Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incresync (alogliptin / pioglitazone) – Bipacksedel - A10BD09

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringIncresync
ATC-kodA10BD09
Ämnealogliptin / pioglitazone
TillverkareTakeda Pharma A/S

Bipacksedel: Information till patienten

Incresync 25 mg/30 mg filmdragerade tabletter Incresync 25 mg/45 mg filmdragerade tabletter Incresync 12,5 mg/30 mg filmdragerade tabletter Incresync 12,5 mg/45 mg filmdragerade tabletter alogliptin/pioglitazon

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Incresync är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Incresync

3.Hur du tar Incresync

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Incresync ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Incresync är och vad det används för

Vad Incresync är

Incresync innehåller två olika läkemedel i en tablett. De två substanserna är alogliptin och pioglitazon.

-alogliptin tillhör en grupp läkemedel som kallas DPP-4-hämmare (dipeptidylpeptidas-4- hämmare). Alogliptin fungerar genom att öka halterna av insulin i kroppen efter en måltid och minska mängden socker i kroppen.

-pioglitazon tillhör en grupp läkemedel som kallas tiazolidindioner. Det hjälper kroppen att använda det insulin som produceras på ett bättre sätt.

Båda dessa läkemedelsgrupper är diabetesläkemedel som tas via munnen.

Vad Incresync används för

Incresync används för att sänka blodsockerhalten hos vuxna med typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes kallas också för icke-insulinberoende diabetes.

Incresync används när blodsockret inte kan kontrolleras tillräckligt med kost, motion och andra diabetesläkemedel som tas via munnen, till exempel pioglitazon, eller pioglitazon och metformin tillsammans. Läkare kommer att undersöka om Incresync fungerar för dig 3 till 6 månader efter att du har startat med behandlingen.

Om du redan tar både alogliptin och pioglitazon som separata tabletter, kan Incresync ersätta dem i en tablett.

Det är viktigt att du fortsätter att följa kost- och motionsråden som du fått av din sköterska eller läkare.

2. Vad du behöver veta innan du tar Incresync

Ta inte Incresync:

om du är allergisk mot alogliptin, pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot något liknande läkemedel som du tar för att kontrollera ditt blodsocker. Symtom vid allvarlig allergisk reaktion kan vara, utslag, röda upphöjda fläckar på huden (nässelfeber), svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals, som kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har någon leversjukdom.

om du har diabetisk ketoacidos (en allvarlig komplikation vid dåligt kontrollerad diabetes). Symtomen är bland annat kraftig törst, täta urineringar, aptitförlust, illamående eller kräkningar och snabb viktförlust.

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare. Ta inte Incresync och uppsök läkare så att din urin kan kontrolleras så snart som möjligt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Incresync.

om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte insulin).

om du använder ett diabetesläkemedel som är en så kallad sulfonureid (t.ex. glipzid, tolbutamid, glibenklamid) eller insulin.

om du har en hjärtsjukdom eller vätskeansamling i kroppen. Om du tar inflammationsdämpande värkmediciner som också kan orsaka vätskeansamling och svullnad, måste du också tala om detta för läkaren.

om du är äldre och tar insulin, eftersom du kan ha ökad risk för hjärtproblem.

om du har problem med levern eller njurarna. Innan du börjar ta detta läkemedel får du lämna ett blodprov som används för att testa din lever- och njurfunktion. Denna kontroll kan upprepas med jämna mellanrum. Om du har en njursjukdom kan läkaren behöva sänka Incresync-dosen.

om du har en särskild typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som kallas makulaödem (svullnad i ögats bakre del).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Risken för att bli gravid kan öka eftersom ägglossningen kan starta igen när du tar Incresync. Om detta gäller dig ska du använda en lämplig preventivmetod för att undvika en oplanerad graviditet.

om du har haft allergiska reaktioner mot några andra läkemedel du tar för att sänka ditt blodsocker. Symtom kan vara allmän klåda och värmekänsla, i synnerhet över skalp, mun, hals och över handflator och fotsulor (Stevens-Johnsons syndrom).

om du har eller har haft en bukspottskörtelsjukdom.

Små förändringar i antalet blodkroppar kan visa sig genom tester av blodprover. Läkare kan berätta om resultaten för dig.

Ett större antal benbrott än normalt har observerats hos patienter, särskilt kvinnor, då de använt pioglitazon. Läkaren kommer att ta hänsyn till detta då han eller hon beslutar om behandling av din diabetes.

Barn och ungdomar

Incresync rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det saknas data från dessa patienter.

Andra läkemedel och Incresync

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

gemfibrozil (används för att sänka kolesterolvärdet)

rifampicin (mot tuberkulos och andra infektioner).

Ditt blodsockervärde kommer att kontrolleras och Incresync-dosen kan behöva ändras.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns ingen erfarenhet av användning av Incresync hos gravida eller ammande kvinnor. Incresync ska inte användas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan drabbas av synstörningar när du använder detta läkemedel. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda några motordrivna verktyg eller maskiner. Om man tar Incresync tillsammans med andra läkemedel mot diabetes kan det orsaka för låga blodsockerhalter (hypoglykemi), som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Incresync innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Incresync.

3.Hur du tar Incresync

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att tala om hur mycket Incresync du behöver ta och om du är tvungen att ändra dosen av något av de andra läkemedlen du tar.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen är en 25 mg/45 mg tablett.

Svälj tabletterna hela med vatten. Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

Patienter med njursjukdom

Om du har njurproblem kan läkaren ordinera en lägre dos.

Om du äter diabeteskost ska du fortsätta med det under tiden som du tar Incresync

Din vikt ska kontrolleras med jämna mellanrum. Tala om för läkaren om du går upp i vikt.

Om du har tagit för stor mängd av Incresync

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig av läkemedlet, ska du omedelbart kontakta eller uppsöka närmaste akutmottagning. Ta med denna information och några tabletter så att läkaren vet exakt vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Incresync

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du upptäcker att du glömt en dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Incresync

Sluta inte att ta Incresync utan att rådgöra med läkare. Blodsockervärdena kan stiga när du slutar att ta Incresync.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA ta Incresync och kontakta omedelbart läkare om du drabbas av några av följande allvarliga biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

Plötslig och kraftig skelettsmärta eller orörlighet (särskilt hos kvinnor).

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

Symtom på cancer i urinblåsan, däribland blod i urinen, smärta vid urinering eller urinträngningar (plötsligt behov av att kissa).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Allergisk reaktion. Symtomen kan vara: utslag, nässelutslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad i läppar, ansiktet, svalget eller tungan, svaghetskänsla.

Allvarlig allergisk reaktion: hudskador eller fläckar på huden som kan övergå till sår som omges av bleka eller röda ringar, blåsor och/eller att huden flagnar, möjligen med symtom som klåda, feber, allmän sjukdomskänsla, leder som värker, problem med synen, värmekänsla, smärtsamma eller kliade ögon och munsår (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme).

Kraftig och ihållande smärta i magen som kanske strålar ut i ryggen även illamående och kräkningar, eftersom det kan vara ett tecken på inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

Du ska också diskutera med läkare om du drabbas av följande biverkningar:

Vanliga:

Symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi) kan förekomma när Incresync tas tillsammans med insulin eller en sulfonureid (t.ex. glipizid, tolbutamid, glibenklamid). Symtom kan vara: darrningar, svettningar, ångest, dimsyn, stickningar i läpparna, blekhet, humörförändringar eller förvirring. Blodsockret kan sjunka under normala värden, men kan fås att stiga igen genom att du äter lite socker. Det rekommenderas att du bär med dig några sockerbitar, karameller, kex eller sockerinnehållande fruktjuice.

förkylnings- eller influensaliknande symtom, såsom ont i halsen, nästäppa

hudklåda

huvudvärk

ont i magen

diarré

matsmältningsproblem, halsbränna

illamående

muskelsmärta

sömnsvårigheter

domningar i någon del av kroppen

dimsyn eller synförvrängningar

viktuppgång

svullna händer eller fötter

Mindre vanliga:

utslag

Ingen känd frekvens:

synstörningar (orsakas av ett tillstånd som kallas makulaödem).

problem med levern såsom illamående eller kräkningar, ont i magen, ovanlig eller oförklarlig trötthetskänsla, minskad aptit, mörkfärgad urin eller gulfärgad hud eller ögonvitor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Incresync ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-De aktiva substanserna är alogliptin och pioglitazon.

Varje 25 mg/30 mg filmdragerad tablett innehåller alogliptinbensoat och pioglitazonhydroklorid motsvarande 25 mg alogliptin och 30 mg pioglitazon.

-Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa,

kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, hypromellos, talk, titandioxid

(E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), makrogol 8000, shellack och svart järnoxid (E 172).

Varje 25 mg/45 mg filmdragerad tablett innehåller alogliptinbensoat och pioglitazonhydroklorid motsvarande 25 mg alogliptin och 45 mg pioglitazon.

-Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), makrogol 8000, shellack och svart järnoxid (E 172).

Varje 12,5 mg/30 mg filmdragerad tablett innehåller alogliptinbensoat och pioglitazonhydroklorid motsvarande 12,5 mg alogliptin och 30 mg pioglitazon.

-Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), makrogol 8000, shellack, karnaubavax och

glycerolmonooleat.

Varje 12,5 mg/45 mg filmdragerad tablett innehåller alogliptinbensoat och pioglitazonhydroklorid motsvarande 12,5 mg alogliptin och 45 mg pioglitazon.

-Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), makrogol 8000, shellack, karnaubavax och glycerolmonooleat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

-Incresync 25 mg/30 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är en aprikos, rund (ungefär 8,7 mm i diameter), bikonvex, filmdragerad tablett märkt med ”A/P” och ”25/30” i grått bläck på ena sidan.

-Incresync 25 mg/45 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är en röd, rund (ungefär 8,7 mm i diameter), bikonvex, filmdragerad tablett märkt med ”A/P” och ”25/45” i grått bläck på ena sidan.

-Incresync 12,5 mg/30 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är en ljusaprikos, rund (ungefär 8,7 mm i diameter), bikonvex, filmdragerad tablett märkt med ”A/P” och ”12.5/30” i rött bläck på ena sidan.

-Incresync 12,5 mg/45 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är en ljusröd, rund (ungefär 8,7 mm i diameter), bikonvex, filmdragerad tablett märkt med ”A/P” och ”12.5/45” i rött bläck på ena sidan.

Incresync finns i blisterförpackningar om 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 or 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10 2630 Taastrup Danmark

Tillverkare

Takeda Ireland Limited

Bray Business Park

Kilruddery

Co. Wicklow

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

“Takeda” UAB

Takeda Belgium

Tel: +370 521 09 070

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

lt-info@takeda.com

takeda-belgium@takeda.com

 

България

Magyarország

Такеда България

Takeda Pharma Kft.

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Tel: +361 2707030

Česká republika

Malta

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +420 234 722 722

Tel: +39 06 502601

Danmark

Nederland

Takeda Pharma A/S

Takeda Nederland bv

Tlf/Tel: +45 46 77 11 11

Tel: +31 23 56 68 777

 

nl.medical.info@takeda.com

Deutschland

Norge

Takeda GmbH

Takeda AS

Tel: 0800 825 3325

Tlf: +47 6676 3030

medinfo@takeda.de

infonorge@takeda.com

Eesti

Österreich

Takeda Pharma AS

Takeda Pharma Ges m.b.H

Tel: +372 6177 669

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

Ελλάδα

Polska

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Polska Sp. z o.o

Tel: +30 210 6387800

tel. +48 22 608 13 00

gr.info@takeda.com

 

España

Portugal

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel: +351 21 120 1457

spain@takeda.com

 

France

România

Takeda France S.A.S

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: +40 21 335 03 91

Hrvatska

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ireland

Slovenská republika

Takeda Products Ireland Limited

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel: +421 (2) 20 602 600

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Takeda Oy

Sími: +354 535 7000

Tel. +358 20 746 5000

vistor@vistor.is

 

Italia

Sverige

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Pharma AB

Tel: +39 06 502601

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Κύπρος

United Kingdom

Takeda Pharma A/S

Takeda UK Ltd

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Latvija

 

Takeda Latvia SIA

 

Tel: +371 67840082

 

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel