Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Märkning - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringIpreziv
ATC-kodC09CA09
Ämneazilsartan medoxomil
TillverkareTakeda Pharma A/S

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 20 mg tabletter azilsartanmedoxomil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 20 mg azilsartanmedoxomil (som kalium).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

Läs bipacksedeln före användn

inte

 

 

 

 

 

 

g.

 

 

 

 

 

 

Oral användning.

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/735/001

14 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/002

28 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/012 30 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/003 56 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/013 90 tabletter

 

 

 

godkänt

EU/1/11/735/004 98 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

är

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Ipreziv 20 g

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 20 mg tabletter azilsartanmedoxomil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda logotyp

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 40 mg tabletter azilsartanmedoxomil

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 40 mg azilsartanmedoxomil (som kalium).

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNINGär OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/735/005

14 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/006

28 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/014 30 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/007 56 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/015 90 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/008 98 tabletter

 

 

 

godkänt

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Ipreziv 40 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 40 mg tabletter azilsartanmedoxomil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda logotyp

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoxomil

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 80 mg azilsartanmedoxomil (som kalium).

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

för

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNINGär OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/735/016

14 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/009

28 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/017 30 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/010 56 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/018 90 tabletter

 

 

 

 

EU/1/11/735/011 98 tabletter

 

 

 

godkänt

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Ipreziv 80 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoxomil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda logotyp

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel