Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Bipacksedel - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFablyn
ATC-kodG03
Ämnelasofoxifene tartrate
TillverkareDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter lasofoxifen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 

 

 

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 

 

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

 

uppvisar symtom som liknar dina.

 

 

 

 

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

försäljning

I denna bipacksedel finner du information om:

 

 

1.

Vad FABLYN är och vad det används för

 

 

2.

Innan du tar FABLYN

 

 

för

 

 

 

 

3.

Hur du tar FABLYN

 

godkänt

 

4.

Eventuella biverkningar

 

 

 

 

 

5.

Hur FABLYN ska förvaras

 

 

 

6.

Övriga upplysningar

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

VAD FABLYN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

 

 

 

längre

 

 

 

FABLYN används för att behandla benskörhet hos kvinnor efter menopaus (s.k. postmenopausal

osteoporos), då kvinnor lätt drabbas av b nbrott, särskilt i ryggrad, höfter och handleder. FABLYN

2. INNAN DU TAR FABLYN Ta inte FABLYN

tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM-medel).

 

 

inte

Hos kvinnor med postmenopausal osteoporos minskar FABLYN risken för fraktur både i ryggraden

(s.k. vertebrala frakturer) och i andra delar av kroppen (s.k. icke-vertebrala frakturer), men inte

höftfrakturer.

är

 

Läkemedlet

 

 

om du är allergisk (överkänslig) mot lasofoxifen eller mot något av övriga innehållsämnen i FABLYN.

om du behandlas eller nyligen har behandlats för blodproppar t.ex. i benen, lungorna eller i ögonen (djup ventrombos, lungemboli eller retinal ventrombos).

om du har en vaginal blödning. Då måste din läkare undersöka dig innan du påbörjar behandling

om du fortfarande kan få barn.

om du är gravid eller om du ammar.

Var särskilt försiktig med FABLYN

om du är orörlig under en tid, t.ex. i behov av att läggas in på sjukhus eller av att vara sängliggande för att tillfriskna efter en operation eller sjukdom, eftersom risken för blodproppar (djup ventrombos, lungemboli eller retinal ventrombos) kan öka. Din läkare kan eventuellt rekommendera dig att stoppa behandlingen minst 3 veckor före en sådan period. Behandlingen med FABLYN kan återupptas så snart du återfått rörligheten och efter överenskommelse med läkaren.

om du tar FABLYN och ska åka iväg på en längre resa. Försök då med jämna mellanrum gå omkring lite eller röra på benen och fötterna. Att sitta i samma ställning under en längre tid kan förhindra god blodcirkulation och kan öka din risk för blodpropp.

Det är osannolikt att FABLYN orsakar vaginal blödning. En vaginal blödning medan du tar FABLYN är därför oväntad. Om du får en vaginal blödning bör du få denna undersökt av din läkare.

 

om du har, eller har haft bröstcancer.

försäljning

 

 

om du utan känd orsak upplever något onormalt i brösten.

 

 

om du har en allvarlig leversjukdom.

för

 

om du har en allvarlig njursjukdom.

Intag av andra läkemedel

Vid följande situationer kan detta läkemedel vara olämpligt för dig. Tala med din läkare i an du börjar ta FABLYN:

Intag av FABLYN med mat och dryck

godkänt

 

FABLYN kan tas med eller utan mat och dryck.

 

Graviditet och amning

längre

 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du behandlas med östrogener eller hormoner kanske inte FABLYN är lämpligt för dig.

FABLYN är endast för kvinnor ef er menopaus och får inte tas av kvinnor som fortfarande kan få barn.

 

inte

Ta inte FABLYN under graviditet och amning, eftersom läkemedlet kan gå över i bröstmjölk.

är

 

KörförmågaLäkemedletoch användning av maskiner

Det finns inga stu i r som har undersökt effekterna på förmågan att köra bil och att använda maskiner. FABLYN har ingen känd påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i FABLYN

FABLYN innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.HUR DU TAR FABLYN

Ta alltid FABLYN enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett varje dag.

Svälj tabletten hel. Du kan ta den med eller utan mat.

Om du vill kan du ta den tillsammans med lite vatten eller annan, valfri dryck.

Läkaren kan även råda dig att äta kalciumtabletter och D-vitamin när du tar FABLYN om det anses att ditt dagliga intag inte är tillräckligt.

Om du har tagit för stor mängd av FABLYN

Om du har tagit fler tabletter än du ska, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta FABLYN

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa tablett och fortsätt sedan som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspe onal.

Om du slutar att ta FABLYN

försäljning

Sluta inte att ta FABLYN utan att först tala med din läkare.

 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

för

godkänt

Liksom alla läkemedel kan FABLYN orsaka biverkningar men alla a vändare behöver inte få dem.

De flesta biverkningar som har inträffat under studier har varit lindriga.

Dessa biverkningar kan förekomma med olika frekvenser, s m definieras enligt följande:

Mycket sällsynta biverkningar: drabbarlängremindre än 1 person av 10000

Ingen känd frekvens: frekvensinten kan inte beräknas från tillgängliga dataär

 

muskelkramp

 

Läkemedlet

Vanliga biverkningar

 

värmevallningar

 

förstoppning

 

tryck i nedre delen av buken

 

flytning från underlivet

 

kraftiga svettningar

Mindre vanliga biverkningar

urinvägsinfektion, brännande känsla när man kissar, urinträngningar, urininkontinens

buksmärta eller tryck i buken, värk i rygg, nacke, leder eller bröstkorg

trötthet, onormal eller kraftig blödning (oftast från näsan)

diabetes (typiska symptom är kraftig törst, täta urineringar)

brännande känsla, yrsel, domning, nedsatt minne, nedsatt eller delvis förlust av rörelseförmågan i armar eller ben, huvudvärk, restless legs-syndrom (oemotståndligt behov att röra på benen för att stoppa en obekväm eller obehaglig känsla)

onormala eller oregelbundna hjärtslag, snabba hjärtslag

svullna händer, armar, fötter eller ben, eller värk

hosta, andningssvårigheter, nästäppa, rinnande näsa

muntorrhet, väderspänning (stor mängd luft eller gaser i mage eller tarmar), magont

torra ögon, håravfall, hudutslag, nattliga svettningar, klåda, värmekänsla, viktuppgång

stramhet i brösten, ont i brösten, underlivsblödning, underlivsklåda

Sällsynta biverkningar

 

infektion i öron, ögon, andningsvägar eller hud, diarré, blod i avföringen

 

ändrad aptit

 

 

 

 

onormala drömmar, humörsvängningar

 

 

 

 

yrsel, förändrad smak, kramper, migrän, svaghet i armar eller ben, ischias (smärta i nedre delen

 

 

 

 

försäljning

 

av ryggen, skinkan och/eller olika delar av ben och fötter, vanligen på ena sidan av kroppen)

 

nedsatt syn, ögonont, klåda i ögonen, svullna ögonlock, röda ögon, öronont

 

skador på läpparna, förändrade avföringsvanor, sväljsvårigheter, munsår, halsbrän a, o t i

 

munnen, ont i ändtarmen

 

 

 

 

gulsot (gul hud och gula ögon), förändrade blodvärden för leverfunktionen

 

torr hud, ovanlig hårstruktur, nagelproblem, hudutslag, mörkfärgad hud, fö ändrad form på

 

fingrarna, hudskador

 

 

 

 

smärta när man kissar, blod i urinen

 

för

 

 

utsöndring från bröstet, knöl i bröstet, ont i underlivet, åderbråck

 

 

 

 

minskad puls i ben, blåmärken

godkänt

 

 

 

 

 

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

 

5.

HUR FABLYN SKA FÖRVARAS

 

 

 

 

längre

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

Används före utgångsdatum som anges på blister- eller burketikett och på kartongen efter ”Utg. dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..

Inga särskilda förvaringsanvisn gar.

 

inte

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

är

 

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lasofoxifen. Varje filmdragerad tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos; mikrokristallin cellulosa; kroskarmellosnatrium;

kolloidal vattenfri kiseldioxid; magnesiumstearat; para-orange (E110); hypromellos; laktosmonohydrat; titandioxid (E171) och triacetin.Läkemedlet

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

FABLYN tabletter är triangulära, persikofärgade, filmdragerade tabletter, präglade med ”Pfizer” på ena sidan och ”OPR 05” på den andra sidan.

Tabletterna finns i blisterförpackning med 7, 28 eller 30 tabletter samt i burk med 90 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Tyskland.

Tillverkare: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Tyskland.

Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel