Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Märkning - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringHBVaxPro
ATC-kodJ07BC01
Ämnehepatitis B, recombinant surface antigen
TillverkareMSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN HBVAXPRO 5 mikrogram - endos injektionsflaska - Förpackning om 1, 10 st

1.LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 5 mikrogram injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

5 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 0,5 ml injektionsflaska.

10 endoser 0,5 ml injektionsflaskor.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/001 – förpackning om 1

EU/1/01/183/018 – förpackning om 10

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 5 mikrogram - endos injektionsflaska + spruta med nål - Förpackning om 1 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 5 mikrogram, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

5 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 0,5 ml injektionsflaska.

1 steril injektionsspruta med nål.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/019 – förpackning om 1

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HBVAXPRO 5 µg, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

För i.m-bruk

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas väl före användning

3.UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6.ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 5 mikrogram - endos förfylld spruta utan nål - Förpackning om 1, 10, 20, 50 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 5 mikrogram, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

5 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 0,5 ml förfylld spruta utan nål.

10 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor utan nål.

20 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor utan nål.

50 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor utan nål.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/004 – förpackning om 1

EU/1/01/183/005 – förpackning om 10

EU/1/01/183/020 – förpackning om 20

EU/1/01/183/021 – förpackning om 50

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 5 mikrogram - endos förfylld spruta med 1 separat nål - Förpackning om 1, 10 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 5 mikrogram, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

5 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 0,5 ml förfylld spruta med 1 separat nål.

10 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor med 1 separat nål (för varje spruta).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/022 – förpackning om 1

EU/1/01/183/023 – förpackning om 10

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 5 mikrogram - endos förfylld spruta med 2 separata nålar - Förpackning om 1, 10, 20, 50 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

5 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 0,5 ml förfylld spruta med 2 separata nålar.

10 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor med 2 separata nålar (för varje spruta). 20 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor med 2 separata nålar (för varje spruta) 50 endoser 0,5 ml förfyllda sprutor med 2 separata nålar (för varje spruta)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/024 – förpackning om 1

EU/1/01/183/025 – förpackning om 10

EU/1/01/183/030 – förpackning om 20

EU/1/01/183/031 – förpackning om 50

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HBVAXPRO 5 µg, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

För i.m-bruk

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas väl före användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN HBVAXPRO 10 mikrogram - endos injektionsflaska - Förpackning om 1, 10 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 10 mikrogram, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (1 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

10 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 endos 1 ml injektionsflaska.

10 endoser 1 ml injektionsflaska.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/007 – förpackning om 1

EU/1/01/183/008 – förpackning om 10

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HBVAXPRO 10 µg, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

För i.m-bruk

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas väl före användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 10 mikrogram - endos förfylld spruta utan nål - Förpackning om 1, 10 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 10 mikrogram, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (1 ml) innehåller :

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

10 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 1 ml förfylld spruta utan nål.

10 endoser 1 ml förfyllda sprutor utan nål.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/011 – förpackning om 1

EU/1/01/183/013 – förpackning om 10

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 10 mikrogram - endos förfylld spruta med 1 separat nål - Förpackning om 1, 10 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 10 mikrogram, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (1 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

10 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 1 ml förfylld spruta med 1 separat nål.

10 endoser 1 ml förfyllda sprutor med 1 separat nål (för varje spruta).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/026 – förpackning om 1

EU/1/01/183/027 – förpackning om 10

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

HBVAXPRO 10 mikrogram - endos förfylld spruta med 2 separata nålar - Förpackning om 1, 10, 20 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 10 mikrogram, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 dos (1 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

10 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos 1 ml förfylld spruta med 2 separata nålar

10 endoser 1 ml förfyllda sprutor med 2 separata nålar (för varje spruta) 20 endoser 1 ml förfyllda sprutor med 2 separata nålar (för varje spruta)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/028 – förpackning om 1

EU/1/01/183/029 – förpackning om 10

EU/1/01/183/032 – förpackning om 20

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HBVAXPRO 10 µg, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

För i.m-bruk

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas väl före användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN HBVAXPRO 40 mikrogram - endos injektionsflaska - Förpackning om 1 st

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HBVAXPRO 40 mikrogram, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER))

1 dos (1 ml) innehåller:

 

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *...............................

40 mikrogram

Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1 endos à 1 ml injektionsflaska.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

För intramuskulärt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/183/015 – förpackning om 1

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

HBVAXPRO 40 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HBVAXPRO 40 µg, injektionsvätska, suspension

Hepatit B-vaccin (rDNA)

För i.m-bruk

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas väl före användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel