Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Märkning - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringGardasil
ATC-kodJ07BM01
Ämnehuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
TillverkareMSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN TEXT PÅ YTTERKARTONG

Gardasil injektionsvätska, suspension – endos-injektionsflaska, förpackning med 1, 10, 20

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Gardasil injektionsvätska, suspension.

Vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberat).

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller: HPV typ 6 L1 protein 20 µg HPV typ 11 L1 protein 40 µg HPV typ 16 L1 protein 40 µg HPV typ 18 L1 protein 20 µg

adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat (0,225 mg Al).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. Engångsflaska, 0,5 ml.

10 engångsflaskor om 0,5 ml.

20 engångsflaskor om 0,5 ml.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär (i.m.) användning.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/357/001 - förpackning med 1

EU/1/06/357/002 - förpackning med 10

EU/1/06/357/018 - förpackning med 20

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR TEXT PÅ INJEKTIONSFLASKANS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Gardasil injektionsvätska, suspension. i.m. användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos, 0,5 ml.

6.ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN TEXT PÅ YTTERKARTONG

Gardasil injektionsvätska, suspension – förfylld spruta utan nål, förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Gardasil injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

Vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberat).

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

HPV typ 6 L1 protein

20 µg

HPV typ 11 L1 protein

40 µg

HPV typ16 L1 protein

40 µg

HPV typ 18 L1 protein

20 µg

adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. 1 dos, 0,5 ml förfylld spruta utan nål.

10 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor utan nålar.

20 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor utan nålar.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär (i.m.) användning.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/357/003 - förpackning med 1

EU/1/06/357/004 - förpackning med 10

EU/1/06/357/019 - förpackning med 20

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN TEXT PÅ YTTERKARTONG

Gardasil injektionsvätska, suspension – förfylld spruta med 1 nål, förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Gardasil injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

Vaccin mot Humant Papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18] (Rekombinant adsorberat).

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller: HPV typ 6 L1 protein 20 µg HPV typ 11 L1 protein 40 µg HPV typ 16 L1 protein 40 µg HPV typ 18 L1 protein 20 µg

adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. 1 dos, 0,5 ml förfylld spruta med nål.

10 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor med 1 nål per spruta. 20 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor med 1 nål per spruta.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär (i.m.) användning.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/357/005 - förpackning med 1

EU/1/06/357/006 - förpackning med 10

EU/1/06/357/020 - förpackning med 20

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN TEXT PÅ YTTERKARTONG

Gardasil injektionsvätska, suspension – förfylld spruta med 2 nålar, förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Gardasil injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

Vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberat).

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller: HPV typ 6 L1 protein 20 µg HPV typ 11 L1 protein 40 µg HPV typ 16 L1 protein 40 µg HPV typ 18 L1 protein 20 µg

adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. 1 dos, 0,5 ml förfylld spruta med 2 nålar.

10 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor med 2 nålar per spruta. 20 engångsdoser, 0,5 ml förfyllda sprutor med 2 nålar per spruta.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär (i.m.) användning.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/357/007 - förpackning med 1

EU/1/06/357/008 - förpackning med 10

EU/1/06/357/021 - förpackning med 20

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Text på etikett till förfylld spruta

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Gardasil injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. i.m. användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos, 0,5 ml.

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel