Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – Märkning - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringHirobriz Breezhaler
ATC-kodR03AC18
Ämneindacaterol maleate
TillverkareNovartis Europharm Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 150 mikrogram indakaterol.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

10 kapslar + 1 inhalator

30 kapslar + 1 inhalator

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/001

10 kapslar + 1 inhalator

EU/1/09/593/002

 

30 kapslar + 1 inhalator

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 150

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG TILL MULTIPELFÖRPACKNING (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 150 mikrogram indakaterol.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

Multipelförpackning: 60 (2 förpackningar med 30 kapslar och 1 inhalator). Multipelförpackning: 90 (3 förpackningar med 30 kapslar och 1 inhalator). Multipelförpackning: 300 (30 förpackningar med 10 kapslar och 1 inhalator).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/003

60 kapslar + 2 inhalatorer

 

EU/1/09/593/004

 

90 kapslar + 3 inhalatorer

 

EU/1/09/593/005

 

300 kapslar + 30 inhalatorer

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 150

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG TILL MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 150 mikrogram indakaterol.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

10 kapslar och 1 inhalator. Del av multipelförpackning. Får inte säljas separat. 30 kapslar och 1 inhalator. Del av multipelförpackning. Får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/003

60 kapslar + 2 inhalatorer

 

EU/1/09/593/004

 

90 kapslar + 3 inhalatorer

 

EU/1/09/593/005

 

300 kapslar + 30 inhalatorer

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 150

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INSIDA AV LOCKET PÅ YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING OCH PÅ MELLANKARTONG TILL MULTIPELFÖRCKNING

1.ÖVRIGT

Se bipacksedeln för hur du använder detta läkemedelHirobriz Breezhaler.

Startdatum

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Endast för inhalation. Får inte sväljas.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 300 mikrogram indakaterol.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

10 kapslar + 1 inhalator

30 kapslar + 1 inhalator

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/006

10 kapslar + 1 inhalator

EU/1/09/593/007

 

30 kapslar + 1 inhalator

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 300

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG TILL MULTIPELFÖRPACKNING (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 300 mikrogram indakaterol.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

Multipelförpackning 60 (2 förpackningar med 30 kapslar och 1 inhalator). Multipelförpackning 90 (3 förpackningar med 30 kapslar och 1 inhalator). Multipelförpackning 300 (30 förpackningar med 10 kapslar och 1 inhalator).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/008

60 kapslar + 2 inhalatorer

 

EU/1/09/593/009

 

90 kapslar + 3 inhalatorer

 

EU/1/09/593/010

 

300 kapslar + 30 inhalatorer

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 300

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG TILL MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller indakaterolmaleat motsvarande 300 mikrogram indakaterol.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos (se bipacksedeln för mer information) och gelatin.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

10 kapslar och 1 inhalator. Del av multipelförpackning. Får inte säljas separat. 30 kapslar och 1 inhalator. Del av multipelförpackning. Får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning för inhalation

Svälj inte kapslarna.

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Läs bipacksedeln före användning.

Lyft här för att öppna.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/593/008

60 kapslar + 2 inhalatorer

 

EU/1/09/593/009

 

90 kapslar + 3 inhalatorer

 

EU/1/09/593/010

 

300 kapslar + 30 inhalatorer

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Hirobriz Breezhaler 300

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INSIDA AV LOCKET PÅ YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING OCH PÅ MELLANKARTONG TILL MULTIPELFÖRCKNING

1. ÖVRIGT

Se bipacksedeln för hur du använder detta läkemedel.Hirobriz Breezhaler

Startdatum

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Endast för inhalation. Får inte sväljas.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel