Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Bipacksedel - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringIbandronic Acid Sandoz
ATC-kodM05BA06
Ämneibandronic acid
TillverkareSandoz GmbH

Bipacksedel: Information till patienten

Ibandronic acid Sandoz 50 mg filmdragerade tabletter ibandronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Ibandronic acid Sandoz är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Ibandronic acid Sandoz

3.Hur du använder Ibandronic acid Sandoz

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Ibandronic acid Sandoz ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Ibandronic acid Sandoz är och vad det används för

Ibandronic acid Sandoz tabletter används till vuxna och förskrivs till dig om du har bröstcancer som har spritt sig till skelettet (så kallade skelettmetastaser).

Det hjälper till att förebygga benbrott (frakturer).

Det hjälper till att förebygga andra skelettproblem som kan kräva kirurgi eller strålbehandling.

Ibandronic acid Sandoz verkar genom att minska mängden kalcium som försvinner från skelettet. Detta förhindrar att skelettet blir skörare.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ibandronic acid Sandoz

Använd inte Ibandronic acid Sandoz:

om du är allergisk mot ibandronatsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel, (som anges i avsnitt 6)

om du har problem med matstrupen såsom förträngningar eller sväljsvårigheter

om du inte kan stå eller sitta upprätt i minst en timme (60 minuter) åt gången

om du har eller någon gång har haft låg kalciumhalt i blodet.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibandronic acid Sandoz.

Varningar och försiktighet

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (förstörelse av benvävnaden i käken) har rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsgodkännandet hos patienter som får ibandronatsyra för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också inträffa efter avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt tillstånd som kan vara svårt att behandla. För att minska risken för att osteonekros utvecklas i käken så finns det vissa försiktighetsåtgärder som du bör vidta.

Innan du får behandling, tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om:

du har några problem med din mun eller tänder såsom dålig tandhälsa, tandköttsproblem eller en planerad tandutdragning

du inte får regelbunden tandvård eller inte har genomgått en tandundersökning på länge du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga bensjukdomar)

du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

du har cancer

Din läkare kan be dig att genomgå en tandundersökning innan behandling med Ibandronic acid Sandoz.

Medan du behandlas ska du upprätthålla en god munhygien (inkluive ordinarie tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), infomera din läkare om din tandbehandling och tala om för din tandläkare att du behandlas med Ibandronic acid Sandoz.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta kan vara tecken på osteonekros i käken.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibranoic acid Sandoz

om du är allergisk mot andra bisfosfonater

om du har problem att svälja eller matsmätningsproblem

om du har höga eller låga blodnivåer av D-vitamin eller andra mineraler

om du har njurproblem

Irritation, inflammation och sår i matstrupen (esofagus), ofta tillsammans med akuta bröstsmärtor, akut smärta efter att ha svalt mat och/eller dryck, akut illamående eller kräkningar kan förekomma, särskilt om du inte dricker ett helt glas vatten och/eller om du lägger dig ner inom en timme efter att du har Ibandronic Acid Sandoz. Om dessa symptom uppstår ska du sluta ta Ibandronic Acid Sandoz och kontakta läkare omedelbart (se avsnitt 3 och 4).

Barn och ungdomar

Ibandronic acid Sandoz ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ibandronic acid Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta beror på att Ibandronic acid Sandoz kan påverka effekten av andra läkemedel. Det finns också vissa andra läkemedel som påverkar effekten av Ibandronic acid Sandoz.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium, järn eller aluminium

Acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen, d.v.s. icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller så kallade NSAID-preparat. Detta på grund av att både NSAID-preparat och Ibandronic acid Sandoz kan irritera magsäcken och tarmen

en typ av antibiotikainjektion kallad ”aminoglykosid”, t.ex. gentamicin. Detta på grund av att både aminoglykosider och Ibandronic acid Sandoz kan sänka kalciumhalten i blodet.

Intag av magsyrasänkande läkemedel, som t.ex. cimetidin och ranitidin, kan förstärka effekten av Ibandronic acid Sandoz något.

Ibandronic acid Sandoz med mat och dryck

Ta inte Ibandronic acid Sandoz tillsammans med mat eller andra drycker än vatten eftersom medicinen blir mindre effektiv om den tas tillsammans med mat eller dryck (se avsnitt 3).

Ta Ibandronic acid Sandoz minst 6 timmar efter det att du senast åt eller drack något eller tog några andra mediciner eller kosttillskott (t.ex. produkter som innehåller kalcium (mjölk), aluminum, magnesium och järn) förutom vatten. När du har tagit din tablett ska du vänta i minst 30 minuter. Sedan kan du äta och dricka och ta dina andra mediciner och kosttillskott (se avsnitt 3).

Graviditet och amning

Använd inte Ibandronic acid Sandoz om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra och använda maskiner eftersom det förväntas att Ibandronic acid Sandoz inte har någon eller har försumbar effekt på din förmåga att köra och använda maskiner. Tala med läkare innan du kör bil eller använder maskiner eller verktyg.

Ibandronic acid Sandoz innehåller laktos

Om du fått veta av läkare att du inte tål eller inte kan bryta ned vissa sockerarter (t.ex. om du har galaktosintolerans, laktasbrist eller har någon form av problem med glukos-galaktosabsorption), bör du tala med läkare innan du tar detta läkemedel.

3.Hur du använder Ibandronic acid Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta din tablett minst 6 timmar efter att du senast åt, drack eller tog några andra mediciner eller kosttillskott förutom vatten. Vatten med hög kalciumhalt ska inte användas. Om du tror att kranvattnet innehåller mycket kalcium (hårt vatten), rekommenderas att du använder vatten på flaska med lågt mineralinnehåll.

Det kan hända att din läkaretar blodprover regelbundet medan du använder Ibandronic acid Sandoz. Syftet med detta är att läkaren för att kontrollera att du får rätt mängd läkemedel.

Hur du använder Ibandronic acid Sandoz

Det är viktigt att du tar Ibandronic acid Sandoz vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Skälet till detta är att det kan orsaka irritation, inflammation och sår i matstrupen.

Du kan hjälpa till att förhindra att detta inträffar genom att göra följande:

Ta din tablett så snart du stiger upp för dagen, innan du intar dagens första mat, dryck, läkemedel eller kosttillskott.

Ta din tablett med ett helt glas vatten (ca 200 ml). Ta inte din tablett med någon annan dryck än vatten.

Svälja tabletten hel. Du ska inte tugga, suga på eller krossa tabletten. Låt inte tabletten lösas upp i munnen.

Vänta minst 30 minuter efter det att du tagit din tablett. Därefter kan du inta dagens första måltid och dryck och ta eventuella mediciner eller kosttillskott.

Hålla dig i upprätt (sittande eller stående) ställning medan du tar din tablett och under den närmaste timmen (60 minuter). Annars kan en del av medicinen läcka tillbaka upp i matstrupen.

Hur mycket du ska ta

Normaldosen av Ibandronic acid Sandoz är en tablett per dag. Om du har måttliga njurproblem kan din läkare minska dosen till en tablett varannan dag. Om du har allvarliga njurproblem kan din läkare minska dosen till en tablett per vecka.

Om du har använt för stor mängd av Ibandronic acid Sandoz

Om du har tagit för många tabletter ska du genast tala med en läkare eller bege dig till sjukhus. Drick ett helt glas mjölk innan du åker. Framkalla inte kräkningar själv. Ligg inte ner.

Om du har glömt att ta Ibandronic acid Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du tar en tablett per dag hoppar du över den missade dosen helt. Fortsätt sedan som vanligt nästa dag. Om du tar en tablett varannan dag eller en gång per vecka, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Ibandronic acid Sandoz

Fortsätt att ta Ibandronic acid Sandoz så länge som läkaren ordinerat eftersom medicinen endast har effekt om den tas regelbundet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala genast med en sjuksköterska eller läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva medicinsk vård omedelbart:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Illamående, halsbränna och besvär vid sväljning (inflammation i matstrupen)

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 100 personer).

Kraftig buksmärta. Detta kan vara ett tecken på ett sår i första delen av tarmen (tolvfingertarmen) som blöder eller på att macksäcken är inflammerad (gastrit)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

ihållande ögonsmärta och inflammation.

ny smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske. Du kan ha tidiga tecken på en ovanlig fraktur på lårbenet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

smärta eller ömhet i munnen eller käken. Du kan ha tidiga tecken på allvarliga problem med käken (nekros (död benvävnad) i käkbenet).

klåda, svullnad i ansiktet, på läppar och i halsen, med svårigheter att andas. Du kan ha en fått en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande (se avsnitt 2).

allvarliga hudbiverkningar.

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.

Ej känd frekvens (frekvensen kan inte uppskattas med tillgängliga data)

Astmaattack

Andra möjliga biverkningar

Vanliga (kan förkomma hos upp till 1 av 10 personer)

buksmärta, matsmältningsbesvär

låg kalciumnivå i blodet

svaghet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer)

bröstsmärta

klåda eller stickande känsla i huden (parestesi)

influensaliknande symtom, allmän sjukdomskänsla eller smärta

muntorrhet, konstig smak i munnen eller svårighet att svälja

anemi (blodbrist)

höga nivåer av urinämne eller höga nivåer av paratyroideahormon i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan även rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystem som anges i Bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.Hur Ibandronic acid Sandoz ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatumet som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är ibandronatsyra. En tablett innehåller 50 mg ibandronatsyra (som ibandronat natriummonohydrat).

Övriga innehållsämnen är:

-tablettkärna: povidon, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, pregelatiniserad majsstärkelse, glyceroldibehenat, kolloidalt vattenfritt kisel.

-tabletthölje: titandioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter, vita, runda, bikonvexa. Tillhandahålls i polyamid/Al/PVC- aluminumfolieblister i förpackningar om 3, 6, 9, 28 och 84 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Österrike

Tillverkare

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grekland

och

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Street block 5 69300 Sapes, Prefecture of Rodopi Grekland

och

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Polen

och

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Slovenien

och

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Tyskland

och

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen

Tyskland

och

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures

Rumänien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Κύπρος

Sandoz n.v./s.a.

Π.T.Χατζηγeωργίου εταιρεία Ltd

Telecom Gardens

CY-3042 Λεμεσός, Γιλντίζ 31

Medialaan 40

Τηλ: 00357 25372425

B-1800 Vilvoorde

Φαξ: 00357 25376400

Tél/Tel: +32 27229797

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

България

Latvija

Sandoz d.d Representative office

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

K.Valdemāra Str. 33 – 30

BG-1766 Sofia

LV-1010 Riga

Teл.: + 359 2 970 47 47

Tel: +371 67892006

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10 CZ 130 00, Praha 3

Tel: +420 221 421 611 office.cz@sandoz.com

Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland, Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S Danmörk/Danmark/Tanska info.sandoz-dk@sandoz.com Tlf: +45 6395 1000

Deutschland, Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen

Deutschland/Allemagne Tel: +49 8024/908-0 service@hexal.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE – 11312 Tallinn

Tel: +372 6652 40

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Κηφισίας 18 & Γκύζη GR - 151 25 Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 500 0

España

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Centro Empresarial Osa Mayor Avda. Osa Mayor, nº 4 E-28023 (Aravaca) Madrid Tel: +34 91 548 84 04 Registros.spain@sandoz.com

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 49 64 48 00

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d Branch Office Lithuania Šeimyniškių g. 3A

LT – 09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636 037

Magyarország

Sandoz Hungaria Kft. Bartók Béla út 43-47 H-1114 Budapest Tel: +36 1 430 2890

info.hungary@sandoz.com

Malta, United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park Frimley, Camberley UK-GU16 7SR Surrey Renju Unit/United Kingdom Tel: +44 1276 69 8020 uk.drugsafety@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648

info.sandoz-nl@sandoz.com

Österreich

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl

Tel: +43 5338 2000

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C PL – 02 672 Warszawa Tel.: +48 22 549 15 00

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark

P-2740–255 Porto Salvo

Tel: +351 21 924 1911

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Tel : +385 1 235 3111

Ireland

ROWEX LTD

Newtown

IE-Bantry Co. Cork

Tel: +353 27 50077

Italia

Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: +39 02 96541

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10 CZ 130 00, Praha 3

Tel: +420 221 421 611 office.cz@sandoz.com

Denna bipacksedel godkändes senast

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Tel: +40 265 208 120

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: +386 1 580 21 11

Info.lek@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d Branch Office Lithuania Šeimyniškių g. 3A

LT – 09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636 037

{MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel