Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – Bipacksedel - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringInflectra
ATC-kodL04AB02
Ämneinfliximab
TillverkareHospira UK Limited

Bipacksedel: Information till användaren

Inflectra 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Infliximab (infliximab.)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer att ge dig ett patientkort, som innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandlingen med Inflectra.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Inflectra är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Inflectra

3.Hur Inflectra ges

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Inflectra ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Inflectra är och vad det används för

Inflectra innehåller den aktiva substansen infliximab. Infliximab är en typ av protein som kommer från människa och mus.

Inflectra tillhör en grupp läkemedel som kallas ”TNF-hämmare”. Det används hos vuxna vid följande inflammatoriska sjukdomar:

reumatoid artrit

psoriasisartrit

ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)

psoriasis.

Inflectra används också hos vuxna och barn, 6 år och äldre vid:

Crohns sjukdom

ulcerös kolit.

Inflectra fungerar genom att blockera funktionen hos ett protein som kallas för ”tumörnekrosfaktor alfa” (TNFα). Detta protein medverkar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att blockera dem kan inflammationen i kroppen minskas.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom som angriper lederna. Om du har aktiv reumatoid artrit kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kommer du att få Inflectra som du ska ta i kombination med ett annat läkemedel som heter metotrexat för att:

minska tecken och symtom på sjukdomen

dämpa skadan i lederna

förbättra din fysiska funktion.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna, vanligtvis i förening med psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kommer du att få Inflectra för att:

minska tecken och symtom på sjukdomen

dämpa skadan i lederna

förbättra din fysiska funktion.

Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)

Ankyloserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom i ryggraden. Om du har ankyloserande spondylit kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kommer du att få Inflectra för att:

minska tecken och symtom på sjukdomen

förbättra din fysiska funktion.

Psoriasis

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom i huden. Om du har måttlig eller svår plackpsoriasis kommer du först att få andra läkemedel eller behandlingar såsom ljusterapi. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel eller behandlingar kommer du att få Inflectra för att minska tecken och symtom på sjukdomen.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tarmen. Om du har ulcerös kolit kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kommer du att få Inflectra för behandling av sjukdomen.

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i tarmen. Om du har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kommer du att få Inflectra för att:

behandla aktiv Crohns sjukdom

minska antalet onormala gångar (fistlar) genom huden från tarmen som inte har kunnat kontrolleras med andra läkemedel eller kirurgi.

2. Vad du behöver veta innan du använder Inflectra

Du ska inte få Inflectra om:

Du är allergisk mot infliximab (den aktiva substansen i Inflectra) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Du är allergisk mot proteiner som kommer från mus

Du har tuberkulos (TBC) eller någon annan allvarlig infektion såsom lunginflammation eller blodförgiftning

Du har hjärtsvikt som är måttlig eller svår.

Ta inte Inflectra om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du får Inflectra.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Inflectra om du har:

Fått behandling med något läkemedel som innehåller infliximab förut

Tala om för din läkare om du tidigare har fått behandling med läkemedel som innehåller infliximab och nu åter börjar behandling med Inflectra.

Om du har haft ett uppehåll i din infliximabbehandling på mer än 16 veckor finns det en ökad risk för allergiska reaktioner när du påbörjar behandlingen igen.

Infektioner

Tala om för din läkare om du har någon infektion även om det är en mycket lindrig sådan innan du får Inflectra.

Tala om för din läkare innan du får behandling med Inflectra om du bott i eller rest till områden där infektioner som kallas histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är vanliga. Dessa infektioner förorsakas av en speciell typ av svamp som kan drabba lungorna eller andra delar av kroppen.

Du kan lättare få infektioner när du behandlas med Inflectra. Om du är 65 år eller äldre är risken högre.

Dessa infektioner kan vara allvarliga och omfattar tuberkulos, infektioner förorsakade av

virus, svamp eller bakterier eller andra infektioner som uppträder vid nedsatt immunförsvar och blodförgiftning som kan vara livshotande.

Tala omedelbart om för din läkare om du får några tecken på infektion under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar feber, hosta, influensaliknande tecken, allmän sjukdomskänsla, röd eller varm hud, sår eller tandbesvär. Din läkare kan rekommendera att Inflectra-behandlingen tillfälligt avbryts.

Tuberkulos (TBC)

Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft TBC eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft eller har TBC.

Din läkare kommer att undersöka om du har TBC. Det har rapporterats fall med TBC hos patienter som behandlats med Inflectra, även hos patienter som har behandlats med läkemedel mot TBC. Din läkare kommer att notera undersökningarna på ditt Patientkort.

Om din läkare anser att du löper risk att få TBC kan du få läkemedel mot TBC innan du får Inflectra.

Tala omedelbart om för din läkare om du får några tecken på TBC under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar ihållande hosta, viktminskning, trötthetskänsla, feber, nattliga svettningar.

Hepatit B-virus (HBV)

Tala om för din läkare om du är bärare av eller om du har eller har haft hepatit B-virus innan du får Inflectra.

Tala om för din läkare om du tror att du löper risk för att få HBV.

Din läkare ska testa dig för HBV.

Behandling med TNF-hämmare såsom Inflectra kan göra att hepatit B-virus aktiveras igen hos patienter som bär på detta virus, vilket i vissa fall kan vara livshotande.

Hjärtbesvär

Tala om för din läkare om du har hjärtbesvär såsom mild hjärtsvikt.

Din läkare kommer noggrant att övervaka din hjärtfunktion.

Tala omedelbart om för din läkare om du får nya eller förvärrade tecken på hjärtsvikt under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar andfåddhet eller svullna fötter.

Cancer och lymfom

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lymfom (en typ av blodcancer) eller någon annan cancer innan du får Inflectra.

Patienter med svår reumatoid artrit som länge har haft sjukdomen kan ha en högre risk än i allmänhet att utveckla lymfom.

Barn och vuxna som behandlas med Inflectra kan löpa en ökad risk för att utveckla lymfom eller någon annan cancer.

Några patienter som har fått TNF-hämmare inklusive Inflectra har utvecklat en sällsynt typ av cancer som kallas T-cellslymfom i lever och mjälte. Av dessa patienter var de flesta ungdomar eller yngre vuxna män och de flesta hade antingen Crohns sjukdom eller ulcerös

kolit. Denna typ av cancer leder vanligen till döden. Nästan alla patienter hade också fått ett läkemedel som kallas azatioprin eller 6-merkaptopurin förutom TNF-hämmare.

Några patienter som behandlats med infliximab har utvecklat vissa typer av hudcancer. Tala om för din läkare om det uppstår några förändringar i hudens utseende eller utväxter på huden under eller efter behandlingen.

Några kvinnor som behandlats för reumatoid artrit med Inflectra har utvecklat livmodershalscancer. För kvinnor som tar Inflectra, även de över 60 års ålder: Din läkare kan rekommendera att du fortsätter att regelbundet undersökas för livmoderhalscancer.

Lungsjukdom eller storrökning

Tala om för din läkare om du har en lungsjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), eller om du är storrökare innan du får Inflectra.

Patienter som har KOL eller patienter som är storrökare kan ha en högre risk att utveckla cancer under behandling med Inflectra.

Sjukdomar i nervsystemet

Tala om för din läkare om du har eller har haft problem som påverkar nervsystemet innan du får Inflectra. Dessa omfattar multipel skleros, Guillain-Barrés syndrom, om du får anfall eller

har fått diagnosen ”optisk neurit”.

Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på nervsjukdom under behandlingen med Inflectra. Sådana tecken omfattar förändrad syn, svaghet i armar eller ben, domningar eller stickningar i någon del av kroppen.

Fistlar

Tala om för din läkare om du har någon onormal hudöppning (fistel) innan du får Inflectra.

Vaccinationer

Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få en vaccination.

Du ska inte få vissa vaccinationer under behandling med Inflectra.

Vissa vaccinationer kan orsaka infektioner. Om du fått Inflectra medan du var gravid kan ditt barn ha en högre risk för att få en sådan infektion upp till sex månader efter fördelsen. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har behandlatsmed Inflectra. De kan då bestämma när ditt barn ska få något vaccin, inklusive levande vacciner såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos). För mer information se avsnitt om graviditet och amning.

Antimikrobiella medel

Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få behandling med ett antimikrobiellt medel (så som BCG instillation vilket används för behandling av cancer).

Operationer eller tandläkarbehandlingar

Tala om för din läkare om du ska genomgå någon operation eller tandläkarbehandling.

Tala om för läkaren eller tandläkaren som ska göra ingreppet att du behandlas med Inflectra genom att visa ditt Patientkort.

Barn och ungdomar

Den ovanstående informationen gäller även för barn och ungdomar. Dessutom:

Vissa barn och tonåringar som har fått TNF-hämmare, såsom Inflectra, har utvecklat cancer, även sällsynta typer, som ibland har lett till döden.

Fler barn som tar Inflectra får infektioner jämfört med vuxna.

Barn bör få rekommenderade vaccinationer innan behandling med Inflectra påbörjas.

Inflectra ska endast ges till barn som behandlas för Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Dessa barn måste vara 6 år eller äldre.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du får Inflectra.

Andra läkemedel och Inflectra

Patienter som har inflammatoriska sjukdomar tar redan läkemedel för att behandla sitt problem. Dessa läkemedel kan orsaka biverkningar. Din läkare kommer att ge besked om vilka andra läkemedel som du måste fortsätta att använda när du får Inflectra.

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt, eller kan tänkas använda andra läkemedel, även andra läkemedel för att behandla Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit eller psoriasis eller receptfria sådana, såsom vitaminer och naturläkemedel.

Tala speciellt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Läkemedel som påverkar immunsystemet.

Kineret (som innehåller anakinra). Inflectra och Kineret ska inte användas tillsammans.

Orencia (som innehåller abatacept). Inflectra och Orencia ska inte användas tillsammans.

Du ska inte få levande vacciner när du använder Inflectra. Om du har varit gravid och samtidigt använt Inflectra, tala med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som har kontakt med ditt barn. Informera om din behandling med Inflectra innan barnet får något vaccin.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Inflectra.

Graviditet, amning, och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Inflectra under graviditet rekommenderas inte.

Du måste undvika att bli gravid när du behandlas med Inflectra och under 6 månader efter avslutad behandling. Försäkra dig om att använda lämpliga preventivmedel under denna tid.

Amma inte när du behandlas med Inflectra eller under 6 månader efter avslutad Inflectra-behandling.

Om du fått Inflectra under din graviditet, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om du behandlats med Inflectra innan ditt barn får något vaccin. Om du fått Inflectra under graviditeten och ditt barn får BCG-vaccin (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter födseln, kan det medföra infektion med allvarliga komplikationer, även med dödlig utgång. Levande vacciner såsom BCG ska inte ges till ditt barn inom 6 månader efter födseln. För mer information se avsnittet om vaccinationer.

Kraftigt minskat antal av vita blodkroppar har rapporterats hos spädbarn som fötts av kvinnor som behandlats med Inflectra under graviditet. Om ditt barn har ständiga febersjukdomar eller infektioner kontakta omedelbart ditt barns läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Inflectra påverkar körförmågan eller användning av verktyg eller maskiner. Om du känner dig yr efter att ha fått Inflectra ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller någon maskin.

Inflectra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur Inflectra ges

Hur Inflectra ges

Inflectra kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller en klinik.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att bereda Inflectra-lösning för injektion.

Inflectra-lösningen kommer långsamt att injiceras (under en 2-timmars period) i en ven.

Vanligtvis blir det i en arm. Detta kallas för ”intravenös infusion” eller dropp. Efter den tredje behandlingen kan din läkare besluta att ge dig Inflectra under en 1-timmes period.

Du kommer att övervakas medan du får Inflectra och även 1-2 timmar efteråt.

Mängd Inflectra som ges

 

 

 

Din läkare bestämmer din dos (i mg) och hur ofta du ska få Inflectra. Det beror på din sjukdom,

 

vikt och hur bra du svarar på Inflectra.

 

 

Nedanstående tabell visar hur du oftast kommer att få detta läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

1:a behandlingen

0 veckor

 

 

2:a behandlingen

2 veckor efter 1:a behandlingen

 

 

 

3:e behandlingen

6 veckor efter 1:a behandlingen

 

 

 

Ytterligare behandlingar

Var 6:e till 8:e vecka beroende på sjukdomen

 

 

Reumatoid artrit

 

 

Rekommenderad dos är 3 mg per kg kroppsvikt.

Psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom), psoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Rekommenderad dos är 5 mg per kg kroppsvikt.

Användning för barn och ungdomar

För barn (6 år eller äldre) som behandlas för Crohns sjukdom eller ulcerös kolit är den rekommenderade dosen densamma som för vuxna.

Om du har fått för stor mängd av Inflectra

Eftersom detta läkemedel ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte sannolikt att du får för stor mängd. Det finns inga kända biverkningar efter att man fått för stor mängd Inflectra.

Om du har glömt eller missat din Inflectra-infusion

Om du har glömt eller missat ett besök för att få Inflectra ska du boka ett nytt besök så snart som möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga. Vissa patienter kan emellertid uppleva allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Biverkningar kan också uppträda efter att behandlingen med Inflectra har avslutats.

Tala omedelbart om för din läkare om du observerar något av följande:

Tecken på en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan ge problem att svälja eller andas, hudutslag, nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar. En allergisk reaktion kan komma inom 2 timmar efter injektionen eller senare. Flera tecken på en allergisk reaktion som kan komma upp till 12 dagar efter injektionen omfattar muskelsmärta, feber, smärta i leder eller käke, halsont eller huvudvärk.

Tecken på hjärtproblem såsom obehag eller smärta i bröstet, smärta i armen, smärta i buken, andfåddhet, ångest, svindel, yrsel, svimning, svettning, illamående, kräkning, fladdrande eller bultande slag i bröstet, snabba eller långsamma hjärtslag, och/eller svullna fötter.

Tecken på infektion (omfattar TBC) såsom feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, influensaliknande symtom, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär eller sveda vid urinering.

Tecken på lungproblem såsom hosta, andningssvårigheter eller trånghet i bröstet.

Tecken på problem i nervsystemet (omfattar ögonproblem) såsom anfall, stickningar eller domningar i någon del av kroppen, svaghet i armar eller ben, förändrad synförmåga såsom dubbelseende eller andra ögonproblem.

Tecken på leverproblem såsom gulnande hud eller ögon, mörkbrunfärgad urin eller smärta i den högra övre delen av buken, feber.

Tecken på en immunsjukdom som kallas lupus såsom ledsmärta eller utslag på kinder eller armar som är känsligt för sol.

Tecken på låga blodvärden såsom ihållande feber, lätt att få blödningar eller blåmärken eller blekhet.

Tala omedelbart om för din läkare om du observerar något av ovanstående.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Buksmärta, illamående

Virusinfektioner såsom herpes eller influensa

Övre luftvägsinfektion såsom bihåleinflammation

Huvudvärk

Biverkningar av en infusion

Smärta.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Förändringar av hur levern fungerar, ökning av leverenzymvärden (framgår av blodtest)

Infektioner i lunga eller bröst såsom bronkit eller lunginflammation

Svår eller smärtsam andning, bröstsmärtor

Blödning i magen eller tarmarna, diarré, dålig matsmältning, halsbränna, förstoppning

Nässelfeber (urtikaria), kliande utslag eller torr hud

Balansproblem eller yrselkänsla

Feber, ökad svettning

Cirkulationsproblem såsom lågt eller högt blodtryck

Blåmärken, värmevallning eller näsblödning, varm, röd hud (rodnad)

Trötthetskänsla eller svaghet

Bakterieinfektioner såsom blodförgiftning, böld eller hudinfektion (cellulit)

Blodproblem såsom blodbrist eller lågt antal vita blodkroppar

Svullna lymfkörtlar

Depression, sömnproblem

Ögonproblem som omfattar röda ögon och infektioner

Snabba hjärtslag (takykardi) eller hjärtklappning

Värk i leder, muskler eller rygg

Urinvägsinfektion

Psoriasis, hudproblem såsom eksem och håravfall

Reaktioner vid injektionsstället såsom smärta, svullnad, rodnad eller klåda

Frossa, vätskeansamling under huden som orsakar svullnad

Domningskänsla eller en stickande känsla.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Dålig blodtillförsel, svullnad i ett blodkärl

Hudproblem såsom blåsor, vårtor, onormal hudfärg eller pigmentering eller svullna läppar

Allvarlig allergisk reaktion (t.ex. anafylaxi), en immunsjukdom som kallas lupus, allergiska reaktioner mot främmande proteiner

Försämrad sårläkning

Svullen lever (hepatit) eller gallblåsa, leverskada

Känna sig glömsk, irriterad, förvirrad, nervös

Ögonproblem som omfattar dimsyn eller försämrad syn, svullna ögon eller vagel

Nytillkommen eller försämring av befintlig hjärtsvikt, långsamma hjärtslag

Svimning

Kramper, nervproblem

Tarmperforation eller hinder i tarmen, buksmärtor eller kramper

Svullen bukspottkörtel (pankreatit)

Svampinfektioner såsom infektion av jästsvamp

Lungproblem (såsom ödem)

Vätska runt lungorna (lungsäcksutgjutning)

Njurinfektioner

Lågt antal blodplättar, för många vita blodkroppar

Infektioner i vagina.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 av 1 000 personer)

En typ av blodcancer (lymfom)

Blodet tillför inte tillräckligt med syre till kroppen, cirkulationsproblem såsom förträngning i ett blodkärl

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Infektioner förorsakade av ett försvagat immunsystem

Hepatit B-infektion om du tidigare har haft hepatit B

Onormal svullnad eller tillväxt av vävnad

Svullnad av små blodkärl (vaskulit)

Immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (såsom sarkoidos)

Bristande intresse eller känslor

Allvarliga hudproblem såsom toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom eller erythema multiforme, hudproblem såsom bölder

Allvarliga rubbningar i nervsystemet såsom transversell myelit, multipel skleros-liknande sjukdom, optisk neurit och Guillain-Barrés syndrom

Vätska runt hjärtsäcken (utgjutning i hjärtsäcken)

Allvarliga lungproblem (såsom interstitiell lungsjukdom)

Melanom (en typ av hudcancer)

Livmodershalscancer

Låga blodvärden, även kraftigt minskat antal av vita blodkroppar.

Andra biverkningar (ingen känd frekvens)

Cancer hos barn och vuxna

En ovanlig blodcancer som mest drabbar unga personer (T-cellslymfom i lever och mjälte)

Leversvikt

Merkelcellskarcinom (en typ av hudcancer)

Försämring av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ses som hudutslag med muskelsvaghet)

Tillfälligt synbortfall under eller inom 2 timmar efter infusion

Användning av ’levande’ vacciner kan leda till en infektion orsakad av de ’levande’ virus eller bakterier som finns i vaccinet (när man har ett nedsatt immunsystem).

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som tog infliximab för Crohns sjukdoms hade vissa skillnader i biverkningar jämfört med vuxna som tog infliximab för Crohns sjukdom. De biverkningar som inträffade oftare hos barn var: lågt antal röda blodkroppar (blodbrist), blodig avföring, lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), röd hud eller rodnande (vallning), virusinfektioner, lågt antal neutrofiler som är vita blodkroppar som bekämpar infektion (neutropeni), benbrott, bakteriell infektion och allergiska reaktioner i luftvägarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Inflectra ska förvaras

Inflectra förvaras av sjukvårdspersonal på sjukhuset eller kliniken. Förvaringsanvisningarna är som följer, om du behöver känna till dem:

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 C-8 C).

Detta läkemedel kan också förvaras i originalförpackningen utanför kylskåp vid högst 25°C under en enstaka period upp till 6 månader. Vid en sådan situation ska det därefter inte förvaras i kylskåp igen. Skriv det nya utgångsdatumet på kartongen, med dag/månad/år. Kassera läkemedlet om det inte används före det nya utgångsdatumet eller utgångsdatumet som är tryckt på kartongen, beroende på vilket av dessa som inträffar först.

När Inflectra är färdigberett för infusion rekommenderas att det används så snart som möjligt (inom 3 timmar). Om lösningen är beredd under bakteriefria förhållanden kan den emellertid förvaras i kylskåp vid 2 C till 8 C i 24 timmar

Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller innehåller partiklar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är infliximab. Varje injektionsflaska innehåller 100 mg infliximab. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg infliximab.

Övriga innehållsämnen är sackaros, polysorbat 80, natriumdivätefosfatmonohydrat och dinatriumfosfatdihydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Inflectra tillhandahålls i en injektionsflaska av glas som innehåller ett pulver till koncentrat till infusionsvätska. Pulvret är vitt.

Inflectra tillverkas i förpackningar om 1, 2, 3, 4 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien

Tillverkare

HOSPIRA Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nederländerna

Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko Kroatien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Teл.: + 359 2 441 7136

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Ireland

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Nederland

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Alvogen Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 482 24609200

Portugal

Hospira Portugal Lda

Tel: +351 21 423 55 00

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Sverige

Hospira UK Limited

Pfizer AB

Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Hospira UK Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar. Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖLJANDE UPPGIFTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL:

Anvisningar för användning och hantering – förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2°C – 8°C.

Inflectra kan förvaras vid temperaturer upp till högst 25°C under en enstaka period i högst 6 månader, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet passeras. Det nya utgångsdatumet måste skrivas på kartongen. Efter uttag från kylskåp får Inflectra inte förvaras i kylskåp igen.

Anvisningar för användning och hantering – beredning, spädning och administrering

1.Dosen och antalet Inflectra injektionsflaskor måste beräknas. Varje injektionsflaska Inflectra innehåller 100 mg infliximab. Den totala volym beredd Inflectra-lösning som krävs måste beräknas.

2.Varje Inflectra injektionsflaska ska beredas under aseptiska förhållanden med 10 ml vatten till injektionsvätskor med hjälp av en spruta försedd med en 21-gauge (0,8 mm) eller tunnare nål. Locket på flaskan måste avlägsnas och flasktoppen torkas av med en 70 % alkoholservett.

Injektionsnålen ska föras in i flaskan genom gummiproppens mitt och strålen med vatten till injektionsvätskor riktas mot sidan av flaskan. Lösningen måste snurras runt i flaskan genom försiktig rotation tills pulvret löst sig. Kraftig och långvarig rotation måste undvikas.

INJEKTIONSFLASKAN FÅR INTE SKAKAS. Lösningen kan skumma vid beredning. Den beredda lösningen ska stå i 5 minuter. Lösningen ska vara färglös till ljusgul och opalskimrande. I lösningen uppstår ibland några små genomskinliga partiklar på grund av att infliximab är ett protein. Lösningen får inte användas om synliga, grumliga partiklar, missfärgning eller främmande partiklar observeras.

3.Den volym som krävs av den beredda dosen Inflectra-lösning ska spädas till 250 ml med natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9 %). Späd inte den beredda Inflectra-lösningen med något annat spädningsmedel. Detta kan uppnås genom att dra upp en volym natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9 %) som motsvarar volymen av den beredda Inflectra-lösningen ur en 250-ml glasflaska eller infusionspåse. Den volym som krävs av beredd Inflectra-lösning ska långsamt tillsättas till 250-ml infusionsflaskan eller infusionspåsen och blandas försiktigt

4.Infusionsvätskan måste administreras under en period av minst den infusionstid som rekommenderas (se avsnitt 3). Endast ett infusionsset med ett inbyggt, sterilt, icke-pyrogent filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 1,2 mikrometer eller mindre) ska användas. Eftersom konserveringsmedel saknas, rekommenderas det att administrering av infusionsvätskan påbörjas så snart som möjligt och inom 3 timmar efter beredning och spädning. När beredning och spädning görs under aseptiska förhållanden kan Inflectra infusionsvätska användas inom 24 timmar om den förvaras vid 2 C - 8 C. Eventuell överbliven infusionsvätska ska inte sparas för återanvändning.

5.Inflectra ska inspekteras visuellt med avseende på partikelbildning eller missfärgning före administrering. Om synliga, grumliga partiklar, missfärgning eller främmande partiklar observeras ska den inte användas.

6.Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel