Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Märkning - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringGanfort
ATC-kodS01ED51
Ämnebimatoprost / timolol
TillverkareAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE EN FLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning bimatoprost/timolol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

Ytterligare information finns i bipacksedeln.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning, 3 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Ta ut kontaktlinser innan användning.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Kasseras 4 veckor efter första öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

GANFORT

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE TRE FLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning bimatoprost/timolol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

Ytterligare information finns i bipacksedeln.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning, 3 x 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Ta ut kontaktlinser innan användning.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Kasseras 4 veckor efter första öppnandet. Öppnad (1)

Öppnad (2) Öppnad (3)

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

GANFORT

17.UNIK IDENTIFIERINGSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning bimatoprost/timolol

Används i ögonen

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

PÅSE INNEHÅLLANDE STRIP MED 5 ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, i endosbehållare bimatoprost/timolol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 5 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

När en påse har öppnats ska endosbehållarna användas inom 7 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara endosbehållarna i påsen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera den öppnade endosbehållaren omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/003- 005

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

17. UNIK IDENTIFIERINGSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identifieringsbeteckningen.

18.UNIK IDENTIFIERINGSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PÅSE INNEHÅLLANDE STRIP MED 5 ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, i endosbehållare bimatoprost/timolol

2.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 5 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara endosbehållarna i påsen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera den öppnade endosbehållaren omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

GANFORT engångsdos

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE 30 ENDOSBEHÅLLARE (LEVERERAS I 6 PÅSAR INNEHÅLLANDE VARDERA 5 ENDOSBEHÅLLARE)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, i endosbehållare bimatoprost/timolol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 30 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara endosbehållarna i påsen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera den öppnade endosbehållaren omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

GANFORT engångsdos

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE 90 ENDOSBEHÅLLARE (LEVERERAS I 18 PÅSAR INNEHÅLLANDE VARDERA 5 ENDOSBEHÅLLARE)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, i endosbehållare bimatoprost/timolol

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, citronsyramonohydrat, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 90 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara endosbehållarna i påsen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera den öppnade endosbehållaren omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/340/005

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

GANFORT engångsdos

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

GANFORT bimatoprost/timolol

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,4 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel