Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Produktresumé - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringFoclivia
ATC-kodJ07BB02
Ämneinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
TillverkareSeqirus S.r.l.  

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Foclivia injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (ytantigen, inaktiverat, adjuvanterat)

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ytantigener av influensavirus (hemagglutinin och neuraminidas)* från stammen:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram** per 0,5 ml dos

*odlat i ägg

**uttryckt i mikrogram hemagglutinin.

Adjuvanset MF59C.1 innehåller:

 

Skvalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta.

Mjölkvit vätska.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemi.

Foclivia skall användas i enlighet med officiella riktlinjer.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre: 0,5 ml vid valt datum.

En andra dos av vaccinet ska ges efter ett intervall om minst 3 veckor.

Foclivia utvärderades hos vuxna (i åldern 18 till 60 år) och äldre (över 60 år gamla) efter ett primärvaccinationsschema dag 1 och dag 22.

Data beträffande en tredje dos (booster) som administreras 6 månader efter den första dosen är begränsade (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Foclivia hos försökspersoner i åldern under 18 år har ännu inte fastställts. Tillgänglig information för försökspersoner i åldern 6 månader till 18 år finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Inga data för barn i åldern under 6 månader finns tillgängliga.

Administreringssätt

Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideusmuskeln eller den anterolaterala delen av låret (beroende på muskelmassan).

4.3Kontraindikationer

Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs. livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester av ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetylmetylammoniumbromid (CTAB). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår.

Se avsnitt 4.4.

4.4Varningar och försiktighet

Försiktighet krävs vid administrering av detta vaccin till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1, och mot ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Liksom för alla injicerbara vacciner skall lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet. Om den pandemiska situationen tillåter, skall immunisering skjutas upp hos patienter med allvarlig febersjukdom eller akut infektion.

Foclivia skall under inga omständigheter ges intravaskulärt eller subkutant. Vårdgivare måste därför väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge vaccinet till personer med trombocytopeni eller någon blödningssjukdom som kan utgöra kontraindikation för intramuskulär injektion såvida inte den potentiella nyttan påtagligt överväger risken för blödning.

Antikroppssvaret kan vara otillräckligt hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression.

Ett skyddande immunsvar framkallas eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).

Visst korsskydd observerades mot besläktade H5N1-virusvarianter i kliniska prövningar (se avsnitt 5.1). Då en andra dos rekommenderas bör det observeras att det inte finns några säkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata som stöder utbytbarhet av Foclivia mot andra monovalenta H5N1-vacciner.

Även om inga uppgifter finns tillgängliga från användning av Foclivia har fall av konvulsioner med och utan feber rapporterats hos patienter som vaccinerats med Focetria, ett pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1, som liknar Foclivia.

Majoriteten av konvulsioner med feber förekom hos pediatriska patienter. Några fall observerades hos patienter med känd epilepsi. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt patienter som lider av epilepsi och läkaren bör informera patienterna (eller föräldrarna) om risken att drabbas av konvulsion. (se avsnitt 4.8).

Synkope (svimning) kan förekomma efter, eller till och med före, en vaccination som en psykologisk reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Foclivia skall inte ges samtidigt med andra vacciner. Om samtidig administrering med annat vaccin är indicerat, skall vaccinet ges i olika extremiteter. Observera att biverkningarna då kan intensifieras.

Det immunologiska svaret kan reduceras om patienten genomgår immunsupprimerande behandling. Efter influensavaccination kan falskt positiva resultat i serologiska test erhållas vid användning av ELISA-metoden för antikroppar mot humant immunbristvirus-1 (HIV-1), hepatit C och framför allt HTLV-1. I dessa fall ger Western Blot-tekniken ett negativt resultat. De övergående falskt positiva resultaten kan bero på IgM-svaret på vaccinet.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga data har framtagits för Foclivia hos gravida kvinnor

Säkerhetsuppgifter finns emellertid tillgängliga för gravida kvinnor som exponerats för Focetria

(ett pandemiskt H1N1-vaccin som liknar Foclivia) som innehåller samma mängd MF59C.1 som Foclivia. Spontanrapportering av biverkningar efter marknadsföring och en interventionsstudie visar inga tecken på direkta eller indirekta skadliga effekter av Focetriaexponering på graviditet. Dessutom visade två

stora observationsstudier som syftade till att bedöma säkerheten vid Focetriaexponering under graviditet ingen ökning av frekvens av graviditetsdiabetes, preeklampsi, aborter, dödfödslar, låg födelsevikt, prematuritet, neonatala dödsfall och medfödda missbildningar hos nästan 10 000 vaccinerade gravida kvinnor och deras barn jämfört med ovaccinerade kontroller.

Vårdgivare måste, med hänsyn till de officiella rekommendationerna, väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge Focliviavaccinet till gravida kvinnor.

Amning

Vaccinet kan ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om fertilitet tillgängliga.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 ”Biverkningar” kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Vuxna och äldre (över 18 år)

I kliniska prövningar med det pandemiska adjuvanterade H5N1-prototypvaccinet i vuxna och äldre (se avsnitt 5.1 för mer information) var de flesta reaktionerna lindriga till sin art, kortvariga och kvalitativt likartade dem som framkallas av konventionella vacciner mot den årliga influensan. Det är allmänt vedertaget att adjuvanseffekten som förstärker immunogeniteten är associerad med en något högre frekvens av lokala reaktioner (vanligen lindrig smärta) jämfört med konventionella, icke adjuvanterade influensavacciner. Det var färre reaktioner efter den andra dosen än efter den första.

Barn och ungdomar i åldern 6 månader till 17 år:

I en klinisk prövning fas II (Studie V87P6) utvärderades säkerheten hos ett pandemiskt adjuvanterat H5N1-prototypvaccin i barn och ungdomar (se avsnitt 5.1 för mer information).

Oberoende av ålder var reaktogeniteten högre efter den första dosen än efter den andra vaccinationen. Reaktogeniteten efter en tredje dos som gavs 12 månader efter den andra dosen var högre än efter både den första och andra dosen. Andelen försökspersoner som rapporterade lokala reaktioner var högre

i de äldre åldersgrupperna, huvudsakligen på grund av fler rapporter om smärta. Hos småbarn var erytem och ömhet de vanligaste rapporterade lokala reaktionerna; irritabilitet och ovanligt gråtande

var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. Hos barn och ungdomar var smärta den oftast rapporterade lokala reaktionen, och trötthet och huvudvärk var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. För alla åldrar gäller att en låg andel av försökspersonerna rapporterade feber.

Säkerhetsdata efter den första och andra dosen i barn och ungdomar med ett liknande pandemiskt vaccin (Focetria H1N1v) tyder på en säkerhetsprofil som är jämförbar med den som rapporterats för aH5N1-prototypvaccinformuleringen (Foclivia).

Frekvens av biverkningar i kliniska prövningar och uppföljning efter marknadsföring är listad nedan.

Kliniska prövningar

Biverkningar från kliniska prövningar på vuxna och äldre (i åldern över 18 år)

Incidensen av biverkningar utvärderades i fyra kliniska prövningar med olika influensastammar och formuleringar (H5N3, H9N2 och H5N1); 3 696 vuxna och äldre försökspersoner exponerades.

Av dessa försökspersoner fick 3 618 personer prototypvaccinet Foclivia (A/H5N1) (se avsnitt 5.1).

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvaccinet Foclivia är listade nedan.

Incidensen av biverkningar som observerades hos försökspersoner över 60 år var lägre jämfört med dem i åldersgruppen 18-60 år.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (>1/100, <1/10): huvudvärk

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (>1/100, <1/10): svettning

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Vanliga (>1/100, <1/10): artralgi och myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (>1/100, <1/10): rodnad vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, induration vid injektionsstället, ekkymos vid injektionsstället och smärta vid injektionsstället, feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet och frossa

Majoriteten av dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1–2 dagar utan behandling.

Biverkningar från klinisk prövning på barn i åldern 6 månader till 17 år

En klinisk prövning (Studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 (n=334) jämfört med säsongsinfluensavaccin (n=137).

 

Första dosen

 

Andra dosen (21 dagar

 

Tredje dosen

 

 

 

efter första dosen)

 

(12 månader efter

 

 

 

 

 

andra dosen)

 

 

Adjuvanterat H5N1-vaccin

 

Småbarn (6–< 36 mån.)

N=145

 

N=138

 

N=124

Alla

76%

 

68%

 

80%

Lokala

47%

 

46%

 

60%

Systemiska

59%

 

51%

 

54%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

0%

 

0%

Övriga biverkningar

54%

 

49%

 

35%

Barn (3–< 9 år)

N=96

 

N=93

 

N=85

Alla

72%

 

68%

 

79%

Lokala

66%

 

58%

 

74%

Systemiska

32%

 

33%

 

45%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

 

2%

 

6%

Övriga biverkningar

36%

 

31%

 

19%

Ungdomar (9–< 18 år)

N=93

 

N=91

 

N=83

Alla

91%

 

82%

 

89%

Lokala

81%

 

70%

 

81%

Systemiska

69%

 

52%

 

69%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

1%

 

2%

Övriga biverkningar

30%

 

27%

 

22%

Focetria (H1N1v)

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 77 barn i åldern 3-8 år och 80 barn och ungdomar i åldern 9-17 år som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Barn (i åldern 3 till 8 år)

N=77

N=75

Alla biverkningar

74%

69%

Lokala

62%

56%

Systemiska

39%

35%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

4%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

1%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

14%

17%

Ungdomar (i åldern 9 till 17 år)

N=80

N=79

Alla biverkningar

79%

66%

Lokala

70%

58%

Systemiska

45%

30%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

3%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

0%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

13%

10%

Data för barn och ungdomar i åldern 3-17 år tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för barn och ungdomar i åldern 3 till 17 år: Smärta, induration och erytem, sjukdomskänsla, myalgi, huvudvärk och trötthet.

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 73 spädbarn i åldern 6-11 månader och 73 småbarn i åldern 12-35 månader som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spädbarn (i åldern 6 till 11 månader)

N=73

N=68

Alla biverkningar

79%

65%

Lokala

44%

26%

Systemiska

70%

56%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

11%

9%

Feber 39°C till 39,9°C

3%

4%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

32%

31%

Småbarn (i åldern 12 till

N=73

N=71

35 månader)

 

 

Alla biverkningar

70%

71%

Lokala

51%

49%

Systemiska

60%

49%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

10%

11%

Feber 39°C till 39,9°C

4%

1%

Feber ≥ 40°C

1%

0%

Övriga biverkningar

21%

24%

Data för spädbarn och småbarn i åldern 6-35 månader tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för 146 spädbarn och småbarn i åldern 6 till 35 månader: Ömhet, erytem, irritabilitet, ovanligt gråtande, sömnighet, diarré, kräkningar och förändrade matvanor. Induration och ekkymos var mycket vanliga reaktioner hos småbarn men mindre vanliga hos spädbarn.

Uppföljning efter marknadsföring

Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar har följande biverkningar rapporterats vid uppföljning efter marknadsföring av Focetria H1N1v:

Blodet och lymfsystemet

Lymfadenopati.

Hjärtat

Palpitation, takykardi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni.

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Muskelsvaghet, smärta i extremiteter.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta.

Hud och subkutan vävnad

Generaliserade hudreaktioner i form av pruritus, urtikaria eller ospecifikt utslag; angioödem.

Magtarmkanalen

Sjukdomar i magtarmkanalen såsom illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré.

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel, somnolens, synkope. Neurologiska sjukdomar, såsom neuralgi, parestesier, konvulsioner och neurit.

Immunsystemet

Allergiska reaktioner, anafylaxi inklusive dyspné, bronkospasm, larynxödem, som i sällsynta fall leder till chock.

I uppföljning efter marknadsföring av adjuvanterade, interpandemiska, trivalenta vacciner med en sammansättning som liknar Foclivia (ett pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1), har följande ytterligare biverkningar rapporterats:

Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocytopeni (några mycket sällsynta fall var svåra med trombocytantal lägre än 5 000 per mm3).

Mycket sällsynta (<1/10 000):

Vaskulit med övergående njurpåverkan och erythema exsudativum multiforme. Neurologiska sjukdomar som encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom.

Biverkning(ar) som har rapporterats efter godkännandet för försäljning av det pandemiska vaccinet: ej tillämpbart.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Influensavaccin, ATC-kod J07BB02

Detta avsnitt beskriver de kliniska erfarenheterna av H5N1-prototypvacciner efter administrering av två doser om 7,5 mikrogram.

Prototypvacciner innehåller influensaantigener som skiljer sig från dem i aktuella cirkulerande influensavirus. Dessa antigener kan betraktas som ”nya” antigener och simulerar en situation där målpopulationen för vaccinet är immunologiskt naiv. Data som erhålls med ett prototypvaccin ger stöd för en vaccinationsstrategi som sannolikt kommer att användas för det pandemiska vaccinet: data på klinisk effekt och säkerhet som erhålls med prototypvacciner är relevanta för pandemiska vacciner.

Vuxna (18–60 år)

En klinisk prövning fas II (Studie V87P1) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 312 friska vuxna. Två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg hemagglutinin (HA)/dos adjuvanterat) administrerades med tre veckors mellanrum till 156 försökspersoner. I en annan klinisk prövning (fas III) (Studie V87P13) deltog 2 693 friska vuxna som fick två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg HA/dos adjuvanterat), administrerade med tre veckors mellanrum. Immunogenitet analyserades i en undergrupp (n=197) av studiepopulationen.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos vuxna, mätta med enkel radiell hemolys (single radial haemolysis, SRH) var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=149

N=197

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=69

N=128

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Resultat från mikroneutralisering (MN) mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 67 % (60-74) till 85 % (78-90) respektive från 65 % (58-72) till 83 % (77-89). Immunsvar på vaccination analyserat med MN-test ligger i linje med de resultat som erhållits med SRH-test.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population analyserades med hemagglutinationsinhibitionstest (HI-test) och SRH- och MN-tester. Jämfört med de antikroppsnivåer som erhölls dag 43 efter slutförande av primära vaccinationscheman var antikroppsnivåerna

dag 202 reducerade med 1/5 till ½ från de tidigare nivåerna.

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos försökspersoner i åldern över 60 år (ett begränsat antal försökspersoner var i åldern över 70 år), mätta med SRH-test i två kliniska studier, var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=84

N=210

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=66

N=143

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 57 % (50-64) till 79 % (68-87) respektive från 55 % (48-62) till 58 % (47-69). MN-resultat, likartade med SRH-resultaten, visade ett starkt immunsvar efter slutförande av grundvaccinationsserierna i en population av äldre försökspersoner.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester, reducerades från ½ till 1/5 av nivån dag 202 efter vaccination jämfört med dag 43 efter slutförande av primära scheman, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester. Upp till 50 % av de äldre försökspersonerna som immuniserats med H5N1-vaccin kombinerat med MF59C hade seroskydd vid sex månader.

Boosterdos

En tredje dos (booster) av H5N1-vaccin kombinerat med MF59C administrerades 6 månader efter de primära vaccinationsserierna. Resultaten visas med SRH.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mätta med SRH-test, var följande:

 

Studie V87P1 Vuxna

Studie V87P1 Äldre

 

booster (6 mån.

booster (6 mån.

 

efter 2:a dosen)

efter 2:a dosen)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Erfarenheten av boosterdos för den äldre populationen är begränsad.

Stödjande data för populationer av vuxna och äldre

I två dosutvärderingsstudier fick 78 vuxna ett adjuvanterat prototypvaccin (H5N3 eller H9N2).

Två doser vaccin med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i 3 olika doseringar (7,5, 15 och 30 µg HA/dos) gavs med tre veckors mellanrum.

Serumprover testades mot det ursprungliga H5N3-viruset och även mot ett antal olika H5N1-isolat. Antikroppssvar erhållna med SRH-test visade att 100 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 100 % serokonverterade efter två injektioner av 7,5 g. Dessutom konstaterades att det adjuvanterade vaccinet inducerade antikroppar som gav korsskydd mot de H5N1-stammar som isolerades 2003 och 2004 vilka uppvisade viss antigen drift jämfört med de ursprungliga stammarna.

Två doser vaccin innehållande stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 olika doseringar (3,75, 7,5, 15 och 30 μg HA/dos) gavs med fyra veckors mellanrum. Serologiska svar erhållna med HI-test visade att 92 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 75 % serokonverterade efter två injektioner med 7,5 g.

Korsreaktivitet

Vuxna (18–60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos vuxna i åldern 18–60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=70

N=197

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36% (25–49)

23% (18–30)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 27 % (17–39) (V87P1) till 39 % (32–46) (V87P13) och en serokonversionsfrekvens på 36 % (29–43) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4–3,2).

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos äldre > 60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36% (21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 11 % (3–25) (V87P1-studien) till 30 % (24–37) (V87P13-studien) och en serokonversionsfrekvens på 25 % (19–31) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78–2,26).

Data för pediatriska populationer

En klinisk prövning (studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 471 barn i åldern 6 månader till 17 år. Två doser om 7,5 mikrogram administrerades med tre veckors mellanrum och en tredje dos 12 månader efter den första dosen. Efter 3 veckor från den 2:a vaccinationen (dag 43) uppnådde alla åldersgrupper (dvs. 6–35 månader, 3–8 år och 9–17 år) höga nivåer antikroppar mot (A/Vietnam/1194/2004), utvärderade med SRH- och HI-tester som presenteras i nedanstående tabell*. I denna prövning observerades inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar.

 

 

Småbarn

Barn (3–< 9 år)

Ungdomar (9–<18 år)

 

 

(6–< 36 månader)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

Serokonversionsfaktor

HI

(95% KI)

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektionsfrekvens

100%

100%

100%

 

(95% KI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Dag 43

 

 

 

SRH

Serokonversionsfaktor

 

(95% KI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

98%

100%

99%

 

(95% KI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Dag 43

 

 

 

* I avsaknad av CHMP-kriterier för immunogenitet för barn tillämpades de CHMP-kriterier för immunogenitet som används för att utvärdera säsongsinfluensavacciner hos vuxna på de serologiska data som erhölls efter vaccination av barn. Relevansen för kliniskt skydd är emellertid okänd.

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektionsfrekvens på 99 % (95% KI: 94–100), en serokonversionsfrekvens som varierar från 97 % (95% KI: 91–99) till 99 % (95% KI: 96–100) och ett GMR som varierar från 29 (95% KI: 25–35) till 50 (95% KI: 44–58).

Immunogenitetsresultat med Focetria H1N1v (Studie V111_03):

Seroprotektionsfrekvensen och serokonversionsfrekvensen mätt med HI-test och serokonversionsfaktorn uttryckt som geometriska genomsnittskvoter erhållna med HI-test för anti-HA-antikroppar mot H1N1 efter administrering av en och två 7,5 g-doser av Focetria utvärderades i 70 barn och ungdomar (9-17 år), 60 barn (3-8 år), 58 barn (12-35 månader) och 49 spädbarn (6-11 månader). CHMP-kriterierna för immunogenicitet hos vuxna (18–60 år) uppfylldes både efter den första och den andra dosen i alla ovannämnda åldersgrupper (både i den totala populationen och i undergruppen som var seronegativ vid baslinjen).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Foclivia för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för aktiv immunisering mot H5N1-subtypen av influensa A-virus. Information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

Foclivia har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel av vetenskapliga skäl. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska uppgifter som samlats in med Foclivia och vaccin mot den årliga influensan som innehåller adjuvanset MF59C.1 visar inga särskilda risker för människor baserat på konventionella studier av upprepad dostoxicitet, lokal tolerans, kvinnlig fertilitet och reproduktions- och utvecklingstoxicitet (vid slutet av amningsperioden).

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid,

Kaliumklorid,

Kaliumdivätefosfat,

Dinatriumfosfatdihydrat,

Magnesiumkloridhexahydrat,

Kalciumkloriddihydrat,

Natriumcitrat,

Citronsyra,

Vatten för injektionsvätskor.

För adjuvanset, se avsnitt 2.

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

1 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml i förfylld spruta (typ 1-glas) med kolvpropp (brombutylgummi). Förpackningar med 1 och 10 styck. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vaccinet skall vara rumstempererat när det används. Skakas varsamt före användning.

Inspektera suspensionen visuellt före administrering. Om partiklar syns och/eller suspensionen ser onormal ut ska vaccinet kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novar Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 oktober 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 19 oktober 2014

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel är tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Foclivia injektionsvätska, suspension

Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (ytantigen, inaktiverat, adjuvanterat)

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ytantigener av influensavirus (hemagglutinin och neuraminidas)* från stammen:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram** per 0,5 ml dos

*odlat i ägg

**uttryckt i mikrogram hemagglutinin.

Adjuvanset MF59C.1 innehåller:

 

Skvalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Mjölkvit vätska.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemi.

Foclivia skall användas i enlighet med officiella riktlinjer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre: 0,5 ml vid valt datum.

En andra dos av vaccinet ska ges efter ett intervall om minst 3 veckor.

Foclivia utvärderades hos vuxna (i åldern 18 till 60 år) och äldre (över 60 år gamla) efter ett primärvaccinationsschema dag 1 och dag 22.

Data beträffande en tredje dos (booster) som administreras 6 månader efter den första dosen är begränsade (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Foclivia hos försökspersoner i åldern under 18 år har ännu inte fastställts. Tillgänglig information för försökspersoner i åldern 6 månader till 18 år finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Inga data för barn i åldern under 6 månader finns tillgängliga.

Administreringssätt

Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideusmuskeln eller den anterolaterala delen av låret (beroende på muskelmassan).

4.3 Kontraindikationer

Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs. livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester av ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetylmetylammoniumbromid (CTAB). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår, se avsnitt 4.4.

4.4 Varningar och försiktighet

Försiktighet krävs vid administrering av detta vaccin till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1, och mot ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Liksom för alla injicerbara vacciner skall lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.

Om den pandemiska situationen tillåter, skall immunisering skjutas upp hos patienter med allvarlig febersjukdom eller akut infektion.

Foclivia skall under inga omständigheter ges intravaskulärt eller subkutant. Vårdgivare måste därför väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge vaccinet till personer med trombocytopeni eller någon blödningssjukdom som kan utgöra kontraindikation för intramuskulär injektion såvida inte den potentiella nyttan påtagligt överväger risken för blödning.

Antikroppssvaret kan vara otillräckligt hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression.

Ett skyddande immunsvar framkallas eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).

Visst korsskydd observerades mot besläktade H5N1-virusvarianter i kliniska prövningar (se avsnitt 5.1). Då en andra dos rekommenderas bör det observeras att det inte finns några säkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata som stöder utbytbarhet av Foclivia mot andra monovalenta H5N1-vacciner.

Även om inga uppgifter finns tillgängliga från användning av Foclivia har fall av konvulsioner med och utan feber rapporterats hos patienter som vaccinerats med Focetria, ett pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1, som liknar Foclivia.

Majoriteten av konvulsioner med feber förekom hos pediatriska patienter. Några fall observerades hos patienter med känd epilepsi. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt patienter som lider av epilepsi och läkaren bör informera patienterna (eller föräldrarna) om risken att drabbas av konvulsion. (se avsnitt 4.8).

Synkope (svimning) kan förekomma efter eller till och med före en vaccination som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Foclivia skall inte ges samtidigt med andra vacciner. Om samtidig administrering med annat vaccin är indicerat, skall vaccinet ges i olika extremiteter. Observera att biverkningarna då kan intensifieras.

Det immunologiska svaret kan reduceras om patienten genomgår immunsupprimerande behandling.

Efter influensavaccination kan falskt positiva resultat i serologiska test erhållas vid användning av ELISA-metoden för antikroppar mot humant immunbristvirus-1 (HIV-1), hepatit C och framför allt HTLV-1. I dessa fall ger Western Blot-tekniken ett negativt resultat. De övergående falskt positiva resultaten kan bero på IgM-svaret på vaccinet.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga data har framtagits för Foclivia hos gravida kvinnor.

Säkerhetsuppgifter finns emellertid tillgängliga för gravida kvinnor som exponerats för Focetria

(ett pandemiskt H1N1-vaccin som liknar Foclivia) som innehåller samma mängd MF59C.1 som Foclivia. Spontanrapportering av biverkningar efter marknadsföring och en interventionsstudie visar inga tecken på direkta eller indirekta skadliga effekter av Focetriaexponering på graviditet. Dessutom visade två stora observationsstudier som syftade till att bedöma säkerheten vid Focetriaexponering under graviditet ingen ökning av frekvens av graviditetsdiabetes, preeklampsi, aborter, dödfödslar, låg födelsevikt, prematuritet, neonatala dödsfall och medfödda missbildningar hos nästan 10 000 vaccinerade gravida kvinnor och deras barn jämfört med ovaccinerade kontroller.

Vårdgivare måste, med hänsyn till de officiella rekommendationerna, väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge Focliviavaccinet till gravida kvinnor.

Amning

Vaccinet kan ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om fertilitet tillgängliga.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 ”Biverkningar” kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Vuxna och äldre (över 18 år)

I kliniska prövningar med det pandemiska adjuvanterade H5N1-prototypvaccinet i vuxna och äldre (se avsnitt 5.1 för mer information) var de flesta reaktionerna lindriga till sin art, kortvariga och kvalitativt likartade dem som framkallas av konventionella vacciner mot den årliga influensan. Det är allmänt vedertaget att adjuvanseffekten som förstärker immunogeniteten är associerad med en något högre frekvens av lokala reaktioner (vanligen lindrig smärta) jämfört med konventionella, icke adjuvanterade influensavacciner. Det var färre reaktioner efter den andra dosen än efter den första.

Barn och ungdomar i åldern 6 månader till 17 år:

I en klinisk prövning fas II (Studie V87P6) utvärderades säkerheten hos ett pandemiskt adjuvanterat H5N1-prototypvaccin i barn och ungdomar (se avsnitt 5.1 för mer information).

Oberoende av ålder var reaktogeniteten högre efter den första dosen än efter den andra vaccinationen. Reaktogeniteten efter en tredje dos som gavs 12 månader efter den andra dosen var högre än efter både den första och andra dosen. Andelen försökspersoner som rapporterade lokala reaktioner var högre i de äldre åldersgrupperna, huvudsakligen på grund av fler rapporter om smärta. Hos småbarn var erytem och ömhet de vanligaste rapporterade lokala reaktionerna; irritabilitet och ovanligt gråtande var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. Hos barn och ungdomar var smärta den oftast rapporterade lokala reaktionen, och trötthet och huvudvärk var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. För alla åldrar gäller att en låg andel av försökspersonerna rapporterade feber. Säkerhetsdata efter den första och andra dosen i barn och ungdomar med ett liknande pandemiskt vaccin (Focetria H1N1v) tyder på en säkerhetsprofil som är jämförbar med den som rapporterats för aH5N1-prototypvaccinformuleringen (Foclivia).

Frekvens av biverkningar i kliniska prövningar och uppföljning efter marknadsföring är listad nedan.

Kliniska prövningar

Biverkningar från kliniska prövningar på vuxna och äldre (i åldern över 18 år)

Incidensen av biverkningar utvärderades i fyra kliniska prövningar med olika influensastammar och formuleringar (H5N3, H9N2 och H5N1); 3 696 vuxna och äldre försökspersoner exponerades. Av dessa försökspersoner fick 3 618 personer prototypvaccinet Foclivia (A/H5N1) (se avsnitt 5.1).

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvaccinet Foclivia är listade nedan.

Incidensen av biverkningar som observerades hos försökspersoner över 60 år var lägre jämfört med dem i åldersgruppen 18–60 år.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (>1/100, <1/10): huvudvärk

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (>1/100, <1/10): svettning

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Vanliga (>1/100, <1/10): artralgi och myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (>1/100, <1/10): rodnad vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, induration vid injektionsstället, ekkymos vid injektionsstället och smärta vid injektionsstället, feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet och frossa

Majoriteten av dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1–2 dagar utan behandling.

Biverkningar från klinisk prövning på barn i åldern 6 månader till 17 år

En klinisk prövning (Studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 (n=334) jämfört med säsongsinfluensavaccin (n=137).

 

Injektion 1

 

Injektion 2

Injektion 3

 

Adjuvanterat

 

Adjuvanterat

Adjuvanterat

 

H5N1-vaccin

 

H5N1-vaccin

H5N1-vaccin

Småbarn (6–< 36 mån.)

N=145

 

N=138

N=124

Alla

76%

 

68%

80%

Lokala

47%

 

46%

60%

Systemiska

59%

 

51%

54%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

0%

0%

Övriga biverkningar

54%

 

49%

35%

Barn (3–< 9 år)

N=96

 

N=93

N=85

Alla

72%

 

68%

79%

Lokala

66%

 

58%

74%

Systemiska

32%

 

33%

45%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

 

2%

6%

Övriga biverkningar

36%

 

31%

19%

Ungdomar (9–< 18 år)

N=93

 

N=91

N=83

Alla

91%

 

82%

89%

Lokala

81%

 

70%

81%

Systemiska

69%

 

52%

69%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

1%

2%

Övriga biverkningar

30%

 

27%

22%

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 77 barn i åldern 3-8 år och 80 barn och ungdomar i åldern 9-17 år som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Barn (i åldern 3 till 8 år)

N=77

N=75

Alla biverkningar

74%

69%

Lokala

62%

56%

Systemiska

39%

35%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

4%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

1%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

14%

17%

Ungdomar (i åldern 9 till 17 år)

N=80

N=79

Alla biverkningar

79%

66%

Lokala

70%

58%

Systemiska

45%

30%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

3%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

0%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

13%

10%

Data för barn och ungdomar i åldern 3-17 år tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för barn och ungdomar i åldern 3 till 17 år: Smärta, induration och erytem, sjukdomskänsla, myalgi, huvudvärk och trötthet.

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 73 spädbarn i åldern 6-11 månader och 73 småbarn i åldern 12-35 månader som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spädbarn (i åldern 6 till 11 månader)

N=73

N=68

Alla biverkningar

79%

65%

Lokala

44%

26%

Systemiska

70%

56%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

11%

9%

Feber 39°C till 39,9°C

3%

4%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

32%

31%

Småbarn (i åldern 12 till 35 månader)

N=73

N=71

Alla biverkningar

70%

71%

Lokala

51%

49%

Systemiska

60%

49%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

10%

11%

Feber 39°C till 39,9°C

4%

1%

Feber ≥ 40°C

1%

0%

Övriga biverkningar

21%

24%

Data för spädbarn och småbarn i åldern 6-35 månader tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för 146 spädbarn och småbarn i åldern 6 till 35 månader: Ömhet, erytem, irritabilitet, ovanligt gråtande, sömnighet, diarré, kräkningar och förändrade matvanor. Induration och ekkymos var mycket vanliga reaktioner hos småbarn men mindre vanliga hos spädbarn.

Uppföljning efter marknadsföring

Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar har följande biverkningar rapporterats vid uppföljning efter marknadsföring av Focetria H1N1v:

Blodet och lymfsystemet

Lymfadenopati.

Hjärtat

Palpitation, takykardi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni.

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Muskelsvaghet, smärta i extremiteter.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta.

Hud och subkutan vävnad

Generaliserade hudreaktioner i form av pruritus, urtikaria eller ospecifikt utslag; angioödem.

Magtarmkanalen

Sjukdomar i magtarmkanalen såsom illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré.

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel, somnolens, synkope. Neurologiska sjukdomar, såsom neuralgi, parestesier, konvulsioner och neurit.

Immunsystemet

Allergiska reaktioner, anafylaxi inklusive dyspné, bronkospasm, larynxödem, som i sällsynta fall leder till chock.

I uppföljning efter marknadsföring av adjuvanterade, interpandemiska, trivalenta vacciner med en sammansättning som liknar Foclivia (ett pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1), har följande ytterligare biverkningar rapporterats:

Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocytopeni (några mycket sällsynta fall var svåra med trombocytantal lägre än 5 000 per mm3).

Mycket sällsynta (<1/10 000):

Vaskulit med övergående njurpåverkan och erythema exsudativum multiforme. Neurologiska sjukdomar som encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom.

Biverkning(ar) som har rapporterats efter godkännandet för försäljning av det pandemiska vaccinet: ej tillämpbart.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Influensavaccin, ATC-kod J07BB02

Detta avsnitt beskriver de kliniska erfarenheterna av H5N1-prototypvacciner efter administrering av två doser om 7,5 mikrogram.

Prototypvacciner innehåller influensaantigener som skiljer sig från dem i aktuella cirkulerande influensavirus. Dessa antigener kan betraktas som ”nya” antigener och simulerar en situation där målpopulationen för vaccinet är immunologiskt naiv. Data som erhålls med ett prototypvaccin ger stöd för en vaccinationsstrategi som sannolikt kommer att användas för det pandemiska vaccinet: data på klinisk effekt och säkerhet som erhålls med prototypvacciner är relevanta för pandemiska vacciner.

Vuxna (18–60 år)

En klinisk prövning fas II (Studie V87P1) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 312 friska vuxna. Två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg hemagglutinin (HA)/dos adjuvanterat) administrerades med tre veckors mellanrum till 156 försökspersoner. I en annan klinisk prövning (fas III) (Studie V87P13) deltog 2 693 friska vuxna som fick två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg HA/dos adjuvanterat), administrerade med tre veckors mellanrum. Immunogenitet analyserades i en undergrupp (n=197) av studiepopulationen.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos vuxna, mätta med enkel radiell hemolys (single radial haemolysis, SRH) var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=149

N=197

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=69

N=128

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Resultat från mikroneutralisering (MN) mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 67 % (60-74) till 85 % (78-90) respektive från 65 % (58-72) till 83 % (77-89). Immunsvar på vaccination analyserat med MN-test ligger i linje med de resultat som erhållits med SRH-test.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population analyserades med hemagglutinationsinhibitionstest (HI-test) och SRH- och MN-tester. Jämfört med de antikroppsnivåer

som erhölls dag 43 efter slutförande av primära vaccinationscheman var antikroppsnivåerna dag 202 reducerade med 1/5 till ½ från de tidigare nivåerna.

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos försökspersoner i åldern över 60 år (ett begränsat antal försökspersoner var i åldern över 70 år), mätta med SRH-test i två kliniska studier, var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=84

N=210

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=66

N=143

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 57 % (50-64) till 79 % (68-87) respektive från 55 % (48-62) till 58 % (47-69). MN-resultat, likartade med SRH-resultaten, visade ett starkt immunsvar efter slutförande av grundvaccinationsserierna i en population av äldre försökspersoner.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester, reducerades från ½ till 1/5 av nivån dag 202 efter vaccination jämfört med dag 43 efter slutförande av primära scheman, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester. Upp till 50 % av de äldre försökspersonerna som immuniserats med H5N1-vaccin kombinerat med MF59C hade seroskydd vid sex månader.

Boosterdos

En tredje dos (booster) av H5N1-vaccin kombinerat med MF59C administrerades 6 månader efter de primära vaccinationsserierna. Resultaten visas med SRH.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mätta med SRH-test, var följande:

 

Studie V87P1 Vuxna

Studie V87P1 Äldre

 

booster (6 mån.

booster (6 mån.

 

efter 2:a dosen)

efter 2:a dosen)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Erfarenheten av boosterdos för den äldre populationen är begränsad.

Stödjande data för populationer av vuxna och äldre

I två dosutvärderingsstudier fick 78 vuxna ett adjuvanterat prototypvaccin (H5N3 eller H9N2). Två doser vaccin med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i 3 olika doseringar (7,5, 15 och 30 µg HA/dos) gavs med tre veckors mellanrum.

Serumprover testades mot det ursprungliga H5N3-viruset och även mot ett antal olika H5N1-isolat. Antikroppssvar erhållna med SRH-test visade att 100 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 100 % serokonverterade efter två injektioner av 7,5 g. Dessutom konstaterades att det adjuvanterade vaccinet inducerade antikroppar som gav korsskydd mot de H5N1-stammar som isolerades 2003 och 2004 vilka uppvisade viss antigen drift jämfört med de ursprungliga stammarna.

Två doser vaccin innehållande stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 olika doseringar (3,75, 7,5, 15 och 30 μg HA/dos) gavs med fyra veckors mellanrum. Serologiska svar erhållna med HI-test visade att 92 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 75 % serokonverterade efter två injektioner med 7,5 g.

Korsreaktivitet

Vuxna (18–60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos vuxna i åldern 18–60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=70

N=197

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36% (25–49)

23% (18–30)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 27 % (17–39) (V87P1) till 39 % (32–46) (V87P13) och en serokonversionsfrekvens på 36 % (29–43) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4–3,2).

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos äldre > 60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36%(21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 11 % (3–25) (V87P1-studien) till 30 % (24–37) (V87P13-studien) och en serokonversionsfrekvens på 25 % (19–31) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78–2,26).

Data för pediatriska populationer

En klinisk prövning (studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 471 barn i åldern 6 månader till 17 år. Två doser om 7,5 mikrogram administrerades med tre veckors mellanrum och en tredje dos 12 månader efter den första dosen. Efter 3 veckor från den 2:a vaccinationen (dag 43) uppnådde alla åldersgrupper (dvs. 6–35 månader, 3–8 år och 9–17 år) höga nivåer antikroppar mot (A/Vietnam/1194/2004), utvärderade med SRH- och HI-tester som presenteras i nedanstående tabell*. I denna prövning observerades inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar.

 

 

Småbarn

Barn (3–< 9 år)

Ungdomar

 

 

(6–< 36 månader

 

(9–<18 år)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

Serokonversionsfaktor

HI

(95% KI)

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektionsfrekvens

100%

100%

100%

 

(95% KI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Dag 43

 

 

 

SRH

Serokonversionsfaktor

(95% KI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

98%

100%

99%

 

(95% KI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Dag 43

 

 

 

* I avsaknad av CHMP-kriterier för immunogenitet för barn tillämpades de CHMP-kriterier för immunogenitet som används för att utvärdera säsongsinfluensavacciner hos vuxna på de serologiska data som erhölls efter vaccination av barn. Relevansen för kliniskt skydd är emellertid okänd.

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektionsfrekvens på 99 % (95% KI: 94–100), en serokonversionsfrekvens som varierar från 97 % (95% KI: 91–99) till 99 % (95% KI: 96–100) och ett GMR som varierar från 29 (95% KI: 25–35) till 50 (95% KI: 44–58).

Immunogenitetsresultat med Focetria H1N1v (Studie V111_03):

Seroprotektionsfrekvensen och serokonversionsfrekvensen mätt med HI-test och serokonversionsfaktorn uttryckt som geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test för anti-HA-antikroppar mot H1N1 efter administrering av en och två 7,5 g-doser av Focetria utvärderades i 70 barn och ungdomar (9-17 år), 60 barn (3-8 år), 58 barn (12-35 månader) och 49 spädbarn (6-11 månader). CHMP-kriterierna för immunogenicitet hos vuxna (18–60 år) uppfylldes både efter den första och den andra dosen i alla ovannämnda åldersgrupper (både i den totala populationen och i undergruppen som var seronegativ vid baslinjen).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Foclivia för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för aktiv immunisering mot H5N1-subtypen av influensa A-virus. Information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

Foclivia har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel av vetenskapliga skäl. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska uppgifter som samlats in med Foclivia och vaccin mot den årliga influensan som innehåller adjuvanset MF59C.1 visar inga särskilda risker för människor baserat på konventionella studier av upprepad dostoxicitet, lokal tolerans, kvinnlig fertilitet och reproduktions- och utvecklingstoxicitet (vid slutet av amningsperioden).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid,

Kaliumklorid,

Kaliumdivätefosfat,

Dinatriumfosfatdihydrat,

Magnesiumkloridhexahydrat,

Kalciumkloriddihydrat,

Natriumcitrat,

Citronsyra,

Vatten för injektionsvätskor.

För adjuvanset, se avsnitt 2.

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml i enkeldos injektionsflaska (typ 1-glas) med propp (halobutylgummi). Förpackningar med 10 styck.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vaccinet skall vara rumstempererat när det används. Skakas varsamt före användning.

Inspektera suspensionen visuellt före administrering. Om partiklar syns och/eller suspensionen ser onormal ut ska vaccinet kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/577/003

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 oktober 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 19 oktober 2014

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel är tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Foclivia injektionsvätska, suspension, i flerdosbehållare

Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (ytantigen, inaktiverat, adjuvanterat)

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ytantigener av influensavirus (hemagglutinin och neuraminidas)* från stammen:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram** per 0,5 ml dos

*odlat i ägg

**uttryckt i mikrogram hemagglutinin.

Adjuvanset MF59C.1 innehåller:

 

Skvalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Hjälpämnen:

 

Tiomersal

0,05 milligram

Detta är en flerdosbehållare. Se avsnitt 6.5 för antalet doser per injektionsflaska.

Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Mjölkvit vätska.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemi.

Foclivia skall användas i enlighet med officiella riktlinjer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre: 0,5 ml vid valt datum.

En andra dos av vaccinet ska ges efter ett intervall om minst 3 veckor.

Foclivia utvärderades hos vuxna (i åldern 18 till 60 år) och äldre (över 60 år gamla) efter ett primärvaccinationsschema dag 1 och dag 22.

Data beträffande en tredje dos (booster) som administreras 6 månader efter den första dosen är begränsade (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Foclivia hos försökspersoner i åldern under 18 år har ännu inte fastställts. Tillgänglig information för försökspersoner i åldern 6 månader till 18 år finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Inga data för barn i åldern under 6 månader finns tillgängliga.

Administreringssätt

Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideusmuskeln eller den anterolaterala delen av låret (beroende på muskelmassan).

4.3 Kontraindikationer

Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs. livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester av ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetylmetylammoniumbromid (CTAB). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår, se avsnitt 4.4.

4.4 Varningar och försiktighet

Försiktighet krävs vid administrering av detta vaccin till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1, mot tiomersal och mot ägg, kycklingprotein, kanamycin- och neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd och cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Liksom för alla injicerbara vacciner skall lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet. Om den pandemiska situationen tillåter, skall immunisering skjutas upp hos patienter med allvarlig febersjukdom eller akut infektion.

Foclivia skall under inga omständigheter ges intravaskulärt eller subkutant. Vårdgivare måste därför väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge vaccinet till personer med trombocytopeni eller någon blödningssjukdom som kan utgöra kontraindikation för intramuskulär injektion såvida inte den potentiella nyttan påtagligt överväger risken för blödning.

Antikroppssvaret kan vara otillräckligt hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression.

Ett skyddande immunsvar framkallas eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).

Visst korsskydd observerades mot besläktade H5N1-virusvarianter i kliniska prövningar (se avsnitt 5.1). Då en andra dos rekommenderas bör det observeras att det inte finns några säkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata som stöder utbytbarhet av Foclivia mot andra monovalenta H5N1-vacciner.

Även om inga uppgifter finns tillgängliga från användning av Foclivia har fall av konvulsioner med och utan feber rapporterats hos patienter som vaccinerats med Focetria, ett pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1, som liknar Foclivia.

Majoriteten av konvulsioner med feber förekom hos pediatriska patienter. Några fall observerades hos patienter med känd epilepsi. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt patienter som lider av epilepsi och läkaren bör informera patienterna (eller föräldrarna) om risken att drabbas av konvulsion. (se avsnitt 4.8).

Synkope (svimning) kan förekomma efter eller till och med före en vaccination som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Foclivia skall inte ges samtidigt med andra vacciner. Om samtidig administrering med annat vaccin är indicerat, skall vaccinet ges i olika extremiteter. Observera att biverkningarna då kan intensifieras. Det immunologiska svaret kan reduceras om patienten genomgår immunsupprimerande behandling.

Efter influensavaccination kan falskt positiva resultat i serologiska test erhållas vid användning av ELISA-metoden för antikroppar mot humant immunbristvirus-1 (HIV-1), hepatit C och framför allt HTLV-1. I dessa fall ger Western Blot-tekniken ett negativt resultat. De övergående falskt positiva resultaten kan bero på IgM-svaret på vaccinet.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga data har framtagits för Foclivia hos gravida kvinnor.

Säkerhetsuppgifter finns emellertid tillgängliga för gravida kvinnor som exponerats för Focetria (ett pandemiskt H1N1-vaccin som liknar Foclivia) som innehåller samma mängd MF59C.1 som

Foclivia. Spontanrapportering av biverkningar efter marknadsföring och en interventionsstudie visar inga tecken på direkta eller indirekta skadliga effekter av Focetriaexponering på graviditet. Dessutom visade två stora observationsstudier som syftade till att bedöma säkerheten vid Focetriaexponering under graviditet ingen ökning av frekvens av graviditetsdiabetes, preeklampsi, aborter, dödfödslar, låg födelsevikt, prematuritet, neonatala dödsfall och medfödda missbildningar hos

nästan 10 000 vaccinerade gravida kvinnor och deras barn jämfört med ovaccinerade kontroller. Vårdgivare måste, med hänsyn till de officiella rekommendationerna, väga fördelarna mot de potentiella riskerna med att ge Focliviavaccinet till gravida kvinnor.

Amning

Vaccinet kan ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om fertilitet tillgängliga.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 ”Biverkningar” kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Vuxna och äldre (över 18 år)

I kliniska prövningar med det pandemiska adjuvanterade H5N1-prototypvaccinet i vuxna och äldre (se avsnitt 5.1 för mer information) var de flesta reaktionerna lindriga till sin art, kortvariga och kvalitativt likartade dem som framkallas av konventionella vacciner mot den årliga influensan. Det är allmänt vedertaget att adjuvanseffekten som förstärker immunogeniteten är associerad med en något högre frekvens av lokala reaktioner (vanligen lindrig smärta) jämfört med konventionella, icke adjuvanterade influensavacciner. Det var färre reaktioner efter den andra dosen än efter den första.

Barn och ungdomar i åldern 6 månader till 17 år:

I en klinisk prövning fas II (Studie V87P6) utvärderades säkerheten hos ett pandemiskt adjuvanterat H5N1-prototypvaccin i barn och ungdomar (se avsnitt 5.1 för mer information).

Oberoende av ålder var reaktogeniteten högre efter den första dosen än efter den andra vaccinationen. Reaktogeniteten efter en tredje dos som gavs 12 månader efter den andra dosen var högre än efter både den första och andra dosen. Andelen försökspersoner som rapporterade lokala reaktioner var högre

i de äldre åldersgrupperna, huvudsakligen på grund av fler rapporter om smärta. Hos småbarn var

erytem och ömhet de vanligaste rapporterade lokala reaktionerna; irritabilitet och ovanligt gråtande var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. Hos barn och ungdomar var smärta den oftast rapporterade lokala reaktionen, och trötthet och huvudvärk var de vanligaste rapporterade systemiska reaktionerna. För alla åldrar gäller att en låg andel av försökspersonerna rapporterade feber. Säkerhetsdata efter den första och andra dosen i barn och ungdomar med ett liknande pandemiskt vaccin (Focetria H1N1v) tyder på en säkerhetsprofil som är jämförbar med den som rapporterats för aH5N1-prototypvaccinformuleringen (Foclivia).

Frekvens av biverkningar i kliniska prövningar och uppföljning efter marknadsföring är listad nedan.

Kliniska prövningar

Biverkningar från kliniska prövningar på vuxna och äldre (i åldern över 18 år)

Incidensen av biverkningar utvärderades i fyra kliniska prövningar med olika influensastammar och formuleringar (H5N3, H9N2 och H5N1); 3 696 vuxna och äldre försökspersoner exponerades. Av dessa försökspersoner fick 3 618 personer prototypvaccinet Foclivia (A/H5N1) (se avsnitt 5.1).

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvaccinet Foclivia är listade nedan.

Incidensen av biverkningar som observerades hos försökspersoner över 60 år var lägre jämfört med dem i åldersgruppen 18-60 år.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (>1/100, <1/10): huvudvärk

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (>1/100, <1/10): svettning

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Vanliga (>1/100, <1/10): artralgi och myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (>1/100, <1/10): rodnad vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, induration vid injektionsstället, ekkymos vid injektionsstället och smärta vid injektionsstället, feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet och frossa

Majoriteten av dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1–2 dagar utan behandling.

Biverkningar från klinisk prövning på barn i åldern 6 månader till 17 år

En klinisk prövning (Studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 (n=334) jämfört med säsongsinfluensavaccin (n=137).

 

Första dosen

 

Andra dosen

 

Tredje dosen

 

 

 

(21 dagar efter

 

(12 månader efter

 

 

 

första dosen)

 

andra dosen)

 

 

Adjuvanterat H5N1-vaccin

 

Småbarn (6–< 36 mån.)

N=145

 

N=138

 

N=124

Alla

76%

 

68%

 

80%

Lokala

47%

 

46%

 

60%

Systemiska

59%

 

51%

 

54%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

0%

 

0%

Övriga biverkningar

54%

 

49%

 

35%

Barn (3–< 9 år)

N=96

 

N=93

 

N=85

Alla

72%

 

68%

 

79%

Lokala

66%

 

58%

 

74%

Systemiska

32%

 

33%

 

45%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

 

2%

 

6%

Övriga biverkningar

36%

 

31%

 

19%

Ungdomar (9–< 18 år)

N=93

 

N=91

 

N=83

Alla

91%

 

82%

 

89%

Lokala

81%

 

70%

 

81%

Systemiska

69%

 

52%

 

69%

Feber ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

1%

 

2%

Övriga biverkningar

30%

 

27%

 

22%

Focetria (H1N1v)

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 77 barn i åldern 3-8 år och 80 barn och ungdomar i åldern 9-17 år som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Barn (i åldern 3 till 8 år)

N=77

N=75

Alla biverkningar

74%

69%

Lokala

62%

56%

Systemiska

39%

35%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

4%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

1%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

14%

17%

Ungdomar (i åldern 9 till 17 år)

N=80

N=79

Alla biverkningar

79%

66%

Lokala

70%

58%

Systemiska

45%

30%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

3%

1%

Feber 39°C till 39,9°C

0%

0%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

13%

10%

Data för barn och ungdomar i åldern 3-17 år tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för barn och ungdomar i åldern 3 till 17 år: Smärta, induration och erytem, sjukdomskänsla, myalgi, huvudvärk och trötthet.

Biverkningar i veckan efter vaccination med Focetria H1N1v från 73 spädbarn i åldern 6-11 månader och 73 småbarn i åldern 12-35 månader som fick 7,5 µg-formuleringen rapporterades enligt följande:

 

Injektion 1

Injektion 2

Spädbarn (i åldern 6 till 11 månader)

N=73

N=68

Alla biverkningar

79%

65%

Lokala

44%

26%

Systemiska

70%

56%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

11%

9%

Feber 39°C till 39,9°C

3%

4%

Feber ≥ 40°C

0%

0%

Övriga biverkningar

32%

31%

Småbarn (i åldern 12 till 35 månader)

N=73

N=71

Alla biverkningar

70%

71%

Lokala

51%

49%

Systemiska

60%

49%

Feber ≥ 38°C till 38,9°C

10%

11%

Feber 39°C till 39,9°C

4%

1%

Feber ≥ 40°C

1%

0%

Övriga biverkningar

21%

24%

Data för spädbarn och småbarn i åldern 6-35 månader tyder på en liten minskning av reaktogenicitet efter andra dosen, utan någon ökning av feberfrekvens.

Mycket vanliga reaktioner som rapporterats för 146 spädbarn och småbarn i åldern 6 till 35 månader: Ömhet, erytem, irritabilitet, ovanligt gråtande, sömnighet, diarré, kräkningar och förändrade matvanor. Induration och ekkymos var mycket vanliga reaktioner hos småbarn men mindre vanliga hos spädbarn.

Uppföljning efter marknadsföring

Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar har följande biverkningar rapporterats vid uppföljning efter marknadsföring av Focetria H1N1v:

Blodet och lymfsystemet

Lymfadenopati.

Hjärtat

Palpitation, takykardi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni.

Muskuloskeletala systemet, bindväv och ben

Muskelsvaghet, smärta i extremiteter.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta.

Hud och subkutan vävnad

Generaliserade hudreaktioner i form av pruritus, urtikaria eller ospecifikt utslag; angioödem.

Magtarmkanalen

Sjukdomar i magtarmkanalen såsom illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré.

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel, somnolens, synkope. Neurologiska sjukdomar, såsom neuralgi, parestesier, konvulsioner och neurit.

Immunsystemet

Allergiska reaktioner, anafylaxi inklusive dyspné, bronkospasm, larynxödem, som i sällsynta fall leder till chock.

I uppföljning efter marknadsföring av adjuvanterade, interpandemiska, trivalenta vacciner med en sammansättning som liknar Foclivia (pandemiskt H1N1-vaccin adjuvanterat med MF59.1), har följande ytterligare biverkningar rapporterats:

Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocytopeni (några mycket sällsynta fall var svåra med trombocytantal lägre än 5 000 per mm3).

Mycket sällsynta (<1/10 000):

Vaskulit med övergående njurpåverkan och erythema exsudativum multiforme. Neurologiska sjukdomar som encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom.

Biverkning(ar) som har rapporterats efter godkännandet för försäljning av det pandemiska vaccinet: ej tillämpbart.

Detta läkemedel innehåller tiomersal (en kvicksilverförening) som konserveringsmedel och det är därför möjligt att sensibiliseringsreaktioner uppträder (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Influensavaccin, ATC-kod J07BB02

Detta avsnitt beskriver de kliniska erfarenheterna av H5N1-prototypvacciner efter administrering av två doser om 7,5 mikrogram.

Prototypvacciner innehåller influensaantigener som skiljer sig från dem i aktuella cirkulerande influensavirus. Dessa antigener kan betraktas som ”nya” antigener och simulerar en situation där målpopulationen för vaccinet är immunologiskt naiv. Data som erhålls med ett prototypvaccin ger stöd för en vaccinationsstrategi som sannolikt kommer att användas för det pandemiska vaccinet: data på klinisk effekt och säkerhet som erhålls med prototypvacciner är relevanta för pandemiska vacciner.

Vuxna (18–60 år)

En klinisk prövning fas II (Studie V87P1) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 312 friska vuxna. Två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg hemagglutinin (HA)/dos adjuvanterat) administrerades med tre veckors mellanrum till 156 försökspersoner. I en annan klinisk prövning (fas III) (Studie V87P13) deltog 2 693 friska vuxna som fick två doser vaccin innehållande H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg HA/dos adjuvanterat), administrerade med tre veckors mellanrum. Immunogenitet analyserades i en undergrupp (n=197) av studiepopulationen.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos vuxna, mätta med enkel radiell hemolys (single radial haemolysis, SRH) var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=149

N=197

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=69

N=128

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Resultat från mikroneutralisering (MN) mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 67 % (60-74) till 85 % (78-90) respektive från 65 % (58-72) till 83 % (77-89). Immunsvar på vaccination analyserat med MN-test ligger i linje med de resultat som erhållits med SRH-test.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population analyserades med hemagglutinationsinhibitionstest (HI-test) och SRH- och MN-tester. Jämfört med de antikroppsnivåer som erhölls dag 43 efter slutförande av primära vaccinationscheman var antikroppsnivåerna

dag 202 reducerade med 1/5 till ½ från de tidigare nivåerna.

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos försökspersoner i åldern över 60 år (ett begränsat antal försökspersoner var i åldern över 70 år), mätta med SRH-test i två kliniska studier, var följande:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=84

N=210

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

Anti-HA-antikropp (SRH)

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

N=66

N=143

Serostatus vid baslinjen

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- och serokonversionsfrekvens från 57 % (50-64) till 79 % (68-87) respektive från 55 % (48-62) till 58 % (47-69). MN-resultat, likartade med SRH-resultaten, visade ett starkt immunsvar efter slutförande av grundvaccinations- serierna i en population av äldre försökspersoner.

Kvarvarande antikroppar efter primärvaccination i denna population, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester, reducerades från ½ till 1/5 av nivån dag 202 efter vaccination jämfört med dag 43 efter slutförande av primära scheman, analyserade med HI-, SRH- och MN-tester. Upp till 50 % av de äldre försökspersonerna som immuniserats med H5N1-vaccin kombinerat med MF59C hade seroskydd vid sex månader.

Boosterdos

En tredje dos (booster) av H5N1-vaccin kombinerat med MF59C administrerades 6 månader efter de primära vaccinationsserierna. Resultaten visas med SRH.

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikropp mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mätta med SRH-test, var följande:

 

Studie V87P1 Vuxna

Studie V87P1 Äldre

 

booster (6 mån.

booster (6 mån.

 

efter 2:a dosen)

efter 2:a dosen)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test

Erfarenheten av boosterdos för den äldre populationen är begränsad.

Stödjande data för populationer av vuxna och äldre

I två dosutvärderingsstudier fick 78 vuxna ett adjuvanterat prototypvaccin (H5N3 eller H9N2). Två doser vaccin med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i 3 olika doseringar (7,5, 15 och 30 µg HA/dos) gavs med tre veckors mellanrum.

Serumprover testades mot det ursprungliga H5N3-viruset och även mot ett antal olika H5N1-isolat. Antikroppssvar erhållna med SRH-test visade att 100 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 100 % serokonverterade efter två injektioner av 7,5 g. Dessutom konstaterades att det adjuvanterade vaccinet inducerade antikroppar som gav korsskydd mot de H5N1-stammar som isolerades 2003 och 2004 vilka uppvisade viss antigen drift jämfört med de ursprungliga stammarna.

Två doser vaccin innehållande stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 olika doseringar (3,75, 7,5, 15 och 30 μg HA/dos) gavs med fyra veckors mellanrum. Serologiska svar erhållna med HI-test visade att 92 % av försökspersonerna uppnådde seroprotektion och 75 % serokonverterade efter två injektioner med 7,5 g.

Korsreaktivitet

Vuxna (18–60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos vuxna i åldern 18–60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=70

N=197

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36% (25–49)

23% (18–30)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 27 % (17–39) (V87P1) till 39 % (32–46) (V87P13) och en serokonversionsfrekvens på 36 % (29–43) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4–3,2).

Äldre (> 60 år)

Seroprotektionsfrekvens*, serokonversionsfrekvens* och serokonversionsfaktor** för anti-HA-antikroppar mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2:a dosen hos äldre > 60 år, mätta med SRH- och HI-tester, var följande:

 

Anti-HA-antikropp

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dagar efter 2:a dosen

21 dagar efter 2:a dosen

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)**

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotektionsfrekvens (95%KI)°

36% (21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversionsfrekvens (95%KI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversionsfaktor (95%KI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*mätt med SRH-test ≥ 25 mm2

**geometrisk genomsnittskvot erhållen med SRH-test ° mätt med HI-test ≥ 40

°° geometrisk genomsnittskvot erhållen med HI-test

***I V87P1: baslinjen ej testad

MN-resultat för de kliniska studierna i tabellen ovan visade en seroprotektionsfrekvens mot A/turkey/Turkey/05 som varierade från 11 % (3–25) (V87P1-studien) till 30 % (24–37) (V87P13-studien) och en serokonversionsfrekvens på 25 % (19–31) för V87P13-studien. MN-resultat i V87P13-studien gav ett GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78–2,26).

Data för pediatriska populationer

En klinisk prövning (studie V87P6) utfördes med ett H5N1-vaccin kombinerat med adjuvanset MF59C.1 på 471 barn i åldern 6 månader till 17 år. Två doser om 7,5 mikrogram administrerades med tre veckors mellanrum och en tredje dos 12 månader efter den första dosen. Efter 3 veckor från den 2:a vaccinationen (dag 43) uppnådde alla åldersgrupper (dvs. 6–35 månader, 3–8 år och 9–17 år) höga nivåer antikroppar mot (A/Vietnam/1194/2004), utvärderade med SRH- och HI-tester som presenteras i nedanstående tabell*. I denna prövning observerades inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar.

 

 

Småbarn

Barn (3–< 9 år)

Ungdomar (9–<18 år)

 

 

(6–< 36 månader)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

Serokonversionsfaktor

HI

(95% KI)

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

97%

97%

89%

 

(95% KI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Dag 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektionsfrekvens

100%

100%

100%

 

(95% KI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Dag 43

 

 

 

SRH

Serokonversionsfaktor

(95% KI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

 

Dag 43 till dag 1

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens

98%

100%

99%

 

(95% KI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Dag 43

 

 

 

* I avsaknad av CHMP-kriterier för immunogenitet för barn tillämpades de CHMP-kriterier för immunogenitet som används för att utvärdera säsongsinfluensavacciner hos vuxna på de serologiska data som erhölls efter vaccination av barn. Relevansen för kliniskt skydd är emellertid okänd.

MN-resultat mot A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektionsfrekvens på 99 % (95% KI: 94–100), en serokonversionsfrekvens som varierar från 97 % (95% KI: 91–99) till 99 % (95% KI: 96–100) och ett GMR som varierar från 29 (95% KI: 25–35) till 50 (95% KI: 44–58).

Immunogenitetsresultat med Focetria H1N1v (Studie V111_03): Seroprotektionsfrekvensen och serokonversionsfrekvensen mätt med HI-test och

serokonversionsfaktorn uttryckt som geometriska genomsnittskvoter erhållna med HI-test för anti-HA-antikroppar mot H1N1 efter administrering av en och två 7,5 g-doser av Focetria utvärderades i 70 barn och ungdomar (9-17 år), 60 barn (3-8 år), 58 barn (12-35 månader)

och 49 spädbarn (6-11 månader). CHMP-kriterierna för immunogenicitet hos vuxna (18–60 år) uppfylldes både efter den första och den andra dosen i alla ovannämnda åldersgrupper (både i den totala populationen och i undergruppen som var seronegativ vid baslinjen).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Foclivia för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för aktiv immunisering mot H5N1-subtypen av influensa A-virus. Information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

Foclivia har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel av vetenskapliga skäl. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska uppgifter som samlats in med Foclivia och vaccin mot den årliga influensan som innehåller adjuvanset MF59C.1 visar inga särskilda risker för människor baserat på konventionella studier av upprepad dostoxicitet, lokal tolerans, kvinnlig fertilitet och reproduktions- och utvecklingstoxicitet (vid slutet av amningsperioden).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid,

Kaliumklorid,

Kaliumdivätefosfat,

Dinatriumfosfatdihydrat,

Magnesiumkloridhexahydrat,

Kalciumkloriddihydrat,

Natriumcitrat,

Citronsyra,

Tiomersal

Vatten för injektionsvätskor.

För adjuvanset, se avsnitt 2.

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

5,0 ml i 10-dosers injektionsflaska (typ 1-glas) med propp (halobutylgummi). Förpackningar med 10 styck.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inspektera suspensionen visuellt före administrering. Om partiklar syns och/eller suspensionen ser onormal ut ska vaccinet kasseras.

Skaka varsamt flerdosflaskan varje gång innan uppdragning av en dos (0,5 ml) av vaccinet i en spruta. Låt vaccinet i sprutan uppnå rumstemperatur före administrering.

Även om Foclivia i flerdosflaska innehåller ett konserveringsmedel som hämmar mikrobiell tillväxt är det användarens ansvar att minimera risken för kontamination av flerdosflaskan varje gång en dos dras upp i sprutan.

Registrera datum och tid för den första dosuppdragningen på flaskans etikett.

Mellan två användningstillfällen ska flerdosflaskan föras tillbaka till rekommenderade förvaringsförhållanden mellan 2 °C och 8 °C. Flerdosflaskan ska helst användas inom 24 timmar efter den första uppdragningen. Det finns uppgifter tillgängliga som tyder på att flerdosflaskor kan användas upp till maximalt 72 timmar efter den första uppdragningen, men så långvariga förvaringsperioder är inte att rekommendera.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/577/004

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 oktober 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 19 oktober 2014

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel är tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel