Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Märkning - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringInvega
ATC-kodN05AX13
Ämnepaliperidone
TillverkareJanssen-Cilag International NV

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PVC-PCTFE/ALUMINIUMBLISTER (för vit och genomskinlig blister)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 1,5 mg paliperidon.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter - EU/1/07/395/077 - GENOMSKINLIG

28 depottabletter - EU/1/07/395/078 - GENOMSKINLIG

30 depottabletter - EU/1/07/395/079- GENOMSKINLIG

49 depottabletter - EU/1/07/395/080- GENOMSKINLIG

56 depottabletter - EU/1/07/395/081- GENOMSKINLIG

98 depottabletter - EU/1/07/395/082- GENOMSKINLIG

14 depottabletter - EU/1/07/395/083- VIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/084- VIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/085 - VIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/086- VIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/087 - VIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/088 - VIT

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 1,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC-PTFE/ALU-BLISTER, 7 & 10 TABLETTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3.UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUMBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 1,5 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter EU/1/07/395/089

28 depottabletter EU/1/07/395/090

49 depottabletter EU/1/07/395/091

56 depottabletter EU/1/07/395/092

98 depottabletter EU/1/07/395/093

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 1,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS OPA-ALU-PVC/ALU-BLISTER, 7 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 1,5 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/094

350 depottabletter - EU/1/07/395/095

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 1,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 1,5 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/094

350 depottabletter - EU/1/07/395/095

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PVC-PCTFE/ALUMINIUMBLISTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 3 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Laktosmonohydrat.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter - EU/1/07/395/065 - GENOMSKINLIG

28 depottabletter - EU/1/07/395/001 - GENOMSKINLIG

30 depottabletter - EU/1/07/395/002- GENOMSKINLIG

49 depottabletter - EU/1/07/395/003- GENOMSKINLIG

56 depottabletter - EU/1/07/395/004- GENOMSKINLIG

98 depottabletter - EU/1/07/395/005- GENOMSKINLIG

14 depottabletter - EU/1/07/395/066- VIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/021- VIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/022 - VIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/023- VIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/024 - VIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/025 - VIT

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 3 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC-PTFE/ALU-BLISTER, 7 & 10 TABLETTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUMBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 3 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Laktosmonohydrat.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter EU/1/07/395/067

28 depottabletter EU/1/07/395/041

49 depottabletter EU/1/07/395/042

56 depottabletter EU/1/07/395/043

98 depottabletter EU/1/07/395/044

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 3 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS OPA-ALU-PVC/ALU-BLISTER, 7 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 3 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Laktosmonohydrat.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/057

350 depottabletter - EU/1/07/395/058

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 3 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 3 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Laktosmonohydrat.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/057

350 depottabletter - EU/1/07/395/058

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PVC-PCTFE/ALUMINIUMBLISTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 6 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter - EU/1/07/395/068 - GENOMSKINLIG

28 depottabletter - EU/1/07/395/006 - GENOMSKINLIG

30 depottabletter - EU/1/07/395/007- GENOMSKINLIG

49 depottabletter - EU/1/07/395/008- GENOMSKINLIG

56 depottabletter - EU/1/07/395/009- GENOMSKINLIG

98 depottabletter - EU/1/07/395/010- GENOMSKINLIG

14 depottabletter - EU/1/07/395/069- VIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/026- VIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/027 - VIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/028- VIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/029 - VIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/030 - VIT

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 6 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC-PCTFE/ALU-BLISTER, 7 & 10 TABLETTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUMBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 6 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter EU/1/07/395/070

28 depottabletter EU/1/07/395/045

49 depottabletter EU/1/07/395/046

56 depottabletter EU/1/07/395/047

98 depottabletter EU/1/07/395/048

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 6 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS OPA-ALU-PVC/ALU-BLISTER, 7 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 6 mg paliperidon

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/059

350 depottabletter - EU/1/07/395/060

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 6 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 6 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/059

350 depottabletter - EU/1/07/395/060

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PVC-PCTFE/ALUMINIUMBLISTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 9 mg paliperidon

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter - EU/1/07/395/071 - GENOMSKINLIG

28 depottabletter - EU/1/07/395/011 - GENOMSKINLIG

30 depottabletter - EU/1/07/395/012 - GENOMSKINLIG

49 depottabletter - EU/1/07/395/013 - GENOMSKINLIG

56 depottabletter - EU/1/07/395/014 - GENOMSKINLIG

98 depottabletter - EU/1/07/395/015 - GENOMSKINLIG

14 depottabletter - EU/1/07/395/072 - VIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/031 - VIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/032 - VIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/033 - VIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/034 - VIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/035 - VIT

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 9 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC-PCTFE/ALU-BLISTER, 7 & 10 TABLETTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUMBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 9 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter EU/1/07/395/073

28 depottabletter - EU/1/07/395/049

49 depottabletter - EU/1/07/395/050

56 depottabletter - EU/1/07/395/051

98 depottabletter - EU/1/07/395/052

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 9 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS OPA-ALU-PVC/ALU-BLISTER, 7 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter

paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 9 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/061

350 depottabletter - EU/1/07/395/062

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 9 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 9 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/061

350 depottabletter - EU/1/07/395/062

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR PVC-PCTFE/ALUMINIUMBLISTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 12 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter - EU/1/07/395/074 - GENOMSKINLIG

28 depottabletter - EU/1/07/395/016 - GENOMSKINLIG

30 depottabletter - EU/1/07/395/017- GENOMSKINLIG

49 depottabletter - EU/1/07/395/018- GENOMSKINLIG

56 depottabletter - EU/1/07/395/019- GENOMSKINLIG

98 depottabletter - EU/1/07/395/020- GENOMSKINLIG

14 depottabletter - EU/1/07/395/075- VIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/036- VIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/037 - VIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/038- VIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/039 - VIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/040 - VIT

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 12 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC-PCTFE/ALU-BLISTER, 7 & 10 TABLETTER (för vit och genomskinlig blister)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUMBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 12 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 depottabletter EU/1/07/395/076

28 depottabletter - EU/1/07/395/053

49 depottabletter - EU/1/07/395/054

56 depottabletter - EU/1/07/395/055

98 depottabletter - EU/1/07/395/056

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 12 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS OPA-ALU-PVC/ALU-BLISTER, 7 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 12 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/063

350 depottabletter - EU/1/07/395/064

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

invega 12 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje depottablett innehåller 12 mg paliperidon.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Sväljes hela, skall inte tuggas, delas eller krossas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP{MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 oC.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 depottabletter - EU/1/07/395/063

350 depottabletter - EU/1/07/395/064

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel