Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Produktresumé - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringHelicobacter Test INFAI
ATC-kodV04CX
Ämne13C-urea
TillverkareINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulver till oral lösning

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En behållare innehåller 75 mg 13C-urea.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Vitt, kristallint pulver till oral lösning.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Helicobacter Test INFAI kan användas för in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum hos

-vuxna,

-ungdomar med misstänkt magsårssjukdom.

Denna medicinska produkt är endast avsedd för diagnostiskt bruk.

4.2Dosering och administreringssätt

Denna medicinska produkt bör administreras av sjukvårdspersonal och under adekvat medicinsk övervakning.

Dosering

Helicobacter Test INFAI är ett utandningstest för engångsbruk. Vuxna och ungdomar i åldern 12 och äldre intar innehållet i en 75 mg burk.

Administreringssätt

För utförande av testet, behövs 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten (som skall intas omedelbart innan testet) och vanligt vatten (för att lösa upp 13C-urea pulvret). Patienten skall vara fastande mer än 6 timmar, om möjligt över natten. Testproceduren tar ungefär 40 minuter.

Om testet måste upprepas skall detta inte göras förrän nästa dag.

Suppression av Helicobacter pylori kan ge falskt negativt resultat. Därför skall testet utföras först 4 veckor efter avslutad systemisk antibiotikabehandling och 2 veckor efter senast intagna dos av syrasekretionshämmande medel. Båda behandlingarna kan interferera med Helicobacter pylori. Detta är speciellt viktigt att observera efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Det är viktigt att följa instruktionerna för utförandet av testet (se avsnitt 6.6) annars kan testresultatet ifrågasättas.

4.3Kontraindikationer

Testet får ej användas av patienter med dokumenterad eller misstänkt annan infektion i ventrikeln eller atrofisk gastrit, som kan interferera med utandningstestet.

Se avsnitt 4.2 (Dosering och administreringssätt).

4.4Varningar och försiktighet

En positivt test utgör ej alltid orsak till att eradikeringsbehandling är nödvändig. Differentialdiag- nostik med endoskopiska metoder kan vara indicerat för att undersöka eventuella andra komplikationer som t ex magsår, autoimmun gastrit och malignitet.

Data beträffande INFAI testets tillförlitlighet är otillräckliga för att testet skall kunna rekommenderas till gastrektomerade patienter och patienter under 12 år. För barn från 3 års ålder finns Helicobacter test INFAI för 3 - 11 år.

I enstaka fall av A-gastrit (atrofisk gastrit) kan andningstestet resultera i falskt positivt resultat och det kan vara nödvändigt att utföra andra tester för att fastställa närvaro av Helicobacter pylori.

Om patienten kräks under testet, måste detta upprepas med patienten fastande och ej förrän nästföljande dag såsom anges under avsnittet 4.2.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Helicobacter Test INFAI påverkas av alla behandlingar som interfererar med Helicobacter pylori och ureasaktiviteten.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Testet förväntas inte ha en skadlig påverkan vid graviditet och amning. Se även produktinformation för övriga läkemedel som intas i syfte att eradikera Helicobacter pylori beträffande deras användning under graviditet och amning.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Helicobacter Test INFAI påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Eftersom endast 75 mg 13C-urea ges, förväntas ingen överdosering kunna ske.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andra diagnostiska medel, ATC-kod: VO4CX.

Mängden (75 mg) 13C-urea som administreras vid varje testtillfälle kan ej tillskrivas någon farmakodynamisk aktivitet.

Efter oralt intag når den märkta urean magslemhinnan. I närvaro av Helicobacter pylori metaboliseras 13C-urea av enzymet ureas som finns i Helicobacter pylori.

2H

N(13CO) NH + 2H O

enzymet ureas 4NH + 213CO

Koldioxid som produceras diffunderar in i blodkärlen. Härifrån transporteras den som bikarbonat till lungorna och frigörs som 13CO2 med utandningsluften.

I närvaro av bakteriens ureas förändras kolisotopförhållandet 13C/12C signifikant. Mängden 13CO2 i utandningsluften bestäms genom isotop-ratio-masspektrometri (IRMS) och anges som den absoluta

skillnaden (∆δ-värde) mellan nollvärdet och 30-minutersvärdet.

Ureas produceras i magsäcken endast av Helicobacter pylori. Andra ureasproducerande bakterier återfinns sällan i ventrikeln.

Cut-off värdet mellan Helicobacter pylori negativa och positiva patienter har bestämts till ett ∆δ-

värde på 4 ‰, vilket betyder att en ökning av ∆δ-värdet med mer än 4 ‰ indikerar att en infektion föreligger. Jämfört med biopsiteknik har andningstestet i kliniska prövningar utfört på 457 patienter visat en känslighet mellan 96.5 % till 97,9 % [95 % - CI: 94,05 % - 99,72 %] och en specificitet mellan 96,7 % till 100 % [95 % - CI: 94,17 % - 103,63 %], men i kliniska prövningar på 93 ungdomar i åldrarna 12 -17 år erhölls en känslighet på 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] och en specificitet på 96,0 % [90 %-CI: 89,7 %].

I frånvaro av ureas absorberas hela mängden intagen urea från mag-tarmkanalen och metaboliseras på samma sätt som endogent urea. Ammoniak som bildas vid den bakteriella hydrolysen enligt ovan, metaboliseras som ammonium-jon.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Oralt intaget 13C-urea metaboliseras till koldioxid och ammoniak eller integreras i kroppens ureaämnesomsättning. Ökningen av 13CO2 mäts därefter med isotopanalys.

Absorption och distribution av 13CO2 är snabbare än ureas-reaktionen. Det hastighetsbestämmande steget i processen är ureas förmåga att spjälka 13C-urea.

Endast hos Helicobacter pylori-positiva patienter ses en signifikant ökning av 13CO2 i utandningsprovet inom de första 30 minuterna efter intaget av 13C-urea (75 mg).

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inget som är relevant vid klinisk användning av produkten.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5Förpackningstyp och innehåll

En testförpackning innehåller följande delar:

Nr

Komponent

Antal

1.

Behållare (10 ml, polystyren med polyetylenförslutning) som innehåller

75 mg 13C-urea pulver till oral lösning

 

Märkta glas- eller plastbehållare för provtagning, förvaring och transport

 

2.

av testproverna för analys.

 

Test tid: Noll-värde

 

 

Test tid: 30-minuters-värde

3.

Böjbart sugrör för uppsamling av utandningsluft i avsedd testbehållare

4.

Patientformulär för testvärden

5.

Bipacksedel

6.

Streckkodsmärkta etiketter och förslutningsetikett

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

1.Testet skall utföras i närvaro av en kompetent person.

2.Varje patient skall journalföras enligt det medföljande patientformuläret. Testet bör göras med patienten vilande.

3.Testet börjar med ett prov för att bestämma noll-värdet.

Sugröret och de två provbehållarna med märkningen: Test tid: Noll-värde tages från testförpackningen.

Avlägsna förslutningen från en av testbehållarna och placera det uppackade sugröret i behållaren så att det når botten.

Andas nu lugnt genom sugröret tills testbehållarens inneryta blir immig.

Fortsätt att andas genom sugröret samtidigt som sugröret dras upp och tillslut därefter behållaren omedelbart.

(Om testbehållaren står öppen i mer än 30 sekunder kan testet ge felaktigt resultat).

Testbehållaren skall hållas upprätt och streck-kodsetiketten markerad med noll-värde skall klistras på behållaren så att streck-kodens linjer är horisontella.

4.Fyll den andra testbehållaren (märkt: Testtid: Nollvärde) med utandningsluft på samma sätt.

5.Därefter måste 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten drickas omedelbart.

6.Nu följer beredning av testlösningen:

Behållaren som är märkt 13C-urea pulver” tas ur förpackningen, öppnas och fylls till 3/4 med kranvatten.

Tillslut behållaren och skaka försiktigt tills allt pulver är löst. Häll innehållet i ett dricksglas.

Fyll 13C-urea-behållaren en andra och tredje gång med vatten och häll över innehållet varje gång i dricksglaset (totala volymen av kranvatten skall vara cirka 30 ml).

7.Den färdigberedda testlösningen måste genast drickas av patienten och tiden för intagandet skall noteras.

8.30 minuter efter testlösningen intagits (punkt 7), görs 30-minuters-provet såsom beskrivits under punkt 3-4. De två testbehållarna, som är kvar i förpackningen och märkta: Test tid: 30- minuters-värde skall användas.

Streck-kodsetiketten märkt med “30 minuters-värde” skall användas för dessa prover.

9.Klistra in de relevanta streck-kodsetiketterna i patientformuläret. Förslut förpackningen med de självhäftande etiketterna.

10.Testbehållarna måste skickas i originalförpackningen till ett godkänt laboratorium för analys.

Analys av proverna från utandningstestet och specifikation för analysen för laboratorier

Utandningstesten, uppsamlade i 10 ml glas- eller plastbehållare, analyseras med isotop-ratio masspektrometri (IRMS).

Analysen av 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid är en integrerad del av det diagnostiska testet Helicobacter Test INFAI. Testets noggrannhet beror i mycket hög grad på kvaliteten av analysens utförande. Specifikationen för masspektrometer-parametrar såsom lineäritet, stabilitet (precision av referensgas) och mätningarnas precision är fundamentala för systemets tillförlitlighet.

Man måste försäkra sig om att analysen utförs av godkända laboratorier. Den validerade metoden i ansökan är enligt följande:

Färdigställande av proven för IRMS

För att bestämma 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid med massspektrometri måste koldioxiden separeras från utandningsluften och injiceras i masspektrometern. Det automatiska provberedningssystemet för isotop-masspektrometrar som endast är avsett för analys av utandningsluft baserar sig på gaskromatografisk kontinuerlig flödesseparationsteknik.

Vatten avlägsnas från provet genom en Nafion vattenavskiljare eller genom ett gaskromatografiskt system som separarerar de individuella gaserna på en gaskromatografisk kolumn med Helium som eluent. De separerade gaserna från utandningsluften detekteras av en joniseringsdetektor.

Gasfraktionen med koldioxid som identifieras av sin karaktäristiska retentionstid introduceras i masspektrometern.

Masspektrometeranalys

För att analysera den avskiljda koldioxiden måste molekylerna joniseras, formeras till en stråle, accelereras i ett elektriskt fält, avböjas i ett magnetfält och slutligen detekteras. Dessa fem processer äger rum i masspektrometerns analysator som består av tre separata delar: källa, analysrör och kollektor. Jonisering, strålformering och acceleration sker i källan, den magnetiska avböjningen äger rum i analysröret och detektionen sker i kollektorn.

Provinjektor

Det finns många provinjektorsystem för injicering av koldioxiden i analysatorn. För analys av utandningsluft är det väsentligt att jämföra provets koldioxid med en gasreferensstandard. Detta försäkrar systemets noggrannhet eftersom beräkningen av isotopinnehållet i koldioxiden görs med hänsyn till en oberoende standard.

Specifikationer för bestämning av 13C/12C-förhållandet

Utandningstestet baseras på administreringen av ett speciellt 13C-märkt urea vars metabolitanvändning bestäms genom att mäta 13CO2 i utandningsluften.

Masspektrometern måste klara av följande:

Mångfaldig reproduktion:

Minst 3 omanalyser på samma prov under analysen

Säkerhetshantering:

Förvara mätparametrarna och resultat på ett säkert sätt för att undvika

 

manipulering

Inställning:

13C/12C-förhållande med hänsyn till PBD (Pee Dee Beliminate)

Provvolym:

< 200 µl

Huvudparametrarna som verifierar specifikationerna är lineäritet, stabilitet (precision med referensgas) och precision av mätningarna.

Alla masspektrometrar för analys av utandningsluft måste uppfylla följande specifikationer

Lineäritet:

≤ 0.5

‰ för utandningsprov med variation i CO2 koncentrationen

 

mellan 1 % - 7 %

Stabilitet:

≤ 0.2

‰ för 10 på varandra följande mätningar

Mätprecision:

≤ 0.3

‰ av naturligt förekommande 13C i varje 10 ml prov med

3 % CO2 koncentration

En Helicobacter pylori infektion föreligger om skillnaden i 13C/12C-förhållandet mellan noll-värdet och 30-minuters värdet överstiger 4.0 ‰.

Alternativt kan annan, lämpligen beprövad metod användas, utförd av ett objektivt kvalificerat laboratorium.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/045/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 14 avgust 1997

Datum för den senaste förnyelsen: 14 avgust 2007

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulver till oral lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En behållare innehåller 75 mg 13C –urea.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Vitt, kristallint pulver till oral lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Helicobacter Test INFAI kan användas för in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum hos:

-vuxna,

-ungdomar med misstänkt magsårssjukdom.

Denna medicinska produkt är endast avsedd för diagnostiskt bruk.

4.2 Dosering och administreringssätt

Denna medicinska produkt bör administreras av sjukvårdspersonal och under adekvat medicinsk övervakning.

Dosering

Helicobacter Test INFAI är ett utandningstest för engångsbruk. Patienten från 12 års ålder intar innehållet i en 75 mg burk.

Administreringssätt

För utförande av testet, behövs 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten (som skall intas omedelbart innan testet) och vanligt vatten (för att lösa upp 13C-urea pulvret).

Patienten skall vara fastande mer än 6 timmar, om möjligt över natten. Testproceduren tar ungefär 40 minuter.

Om testet måste upprepas skall detta inte göras förrän nästa dag.

Suppression av Helicobacter pylori kan ge falskt negativt resultat. Därför skall testet utföras först 4 veckor efter avslutad systemisk antibiotikabehandling och 2 veckor efter senast intagna dos av syrasekretionshämmande medel. Båda behandlingarna kan interferera med Helicobacter pylori. Detta är speciellt viktigt att observera efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Det är viktigt att följa instruktionerna för utförandet av testet (se avsnitt 6.6) annars kan testresultatet ifrågasättas.

4.3 Kontraindikationer

Testet får ej användas av patienter med dokumenterad eller misstänkt annan infektion i ventrikeln eller atrofisk gastrit, som kan interferera med utandningstestet.

Se avsnitt 4.2 (Dosering och administreringssätt).

4.4 Varningar och försiktighet

En positivt test utgör ej alltid orsak till att eradikeringsbehandling är nödvändig. Differentialdiag- nostik med endoskopiska metoder kan vara indicerat för att undersöka eventuella andra komplikationer som t ex magsår, autoimmun gastrit och malignitet.

Data beträffande INFAI testets tillförlitlighet är otillräckliga för att testet skall kunna rekommenderas till gastrektomerade patienter och patienter under 12 år. För barn från 3 års ålder finns Helicobacter test INFAI för åldrar 3 till 11.

I enstaka fall av A-gastrit (atrofisk gastrit) kan andningstestet resultera i falskt positivt resultat och det kan vara nödvändigt att utföra andra tester för att fastställa närvaro av Helicobacter pylori.

Om patienten kräks under testet, måste detta upprepas med patienten fastande och ej förrän nästföljande dag såsom anges under avsnittet 4.2.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Helicobacter Test INFAI påverkas av alla behandlingar som interfererar med Helicobacter pylori och ureasaktiviteten.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Testet förväntas inte ha en skadlig påverkan vid graviditet och amning. Se även produktinformation för övriga läkemedel som intas i syfte att eradikera Helicobacter pylori beträffande deras användning under graviditet och amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Helicobacter Test INFAI påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Eftersom endast 75 mg 13C-urea ges, förväntas ingen överdosering kunna ske.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andra diagnostiska medel, ATC-kod: VO4CX.

Mängden (75 mg) 13C-urea som administreras vid varje testtillfälle kan ej tillskrivas någon farmakodynamisk aktivitet.

Efter oralt intag når den märkta urean magslemhinnan. I närvaro av Helicobacter pylori metaboliseras 13C-urea av enzymet ureas som finns i Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzymet ureas 4 NH3 + 213CO2

Koldioxid som produceras diffunderar in i blodkärlen. Härifrån transporteras den som bikarbonat till lungorna och frigörs som 13CO2 med utandningsluften.

I närvaro av bakteriens ureas förändras kolisotopförhållandet 13C/12C signifikant. Mängden 13CO2 i utandningsluften bestäms genom icke-spridande infraröd spektrometri (NDIR) och anges som den

absoluta skillnaden (∆δ-värde) mellan nollvärdet och 30-minutersvärdet.

Ureas produceras i magsäcken endast av Helicobacter pylori. Andra ureasproducerande bakterier återfinns sällan i ventrikeln.

Cut-off värdet mellan Helicobacter pylori negativa och positiva patienter har bestämts till ett ∆δ-

värde på 4 ‰, vilket betyder att en ökning av ∆δ-värdet med mer än 4 ‰ indikerar att en infektion föreligger. Jämfört med biopsiteknik har andningstestet i kliniska prövningar utfört på 457 patienter visat en känslighet mellan 96.5 % till 97,9 % [95 % - CI: 94,05 % - 99,72 %] och en specificitet mellan 96,7 % till 100 % [95 % - CI: 94,17 % - 103,63 %].

I frånvaro av ureas absorberas hela mängden intagen urea från mag-tarmkanalen och metaboliseras på samma sätt som endogent urea. Ammoniak som bildas vid den bakteriella hydrolysen enligt ovan, metaboliseras som ammonium-jon.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Oralt intaget 13C-urea metaboliseras till koldioxid och ammoniak eller integreras i kroppens ureaämnesomsättning. Ökningen av 13CO2 mäts därefter med isotopanalys.

Absorption och distribution av 13CO2 är snabbare än ureas-reaktionen. Det hastighetsbestämmande steget i processen är ureas förmåga att spjälka 13C-urea.

Endast hos Helicobacter pylori-positiva patienter ses en signifikant ökning av 13CO2 i utandningsprovet inom de första 30 minuterna efter intaget av 13C-urea (75 mg).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inget som är relevant vid klinisk användning av produkten.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.2Förteckning över hjälpämnen

Inga

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ett test-set innehåller 1 behållare med tillsatskomponenterna:

Nr

Komponent

Antal

1.

Behållare (10 ml, polystyren med polyetylenförslutning) som innehåller

75 mg 13C-urea pulver till oral lösning

 

Utandningspåsar:

 

2.

Test tid: Noll-värde

 

Test tid: 30-minuters-värde

3.

Böjbart sugrör för uppsamling av utandningsluft i avsedda

andningspåsar

 

 

4.

Patientformulär för testvärden

5.

Bipacksedel

6.

Streckkodsmärkta etiketter och förslutningsetikett

Ett test-set innehåller 50 behållare med tillsatskomponenterna:

 

Nr

Komponent

Antal

1.

Behållare (10 ml, polystyren med polyetylenförslutning) som innehåller

75 mg 13C-urea pulver till oral lösning

 

Utandningspåsar:

 

2.

Test tid: Noll-värde

 

Test tid: 30-minuters-värde

3.

Böjbart sugrör för uppsamling av utandningsluft i avsedda

andningspåsar

 

 

4.

Patientformulär för testvärden

5.

Bipacksedel

6.

Streckkodsmärkta etiketter och förslutningsetikett

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

1.Testet skall utföras i närvaro av en kompetent person.

2.Varje patient skall journalföras enligt det medföljande patientformuläret. Testet bör göras med patienten vilande.

3.Testet börjar med ett prov för att bestämma noll-värdet.

Sugröret och utandningspåsen med märkningen: Test tid: Noll-värde tages från testförpackningen.

Avlägsna förslutningen från utandningspåsen och placera det uppackade sugröret i utandningspåsen så att det når botten.

Andas nu lugnt genom sugröret.

Fortsätt att andas genom sugröret samtidigt som sugröret dras upp och tillslut därefter utandningspåsen omedelbart.

(Om utandningspåsen står öppen i mer än 30 sekunder kan testet ge felaktigt resultat). Utandningspåsen skall hållas upprätt och streck-kodsetiketten markerad med noll-värde skall klistras på behållaren.

4.Därefter måste 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten drickas omedelbart.

5.Nu följer beredning av testlösningen:

Behållaren som är märkt 13C-urea pulver” tas ur förpackningen, öppnas och fylls till ¾ med kranvatten.

Tillslut behållaren och skaka försiktigt tills allt pulver är löst. Häll innehållet i ett

dricksglas.

Fyll 13C-urea-behållaren en andra och tredje gång med vatten och häll över innehållet varje gång i dricksglaset (totala volymen av kranvatten skall vara cirka 30 ml).

6.Den färdigberedda testlösningen måste genast drickas av patienten och tiden för intagandet skall noteras.

7.30 minuter efter testlösningen intagits (punkt 6), görs 30-minuters-provet såsom beskrivits under punkt 3. Utandningspåsen som är kvar i förpackningen och märkt: Test tid: 30-minuters- värde skall användas.

Streck-kodsetiketten märkt med “30 minuters-värde” skall användas för provet.

8.Klistra in de relevanta streck-kodsetiketterna i patientformuläret. Förslut förpackningen med de självhäftande etiketterna.

9.Utandningspåsarna måste skickas i originalförpackningen till ett godkänt laboratorium för analys.

Analys av proverna från utandningstestet och specifikation för analysen för laboratorier

Utandningsproven, uppsamlade i 100 ml utandningspåsar, analyseras med icke-spridande infraröd spektrometri (NDIR).

Analysen av 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid är en integrerad del av det diagnostiska testet Helicobacter Test INFAI. Testets noggrannhet beror i mycket hög grad på kvaliteten av analysens utförande. Specifikationen av andningsanalysparametrar som lineäritet, stabilitet (precision av referensgas) och mätningarnas precision är fundamentala för systemets tillförlitlighet.

Man måste försäkra sig om att analysen utförs av godkända laboratorier. Det rekommendenderas att proverna från utandingstestet analyseras så snart som möjligt efter testtillfället och ej senare än 4 veckor efter provtagningstillfället.

Den validerade metoden i ansökan är enligt följande:

Preparation av prov för infraröd spektrometri (NDIR)

Bestämning av 13C/12C-kvoten i koldioxiden i utandningsprovet sker direkt i utandningsluften. Utandningsluften i påsen överförs till NDIR-spektrometrin med hjälp av en växlande gaspump. Vattnet i utandningsprovet hålls huvudsakligen konstant genom ett Nafion-vattenavskiljare. Den CO2- fria luft (gasneutral) som behövs för kalibrering och mätning, produceras via en integrerad CO2- absorberare i analysatorn.

Infraröd spektrometrianalys

Vid analysen av koldioxiden i utandningsluften skickas ett bredbandigt infrarödstrålnings-knippe via en infrarödstrålningskälla växlingsvis mellan mätningskammaren och en referens-kammare med hjälp av en strålhuggare. De modulerade infraröda strålarna exponeras sedan för infraröddetektorerna, som är transmissionsdetektorer i två lager med en främre och en bakre kammare som vardera är fylld med en av de isotopiskt rena gaserna (13CO2 eller 12CO2) för mätning. Den infraröda strålningen i mätningskammaren försvagas av den gaskomponent som ska mätas. Därmed rubbas strålningsjämnvikten mellan mätnings- och jämförelsestrålen. Till följd av detta uppstår en temperaturväxling som i sin tur orsakar tryckväxlingar i infra-röddetektorns främre kammare. En membrankondensator som kopplats till kammaren, som är exponerad för direkt spänning med högt motstånd, omvandlar dessa tryckväxlingar till växlande spänning, som utgör ett mått på den isotopiska sammansättningen av koldioxiden i utandningsluften.

Provinlopp

Ett halvautomatiskt provinloppssystem sprutar in mätgasen i bestämda mängder i den neutrala gasen som cirkulerar i den infraröda spektrometerns gaskrets. Detta möjliggör mätning av 13C/12C-kvoten vid

en CO2-koncentration på över 1%.

Specifikationer för bestämning av 13C/12C-förhållandet

Konceptet för utandningsprovet baserar sig på oralt intag av 13C-märkt urea vars enzymatiska hydrolys bevakas genom mätning av 13CO2 i utandningsluft med hjälp av icke-spridande infraröd spektrometri.

Infrarödspektrometrar för analys av utandningsluft måste uppfylla följande specifikationer:

Flerupprepningsanalys:

Minst tre upprepningsanalyser av ett och samma prov under utförandet

Säker förvaring:

Säker förvaring av utförandeparametrar och resultat för undvikande av

 

senare manipulation

För bekräftelse av specifikationerna måste mätningens linearitet, stabilitet och precision testas.

Neutraljustering av detektorerna genom generering av den neutrala gasen i spektrometern. Slutpunktsjustering av detektorerna med hjälp av jämnviktsgaser med känd exakt koncentration.

Linearitet:

≤ 0.5‰ för utandningsprov med en CO2-koncentration varierande

 

mellan 1% och 7%

Stabilitet:

≤ 0.3‰ vid 10 konsekutiva pulser

Mätningsprecision:

≤ 0.5‰ för 13C vid normal ymnighet vid användande av en 100 ml

 

utandningspåse med 3% CO2 i utandningsluften

Helicobacter pylori-infektion föreligger om skillnaden mellan 13C/12C i grundvärdet och 30- minutersvärdet överstiger 4.0‰.

Alternativt kan annan, lämpligen beprövad metod användas, utförd av ett objektivt kvalificerat laboratorium.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 14 avgust 1997

Datum för den senaste förnyelsen: 14 avgust 2007

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 – 11 år, 45 mg, pulver till oral lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En behållare innehåller 45 mg 13C –urea.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Vitt, kristallint pulver till oral lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 – 11 år kan användas för in vivo diagnostik av

Helicobacter pylori- infektion

-för utvärdering av resultatet av eradikationsbehandling eller

-när invasiva tester inte kan göras eller

-då ej överensstämmande resultat föreligger från invasiva tester

Denna medicinska produkt är endast avsedd för diagnostiskt bruk.

4.2 Dosering och administreringssätt

Denna medicinska produkt bör administreras av sjukvårdspersonal och under adekvat medicinsk övervakning.

Dosering

Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 – 11 år är ett utandningstest för engångsbruk. Barn i åldrarna 3 – 11 år intar innehållet i en 45 mg burk.

Administreringssätt

För utförande av testet behövs 100 ml 100% apelsinjuice (som skall intas omedelbart innan testet) och vanligt vatten (för att lösa upp 13C-urea pulvret).

Patienten skall vara fastande mer än 6 timmar, om möjligt över natten. Testproceduren tar ungefär 40 minuter.

Om testet måste upprepas skall detta inte göras förrän nästa dag.

Suppression av Helicobacter pylori kan ge falskt negativt resultat. Därför skall testet utföras först 4 veckor efter avslutad systemisk antibiotikabehandling och 2 veckor efter senast intagna dos av syrasekretionshämmande medel. Båda behandlingarna kan interferera med Helicobacter pylori. Detta är speciellt viktigt att observera efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Det är viktigt att följa instruktionerna för utförandet av testet (se avsnitt 6.6) annars kan testresultatet ifrågasättas.

4.3 Kontraindikationer

Testet får ej användas av patienter med dokumenterad eller misstänkt annan infektion i ventrikeln eller atrofisk gastrit, som kan interferera med utandningstestet.

Se avsnitt 4.2 (Dosering och administreringssätt).

4.4 Varningar och försiktighet

Ett positivt test utgör ej alltid orsak till att eradikeringsbehandling är nödvändig. Differentialdiag- nostik med endoskopiska metoder kan vara indicerat för att undersöka eventuella andra komplikationer som t ex magsår, autoimmun gastrit och malignitet.

Data beträffande INFAI testets tillförlitlighet är otillräckliga för att testet skall kunna rekommenderas till gastrektomerade patienter och barn under 3 år.

I enstaka fall av A-gastrit (atrofisk gastrit) kan andningstestet resultera i falskt positivt resultat och det kan vara nödvändigt att utföra andra tester för att fastställa närvaro av Helicobacter pylori.

Om patienten kräks under testet, måste testet göras om, med patienten fastande och ej tidigare än nästföljande dag såsom anges under avsnittet 4.2.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 – 11 år påverkas av alla behandlingar som interfererar med Helicobacter pylori och ureasaktiviteten.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Ej relevant.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Eftersom endast 45 mg 13C-urea ges, förväntas ingen överdosering kunna ske.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga diagnostiska medel, ATC-kod: VO4CX.

Mängden (45 mg) urea som administreras vid varje testtillfälle kan ej tillskrivas någon farmakodynamisk aktivitet.

Efter oralt intag når den märkta urean magslemhinnan. I närvaro av Helicobacter pylori metaboliseras 13C-urea av enzymet ureas som finns i Helicobacter pylori.

2H

N(13CO) NH + 2H O

enzymet ureas

4NH + 213CO

 

 

Koldioxid som produceras diffunderar in i blodkärlen. Härifrån transporteras den som bikarbonat till lungorna och frigörs som 13CO2 med utandningsluften.

I närvaro av bakteriens ureas förändras kolisotopförhållandet 13C/12C signifikant. Mängden 13CO2 i utandningsluften bestäms genom isotop-ratio-masspektrometri (IRMS) och anges som den absoluta skillnaden (∆δ-värde) mellan nollvärdet och 30-minutersvärdet.

Ureas produceras i magsäcken endast av Helicobacter pylori. Andra ureasproducerande bakterier återfinns sällan i ventrikeln.

Cut-off värdet mellan Helicobacter pylori negativa och positiva patienter har bestämts till ett ∆δ- värde på 4‰, vilket betyder att en ökning av ∆δ-värdet med mer än 4‰ indikerar att en infektion föreligger. Jämfört med biopsiteknik har andningstestet i kliniska prövningar utfört på 180 patienter i åldrarna 3 – 11 år visat en känslighet på 98,4% [90% - CI: ≥93,9%], och en specificitet på 98,1% [90%-CI: ≥95,1%].

I frånvaro av ureas absorberas hela mängden intagen urea från mag-tarmkanalen och metaboliseras på samma sätt som endogent urea. Ammoniak som bildas vid den bakteriella hydrolysen enligt ovan, metaboliseras som ammonium-jon.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Oralt intaget 13C-urea metaboliseras till koldioxid och ammoniak eller integreras i kroppens ureaämnesomsättning. Ökningen av 13CO2 mäts därefter med isotopanalys.

Absorption och distribution av 13CO2 är snabbare än ureas-reaktionen. Det hastighetsbestämmande steget i processen är ureas förmåga att spjälka 13C-urea.

Endast hos Helicobacter pylori-positiva patienter ses en signifikant ökning av 13CO2 i utandningsprovet inom de första 30 minuterna efter intaget av 13C-urea (45 mg).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga anmärkningar beträffande den kliniska användningen av produkten.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

En testförpackning innehåller följande delar:

Nr

Komponent

Antal

1.

Behållare (10 ml, polystyren med polyetylenförslutning) som innehåller 45

mg 13C-urea pulver till oral lösning

 

Märkta glas- eller plastbehållare för provtagning, förvaring och transport

 

2.

av testproverna för analys.

 

Test tid: Noll-värde

 

 

Test tid: 30-minuters-värde

3.

Böjbart sugrör för uppsamling av utandningsluft i avsedd testbehållare

4.

Patientformulär för testvärden

5.

Bipacksedel

6.

Sida med etiketter

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

1.Testet skall utföras i närvaro av en kompetent person.

2.Varje patient skall journalföras enligt det medföljande patientformuläret. Testet bör göras med patienten vilande.

3.Testet börjar med ett prov för att bestämma noll-värdet.

Sugröret och de två provbehållarna med märkningen: ”Test tid: Noll-värde” tages från testförpackningen.

Avlägsna förslutningen från en av testbehållarna och placera det uppackade sugröret i behållaren så att det når botten.

Andas nu lugnt genom sugröret tills testbehållarens inneryta blir immig.

Fortsätt att andas genom sugröret samtidigt som sugröret dras upp och tillslut därefter behållaren omedelbart. (Om testbehållaren står öppen i mer än 30 sekunder kan testet ge felaktigt resultat).

Testbehållaren skall hållas upprätt och streck-kodsetiketten markerad med noll-värde skall klistras på behållaren så att streck-kodens linjer är horisontella.

4.Fyll den andra testbehållaren (märkt: Testtid: Nollvärde) med utandningsluft på samma sätt.

5.Därefter måste 100 ml 100% apelsinjuice drickas omedelbart.

6.Nu följer beredning av testlösningen:

Behållaren som är märkt 13C-urea pulver” tas ur förpackningen, öppnas och fylls till ¾ med kranvatten.

Tillslut behållaren och skaka försiktigt tills allt pulver är löst. Häll innehållet i ett dricksglas.

Fyll 13C-urea-behållaren en andra och tredje gång med vatten och häll över innehållet varje gång i dricksglaset (totala volymen av kranvatten skall vara cirka 30 ml).

7.Den färdigberedda testlösningen måste genast drickas av patienten och tiden för intagandet skall noteras.

8.30 minuter efter testlösningen intagits (punkt 7), görs 30-minuters-provet såsom beskrivits under punkt 3-4. De två testbehållarna, som är kvar i förpackningen och märkta: Test tid: 30- minuters-värde skall användas.

Streck-kodsetiketten märkt med “30 minuters-värde” skall användas för dessa prover.

9.Klistra in de relevanta streck-kodsetiketterna i patientformuläret. Förslut förpackningen med den självhäftande etiketten.

10.Testbehållarna måste skickas i originalförpackningen till ett godkänt laboratorium för analys.

Analys av proverna från utandningstestet och specifikation för analysen för laboratorier

Utandningstesten, uppsamlade i 10 ml glas- eller plastbehållare, analyseras med isotop-ratio masspektrometri (IMRS).

Analysen av 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid är en integrerad del av det diagnostiska testet Helicobacter Test INFAI för barn mellan 3 – 11 år. Testets noggrannhet beror i mycket hög grad på kvaliteten av analysens utförande. Specifikationen för masspektrometer- parametrar såsom lineäritet, stabilitet (precision av referensgas) och mätningarnas precision är fundamentala för systemets tillförlitlighet.

Man måste försäkra sig om att analysen utförs av godkända laboratorier. Den validerade metoden i ansökan är enligt följande:

Färdigställande av proven för IRMS

För att bestämma 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid med massspektrometri måste koldioxiden separeras från utandningsluften och injiceras i masspektrometern. Det automatiska provberedningssystemet för isotop-masspektrometrar som endast är avsett för analys av utandningsluft baserar sig på gaskromatografisk kontinuerlig flödesseparationsteknik.

Vatten avlägsnas från provet genom en Nafion vattenavskiljare eller genom ett gaskromatografiskt system som separarerar de individuella gaserna på en gaskromatografisk kolonn med Helium som eluent. De separerade gaserna från utandningsluften detekteras av en joniseringsdetektor.

Gasfraktionen med koldioxid som identifieras av sin karaktäristiska retentionstid introduceras i masspektrometern.

Masspektrometeranalys

För att analysera den avskiljda koldioxiden måste molekylerna joniseras, formeras till en stråle, accelereras i ett elektriskt fält, avböjas i ett magnetfält och slutligen detekteras. Dessa fem processer äger rum i masspektrometerns analysator som består av tre separata delar: källa, analysrör och kollektor. Jonisering, strålformering och acceleration sker i källan, den magnetiska avböjningen äger rum i analysröret och detektionen sker i kollektorn.

Provinjektor

Det finns många provinjektorsystem för injicering av koldioxiden i analysatorn. För analys av utandningsluft är det väsentligt att jämföra provets koldioxid med en gasreferensstandard. Detta försäkrar systemets noggrannhet eftersom beräkningen av isotopinnehållet i koldioxiden görs med hänsyn till en oberoende standard.

Specifikationer för bestämning av 13C/12C-förhållandet

Utandningstestet baseras på administreringen av ett speciellt 13C-märkt urea vars metabolitanvändning bestäms genom att mäta 13CO2 i utandningsluften.

Masspektrometern måste klara av följande:

Mångfaldig reproduktion:

Minst 3 omanalyser på samma prov under analysen

Säkerhetshantering:

Förvara mätparametrarna och resultat på ett säkert sätt för att

 

undvika manipulering

Inställning:

13C/12C-förhållande med hänsyn till PBD (Pee Dee Beliminate)

Provvolym:

< 200 µl

Huvudparametrarna som verifierar specifikationerna är lineäritet, stabilitet (precision med referensgas) och precision av mätningarna.

Alla masspektrometrar för analys av utandningsluft måste uppfylla följande specifikationer

Lineäritet:

≤ 0.5‰ för utandningsprov med variation i CO2 koncentrationen

 

mellan 1% - 7%

Stabilitet:

≤ 0.2‰ för 10 på varandra följande mätningar

Mätprecision:

≤ 0.3‰ av naturligt förekommande 13C i varje 10 ml prov med 3%

 

CO2 koncentration

En Helicobacter pylori infektion föreligger om skillnaden i 13C/12C-förhållandet mellan noll-värdet och 30-minuters värdet överstiger 4.0‰.

Alternativt kan annan, lämpligen beprövad metod användas, utförd av ett objektivt kvalificerat laboratorium.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/045/003

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 14 avgust 1997

Datum för den senaste förnyelsen: 14 avgust 2007

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulver till oral lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En behållare innehåller 75 mg 13C –urea.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Vitt, kristallint pulver till oral lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Helicobacter Test INFAI kan användas för in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum hos:

-vuxna,

-ungdomar med misstänkt magsårssjukdom.

Denna medicinska produkt är endast avsedd för diagnostiskt bruk.

4.2 Dosering och administreringssätt

Denna medicinska produkt bör administreras av sjukvårdspersonal och under adekvat medicinsk övervakning.

Dosering

Helicobacter Test INFAI är ett utandningstest för engångsbruk. Patienten från 12 års ålder intar innehållet i en 75 mg burk.

Administreringssätt

För utförande av testet, behövs 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten (som skall intas omedelbart innan testet) och vanligt vatten (för att lösa upp 13C-urea pulvret).

Patienten skall vara fastande mer än 6 timmar, om möjligt över natten. Testproceduren tar ungefär 40 minuter.

Om testet måste upprepas skall detta inte göras förrän nästa dag.

Suppression av Helicobacter pylori kan ge falskt negativt resultat. Därför skall testet utföras först 4 veckor efter avslutad systemisk antibiotikabehandling och 2 veckor efter senast intagna dos av syrasekretionshämmande medel. Båda behandlingarna kan interferera med Helicobacter pylori. Detta är speciellt viktigt att observera efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Det är viktigt att följa instruktionerna för utförandet av testet (se avsnitt 6.6) annars kan testresultatet ifrågasättas.

4.3 Kontraindikationer

Testet får ej användas av patienter med dokumenterad eller misstänkt annan infektion i ventrikeln eller atrofisk gastrit, som kan interferera med utandningstestet.

Se avsnitt 4.2 (Dosering och administreringssätt).

4.4 Varningar och försiktighet

En positivt test utgör ej alltid orsak till att eradikeringsbehandling är nödvändig. Differentialdiag- nostik med endoskopiska metoder kan vara indicerat för att undersöka eventuella andra komplikationer som t ex magsår, autoimmun gastrit och malignitet.

Data beträffande INFAI testets tillförlitlighet är otillräckliga för att testet skall kunna rekommenderas till gastrektomerade patienter och patienter under 12 år. För barn från 3 års ålder finns Helicobacter test INFAI för åldrar 3 till 11.

I enstaka fall av A-gastrit (atrofisk gastrit) kan andningstestet resultera i falskt positivt resultat och det kan vara nödvändigt att utföra andra tester för att fastställa närvaro av Helicobacter pylori.

Om patienten kräks under testet, måste detta upprepas med patienten fastande och ej förrän nästföljande dag såsom anges under avsnittet 4.2.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Helicobacter Test INFAI påverkas av alla behandlingar som interfererar med Helicobacter pylori och ureasaktiviteten.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Testet förväntas inte ha en skadlig påverkan vid graviditet och amning. Se även produktinformation för övriga läkemedel som intas i syfte att eradikera Helicobacter pylori beträffande deras användning under graviditet och amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Helicobacter Test INFAI påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga kända.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Eftersom endast 75 mg 13C-urea ges, förväntas ingen överdosering kunna ske.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andra diagnostiska medel, ATC-kod: VO4CX.

Mängden (75 mg) 13C-urea som administreras vid varje testtillfälle kan ej tillskrivas någon farmakodynamisk aktivitet.

Efter oralt intag når den märkta urean magslemhinnan. I närvaro av Helicobacter pylori metaboliseras 13C-urea av enzymet ureas som finns i Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzymet ureas 4 NH3 + 213CO2

Koldioxid som produceras diffunderar in i blodkärlen. Härifrån transporteras den som bikarbonat till lungorna och frigörs som 13CO2 med utandningsluften.

I närvaro av bakteriens ureas förändras kolisotopförhållandet 13C/12C signifikant. Mängden 13CO2 i utandningsluften bestäms genom icke-spridande infraröd spektrometri (NDIR) och anges som den

absoluta skillnaden (∆δ-värde) mellan nollvärdet och 30-minutersvärdet.

Ureas produceras i magsäcken endast av Helicobacter pylori. Andra ureasproducerande bakterier återfinns sällan i ventrikeln.

Cut-off värdet mellan Helicobacter pylori negativa och positiva patienter har bestämts till ett ∆δ-

värde på 4 ‰, vilket betyder att en ökning av ∆δ-värdet med mer än 4 ‰ indikerar att en infektion föreligger. Jämfört med biopsiteknik har andningstestet i kliniska prövningar utfört på 457 patienter visat en känslighet mellan 96.5 % till 97,9 % [95 % - CI: 94,05 % - 99,72 %] och en specificitet mellan 96,7 % till 100 % [95 % - CI: 94,17 % - 103,63 %].

I frånvaro av ureas absorberas hela mängden intagen urea från mag-tarmkanalen och metaboliseras på samma sätt som endogent urea. Ammoniak som bildas vid den bakteriella hydrolysen enligt ovan, metaboliseras som ammonium-jon.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Oralt intaget 13C-urea metaboliseras till koldioxid och ammoniak eller integreras i kroppens ureaämnesomsättning. Ökningen av 13CO2 mäts därefter med isotopanalys.

Absorption och distribution av 13CO2 är snabbare än ureas-reaktionen. Det hastighetsbestämmande steget i processen är ureas förmåga att spjälka 13C-urea.

Endast hos Helicobacter pylori-positiva patienter ses en signifikant ökning av 13CO2 i utandningsprovet inom de första 30 minuterna efter intaget av 13C-urea (75 mg).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inget som är relevant vid klinisk användning av produkten.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.3Förteckning över hjälpämnen

Inga

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ett test-set innehåller 50 behållare med tillsatskomponenterna:

Nr

Komponent

Antal

1.

Behållare (10 ml, polystyren med polyetylenförslutning) som innehåller

75 mg 13C-urea pulver till oral lösning

2.

Patientformulär för testvärden

3.

Bipacksedel

4.

Streckkodsmärkta etiketter och förslutningsetikett

6.7Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

1.Testet skall utföras i närvaro av en kompetent person.

2.Varje patient skall journalföras enligt det medföljande patientformuläret. Testet bör göras med patienten vilande.

3.Testet börjar med ett prov för att bestämma noll-värdet.

Sugröret och provbehållarna (provrör eller utandningspåse) med märkningen: Test tid: Noll-värde tages från testförpackningen.

Avlägsna förslutningen från provbehållarna (provrör eller utandningspåse) och placera det uppackade sugröret i behållaren så att det når botten.

Andas nu lugnt genom sugröret och in i provbehållaren.

Fortsätt att andas genom sugröret samtidigt som sugröret dras upp och tillslut därefter provbehållaren (provrör eller utandningspåse) omedelbart.

(Om utandningspåsen står öppen i mer än 30 sekunder kan testet ge felaktigt resultat).

Provröret eller utandningspåsen skall hållas upprätt och streck-kodsetiketten markerad med noll-värde skall klistras på behållaren.

4.Fyll det andra provröret (märkt ”Test tid: Nollvärde) med utandningsluft på samma sätt. För infraröd analys används endast en utandningspåse.

5.Därefter måste 200 ml 100 % apelsinjuice eller 1g citronsyra i 200 ml vatten drickas omedelbart.

6.Nu följer beredning av testlösningen:

Behållaren som är märkt 13C-urea pulver” tas ur förpackningen, öppnas och fylls till 3/4 med kranvatten.

Tillslut behållaren och skaka försiktigt tills allt pulver är löst. Häll innehållet i ett dricksglas.

Fyll 13C-urea-behållaren en andra och tredje gång med vatten och häll över innehållet varje gång i dricksglaset (totala volymen av kranvatten skall vara cirka 30 ml).

7.Den färdigberedda testlösningen måste genast drickas av patienten och tiden för intagandet skall noteras.

8.30 minuter efter testlösningen intagits (punkt 7), görs 30-minuters-provet såsom beskrivits under punkterna 3 och 4. Provbehållaren (provrör eller utandningspåse) som är kvar i förpackningen och märkt: Test tid: 30-minuters-värde skall användas. Streck-kodsetiketten märkt med “30 minuters-värde” skall användas för provet.

9.Klistra in de relevanta streck-kodsetiketterna i patientformuläret. Förslut förpackningen med de självhäftande etiketterna.

10.Provbehållarna (provrör eller utandningspåsar) måste skickas till ett godkänt laboratorium för analys.

Analys av proverna från utandningstestet och specifikation för analysen för laboratorier för infraröd analys eller masspektrometri (IRMS)

Infraröd spektroskopi (NDIR)

Utandningsproven, uppsamlade i 100 ml utandningspåsar, analyseras med icke-spridande infraröd spektrometri (NDIR).

Analysen av 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid är en integrerad del av det diagnostiska testet Helicobacter Test INFAI. Testets noggrannhet beror i mycket hög grad på kvaliteten av analysens utförande. Specifikationen av andningsanalysparametrar som lineäritet, stabilitet (precision av referensgas) och mätningarnas precision är fundamentala för systemets tillförlitlighet.

Man måste försäkra sig om att analysen utförs av godkända laboratorier. Det rekommendenderas att proverna från utandingstestet analyseras så snart som möjligt efter testtillfället och ej senare än 4 veckor efter provtagningstillfället.

Den validerade metoden i ansökan är enligt följande:

Preparation av prov för infraröd spektrometri (NDIR)

Bestämning av 13C/12C-kvoten i koldioxiden i utandningsprovet sker direkt i utandningsluften. Utandningsluften i påsen överförs till NDIR-spektrometrin med hjälp av en växlande gaspump. Vattnet i utandningsprovet hålls huvudsakligen konstant genom ett Nafion-vattenavskiljare. Den CO2- fria luft (gasneutral) som behövs för kalibrering och mätning, produceras via en integrerad CO2- absorberare i analysatorn.

Infraröd spektrometrianalys

Vid analysen av koldioxiden i utandningsluften skickas ett bredbandigt infrarödstrålnings-knippe via en infrarödstrålningskälla växlingsvis mellan mätningskammaren och en referens-kammare med hjälp av en strålhuggare. De modulerade infraröda strålarna exponeras sedan för infraröddetektorerna, som är transmissionsdetektorer i två lager med en främre och en bakre kammare som vardera är fylld med en av de isotopiskt rena gaserna (13CO2 eller 12CO2) för mätning. Den infraröda strålningen i mätningskammaren försvagas av den gaskomponent som ska mätas. Därmed rubbas strålningsjämnvikten mellan mätnings- och jämförelsestrålen. Till följd av detta uppstår en temperaturväxling som i sin tur orsakar tryckväxlingar i infra-röddetektorns främre kammare. En membrankondensator som kopplats till kammaren, som är exponerad för direkt spänning med högt motstånd, omvandlar dessa tryckväxlingar till växlande spänning, som utgör ett mått på den isotopiska sammansättningen av koldioxiden i utandningsluften.

Provinlopp

Ett halvautomatiskt provinloppssystem sprutar in mätgasen i bestämda mängder i den neutrala gasen som cirkulerar i den infraröda spektrometerns gaskrets. Detta möjliggör mätning av 13C/12C-kvoten vid en CO2-koncentration på över 1%.

Specifikationer för bestämning av 13C/12C-förhållandet

Konceptet för utandningsprovet baserar sig på oralt intag av 13C-märkt urea vars enzymatiska hydrolys bevakas genom mätning av 13CO2 i utandningsluft med hjälp av icke-spridande infraröd spektrometri.

Infrarödspektrometrar för analys av utandningsluft måste uppfylla följande specifikationer:

Flerupprepningsanalys:

Minst tre upprepningsanalyser av ett och samma prov under utförandet

Säker förvaring:

Säker förvaring av utförandeparametrar och resultat för undvikande av

senare manipulation

För bekräftelse av specifikationerna måste mätningens linearitet, stabilitet och precision testas.

Neutraljustering av detektorerna genom generering av den neutrala gasen i spektrometern. Slutpunktsjustering av detektorerna med hjälp av jämnviktsgaser med känd exakt koncentration.

Linearitet:

≤ 0.5‰ för utandningsprov med en CO2-koncentration varierande

 

mellan 1% och 7%

Stabilitet:

≤ 0.3‰ vid 10 konsekutiva pulser

Mätningsprecision:

≤ 0.5‰ för 13C vid normal ymnighet vid användande av en 100 ml

 

utandningspåse med 3% CO2 i utandningsluften

Helicobacter pylori-infektion föreligger om skillnaden mellan 13C/12C i grundvärdet och 30- minutersvärdet överstiger 4.0‰.

Alternativt kan annan, lämpligen beprövad metod användas, utförd av ett objektivt kvalificerat laboratorium.

Analys av proverna från utandningstestet och specifikation för analysen för laboratorier

Masspektrometri (IRMS)

Utandningstesten, uppsamlade i 10 ml glas- eller plastbehållare, analyseras med isotop-ratio masspektrometri (IRMS).

Analysen av 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid är en integrerad del av det diagnostiska testet Helicobacter Test INFAI. Testets noggrannhet beror i mycket hög grad på kvaliteten av analysens utförande. Specifikationen för masspektrometer-parametrar såsom lineäritet, stabilitet (precision av referensgas) och mätningarnas precision är fundamentala för systemets tillförlitlighet.

Man måste försäkra sig om att analysen utförs av godkända laboratorier. Den validerade metoden i ansökan är enligt följande:

Färdigställande av proven för IRMS

För att bestämma 13C/12C-förhållandet i utandningsluftens koldioxid med massspektrometri måste koldioxiden separeras från utandningsluften och injiceras i masspektrometern. Det automatiska provberedningssystemet för isotop-masspektrometrar som endast är avsett för analys av utandningsluft baserar sig på gaskromatografisk kontinuerlig flödesseparationsteknik.

Vatten avlägsnas från provet genom en Nafion vattenavskiljare eller genom ett gaskromatografiskt system som separarerar de individuella gaserna på en gaskromatografisk kolumn med Helium som eluent. De separerade gaserna från utandningsluften detekteras av en joniseringsdetektor.

Gasfraktionen med koldioxid som identifieras av sin karaktäristiska retentionstid introduceras i masspektrometern.

Masspektrometeranalys

För att analysera den avskiljda koldioxiden måste molekylerna joniseras, formeras till en stråle, accelereras i ett elektriskt fält, avböjas i ett magnetfält och slutligen detekteras. Dessa fem processer äger rum i masspektrometerns analysator som består av tre separata delar: källa, analysrör och kollektor. Jonisering, strålformering och acceleration sker i källan, den magnetiska avböjningen äger rum i analysröret och detektionen sker i kollektorn.

Provinjektor

Det finns många provinjektorsystem för injicering av koldioxiden i analysatorn. För analys av utandningsluft är det väsentligt att jämföra provets koldioxid med en gasreferensstandard. Detta försäkrar systemets noggrannhet eftersom beräkningen av isotopinnehållet i koldioxiden görs med hänsyn till en oberoende standard.

Specifikationer för bestämning av 13C/12C-förhållandet

Utandningstestet baseras på administreringen av ett speciellt 13C-märkt urea vars metabolitanvändning bestäms genom att mäta 13CO2 i utandningsluften.

Masspektrometern måste klara av följande:

Mångfaldig reproduktion:

Minst 3 omanalyser på samma prov under analysen

Säkerhetshantering:

Förvara mätparametrarna och resultat på ett säkert sätt för att undvika

 

manipulering

Inställning:

13C/12C-förhållande med hänsyn till PBD (Pee Dee Beliminate)

Provvolym:

< 200 µl

Huvudparametrarna som verifierar specifikationerna är lineäritet, stabilitet (precision med referensgas) och precision av mätningarna.

Alla masspektrometrar för analys av utandningsluft måste uppfylla följande specifikationer

Lineäritet:

≤ 0.5

‰ för utandningsprov med variation i CO2 koncentrationen

 

mellan 1 % - 7 %

Stabilitet:

≤ 0.2

‰ för 10 på varandra följande mätningar

Mätprecision:

≤ 0.3

‰ av naturligt förekommande 13C i varje 10 ml prov med

3 % CO2 koncentration

Helicobacter pylori-infektion föreligger om skillnaden mellan 13C/12C i grundvärdet och 30- minutersvärdet överstiger 4.0‰.

Alternativt kan annan, lämpligen beprövad metod användas, utförd av ett objektivt kvalificerat laboratorium.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Tyskland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/045/005

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 14 avgust 1997

Datum för den senaste förnyelsen: 14 avgust 2007

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel