Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Halaven (eribulin) – Märkning - L01XX41

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringHalaven
ATC-kodL01XX41
Ämneeribulin
TillverkareEisai Europe Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong injektionsflaska 2 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

HALAVEN 0,44 mg/ml injektionsvätska, lösning eribulin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje 2 ml injektionsflaska innehåller eribulinmesilat motsvarande 0,88 mg eribulin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Vattenfri etanol, vatten för injektionsvätskor, saltsyra, natriumhydroxid

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 2 ml

6 injektionsflaskor med 2 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOTOXISKT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/678/001 1 injektionsflaska

EU/1/11/678/002 6 injektionsflaskor

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska 2 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HALAVEN 0,44 mg/ml injektionsvätska eribulin

i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Innehåller 0,88 mg eribulin i 2 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong injektionsflaska 3 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN

HALAVEN 0,44 mg/ml injektionsvätska, lösning eribulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje 3 ml injektionsflaska innehåller eribulinmesilat motsvarande 1,32 mg eribulin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Vattenfri etanol, vatten för injektionsvätskor, saltsyra, natriumhydroxid

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 3 ml

6 injektionsflaskor med 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOTOXISKT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/678/003 1 injektionsflaska

EU/1/11/678/004 6 injektionsflaskor

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska 3 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

HALAVEN 0,44 mg/ml injektionsvätska eribulin

i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Innehåller 1,32 mg eribulin i 3 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel