Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insuman (insulin human) – Märkning - A10ABCD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringInsuman
ATC-kodA10ABCD01
Ämneinsulin human
TillverkareSanofi-aventis Deutschland GmbH

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5ml och 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Rapid 100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska

Humaninsulin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och kort duration.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: metakresol, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH- justering), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska à 5 ml. 5 injektionsflaskor à 5 ml. 1 injektionsflaska à 10 ml.

5 injektionsflaskor à 10 ml.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intravenös användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/028 (1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/029 (5 injektionsflaskor à 5 ml)

EU/1/97/030/196 (1 vial of 10 ml)

EU/1/97/030/197 (5 vials of 10 ml)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Rapid 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Rapid 100 IE/ml injektionsvätska, lösning

Humaninsulin

Subkutan eller intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 40 IE/ml: 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Rapid 40 IE/ml injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 40 IE (1,4 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och kort duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: metakresol, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH- justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. 1 injektionsflaska à 10 ml. 5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intravenös användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR , OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/031 (1 injektionsflaska à 10 ml)

EU/1/97/030/032 (5 injektionsflaskor à 10 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Rapid 40

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Rapid 40 IE/ml injektionsvätska, lösning

Humaninsulin

Subkutan eller intravenös användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Rapid 100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en cylinderampull

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och kort duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: metakresol, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH- justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml.

10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intravenös användning.

Insuman Rapid cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas. Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan), ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/085 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/055 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/030 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/090 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/095 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/056 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Rapid

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Rapid 100 IE/ml injektionsvätska

Humaninsulin

Subkutan eller intravenös användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML FÖRFYLLD PENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och kort duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: metakresol, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH- justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. 3 injektionspennor à 3 ml. 4 injektionspennor à 3 ml. 5 injektionspennor à 3 ml. 6 injektionspennor à 3 ml. 9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning, ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/140 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/141 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/142 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/143 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/144 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/145 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Rapid SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, lösning

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5 ml och 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Basal 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 1 injektionsflaska à 5 ml.

5 injektionsflaskor à 5 ml.

1 injektionsflaska à 10 ml.

5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/033 (1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/034 (5 injektionsflaskor à 5 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Basal 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Basal 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 40 IE/ml: 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Basal 40 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 40 IE (1,4 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 1 injektionsflaska à 10 ml.

5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/036 (1 injektionsflaska à 10 ml)

EU/1/97/030/037 (5 injektionsflaskor à 10 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Basal 40

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Basal 40 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Basal 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en cylinderampull

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 cylinderampuller à 3 ml.

4 cylinderampuller à 3 ml.

5 cylinderampuller à 3 ml.

6 cylinderampuller à 3 ml.

9 cylinderampuller à 3 ml.

10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Insuman Basal cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan) ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/086 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/057 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/035 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/091 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/096 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/058 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Basal

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Basal 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML INJEKTIONSPENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/146 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/147 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/148 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/149 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/150 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/151 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Basal SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 15 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

15% löst insulin, 85% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 1 injektionsflaska à 5 ml.

5 injektionsflaskor à 5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/038 (1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/039 (5 injektionsflaska à 5 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 15 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 15 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 15 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en cylinderampull

Humaninsulin

15% löst insulin, 85% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml. 10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Insuman Comb 15 cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan) ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/087 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/059 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/040 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/092 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/097 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/060 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 15

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 15 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskildapennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML FÖRFYLLD PENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

15% löst insulin, 85% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml.

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/152 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/ 153 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/ 154 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/ 155 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/ 156 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/ 157 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 15 SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 25 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

25% löst insulin, 75% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska 1 injektionsflaska à 5 ml.

5 injektionsflaskor à 5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/043 (1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/044 (5 injektionsflaskor à 5 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 25 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 25 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/10 ML INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 25 40 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

25% löst insulin, 75% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 40 IE (1,4 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska 1 injektionsflaska à 10 ml.

5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/046 (1 injektionsflaska à 10 ml)

EU/1/97/030/047 (5 injektionsflaskor à 10 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 25 40

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 25 40 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 25 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en cylinderampull

Humaninsulin

25% löst insulin, 75% kristallisk protamininsulin

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml. 10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Insuman Comb 25 cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan) ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/088 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/061 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/045 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/093 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/098 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/062 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 25

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 25 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML FÖRFYLLD PENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

25% löst insulin, 75% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml.

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/158 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/159 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/160 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/161 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/162 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/163 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 25 SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5 ml och 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 30 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

30% löst insulin, 70% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 injektionsflaska à 5 ml.

5 injektionsflaskor à 5 ml.

1 injektionsflaska à 10 ml.

5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/ 170(1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/ 171(5 injektionsflaskor à 5 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 30 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 30 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 30 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en cylinderampull

Humaninsulin

30% löst insulin, 70% kristallisk protamininsulin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml. 10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Insuman Comb 30 cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan) ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/172 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/173 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/174 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/175 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/176 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/177 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 30

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 30 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML FÖRFYLLD PENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

30% löst insulin, 70% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml.

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/190 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/191 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/192 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/193 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/194 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/195 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 30 SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 100 IE/ml: 5 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 50 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

50% löst insulin, 50% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och medellång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 injektionsflaska à 5 ml.

5 injektionsflaskor à 5 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/048 (1 injektionsflaska à 5 ml)

EU/1/97/030/049 (5 injektionsflaskor à 5 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 50 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 50 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/FÖR 40 IE/ml: 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 50 40 IE/ml injektionsvätska, suspension i en injektionsflaska

Humaninsulin

50% löst insulin, 50% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 40 IE (1,4 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och medellång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 injektionsflaska à 10 ml. 5 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionsflaska kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan I ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/051 (1 injektionsflaska à 10 ml)

EU/1/97/030/052 (5 injektionsflaskor à 10 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 50 40

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 50 40 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 50 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en cylinderampull

Humaninsulin

50% löst insulin, 50% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och medellång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml. 10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Insuman Comb 50 cylinderampuller ska endast användas tillsammans med pennorna OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla dessa pennor att vara marknadsförda i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad cylinderampull kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning (i pennan) ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/089 (3 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/063 (4 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/050 (5 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/094 (6 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/099 (9 cylinderampuller à 3 ml)

EU/1/97/030/064 (10 cylinderampuller à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 50

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA FRAMTRÄDA PÅ ALUMINIUMFOLIE SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRSEGLA DEN GENOMSKINLIGA PLASTFICKAN INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. ÖVRIGT

Efter att ha stoppat in en ny cylinderampull:

Du måste kontrollera att din insulinpenna fungerar som den ska innan du injicerar den första dosen. Se efter i din instruktionsbok för insulinpennan för ytterligare detaljer.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 50 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3 ML FÖRFYLLD PENNA SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna

Humaninsulin

50% löst insulin, 50% kristallisk protamininsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

Insulin med snabbt insättande effekt och medellång duration.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. 3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml.

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning. Öppnas här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blandas väl.

Använd endast injektionsnålar som är godkända för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Påbörjad injektionspenna kan användas upp till 4 veckor. Förvaras vid högst 25°C och skyddas mot direkt värme och ljus. Under användning ska den inte kylförvaras.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Injektionspennor ej under användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/164 (3 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/165 (4 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/166 (5 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/167 (6 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/168 (9 injektionspennor à 3 ml)

EU/1/97/030/169 (10 injektionspennor à 3 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Comb 50 SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSPENNA ETIKETT SOLOSTAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml injektionsvätska, suspension

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/10 ML INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Infusat 100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: fenol, zinkklorid, trometamol, glycerol, poloxamer 171, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

3 injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning. För användning i insulinpumpar som är lämpliga för insulin innehållande 100 IE/ml.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/053

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Infusat 100

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Infusat 100 IE/ml injektionsvätska, lösning

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG/3,15 ML CYLINDERAMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Infusat 100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en cylinderampull

Humaninsulin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 IE (3,5 mg) humaninsulin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: fenol, zinkklorid, trometamol, glycerol, poloxamer 171, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

5 cylinderampuller à 3,15 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning. För användning i insulinpumpar som är lämpliga för insulin innehållande 100 IE/ml.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast klar och färglös lösning ska användas.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/054

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Insuman Infusat

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR CYLINDERAMPULL ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Infusat 100 IE/ml injektionsvätska, lösning

Humaninsulin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3,15 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG / 10 ml INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Insuman Implantable 400 IE/ml infusionsvätska, lösning

Humaninsulin

2.DEKLARATION AV AKTIVA(A) SUBSTANS (ER)

En ml innehåller 400 IE humaninsulin (motsvar 14 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: fenol, zinkklorid, trometamol, glycerol, poloxamer 171, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSTORLEK

Infusionsvätska, lösning 4000 IE/10 ml

1 injektionsflaska

5 injektionsflaskor

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERNGSVÄG

Använd endast med Medtronic implanterbara MiniMed Pump.

Injektionsflaska för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intraperitoneal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

OBSERVERA INSULINETS HÖGA STYRKA

Endast klar och färglös lösning ska användas.

Insulin med snabbt insättande effekt och kort duration.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

I pumpen är läkemedlet stabilt i 45 dagar vid 37°C

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARA AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/030/202 (1 injektionsflaska à 10 ml)

EU/1/97/030/203 (5 injektionsflaskor à 10 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering till att inte inkludera punkskrift accepterad.

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Insuman Implantable 400 IE/ml infusion

Humaninsulin

Intraperitoneal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Används endast med Medtronic MiniMed implanterbara Pump.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

4000 IE/10 ml

6. ÖVRIGT

HÖG STYRKA

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel