Bronkit, cellulit, cervicit, divertikulit, furunkel, genital candidain ektion, impetigo,

 

 

infektiös artrit, labyrintit, oftalmisk herpes simplex, pyelonefrit, pyometra,försäljningsvampinfektion

Neoplasier,

 

benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mindre

 

Fibrom, uterin leiomyom

 

 

 

för

 

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Benign bröstneoplasm, benign paratyreoideatumör, bröstfibrom, endometrieneoplasm,

 

 

hemangiom, kronisk lymfocytisk leukemia, leiomyom, malign hepatisk neoplasm,

 

 

melanocytnevus, multipelt myelom, neoplasm, neoplasm i kvinnliga reproduktionsorgan

Blodet och

 

lymfsystemet

 

 

 

godkänt

 

Mindre

 

Anemi, makrocytos, trombocytopeni

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Hypokromasi, megaloblastisk a

emi

 

 

Immunsystemet

 

längre

 

 

Sällsynta:

 

Årstidsallergi

 

 

 

 

Endokrina

 

systemet

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Hyperparatyreos

inte

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

 

 

 

 

Mindre

 

Diabetes melli usär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Anorexi, iabetes mellitus typ 2, hypertriglyceridemi, hypoalbuminemi, hypofosfatemi,

 

 

minskad aptit, tetani, ökad aptit

 

 

 

Psykiska

 

störningar

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Abnorma drömmar, cyklotym störning

 

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

 

 

 

Mindre

 

Brännande känsla, hjärninfarkt, huvudvärk, restless legs-syndrom

Läkemedlet

 

 

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

 

Amnesi, demens av Alzheimertyp, dysgeusi, epilepsi, försämrat mine, hydrocefalus,

 

 

hypogeusi, ischias, migrän, migrän med aura, motorneuronsjukdom, nervkompression,

 

 

pares, postural yrsel, presynkope, vaskulär huvudvärk

 

Ögon

 

 

 

 

 

 

 

Mindre

 

Torra ögon

 

 

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta: Afaki, keratoconjunctivitis sicca, konjunktival blödning, konjunktival hyperemi, korioretinopati, makuladegeneration, näthinneavlossning, okulär hyperemi, olika stora pupiller, reducerad synskärpa, retinopati, störning i näthinnans kärl, synstörning,

Sällsynta: Cor pulmonale, hjärtsvikt, kardiomegali, sinusstopp, supraventrikulär extrasystole, trikuspidalinsufficiens
Hjärtklappning, takykardi

ögonblödning, ögonklåda, ögonlocksödem

Öron och balansorgan

Sällsynta: Positionell svindel, störning i innerörat, öronobehag

Hjärtat

Mindre vanliga:

Blodkärl

Vanliga:

Värmevallningar

 

 

 

 

 

Mindre

Blodvallning, djup ventrombos, flebit, superficiell tromboflebit, tromboflebit, venös stas

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Aortaaneurysm, artärocklusionssjukdom, blödning, claudicatio intermittens, embol ,

 

hematom, kapillärstörning, lymfstas, trombos, vaskulär stenos, ventrombos, ve trombos i

 

extremitet

 

 

 

 

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

 

 

Mindre

Allergisk rinit, hosta, lungemboli

 

 

 

försäljning

vanliga:

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, lunggranulom, vasomotorisk init

Magtarmkanalen

 

 

 

 

för

 

Vanliga:

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

Mindre

Buksmärta, flatulens, gastrit, irritabel tarm, muntorrhet, smärta i nedre delen av buken,

vanliga:

smärta i övre delen av buken

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Analfissur, analspasm, duodenalt sår, duodenit, ysfagi, esofagit, gastrisk polyp,

 

inguinalbråck, keilit, keilos, magbesvär, munsmärta, munsår, polyp i rectum, sår i rectum,

 

ulcerös kolit, ömhet i buken

 

 

godkänt

 

 

Lever och gallvägar

 

 

 

 

 

 

Mindre

Fettdegeneration i levern, gallste

slidande

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Gallsten, gulsot, hepatit, ko ecystit, leverstörning

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

 

 

 

 

Vanliga:

Hyperhidros

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

Mindre

Alopeci, erytem, nattliga svettningar, pruritus

 

 

vanliga:

 

är

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Angioöd m, brutna naglar, generaliserad pruritus, hudirritation, hudskada, hudödem,

 

hyperpigm nt ring i huden, kliande utslag, ljuskänslighetsreaktion, makulopapulöst utslag,

 

onormal hårstruktur, rosacea, sjuklig förändring i naglarna, torr hud, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

 

 

 

Mycket

Muskelkramp

 

 

 

 

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Mindre

Nacksmärta, ryggsmärta, smärta i extremiteterna

 

 

vanliga:

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Sällsynta:

Artropati, bursit, daktylit, exostos, extremitetskontraktur, hemartros, klubbfingrar,

 

koccygodyni, kostokondrit, ledstelhet, muskelkontraktur, muskelryckningar,

 

muskuloskeletala besvär, periartrit, reumatoid artrit, rotatorkuffsyndrom, smärta i käken,

 

tenosynovit

 

 

 

 

 

 

Njur och urinvägar

Mindre Nykturi, pollakisuri, uretral störning, urininkontinens, urinträngningar vanliga:

Sällsynta: Hyperkalciuri, hyperton urinblåsa, nefroskleros, polyp i urinblåsan, sten i urinblåsan, störning i urinvägarna, uretral blödning

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: Cystocele, endometriehypertrofi* (sonografisk endometrietjocklek), endometrierubbning, uteruspolyp, vaginal flytning, vaginal rubbning

Mindre Bröstinduration, bröstsmärta, bröststörning hos kvinnan, cervikal dysplasi, cervikal polyp, vanliga: cervixstörning, endometriehyperplasi** (baserat på prövarrapporter), genital blödning,

genital flytning, hydrometra, koleocele, metrorragi, postmenopausal blödning, rektocele, uterin cervikal erosion, uterin prolaps, vaginal blödning, vaginal prolaps, vulvovaginal pruritus

Sällsynta:

Adenomyos, adnexa uteri cyst, adnexa uteri mass, bröstfibros, bröstvårtebesvär,

 

bröstöverfyllnad, cysta i äggledaren, förstorad klitoris, genital pruritus, perinealbristning,

 

smärta i bröstvårtorna, stockning i vaginaväggen, uterin blödning, uterin cervikal

 

skivepitelmetaplasi, uterin svullnad, utsöndring från bröstet, vaginal erosion, vaginal

 

inflammation, vaginal smärta, vulvastörning, åderbråck i vulva

Medfödda och/eller genetiska störningar

 

 

Sällsynta:

Venös missbildning

 

 

 

Allmänna

symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Vanliga:

Oväntat terapisvar

 

 

 

Mindre

Smärta i bröstkorgen, perifert ödem, trötthet, värmekänsla

 

vanliga:

försäljning

Sällsynta:

Berusningskänsla, hypertermi, inflammation, obehag i bröstko gen, polyp, svullnad, ödem

Undersökningar

 

 

 

för

Vanliga:

Förhöjt ASAT-värde

 

 

 

Mindre

Förhöjt ALAT-värde, förhöjt blodglukosvärde, förhöjt tra saminasvärde, onormalt

vanliga:

utstryksprov från cervix, viktökning

 

 

Sällsynta:

Blod i urinen, förhöjt blodtriglyceridvärde, förhöjt gamma-glutamyltransferasvärde, förhöjt

 

LDL-värde, förhöjt 5’ nukleotidasvärde, minskad bentäthet, minskad fotryggspuls, minskat

 

blodalbuminvärde, minskat HDL-värde, minskat trombocytvärde, onormalt

 

 

 

 

godkänt

 

 

blodkreatininvärde, onormalt resultat från lungröntgen, onormal T-vågsvärde vid EKG,

 

onormalt ultraljud för bröstet, onormalt ultraljud för äggstockarna, positivt hepatit B-

 

ytantigenvärde

 

 

 

 

Skador och

förgiftningar och behand ingskomplikationer

 

Sällsynta:

Avskavning av hud, extr mit tsskada, fraktur i bröstkotorna, genital skada,

 

 

 

längre

 

 

 

mjukvävnadsskada, ryggradsfraktur, skelettskada, tandfraktur

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

* Endometriehypertrofi är en MedDRA-term som står för sonografiska fynd avseende

endometrietjocklek.

är

 

 

 

**LäkemedletEndometriehyperp asi-biverkningarna baseras snarare på prövarrapporter än på histopatologiska fynd och ingen histologisk bekräftelse krävdes.

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering med FABLYN har rapporterats.

Lasofoxifen har getts till postmenopausala kvinnor i så höga engångsdoser som 100 mg (200 gånger högre dos än den rekommenderade dosen) och i så höga multipeldoser som 10 mg dagligen (20 gånger högre dos än den rekommenderade dosen) i upp till ett år, utan allvarliga, dosrelaterade biverkningar.

Det finns ingen specifik antidot mot FABLYN. I fall av överdosering ska allmänt stödjande åtgärder insättas, baserat på patientens tecken och symtom.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM), ATC-kod {not yet assigned}

Den minskning i östrogennivå som inträffar efter menopaus eller ooforektomi leder till tilltagande förlust av benmassa på grund av ökad benomsättning när benresorptionen överskrider bennybildningen. Den ökade omsättningen medför en tilltagande förlust av benmassa, eftersom den ökade nybildningen av ben inte är tillräcklig för att kompensera för den ökade benresorptionen. Hos vissa kvinnor kommer dessa förändringar till slut att leda till minskad benmassa (osteoporos) och ökad risk för fraktur, särskilt i ryggrad, höft och handled. Vertebrala frakturer är den vanligaste typen av osteoporotisk fraktur hos postmenopausala kvinnor.

Lasofoxifen är ett SERM-medel, vars biologiska effekt i stor utsträckning medieras genom bindning till östrogenreceptorer. Denna bindning leder till aktivering av vissa östrogena vägar och blockering av andra. Lasofoxifen har vävnads- och cellspecifika effekter på vävnader som påverkas av östro en.

Kliniska data tyder på att FABLYN har en östrogenliknande, agonistisk effekt på ben och antagonistisk effekt på bröstvävnad. FABLYNs effekter på ben visar sig som en minskni g av benomsättningsmarkörerna i serum och urin, ökad benmineraltäthet (BMD) och minskad incidens av frakturer.

Effekter på skelettet:

för

försäljning

Omsättning av benmassa

 

I kliniska prövningar avseende osteoporosbehandling resulteradegodkäntFABLYN-behandling konsekvent i

statistiskt signifikant minskad benresorptionen samt ökad bennybildningen, vilket speglades genom förändrade benomsättningmarkörer i serum och urin (t.ex. C-telopeptid och markörer för nybildning

av ben: osteokalcin, prokollagen typ 1 N-terminal propeptid ch benspecifikt alkalinfosfatas).

Undertryckandet av benomsättningsmarkörerna var tydlig efter 3 månader och kvarstod under hela observationsperioden på 36 månader i en substudie av PEARL-studien.

FABLYNs effekter på frakturincidensenlängre(tabell 2) undersöktes under 5 år, och BMD och biomarkörer för benmassa hos postmenopausala kvinnor med osteoporos undersöktes i 3 år i PEARL-studien.

5-årsresultat från en stor multinationell pröv i avseende frakturer (PEARL)

Studiepopulationen bestod av 8 556 postmenopausala kvinnor med osteoporos, vilket definierats som

låg bentäthet (BMD-värde för yggrad eller höft på minst 2,5 standardavvikelser under medelvärdet

inte

 

 

 

hos friska, unga kvinnor). De kvinnor som inkluderades i denna studie hade en medianålder om 67 år

är

 

 

 

(från 59 år till 80 år) och en mediantid sedan menopausen om 20 år. Alla kvinnorna i studien fick

kalcium (1 000 mg dag ig n) och vitamin D (400-800 IE dagligen).

 

Tabell 2: Frakturincidens hos postmenopausala kvinnor under en period på 5 år

 

 

 

 

 

FABLYN

Placebo

Relativ riskreduktion (95 % KI)

 

 

 

jämfört med placebo

Nya radiografiska vertebrala frakturer

n=2748

n=2744

41%a

Andel patienter med ny fraktur

5,6%

9,3%

(28%, 52%)

Läkemedlet

 

 

 

Ny radiografisk vertebral fraktur hos patienter med

n=778

n=774

b

42%

≥1 fraktur vid början av studien

8,7%

14,2%

(21%, 57%)

Andel patienter med ny fraktur

 

 

 

Ny radiografisk vertebral fraktur hos patienter utan

n=1970

n=1970

41%c

existerande fraktur vid början av studien

4,4%

7,4%

(23%, 55%)

Andel patienter med ny fraktur

 

 

 

Icke-vertebral fraktur

n=2852

n=2852

24%d

Andel patienter med icke-vertebral fraktur

8,1%

10,4%

(9%, 36%)

Alla kliniska frakturer

n=2852

n=2852

25%e

Andel patienter med klinisk fraktur

9,3%

12,1%

(12%, 36%)

Förkortningar: n= antal patienter; KI = konfidensintervall a p < 0,0001; b p = 0,0004; c p = 0,0002; d p = 0,0020; e p = 0,0004

-Radiografiska vertebrala frakturer

FABLYN minskade signifikant incidensen av nya radiografiska vertebrala frakturer (exklusive försämring av tidigare frakturer) från 9,3 % för placebo till 5,6 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 41 %, p <0,0001). Denna minskning observerades under det första året och kvarstod under hela 5- årsperioden.

Hos kvinnor med existerande vertebral fraktur vid början av studien minskade FABLYN signifikant incidensen av nya vertebrala radiografiska frakturer från 14,2 % för placebo till 8,7 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 42 %, p = 0,0004). Hos kvinnor utan existerande vertebral fraktur vid början av studien minskade signifikant incidensen av nya radiografiska vertebrala frakturer från 7,4 % för placebo till 4,4 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 41 %, p = 0,0002).

 

 

 

försäljning

Signifikant färre kvinnor som fick FABLYN upplevde måttliga eller svåra vertebrala frakturer

(fastställdes med hjälp av Genant-skalan), jämfört med kvinnor som fick placebo (5,2 % för

 

 

för

 

placebobehandlade kvinnor mot 3,3 % för FABLYN-behandlade kvi or, p = 0,0006).

-Icke-vertebrala frakturer

godkänt

 

 

 

 

 

FABLYN minskade signifikant incidensen av icke-vertebrala frakturer från 10,4 % för placebo till

Signifikant färre kvinnor i behandlingsgruppen som fick FABLYN upplevde multipla radiografiska vertebrala frakturer, jämfört med placebogruppen, under hela 5-årsperioden med behandling (p <0,0001).

8,1 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 24 %, p = 0,0020). Denna minskning observerades under det första året och kvarstod under hela 5-årsperiod n. Minskad incidens av icke-vertebrala frakturer observerades också hos postmenopausala kvinnor med svår osteoporos (definierat som BMD T-poäng i ländryggen vid början av studien ≤-2,5 + existerande fraktur eller BMD T-poäng ≤-3), (p = 0,0183).

-Alla kliniska frakturer

längre

 

FABLYN minskade signifikant cidensen av alla kliniska frakturer från 12,1 % för placebo till 9,3 %

för FABLYN (relativ riskredukt on = 25 %, p = 0,0004). Denna minskning observerades under det

 

 

inte

första året och kvarstod under hela 5-årsperioden.

-Benmineraltäthet

är

 

Läkemedlet

 

 

I en 3-årig substudie i PEARL-studien (n = 760), ökade FABLYN signifikant BMD (jämfört med placebo) i ländrygg (3,3 %), totalt höft (3,0 %), lårbenshals (3,3 %), trochanter major (3,6 %), det intertrokantära området (2,6 %), Wards triangel (5,9 %) och underarm (1,8 %) efter 3 år. FABLYN ökade oc så benmineralinnehållet (BMC) i hela kroppen signifikant, jämfört med placebo, efter 3 år. Signifikanta ökningar av BMD observerades så tidigt som 3 månader för ländrygg och totalt höft.

En analys utfördes på de försökspersoner som remitterades till läkare för diskussion om behandling av sin osteoporos med ett alternativt läkemedel om något av följande observerades: a) ≥7 % BMD-förlust i ländrygg eller ≥10 % BMD-förlust i lårbenshals efter 12 månader, b) ≥11 % BMD-förlust i ländrygg eller ≥14 % BMD-förlust i lårbenshals efter 24 månader, c) ≥2 radiografiska vertebrala frakturer under studiens gång efter 24 månader. Remisserna var markant färre i FABLYN-gruppen (0,9 %) än i placebogruppen (3,3 %).

Resultat från en 1-årsprövning på asiatiska försökspersoner

Effekterna av FABLYN på BMD hos postmenopausala japanska, koreanska och taiwanesiska kvinnor med osteoporos undersöktes också i en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind

behandlingsstudie avseende osteoporos under 1 år. Studiepopulationen bestod av 497 kvinnor med osteoporos, som definierats genom lågt BMD i vertebra (T-poäng ≤2,5). Kvinnorna i denna studie hade en medianålder om 63 år (från 44 år till 79 år) och en mediantid sedan menopausen om 13 år.

Alla kvinnorna i studien fick kalcium (600-1 200 mg dagligen) och vitamin D (400-800 IE dagligen).

I denna studie ökade FABLYN signifikant BMD i ryggrad och höft (totalt höft och alla delkomponenter av höften) med 2-4 %. FABLYN reducerade också benomsättningsmarkörerna.

Benmassans histomorfometri

Den benmassa som bildas under 2 års behandling med lasofoxifen är av normal kvalitet. För att bedöma benkvaliteten togs benbiopsier från 71 postmenopausala kvinnor efter 2 års behandling i BMD-prövningar. Det fanns inga tecken på osteomalaci, märgfibros, celltoxicitet, icke-lamellärt ben eller annat onormalt som påverkar kvaliteten på benmassan efter behandling med lasofoxifen.

Effekter på endometriet:

 

 

försäljning

Det var ingen skillnad mellan de kvinnor som fick FABLYN och dem som fick placebo vad gäller

incidens av endometriekarcinom och endometriehyperplasi.

för

 

Följande resultat av FABLYNs effekter på endometriet efter 5 års exponering har apporterats från PEARL-studien.

Lasofoxifen kan associeras med benigna endometrieeffekter,godkäntsåsom cystisk förändring i endometriet

som setts på ultraljud samt histologisk benign cystisk atrofi (en variant av atrofiskt endometrium),

vilket bidrar till en ökning av endometriets medeltjocklek med cirka 1,5 mm. Dessa benigna fynd ger i

klinisk praxis inte stöd för ytterligare utredning hos kvinn r utan vaginal blödning, i enlighet med

riktlinjerna för postmenopausala kvinnor (se avsnitt 4.4).

längre

Incidensen av cystisk förändring i endometriet och endometrietjockleken analyserades hos en

subgrupp av studiepopulationen (298 patie

ter) med ett transvaginalt ultraljud (TVU) en gång årligen i

3 år. Placebobehandlade kvinnor hade en i

cide s om 1,9 % av cystisk förändring över en 3-års period,

medan de kvinnor som fick FABLYN hade en incidens om 20,4 %. Alla histologiska fynd var benigna. Placebobehandlade kvinnor hadeinteen g nomsnittlig minskning om 0,7 mm av endometrietjockleken över 3 år, jämfört med studiestart, medan de kvinnor som behandlades med FABLYN hade en genomsnittlig ökning om 1,4 mm. Ökningen sågs efter 12 månader och ökade inte signifikant därefter under de 3 åren. I vissa falläravtog dessa fynd spontant under behandlingens gång.

HosLäkemedletalla kvinnor med ut rus vid studiestart rapporterades histologiskt benigna endometriepolyer hos 34 kvinnor av 2 302 (1,5 %) som fick FABLYN, jämfört med 18 kvinnor av 2 309 (0,8 %) som fick

placebo. I en subgrupp av studiepopulationen, som utformats för att titta på endometriehistologi (1 080 patienter) ed transvaginalt ultraljud efter 3 år rapporterades histologiskt benigna endometriepolyer hos 20 kvinnor av 366 (5,5 %) som fick FABLYN och hos 12 kvinnor av 360 (3,3 %) som fick placebo.

Den totala incidensen av vaginal blödning var låg (≤2,6 % i alla behandlingsgrupperna). Vaginal blödning rapporterades hos 74 kvinnor (2,6 %) som fick FABLYN, jämfört med 37 kvinnor (1,3 %) som fick placebo. Antalet försökspersoner som avbröt behandlingen på grund av vaginal blödning var lågt (FABLYN:4 (0,1 %), placebo:0).

Antalet hysterektomier i gruppen som fick FABLYN (27 patienter av 2 302, 1,2 %) och i placebogruppen (24 patienter av 2 309, 1,0 %) var likartad. För att bedöma effekten av FABLYN på diagnostik av uterus (t.ex. hysteroskopi, sonohysterogram med infundering av saltlösning, endometriebiopsy, polypektomi eller dilatation och kyrettage) utfördes en analys på kvinnor utan planerad transvaginal övervakning (4 055 patienter). Fler FABLYN-behandlade patienter (7,0 %) fick diagnostik av uterus, jämfört med placebobehandlade patienter (2,7 %). Diagnostik av uterus utfördes

Effekter på lipidmetabolism och kardiovaskulär risk:

på ett större antal FABLYN-behandlade patienter på grund av vaginal blödning (vilket förordnats i protokollet) och asymtomatiska endometriefynd (t.ex. misstänkt uteruspolyp, endometrietjocklek).

Effekter på bröstvävnad:

Under de 5 år som PEARL-studien pågick (med 8 556 patienter) minskade FABLYN, i jämförelse med placebo, risken för invasiv bröstcancer med 85 % (placebo: 20 (0,7 %), FABLYN 3 (0,1 %); HR 0,15 (KI 0,04; 0,50)), risken för bröstcancer totalt sett med 79 % (placebo: 24 (0,9 %), FABLYN: 5 (0,2 %); HR 0,21 (KI 0,08; 0,55)), risken för östrogenreceptor (ER)-positiv invasiv bröstcancer med 83 % (placebo: 18 (0,7 %), FABLYN: 3 (0,1 %); HR 0,17 (KI 0,05; 0,57)) och risken för östrogenreceptor (ER)-positiv bröstcancer med 81 % (placebo: 21 (0,8 %), FABLYN: 4 (0,1 %); HR

0,19 (KI 0,07; 0,56)). FABLYN har ingen effekt på risken för ER-negativ bröstcancer eller ER-negativ försäljning

invasiv bröstcancer. Dessa observationer stödjer slutsatsen att lasofoxifen inte har någon egen östrogen agonistverkan på bröstvävnad.

Effekten av FABLYN på lipidprofilen undersöktes i en 3-årig substudie till PEARL. tudien;

substudien inkluderade 1 014 postmenopausala kvinnor. I jämförelse med placebo sänkte FABLYN

markant totalkolesterol, LDL-kolesterol, LDL-associerat apolipoprotein B-100 och högsensitivt C-

 

för

reaktivt protein (medelförändringar -10,4 %, -15,8 %, -11,8 % respektive -12,5 %). Inga signifikanta

förändringar, jämfört med placebo, sågs för HDL-kolesterol eller VLDL-kolesterol. Statistiskt

godkänt

 

signifikanta höjningar sågs för apolipoprotein A-1, vilket associeras med HDL-kolesterol, och serumtriglycerider (medelförändringar mot placebo 6,1 % respektive 4,9 %).

Efter 5 år var för den totala studiepopulationen (N = 8 556) incidensen av större koronara händelser, inklusive koronar mortalitet, icke-fatal hjärtinfarkt, ny ischemisk hjärtsjukdom, sjukhusvård på grund av instabil angina samt revaskulariseringsbehandlingar, si nifikant lägre. Det inträffade 0,51 händelser per 100 patientår hos FABLYN-behandlade patient r, jämfört med 0,75 händelser per 100 patientår hos placebobehandlade patienter (HR 0,68; 95 % KI 0,50; 0,93, p = 0,016). I samma studie sågs efter 5

år ingen ökad risk för stroke, inklusive hemorra isk, ischemisk, embolisk stroke, ospecificerad typ av

stroke och övergående ischemiska attacker, hos de patienter som behandlats med FABLYN. Det

inträffade 0,48 händelser per 100 patientår i placebogruppen och 0,36 händelser per 100 patientår

 

 

längre

bland de FABLYN-behandlade pa i n rna (HR = 0,75; 95 % KI 0,51; 1,10, p = 0,140).

Effekter på vulva- och vaginal atrofi (VVA):

 

inte

 

Effekten av FABLYN vid behandling av VVA undersöktes i två 12-veckors Fas 3 studier på

är

 

 

postmenopausala kvinnor med måttliga eller svåra tecken och symtom på VVA, oavsett

parabasala celler i vagina från mognadsindex (MI) och ökade andelen superficiella celler i vagina från MI. Likartade resultat för vaginalt pH och MI observerades i PEARL-studien.

osteoporosstatusLäkemedlet(invo verande 889 patienter). I båda studierna minskade FABLYN svårighetsgraden för patientens m st besvärliga VVA-symtom vid studiestart, sänkte pH-värdet i vagina, sänkte andelen

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Lasofoxifens disposition har utvärderats hos 758 försökspersoner i konventionella kliniska farmakologiska studier. Farmakokinetiska data från över 2 000 postmenopausala kvinnor, inklusive patienter i utvalda kliniska prövningar avseende osteoporos, har bidragit till en populationsfarmakokinetisk analys.

Absorption:

Lasofoxifen absorberas långsamt från magtarmkanalen och maximala plasmakoncentrationer uppnås i genomsnitt cirka 6 timmar efter dosering. Intag av fettrik måltid förändrar inte lasofoxifens orala biotillgänglighet. FABLYN kan tas när som helst under dagen och oberoende av måltider och dryck.

Distribution:

Lasofoxifens skenbara distributionsvolym (V/F) hos postmenopausala kvinnor är cirka 1 350 liter.

Lasofoxifen binds i hög grad till proteiner i human plasma (>99 %). Lasofoxifen binds till både albumin och alfa-1-syraglykoprotein men påverkar inte bindningen av vare sig warfarin eller propranolol.

Metabolism:

Lasofoxifens biotransformation och disposition hos människa har fastställts efter peroral

administrering av 14C-märkt lasofoxifen. Lasofoxifen metaboliseras i stor utsträckning hos människa.

faldigt mindre än dem hos lasofoxifen för östrogenreceptor-alfa respektiveföröst försäljningogenreceptor-beta, vilket tyder på att dessa metaboliter inte torde bidra till lasofoxifens farmakologiska aktivitet.

Fem metaboliska vägar för lasofoxifen har identifierats: direkt glukuronidering; direkt sulfation;

hydroxylering vid fenyltetralindelen (med åtföljande konjugativ metabolism av katekolintermediärerna

genom metylering och glukuronidering); oxidering vid pyrrolidinringen samt fenylhydroxyler ng. Tre metaboliter av lasofoxifen har detekterats i plasma: direkt glukuronidkonjugat, glukuronid av en hydroxylerad metabolit och metylerat katekol.

Bindningsaffiniteterna hos lasofoxifens främsta cirkulerande metaboliter var minst 31-faldigt och 18-

Oxidering, genom flera cytokrom P450, inkluderande CYP2D6 och 3A4/5, och konjugering av lasofoxifen, är de två främsta mekanismerna för eliminering av lasofoxifen från den systemiska cirkulationen. Lasofoxifens skenbara orala clearance (CL/F) hos postmenopausala kvinnor är cirka 6,6 liter/timme.

Elimination:

godkänt

 

Lasofoxifen har en halveringstid om cirka 6 dagar. Lasofoxifen och dess metaboliter utsöndras primärt

i feces; med en mindre utsöndring i urin av mate ial elaterat till aktiv substans. Efter peroral administrering av 14C-märkt lasofoxifen i lös i till människa återvanns cirka 72 % av den

radioaktiva dosen efter 24 dagar (cirka 66 % i feces och 6 % i urin). Mindre än 2 % av den

administrerade dosen återfanns i urin som oförändrat lasofoxifen.

 

inte

längre

Linjäritet/Icke-linjäritet :

 

 

 

Lasofoxifen uppvisar linj r fa makokinetik över ett brett dosområde efter en engångsdos (upp till 100

är mg)Läkemedletoch multipeldos (upp ill 20 mg en gång dagligen). Lasofoxifens steady state-farmakokinetik överensstämmer med förväntningarna från dess farmakokinetik vid endosadministrering.

Vid steady state är lasofoxifens halveringstid hos postmenopausala kvinnor cirka 6 dagar, vilket ger små koncentrationssvängningar över doseringsintervallet på 24 timmar.

Barn:

asofoxifens farmakokinetik har inte utvärderats på barn. Äldre:

Inga kliniskt viktiga skillnader har observerats i lasofoxifens farmakokinetik inom åldersspannet 40-80 år, baserat på resultaten från en populationsfarmakokinetisk analys. Ingen dosjustering av FABLYN är nödvändig för äldre patienter.

Ras:

I en populationsfarmakokinetisk analys av olika rasgrupper upptäcktes ingen märkbar skillnad i lasofoxifens farmakokinetik. Denna analys inkluderade 2 049 postmenopausala kvinnor; 85,5 %

kaukasier, 8,6 % latinamerikaner, 3,4 % asiater och 1,9 % afroamerikaner. Resultaten från en Fas 1- studie på japanska och kaukasiska kvinnor överensstämde med den populationsfarmakokinetiska analysen, och ingen märkbar skillnad i lasofoxifens farmakokinetik sågs hos dessa två populationer.

Kön:

Eftersom FABLYN endast är indicerat för användning på postmenopausala kvinnor har könets inverkan på lasofoxifens farmakokinetik inte utvärderats.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Lasofoxifen har undersökts, som engångsdos om 0,25 mg, på friska försökspersoner och försökspersoner med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Lasofoxifenexponeringen i plasma var ungefär densamma hos friska försökspersoner som hos försökspersoner med lätt nedsatt leverfu ktion (Child-Pugh Klass A) och var blygsamt förhöjd (38 %) hos försökspersoner med måttligt edsatt leverfunktion (Child-Pugh Klass B), jämfört med friska försökspersoner. Dessa skillnader a ses inte kliniskt relevanta. Ingen dosjustering för FABLYN behövs för patienter med lätt eller måttlig leverinsufficiens. Försökspersoner med gravt nedsatt leverfunktion har inte unde ökts (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt njurfunktion:

försäljning

 

kliniskt betydelsefulla skillnader i lasofoxifens farmakokinetik mellan postmenopausala kvinnor med så lågt uppskattat kreatininclearance som 32 ml/minut och dem med normalt kreatininclearance. Ingen dosjustering för FABLYN behövs för patienter med lätt eller måttlig njurinsufficiens (se avsnitt 4.4).

Eftersom mindre än 2 % av lasofoxifen återfinns i urin som oförändrad aktiv substans har ingen studie

 

för

utförts på försökspersoner med njurinsufficiens. I en populationsfarmakokinetisk analys sågs inga

godkänt

 

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

utförts på råtta (≥1 mg/kg/dag; 7 gånger högre systemisk exponering än efter en dos om 0,5 mg/dag till människa, baserat på plasma-AUC), noterades en ökad incidens av renala tubulära adenom och

Lasofoxifen visade ingen gentoxicitet i delängretester som genomförts. I 2-års karcinogenicitets studier som

karcinom hos hanråttor och granulosa ce tumörer i äggstockarna hos honråttor. I den motsvarande 2- års studien hos möss (≥2 mg/kg/dag;intemindre systemisk exponering än efter en dos om 0,5 mg/dag till människa, baserat på plasma-AUC), oterades en ökad incidens av binjurebarkadenom och

binjurebarkkarcinom, interstitiala celltumörer i testikeln, benigna och maligna äggstockstumörer och benigna glandulära polyperäri livmodern. Även om alla dessa tumörer anses bero på specifika

hormonmekanismer hos gnagare, är deras relevans för människor för närvarande okända. Baserat på 3- ochLäkemedlet5-års humandata i kliniska prövningar, var incidensen av cancer under behandling med lasofoxifen inte högre än för placebo.

Lasofoxifen var inte teratogent hos råtta upp till en dos av 10 mg/kg (cirka 53 gånger AUC-värdet hos människa) ll r kanin upp till en dos av 3 mg/kg (under nivån för systemisk exponering hos människa). Ökad incid ns av imperforerad anus, hypoplastisk svans, ödem och veck i extremiteter har noterats i fetus hos dräktiga råttor som erhållit en dos av 100 mg/kg (cirka 400 gånger AUC-värdet hos människa) och associerades med ökad embryo-fetal dödlighet och generella svårigheter att utvecklas. I fertilitetsstudier som utförts med lasofoxifen på råtta sågs små effekter på handjurets fortplantningsförmåga vid ≥10 mg/kg/dag (cirka 42 gånger AUC-värdet hos människa), vilket visade sig genom minskningar i kopulationsindex, implantationsställen och foster. Reducerad fertilitet samt ökad pre- och postimplantationsförlust som ledde till minskad kullstorlek och förlängd dräktighet observerades hos djurhonor som fick ≥0,01 mg/kg/dag (under nivån för systemisk exponering hos människa). I en prenatal och postnatal studie på råtta med ≥0,01 mg/kg/dag av lasofoxifen fördröjdes och/eller avbröts nedkomsten och dödligheten hos avkomman vid födseln ökade. Tidpunkterna för utvecklingen förändrades också och tillväxten minskade. Totalt sett överensstämmer de effekter på reproduktion och utveckling som observerats hos djur med SERM-klassen av läkemedel.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

 

 

 

 

 

 

Laktos, vattenfri

 

 

 

 

 

 

Mikrokristallin cellulosa

 

 

 

 

 

 

Kroskarmellosnatrium

 

 

 

 

 

försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesiumstearat

 

 

 

 

 

 

Tabletthölje:

 

 

 

 

 

 

Para-orange (E110)

 

 

 

 

för

 

Hypromellos

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

Laktosmonohydrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titandioxid (E171)

 

 

 

 

 

 

Triacetin

 

 

längre

 

 

 

6.2

Inkompatibiliteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej relevant.

 

 

 

 

 

 

6.3

Hållbarhet

 

inte

 

 

 

 

4 år

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

 

 

Särskilda förvaringsanvisningar

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 

 

 

 

6.5

Förpackningstyp och innehåll

 

 

 

 

FABLYN fil dragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar av PVC med baksida av aluminiumfolie eller i HDPE-burkar med polyeten/aluminiumfolie-fodrade barnsäkra polypropenlock.

Blisterförpackningar med 7, 28 eller 30 tabletter och burkar med 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Tyskland

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDEförsäljning24 februari 2009EU/1/08/500/004

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

för

 

 

 

 

godkänt

 

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeis a l kemedelsmyndighetens (EMEAs)

hemsida http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

inte

längre

 

 

 

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel