Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – Bipacksedel - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringKevzara
ATC-kodL04AC14
Ämnesarilumab
Tillverkaresanofi-aventis groupe

Artikelns innehåll

Bipacksedel: Information till patienten

Kevzara 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Kevzara 200 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

sarilumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Utöver denna bipacksedel kommer du att få ett patientkort som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver inför och under behandling med Kevzara.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Kevzara är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Kevzara

3.Hur du använder Kevzara

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Kevzara ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Kevzara är och vad det används för

Vad Kevzara är

Kevzara innehåller den aktiva substansen sarilumab. Det är en sorts protein som kallas monklonal antikropp.

Vad Kevzara används för

Kevzara används för att behandla vuxna med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) om tidigare behandling inte fungerat bra nog eller inte tåldes. Kevzara kan användas ensamt eller tillsammans med ett annat läkemedel som innehåller metotrexat.

Det kan hjälpa dig genom att:

bromsa skador på lederna

förbättra förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Hur Kevzara fungerar

Kevzara binder till ett annat protein som heter interleukin-6 (IL-6) receptor och hindrar dess verkan.

IL-6 spelar en viktig roll för symtomen vid ledgångsreumatism, såsom smärta, svullna leder, morgonstelhet och utmattning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kevzara

Använd inte Kevzara:

-om du är allergisk mot sarilumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du har en aktiv svår infektion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om:

du har någon infektion eller om du ofta får infektioner. Kevzara kan försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner, vilket betyder att du lättare kan få infektioner eller att din infektion förvärras.

du har tuberkulos, symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktnedgång, trötthet, måttlig feber), eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos. Innan du ges Kevzara kommer läkaren kontrollera om du har tuberkulos.

du har haft hepatit orsakad av virus eller annan leversjukdom. Innan du använder Kevzara kommer läkaren ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion.

du har haft divertikulit (inflammation i en tarmficka), magsår, eller utvecklar symtom såsom feber och magsmärta som inte försvinner.

du har haft någon form av cancer.

du nyligen fått eller snart ska få någon vaccination.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Kevzara.

Du kommer få ta blodprover innan du får Kevzara. Du kommer även att få ta prover under behandlingens gång. Det är för att kontrollera om du har lågt blodvärde, leverproblem eller förändringar i dina kolesterolnivåer.

Barn och ungdomar

Kevzara rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Kevzara

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel. Det beror på att Kevzara kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur Kevzara fungerar.

Det är särskilt viktigt att inte använda Kevzara samt tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder:

en grupp läkemedel som kallas ”Janus-kinas (JAK)-hämmare” (används vid sjukdomar som ledgångsreumatism och cancer)

andra biologiska läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal.

Kevzara kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, vilket innebär att dosen av dessa andra läkemedel kan behöva ändras. Om du använder något av följande läkemedel, tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du använder Kevzara:

statiner, används för att minska kolesterolnivåer

p-piller

teofyllin, används för att behandla astma

warfarin, används för att förtunna blodet

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Kevzara om du är gravid, om inte din läkare särskilt rekommenderar det.

Påverkan av Kevzara på det ofödda barnet är okänt.

Du och din läkare avgör om du bör använda Kevzara om du ammar

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Kevzara antas inte påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Känner du dig trött eller dålig efter att du tagit Kevzara bör du dock inte köra eller använda maskiner.

3.Hur du använder Kevzara

Behandlingen påbörjas av en läkare som har erfarenhet av diagnosticering och behandling av ledgångsreumatism. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kevzara ges som en injektion under huden (subkutan injektion).

Rekommenderad dos är en injektion à 200 mg varannan vecka.

Läkaren kan komma att justera dosen utifrån blodprovsresultaten.

Att lära sig använda den förfyllda sprutan

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kommer visa dig hur du tar Kevzara- injektionen. Efter att ha fått dessa instruktioner kan antingen du själv eller en vårdnadshavare injicera Kevzara

Följ noga ”Användaranvisning” som ligger i kartongen.

Använd den förfyllda sprutan exakt såsom det beskrivs i ”Användaranvisning”.

Om du använt för stor mängd av Kevzara

Om du använt för stor mängd Kevzara, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Kevzara

Om det har gått tre dagar eller färre sedan du glömde en dos:

ta den missade dosen så snart du kan.

ta sen kommande dos vid vanlig tidpunkt.

Om det har gått fyra dagar eller mer, ta inte den missade dosen utan ta nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du är osäker när du ska ta nästa dos, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om råd.

Om du slutar att använda Kevzara

Sluta inte använda Kevzara utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga bivekningar

Tala direkt om för din läkare om du tror att du har en infektion (vilket kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare). Symptomen är bland annat feber, svettningar eller frossa.

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever något av följande: Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Lågt antal vita blodkroppar, visat i blodprovsmätningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

infektioner i bihålor eller hals, täppt eller rinnande näsa och halsont (övre luftvägsinfektion)

urinvägsinfektion

munsår (herpes-blåsa)

lågt antal blodplättar, visat i blodprovsmätningar

höga värden av kolesterol, höga värden av triglycerider, visat i bloprovsmätningar

avvikande levervärden

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad och klåda)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.Hur Kevzara ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp 2°C-8 °C.

Sprutan får inte frysas eller värmas upp.

När Kevzara tagits ut ur kylskåpet ska den förvaras vid högst 25 °C.

Skriv ner datum för uttag ur kylskåpet på det särskilda fältet på ytterkartongen.

Använd sprutan inom 14 dagar efter att den tagits ut ur kylskåpet eller kylväskan.

Förvara sprutan i originalkartongen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om lösningen i sprutan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar, eller om någon del av den förfyllda sprutan ser skadad ut.

Efter användning läggs sprutan i en sticksäker behållare. Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska var du kan slänga behållaren. Lämna inte in behållaren för återvinning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är sarilumab.

-Övriga innehållsämnen är arginin, histidin, polysorbat 20, sukros och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kevzara är en klar, färglös till blekgul injektionsvätska (lösning) i en förfylld spruta.

Varje förfylld spruta innehåller 1,14 ml lösning vilket är en enda dos. Den finns i förpackning med 2 förfyllda sprutor och som flerpack med 6 (3 förpackningar med 2) förfyllda sprutor.

Kevzara finns som 150 mg och som 200 mg förfyllda sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie

1051 Boulevard Industriel

76580 Le Trait

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denna bipacksedel ändrades senast.

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K evzara 150 mg injektionsvätska, lö sning i en förfylld spru ta sarilumab

Anv ändaranvisning

Delarna av en Kevza ra förfylld spruta kan ses i denna bild.

Kolv

Fingerfläns

Etikett

prutkropp

Nålskydd

Nål

Viktig i nformation

Detta är en förfylld s pruta för engångsbruk ( kallas ”spruta” i denna a visning). D en innehålle 150 mg Kevzara för injektio n under hude n (subkutan injektion) en gång varan nan vecka.

Be vård personalen visa dig hur du använder sprutan på rä tt sätt innan din första in jektion.

Att gör

Läs hela anvisningen noga innan du använder sprutan.

Ko ntrollera att du har rätt läkemedel och korrekt dos .

Förvara oanvända sprutor i originalkarto ngen och förvara dem i kylskåp mel lan 2 och 8 ºC.

Förvara kartong en i en kylväska med kylklamp i när du reser.

Låt sprutan vär mas upp till umstempera tur i minst 3 0 minuter in nan du anvä nder den.

An vänd sprutan inom 14 dagar efter att du tagit ut d en ur kylskå p eller kylväska.

Förvara sprutan utom syn- o ch räckhåll för barn.

Att undvika

An vänd inte sprutan om den är skadad eller om nåls kyddet sakn s eller sitter löst.

Ta inte bort nålskyddet förrän precis innan du är redo att injicera. Rör inte nålen.

Försök inte sätta tillbaka nålskyddet på sprutan. Återanvänd inte sprutan.

Sprutan får inte frysas eller värmas.

När sprutan väl tagits ut ur kylskåpet får den inte förvaras varmare än 25 ºC. Utsätt inte sprutan för direkt solljus.

Injicera inte genom kläderna.

Om du har några ytterligare frågor, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring numret till Sanofi som står i bipacksedeln.

Steg A: Förbered dig för injektionen

1.Förbered all utrustning du behöver på en ren och plan arbetsyta.

Du kommer behöva en desinficerande våtservett, en bomullstuss eller gasbinda och en sticksäker behållare.

Ta ut en spruta ur förpackningen genom att hålla på mitten av sprutkroppen. Låt kvarvarande spruta ligga kvar i kartongen i kylskåpet.

2.Titta på etiketten.

Kontrollera att du har korrekt läkemedel och korrekt dos.

Kontrollera utgångsdatumet (EXP).

Använd inte sprutan om utgångsdatumet är passerat.

3.Titta på läkemedlet.

Kontrollera att vätskan är klar och färglös till blekgul.

Det kan finnas någon luftbubbla, det är normalt.

Använd inte sprutan om vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar.

4. Lägg sprutan på en plan yta och låt den värmas up p till rumste mperatur (högst 25 °C) i minst 30 minu ter.

Det blir mer behagligt att använda sp rutan om den är rumste

pererad.

Använd int e sprutan om den har varit utanför kylskåp i mer

n 14 dagar.

Värm inte sprutan, utan låt den värm as upp av sig själv.

 

Utsätt inte s prutan för direkt solljus.

 

30 min

5.Välj injektionsst älle.

Du kan injicera i låret el er magen, f örutom i om ådet 5 cm närmast navel n. Om någon annan ger dig injek tionen kan även utsidan av överarme n användas.

Byt injektio nsställe varje gång du injicerar.

Injicera int e i hud som r öm, skadad, har blåmärken eller ärr.

injektionsställen

6.Förb red injekti onsstället.

Tvätta händ erna.

Rengör hud n med en de sinficerande våtservett.

Rör inte injektionsstället igen innan injektionen.

Steg B: Genomför injektionen – Genomför endast Steg B efter genomförand e av Steg A ”Förber ed dig för injektionen”

1.Ta av nålhylsan.

Håll sprutan på mitten a sprutkroppen med nålens riktning bort från dig.

Håll undan anden från kolven.

Försök inte få bort luftbubblorna i s prutan.

Ta inte av nålskyddet förrän du är redo att injicera.

Sätt inte tillbaka nålskyddet.

2.Nyp huden.

Använd tummen och pekfingret för att nypa fram ett hudveck där injektionen ska ske.

3. Stick in nålen i hudvecket med ungefär 45° vinkel.

4.Tryck ner kolven

Tryck sakta ner kolven så långt det går tills sprutan är tom.

5.Kontrollera att sprutan är tom innan du tar bort nålen.

Dra ut nålen med samma vinkel som den stacks in.

Tryck en bomullstuss eller gasbinda på injektionsstället om du ser något blod.

Gnugga inte huden efter injektionen.

6. Lägg den använda sprutan och nålskyddet i en sticksäker behållare direkt efter användning.

Ha alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Sätt inte tillbaka nålskyddet.

Släng inte den använda sprutan i hushållsavfallet. Lämna inte in den sticksäkra behållaren för återvinning.

Släng inte den sticksäkra behållaren i hushållsavfallet om inte lokala riktlinjer tillåter det. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du ska slänga behållaren.

Kevzara 200 mg injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta sarilumab

Användaranvisning

Delarna av en Kevzara förfylld spruta kan ses i denna bild.

Kolv

Fingerfläns

Etikett

Sprutkrop p

Nålskydd

Nål

Viktig information

Detta är en förfylld spruta för engångsbruk (kallas ”spruta” i denna anvisning). Den innehåller 200 mg Kevzara för injektion under huden (subkutan injektion) en gång varannan vecka.

Be vårdpersonalen visa dig hur du använder sprutan på rätt sätt innan din första injektion.

Att göra

Läs hela anvisningen noga innan du använder sprutan.

Kontrollera att du har rätt läkemedel och rätt dos.

Förvara oanvända sprutor i originalkartongen och förvara dem i kylskåp mellan 2 och 8 ºC.

Förvara kartongen i en kylväska med kylklamp i när du reser.

Låt sprutan värmas upp till rumstemperatur i minst 30 minuter innan du använder den.

Använd sprutan inom 14 dagar efter att du tagit ut den ur kylskåp eller kylväska.

Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Att undvika

Använd inte sprutan om den är skadad eller om nålskyddet saknas eller sitter löst. Ta inte bort nålskyddet förrän precis innan du är redo att injicera.

Rör inte nålen.

Försök inte sätta tillbaka nålskyddet på sprutan. Återanvänd inte sprutan.

Sprutan får inte frysas eller värmas.

När sprutan väl tagits ut ur kylskåpet får den inte förvaras varmare än 25 ºC. Utsätt inte sprutan för direkt solljus.

Injicera inte genom kläderna.

Om du har några ytterligare frågor, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring numret till Sanofi som står i bipacksedeln.

Steg A: Förbered dig för injektionen

1.Förbered all utrustning du behöver på en ren och plan arbetsyta.

Du kommer behöva en desinficerande våtservett, en bomullstuss eller gasbinda och en sticksäker behållare.

Ta ut en spruta ur förpackningen genom att hålla på mitten av sprutkroppen. Låt kvarvarande spruta ligga kvar i kartongen i kylskåpet.

2.Titta på etiketten.

Kontrollera att du har korrekt läkemedel och korrekt dos.

Kontrollera utgångsdatumet (EXP).

Använd inte sprutan om utgångsdatumet är passerat.

3.Titta på läkemedlet

Kontrollera att vätskan är klar och färglös till blekgul.

Det kan finnas någon luftbubbla, det är normalt.

Använd inte sprutan om vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar.

4. Lägg sprutan på en plan yta och låt den värmas upp till rumstemperatur (högst 25 °C) i minst 30 minuter.

Det blir mer behagligt att använda sprutan om den är rumstempererad.

Använd inte sprutan om den har varit utanför kylskåp i mer än 14 dagar.

Värm inte sprutan, utan låt den värmas upp av sig själv.

Utsätt inte sprutan för direkt solljus.

30 min

5.Välj injektionsställe.

Du kan injicera i låret eller magen, förutom i området 5 cm närmast naveln. Om någon annan ger dig injektionen kan även utsidan av överarmen användas.

Byt injektionsställe varje gång du injicerar.

Injicera inte i hud som är öm, skadad, har blåmärken eller ärr.

injektionsställen

6.Förbered injektionsstället.

Tvätta händerna.

Rengör huden med en desinficerande våtservett.

Rör inte injektionsstället igen innan injektionen.

Steg B: Genomför injektionen – Genomför endast Steg B efter genomförande av Steg A ”Förbered dig för injektionen”

1.Ta av nålskyddet.

Håll sprutan på mitten av sprutkroppen med nålens riktning bort från dig.

Håll undan handen från kolven.

Försök inte få bort luftbubblorna i sprutan.

Ta inte av nålskyddet förrän du är redo att injicera.

Sätt inte tillbaka nålskyddet.

2.Nyp huden.

Använd tummen och pekfingret för att nypa fram ett hudveck där injektionen ska ske.

3. Stick in nålen i hudvecket med ungefär 45° vinkel.

4. Tryck ner kolven

Tryck sakta ner kolven så långt det går tills sprutan är tom.

5.Kontrollera att sprutan är tom innan du tar bort nålen.

Dra ut nålen med samma vinkel som den stacks in.

Tryck en bomullstuss eller gasbinda på injektionsstället om du ser något blod.

Gnugga inte huden efter injektionen.

6. Lägg den använda sprutan och nålskyddet i en sticksäker behållare direkt efter användning.

Ha alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Sätt inte tillbaka nålskyddet.

Släng inte den använda sprutan i hushållsavfallet. Lämna inte in den sticksäkrabehållaren för återvinning.

Släng inte den sticksäkrabehållaren i hushållsavfallet om inte lokala riktlinjer tillåter det. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du ska slänga behållaren.

Bipacksedel: Information till patienten

Kevzara 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Kevzara 200 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

sarilumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Utöver denna bipacksedel kommer du att få ett patientkort som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver inför och under behandling med Kevzara.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Kevzara är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Kevzara

3.Hur du använder Kevzara

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Kevzara ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Kevzara är och vad det används för

Vad Kevzara är

Kevzara innehåller den aktiva substansen sarilumab. Det är en sorts protein som kallas monklonal antikropp.

Vad Kevzara används för

Kevzara används för att behandla vuxna med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) om tidigare behandling inte fungerat bra nog eller inte tåldes. Kevzara kan användas ensamt eller tillsammans med ett annat läkemedel som innehåller metotrexat.

Det kan hjälpa dig genom att:

bromsa skador på lederna

förbättra förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Hur Kevzara fungerar

Kevzara binder till ett annat protein som heter interleukin-6 (IL-6) receptor och hindrar dess verkan.

IL-6 spelar en viktig roll för symtomen vid ledgångsreumatism, såsom smärta, svullna leder, morgonstelhet och utmattning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kevzara

Använd inte Kevzara:

om du är allergisk mot sarilumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har en svår aktiv infektion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om:

du har någon infektion eller om du ofta får infektioner. Kevzara kan försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner, vilket betyder att du lättare kan få infektioner eller att din infektion förvärras.

du har tuberkulos, symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktnedgång, trötthet, måttlig feber), eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos. Innan du ges Kevzara kommer läkaren kontrollera om du har tuberkulos.

du har haft hepatit orsakad av virus eller annan leversjukdom. Innan du använder Kevzara kommer läkaren ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion.

du har haft divertikulit (inflammation i en tarmficka), magsår, eller utvecklar symtom såsom feber och magsmärta som inte försvinner.

du har haft någon form av cancer.

du nyligen fått eller snart ska få någon vaccination.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Kevzara.

Du kommer få ta blodprover innan du får Kevzara. Du kommer även få ta prover under behandlingens gång. Det är för att kontrollera om du har lågt blodvärde, leverproblem eller förändringar i dina kolesterolnivåer.

Barn och ungdomar

Kevzara rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Kevzara

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel. Det beror på att Kevzara kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur Kevzara fungerar.

Det är särskilt viktigt att inte använda Kevzara samt tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder:

en grupp läkemedel som kallas ”Janus-kinas (JAK)-hämmare” (används vid sjukdomar som RA och cancer)

andra biologiska läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal.

Kevzara kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, vilket innebär att dosen av dessa andra läkemedel kan behöva ändras. Om du använder något av följande läkemedel, tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du använder Kevzara:

statiner, används för att minska kolesterolnivåer

p-piller

teofyllin, används för att behandla astma

warfarin, används för att förtunna blodet

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Kevzara om du är gravid, om inte din läkare särskilt rekommenderar det.

Påverkan av Kevzara på det ofödda barnet är okänt.

Du och din läkare avgör om du bör använda Kevzaraom du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Kevzara antas inte påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Känner du dig trött eller dålig efter att du tagit Kevzara bör du dock inte köra eller använda maskiner.

3.Hur du använder Kevzara

Behandlingen påbörjas av en läkare som har erfarenhet av diagnosticering och behandling av ledgångsreumatism. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kevzara ges som en injektion under huden (subkutan injektion).

Rekommenderad dos är en injektion à 200 mg varannan vecka.

Läkaren kan komma att justera dosen utifrån blodprovsresultaten.

Att lära sig använda den förfyllda injektionspennan

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kommer visa dig hur du tar Kevzara- injektionen.

Följ noga ”Användaranvisning” som ligger i kartongen.

Använd den förfyllda injektionspennan exakt såsom det beskrivs i ”Användaranvisning”.

Om du använt för stor mängd av Kevzara

Om du använt för stor mängd Kevzara, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Kevzara

Om det har gått tre dagar eller färre sedan du glömde en dos:

ta den missade dosen så snart du kan.

ta sen kommande dos vid vanlig tidpunkt.

Om det har gått fyra dagar eller mer, ta inte den missade dosen utan ta nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du är osäker när du ska ta nästa dos, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om råd.

Om du slutar att använda Kevzara

Sluta inte använda Kevzara utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga bivekningar

Tala direkt om för din läkare om du tror att du har en infektion (vilket kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare). Symtomen är bland annat feber, svettningar eller frossa.

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever något av följande: Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Lågt antal vita blodkroppar, visat i blodprovsmätningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

infektioner i bihålor eller hals, täppt eller rinnande näsa och halsont (övre luftvägsinfektion)

urinvägsinfektion

munsår (herpes-blåsa)

lågt antal blodplättar, visat i blodprovsmätningar

höga värden av kolesterol, höga värden av triglycerider, visat i blodprovsmätningar

avvikande levervärden

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad och klåda)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Kevzara ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp 2 °C-8 °C.

Injektionspennan får inte frysas eller värmas upp.

När Kevzara tagits ut ur kylskåpet ska den förvaras vid högst 25 °C.

Skriv ner datum för uttag ur kylskåpet på det särskilda fältet på ytterkartongen.

Använd injektionspennan inom 14 dagar efter att den tagits ut ur kylskåp eller kylväska.

Förvara injektionspennan i originalkartongen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om lösningen i injektionspennan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar, eller om någon del av den förfyllda injektionspennan ser skadad ut.

Efter användning läggs injektionspennan i en sticksäker behållare. Förvara alltid behållaen utom syn- och räckhåll för barn. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska var du kan slänga behållaren. Lämna inte in behållaren för återvinning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är sarilumab.

-Övriga innehållsämnen är arginin, histidin, polysorbat 20, sukros och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kevzara är en klar, färglös till blekgul injektionsvätska (lösning) i en förfylld injektionspenna.

Varje förfylld injektionspenna innehåller 1,14 ml lösning vilket är en enda dos. Den finns i förpackning med 2 förfyllda injektionspennor och som flerpack med 6 förfyllda injektionspennor (3 förpackningar med 2).

Kevzara finns som 150 mg och som 200 mg förfyllda injektionspennor.

Innehavare av godkännande för försäljning sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

Tillverkare

Sanofi Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denna bipacksedel ändrades senast .

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kevzara 150 mg injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna sarilumab

Anv ändaranvisning

Delarna av en Kevza ra förfylld i njektionspenna kan ses i denna bild.

Etikett

Fönster

Gult nålskydd

Skyddshylsa

Viktig i nformation

Detta är en förfylld injektionspe na för engå ngsbruk (kallas ”penna” i denna anvisning). Den innehåller 150 mg Kevzara för in jektion und er huden (subkutan injektion) en gån g varannan v ecka.

Be vård personalen visa dig hur du använder pennan på rätt sätt innan din första injektion.

Att gör

Läs hela anvisningen noga innan du använder pennan.

Ko ntrollera att du har rätt läkemedel och rätt dos.

Förvara oanvända pennor i originalkarto ngen och förvara dem i kylskåp mell an 2 och 8 ºC.

Förvara kartong en i en kylväska med kylklamp i när du reser.

Låt pennan vär mas upp till r umstempera tur i minst 6 0 minuter innan du använder den.

An vänd pennan inom 14 dagar efter att du tagit ut d n ur kylskå eller kylvä ska.

Förvara pennan utom syn- och räckhåll för barn.

Att undvika

An vänd inte pe nnan om den är skadad eller om skyddshylsan sa nas eller sitter löst.

Ta inte bort hylsan förrän pr ecis innan du är redo att injicera.

Tryck eller rör inte på nålskyddet med fingrarna.

Försök inte sätta tillbaka hylsan på pennan.

Återanvänd inte pennan.

Pennan får inte frysas eller värmas upp.

När pennan väl tagits ut ur ylskåpet får den inte förvaras varmare än 25 ºC.

Utsätt inte pennan för direkt solljus. Injicera inte ge om klädern a.

Om du har några ytterligare fr ågor, tala ed läkare, apoteksper onal eller sjuksköterska eller ring nu mret till Sa ofi som står i bipacksedeln.

Steg A: Förbered dig för injekt ionen

1. Förb red all utru stning du behöver på e n ren och plan arbetsyta.

Du kommer behöva en desinficerande våtservett, en bomullstuss eller gasbinda och e n sticksäker b ehållare.

Ta ut en penna ur förpackningen genom att hålla på mitten av pennan. Låt den andra ennan ligga kvar i kartongen i ylskåpet.

2.Titta på etiketten .

Kontrollera att du har korrekt läkeme del och kor ekt dos.

Kontrollera utgångsdatu met (EXP), vilket står på sidan av pennan. Använd int e pennan om utgångsdat met är pass erat.

3.Titta i pennans f önster

Kontrollera att vätskan är klar och färglös till blekgul.

Det kan finnas någon luftbubbla, det är normalt.

Använd int e pennan om vätskan är g rumlig, missfärgad eller innehåller p artiklar. Använd int e pennan om fönstret är tydligt gult.

Oanvän d

Använ d

4. Lägg pennan på en plan yta och låt den värmas up till rumstemperatur ( högst 25 °C ) i minst 60 minu ter.

Det blir mer behagligt att använda pe nnan om den är rumste

pererad.

Använd int e pennan om den har varit utanför kylskåp i mer

n 14 dagar.

Värm inte p ennan, utan låt den värm as upp av sig själv.

 

Utsätt inte ennan för direkt solljus.

 

60 min

5.Välj injektionsst älle.

Du kan injicera i låret el er magen, f örutom i om ådet 5 cm närmast navel n. Om någon annan ger dig injek tionen kan även utsidan av överarme n användas.

Byt injektio nsställe varje gång du injicerar.

Injicera int e i hud som är öm, skadad, har blåmä rken eller ärr.

injektionsställen

6.Förbered injektionsstället.

Tvätta händerna.

Rengör huden med en desinficerande våtservett.

Rör inte injektionsstället igen innan injektionen.

Steg B: Genomför injektionen – Genomför endast Steg B efter genomförande av Steg A ”Förbered dig för injektionen”

1. Vrid eller dra av den oranga skyddshylsan.

Ta inte bort skyddshylsan förrän du är redo att injicera.

Tryck inte på eller rör inte det gula nålskyddet med fingrarna. Sätt inte tillbaka skyddshylsan.

2.Sätt det gula nålskyddet mot huden med ungefär 90° vinkel

Se till att du kan se fönstret.

3. Tryc ner och hå ll kvar pen nan stadigt mot huden.

Det kommer höras ett ”klick” när injektionen börjar.

4. Fortsätt hålla pe nnan stadigt mot huden .

Fönstret ko mer börja bli gult.

Injektionen kan ta upp till 15 sekunder.

Upp till

15sekun der

5. Det kommer höras ett andra klick. Kon trollera att hela fönstret blivit gult innan du tar bort pennan.

Om du inte hör det andr

klicket ska du ändå kon trollera att fönstret är helt gult.

Om fönstret inte blir hel

gul ska du i nte ta en ny dos utan att först tala m ed din vårdgivare.

6. Dra u t pennan u r huden.

Tryck en bomullstuss eller gasbinda på injektion sstället om du ser något blod.Gnugga int e huden efte injektionen.

7. Lägg den använd a pennan och hylsan i en sticksäke r behållare direkt efter användning.Ha alltid be ållaren uto syn- och rä ckhåll för barn.

Sätt inte tillbaka hylsan

Släng inte den använda pennan i hus hållsavfalle .

Lämna inte in den sticksäkra behåll aren för återvinning.

Släng inte den sticksäkra behållaren i hushållsavfallet om inte lokala rikt linjer så tillåter. Fråga läkaren, apotekspe rsonalen ell er sjuksköte skan var du ska slänga b ehållaren.

Kevzara 200 mg injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna sarilumab

Anv ändaranvisning

Delarna av en Kevza ra förfylld i njektionspenna kan ses i denna bild.

Etikett

Fönster

Gult nålskydd

Skyddshyl sa

Viktig i nformation

Detta är en förfylld injektionspe na för engå ngsbruk (kallas ”penna” i denna anvisning). Den innehåller 200 mg Kevzara för in jektion und er huden (subkutan injektion) en gån g varannan v ecka.

Be vård personalen visa dig hur du använder pennan på rätt sätt innan din första injektion.

Att gör

Läsa hela anvisningen noga innan du använder pennan.

Ko ntrollera att du har rätt läkemedel och rätt dos.

Förvara oanvända pennor i originalkarto ngen och förvara dem i kylskåp mell an 2 och 8 ºC.

Förvara kartong en i en kylväska med kylklamp i när du reser.

Låt pennan vär mas upp till r umstempera tur i minst 6 0 minuter innan du använder den.

An vänd pennan inom 14 dagar efter att du tagit ut d n ur kylskå eller kylvä ska. Förvara pennan utom syn- och räckhåll för barn.

Att undvika

An vänd inte pe nnan om den är skadad eller om skyddshylsan sa nas eller sitter löst.

Ta inte bort skyddshylsan f rrän precis i nnan du är redo att injic era.

Tryck eller rör inte på nålskyddet med fingrarna.

Försök inte sätta tillbaka sk yddshylsan p å pennan.

Återanvänd inte pennan.

Pennan får inte frysas eller värmas upp.

När pennan väl tagits ut ur ylskåpet får den inte förvaras varmare än 25 ºC.

Utsätt inte pennan för direkt solljus. Injicera inte ge om klädern a.

Om du har några ytterligare fr ågor, tala ed läkare, apoteksper onal eller sjuksköterska eller ring nu mret till Sa ofi som står i bipacksedeln.

Steg A: Förbered dig för injekt ionen

1. Förb red all utru stning du behöver på e n ren och plan arbetsyta.

Du kommer behöva en desinficerande våtservett, en bomullstuss eller gasbinda och e n punkterings äker behålla re.

Ta ut en penna ur förpackningen genom att hålla på mitten av pennan. Låt kvarvarande penna ligga kvar i kartongen i ylskåpet.

2.Titta på etiketten .

Kontrollera att du har korrekt läkeme del och kor ekt dos.

Kontrollera utgångsdatu met (EXP), vilket står på sidan av pennan. Använd int e pennan om utgångsdat met är pass erat.

3.Titta i pennans f önster.

Kontrollera att vätskan är klar och färglös till blekgul.

Det kan finnas någon luftbubbla, det är normalt.

Använd int e pennan om vätskan är g rumlig, missfärgad eller innehåller p artiklar. Använd int e pennan om fönstret är tydligt gult.

Oanv änd

Använd

4. Lägg pennan på en plan yta och låt den värmas up till rumstemperatur ( högst 25 °C ) i minst 60 minu ter.

Det blir mer behagligt att använda pe nnan om den är rumste

pererad.

Använd int e pennan om den har varit utanför kylskåp i mer

n 14 dagar.

Värm inte p ennan, utan låt den värm as upp av sig själv.

 

Utsätt inte s prutan för direkt solljus.

 

60 min

5.Välj injektionsst älle.

Du kan injicera i låret el er magen, f örutom i om ådet 5 cm närmast navel n. Om någon annan ger dig injek tionen kan även utsidan av överarme n användas.

Byt injektio nsställe varje gång du injicerar.

Injicera inte i hud som ä öm, skadad , har blåmärken eller ärr.

injektionsställen

6.Förb red injekti onsstället.

Tvätta händ erna.

Rengör hud n med en de sinficerande våtservett.

Rör inte injektionsstället igen innan injektionen.

Steg B: Genomför injektionen – Genomför endast Steg B efter genomförand e av Steg A ”Förber ed dig för injektionen”

1. Vrid eller dra av den oranga skyddshyls an.

Ta inte bort skyddshyls n förrän du är redo att in jicera.

Tryck inte på eller rör inte det gula nålskyddet med fingrarna. Sätt inte tillbaka skyddshylsan.

2. Sätt d et gula nåls kyddet mot huden med ungefär 90 ° vinkel

Se till att du kan se fönstret.

3. Tryc ner och hå ll kvar pen nan stadigt mot huden.

Det kommer höras ett ”klick” när injektionen börjar.

4. Fortsätt hålla pe nnan stadigt mot huden .

Fönstret ko mer börja bli gult.

Injektionen kan ta upp till 15 sekunder.

Upp till

15sek under

5. Det kommer höras ett andra klick. Kon trollera att hela fönstret blivit gult innan du tar bort pennan.

Om du inte hör det andr

klicket ska du ändå kon trollera att fönstret är helt gult.

Om fönstret inte blir hel

gult ska du inte ta en n dos utan att först tala m ed din vård ivare.

6. Dra u t pennan u r huden.

Tryck en bomullstuss eller gasbinda på injektion sstället om du ser något blod.Gnugga int e huden efte injektionen.

7. Lägg den använd a pennan och skyddsh ylsan i en p unkteringss äker behåll are direkt e ter använd ning.

Ha alltid be ållaren uto syn- och rä ckhåll för barn. Sätt inte tillbaka skyddshylsan.

Släng inte den använda pennan i hus hållsavfalle .

Lämna inte in den punkteringssäkra behållaren f ör återvinni ng.

Släng inte den punkterin gssäkra behållaren i hushållsavfallet om inte lokala riktlinjer så tillåter. Fråga läkaren, ap otekspersonalen eller sj uksköterskan var du ska slänga behållaren.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel