Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fasturtec (rasburicase) – Märkning - V03AF07

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFasturtec
ATC-kodV03AF07
Ämnerasburicase
TillverkareSanofi-aventis groupe  

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 3 INJEKTIONSFLASKOR MED PULVER OCH 3 AMPULLER MED SPÄDNINGSVÄTSKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

rasburikas

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

rasburikas 1,5 mg/1 ml.

rasburikas framställt genom genteknologi av Saccharomyces cerevisiae-stammen.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Pulvret innehåller också: alanin, mannitol, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumfosfatdihydrat natriumdivätefosfatdihydrat .

Spädningsvätska: poloxamer 188, vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

3 injektionsflaskor och 3 ampuller.

1,5 mg/1 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Hela innehållet i ampullen med 1 ml spädningsvätska skall användas för beredningen.

Intrevenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Skall användas omedelbart efter beredning eller spädning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/170/001

13.BATCHNUMMER

Sats

14.ALLMÄNN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

FÖRPACKNING MED 3 INJEKTIONSFLASKOR MED PULVER OCH 3 AMPULLER MED SPÄDNINGSVÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

rasburikas

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

sanofi-aventis groupe

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR PULVER / INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver till sterilt koncentrat. rasburikas

iv

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1,5 mg.

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

SPÄDNINGSVÄTSKA/AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för rasburikas 1,5 mg

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FÖRPACKNING MED 1 INJEKTIONSFLASKA OCH 1 AMPULL

1LÄKEMEDLETS NAMN

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning. rasburikas

2DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

rasburikas 7,5 mg/5 ml.

rasburikas framställt genom genteknologi av Saccharomyces cerevisiae-stammen.

3FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Pulvret innehåller också: alanin, mannitol, dinatriumfosfatdodekahydrat ,dinatriumfosfatdihydrat natriumdivätefosfatdihydrat.

Spädningsvätska: poloxamer 188, vatten för injektionsvätskor.

4LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

1 injektionsflaska och 1 ampull.

7,5 mg/5 ml

5ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Hela innehållet i ampullen med 5 ml spädningsvätska skall användas för beredningen.

Intrevenös användning.

6SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Skall användas omedelbart efter beredning eller spädning.

9SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/170/002

13 BATCHNUMMER

Sats

14 ALLMÄNN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15 BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINAR PULVER / INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver till sterilt koncentrat. rasburikas

iv

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

7,5 mg.

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

SPÄDNINGSVÄTSKA/AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för rasburikas 7,5 mg

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel