Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Märkning - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringIscover
ATC-kodB01AC04
Ämneclopidogrel
TillverkareSanofi-aventis groupe

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Iscover 75 mg filmdragerad tablett klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även hydrerad ricinolja och laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50x1 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

7 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C. (för blisterkartor av PVC/PVDC/aluminium)

Eller Inga särskilda förvaringsanvisningar. (för blisterkartor av enbart aluminium)

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/070/001a 28 tabletter

EU/1/98/070/001b 28 tabletter

EU/1/98/070/002a 50x1 tabletter

EU/1/98/070/002b 50x1 tabletter

EU/1/98/070/003a 84 tabletter

EU/1/98/070/003b 84 tabletter

EU/1/98/070/004a 100 tabletter

EU/1/98/070/004b 100 tabletter

EU/1/98/070/005a 30 tabletter

EU/1/98/070/005b 30 tabletter

EU/1/98/070/006a 90 tabletter

EU/1/98/070/006b 90 tabletter

EU/1/98/070/007a 14 tabletter

EU/1/98/070/007b 14 tabletter

EU/1/98/070/011a 7 tabletter

EU/1/98/070/011b 7 tabletter

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Iscover 75 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER (BLISTER/7, 14, 28 eller 84 tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Iscover 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

sanofi-aventis groupe

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

Kalenderdagar

Ti

On

To

Fr

Vecka 1

Vecka 2 Endast för förpackningar med 14, 28, 84 tabletter Vecka 3 Endast för förpackningar med 28, 84 tabletter Vecka 4 Endast för förpackningar med 28, 84 tabletter

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER/30, 50x1, 90 eller 100 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Iscover 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

sanofi-aventis groupe

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Iscover 300 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 300 mg klopidogrel (som vätesulfat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även hydrerad ricinolja och laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

4x1 filmdragerade tabletter

30x1 filmdragerade tabletter

100x1 filmdragerade tabletter

10x1 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/070/008

 

4x1 filmdragerade tabletter

EU/1/98/070/009

30x1 filmdragerade tabletter

EU/1/98/070/010 100x1 filmdragerade tabletter

EU/1/98/070/012 10x1 filmdragerade tabletter

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Iscover 300 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER/ 4x1, 10x1, 30x1 eller 100x1 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Iscover 300 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

sanofi-aventis groupe

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel