Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Bipacksedel - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC-kodJ05AF05
Ämnelamivudine
TillverkareTeva B.V.  

Bipacksedel: Information till användaren

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmdragerade tabletter lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Lamivudine Teva Pharma B.V. är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

3.Hur du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Lamivudine Teva Pharma B.V. ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Lamivudine Teva Pharma B.V. är och vad det används för

Lamivudine Teva Pharma B.V. används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.

Den aktiva substansen i Lamivudine Teva Pharma B.V. är lamivudin. Lamivudine Teva Pharma B.V. tillhör en grupp antiretrovirala mediciner som kallas nukleosidanalog omvänd transkriptashämmare (engelsk terminologi: Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitor, NRTI).

Lamivudine Teva Pharma B.V. botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet hivpartiklar i kroppen och bibehåller antalet på en låg nivå. Lamivudine Teva Pharma B.V. ökar även antalet CD4-celler i blodet. Dessa celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

Alla patienter svarar inte på behandlingen med Lamivudine Teva Pharma B.V. på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera effekterna av din behandling.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Ta inte Lamivudine Teva Pharma B.V.

-om du är allergisk mot lamivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Kontrollera med din läkare om du tror att detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

En del patienter som tar Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Lamivudine Teva Pharma B.V. utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

om du eller ditt barn har någon njursjukdom, kan dosen behöva ändras.

Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra människor

Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.

Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Andra läkemedel och Lamivudine Teva Pharma B.V.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Lamivudine Teva Pharma B.V.:

andra läkemedel som innehåller lamivudin (som används för behandling av hivinfektion eller hepatit B-infektion)

emtricitabin (som används för behandling av hivinfektion)

höga doser av co-trimoxazol, ett antibiotikum

kladribin (används för att behandla hårcellsleukemi)

Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare om riskerna och fördelarna med att ta Lamivudine Teva Pharma B.V. under din graviditet.

Lamivudine Teva Pharma B.V. och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Lamivudine Teva Pharma B.V. under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet större än risken för biverkningar.

Amning

Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

En liten mängd av innehållsämnena i Lamivudine Teva Pharma B.V. kan också gå över i bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att amma: Tala med din läkare omgående.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamivudine Teva Pharma B.V. påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.Hur du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj Lamivudine Teva Pharma B.V.-tabletterna tillsammans med vatten. Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Om du inte kan svälja tabletterna hela kan du krossa och blanda dem med en liten mängd mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.

Håll regelbunden kontakt med din läkare

Lamivudine Teva Pharma B.V. hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Lamivudine Teva Pharma B.V. utan läkarens inrådan.

Hur mycket du ska ta

Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg

Den vanliga dosen av Lamivudine Teva Pharma B.V. är 300 mg dagligen. Detta kan antingen tas som en 150 mg tablett två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller som två 150 mg tabletter en gång dagligen enligt läkarens ordination.

Barn som väger minst 20 kg och mindre än 25 kg

Den vanliga dosen av Lamivudine Teva Pharma B.V. är 225 mg dagligen. Detta kan antingen tas som 75 mg (en halv 150 mg tablett) på morgonen och 150 mg (en hel 150 mg tablett) på kvällen, eller som 225 mg (en och en halv 150 mg tablett) en gång dagligen enligt läkarens ordination.

Barn som väger minst 14 kg och mindre än 21 kg

Den vanliga dosen av Lamivudine Teva Pharma B.V. är 150 mg dagligen. Detta kan antingen ges som 75 mg (en halv 150 mg tablett) två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller som 150 mg (en 150 mg tablett) en gång dagligen enligt läkarens ordination.

En oral lösning av Lamivudine Teva Pharma B.V. finns också tillgänglig för behandling av barn äldre än 3 månader eller för personer som behöver en lägre dos än normalt eller som inte kan ta tabletter.

Om du eller ditt barn har någon njursjukdom kan dosen ändras.

Tala med din läkare om detta gäller för dig eller ditt barn.

Om du har tagit för stor mängd av Lamivudine Teva Pharma B.V.

Om du av misstag fått i dig för stor dos Lamivudine Teva Pharma B.V. är det osannolikt att detta ger några allvarliga problem. Om du tagit för stor dos, bör du dock kontakta din läkare, apotekspersonal eller akutmottagningen på något sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Lamivudine Teva Pharma B.V.

Om du har glömt att ta en dos Lamivudine Teva Pharma B.V., tag den missade dosen så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta medicinen enligt föreskrift. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.

Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Lamivudine Teva Pharma B.V. eller av andra mediciner som du samtidigt tar för hivsjukdomen. Av denna anledning är det mycket viktigt att du informerar din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

Liksom biverkningarna som nämns nedan för Lamivudine Teva Pharma B.V. kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

huvudvärk

illamående

kräkningar

diarré

buksmärta

trötthet, orkeslöshet

feber (hög temperatur)

generell (allmän) sjukdomskänsla

muskelsmärta och obehag

ledsmärta

sömnsvårigheter (insomnia)

hosta

irriterad eller rinnande näsa

hudutslag

håravfall (alopeci).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

en minskning i antalet celler som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni)

lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

stegring av leverenzymnivåer.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

nedbrytning av muskelvävnad

leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit).

En sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

ökning av ett enzym som kallas amylas.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

domningar och stickningar i armar, ben, händer eller fötter.

En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).

Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling som Lamivudine Teva Pharma B.V. kan göra att andra tillstånd utvecklas under hiv-behandlingen.

Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

Utöver dessa opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (tillstånd som uppstår då immunsystemet angriper frisk kroppsvävnad) också uppträda efter att du påbörjat medicinering för din hivinfektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter behandlingens början. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som startar i händerna och fötterna och rör sig mot bålen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.

Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.:

Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.

Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

om de dricker alkohol

om deras immunsystem är mycket svagt

om de är överviktiga.

Kännetecken på osteonekros innefattar:

stelhet i lederna

värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

rörelsesvårighet.

Om du märker något av dessa symtom: Berätta för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Lamivudine Teva Pharma B.V. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg.

-Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, polysorbat 80, gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgrå, rombformad, bikonvex, filmdragerad tablett med ”L 150” och en brytskåra ingraverat på ena sidan och med en brytskåra på den andra sidan.

Lamivudine Teva Pharma B.V. finns tillgängligt som aluminiumblister innehållande 20, 30, 60, 80, 90, 100 och 500 tabletter eller HDPE-tablettburkar innehållande 60 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungern

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmdragerade tabletter lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Lamivudine Teva Pharma B.V. är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

3.Hur du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Lamivudine Teva Pharma B.V. ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lamivudine Teva Pharma B.V. är och vad det används för

Lamivudine Teva Pharma B.V. används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.

Den aktiva substansen i Lamivudine Teva Pharma B.V. är lamivudin. Lamivudine Teva Pharma B.V. tillhör en grupp antiretrovirala mediciner som kallas nukleosidanalog omvänd transkriptashämmare (engelsk terminologi: Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitor, NRTI).

Lamivudine Teva Pharma B.V. botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet hivpartiklar i kroppen och bibehåller antalet på en låg nivå. Lamivudine Teva Pharma B.V. ökar även antalet CD4-celler i blodet. Dessa celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

Alla patienter svarar inte på behandlingen med Lamivudine Teva Pharma B.V. på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera effekterna av din behandling.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Ta inte Lamivudine Teva Pharma B.V.

-om du är allergisk mot lamivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Kontrollera med din läkare om du tror att detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

En del patienter som tar Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Lamivudine Teva Pharma B.V. utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

om du eller ditt barn har någon njursjukdom, kan dosen behöva ändras.

Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra människor

Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hivsmitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.

Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Andra läkemedel och Lamivudine Teva Pharma B.V.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Lamivudine Teva Pharma B.V.:

andra läkemedel som innehåller lamivudin (som används för behandling av hivinfektion eller hepatit B-infektion)

emtricitabin (som används för behandling av hivinfektion)

höga doser av co-trimoxazol, ett antibiotikum

kladribin (används för att behandla hårcellsleukemi)

Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare om riskerna och fördelarna med att ta Lamivudine Teva Pharma B.V. under din graviditet.

Lamivudine Teva Pharma B.V. och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Lamivudine Teva Pharma B.V. under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet större än risken för biverkningar.

Amning

Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

En liten mängd av innehållsämnena i Lamivudine Teva Pharma B.V. kan också gå över i bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att amma: Tala med din läkare omgående.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamivudine Teva Pharma B.V. påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletten tillsammans med vatten. Lamivudine Teva Pharma B.V. kan tas med eller utan mat.

Om du inte kan svälja tabletterna hela kan du krossa och blanda dem med en liten mängd mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.

Håll regelbunden kontakt med din läkare

Lamivudine Teva Pharma B.V. hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Lamivudine Teva Pharma B.V. utan läkarens inrådan.

Hur mycket du ska ta

Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg

Den vanliga dosen av av Lamivudine Teva Pharma B.V. är en 300 mg tablett dagligen.

Lamivudine Teva Pharma B.V. finns också tillgänglig som en tablett i styrkan 150 mg för behandling av barn äldre än 3 månader som väger mindre än 25 kg.

En oral lösning av Lamivudine Teva Pharma B.V. finns också tillgänglig för behandling av barn äldre än 3 månader eller för personer som behöver en lägre dos än normalt eller som inte kan ta tabletter.

Om du eller ditt barn har någon njursjukdom kan dosen ändras.

Tala med din läkare om detta gäller för dig eller ditt barn.

Om du har tagit för stor mängd av Lamivudine Teva Pharma B.V.

Om du av misstag fått i dig för stor dos Lamivudine Teva Pharma B.V. är det osannolikt att detta ger några allvarliga problem. Om du tagit för stor dos bör du dock kontakta din läkare, apotekspersonal eller akutmottagningen på något sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Lamivudine Teva Pharma B.V.

Om du har glömt att ta en dos Lamivudine Teva Pharma B.V., tag den missade dosen så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta medicinen enligt föreskrift. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.

Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Lamivudine Teva Pharma B.V. eller av andra mediciner som du

samtidigt tar för hivsjukdomen. Av denna anledning är det mycket viktigt att du informerar din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

Liksom biverkningarna som nämns nedan för Lamivudine Teva Pharma B.V. kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

huvudvärk

illamående

kräkningar

diarré

buksmärta

trötthet, orkeslöshet

feber (hög temperatur)

generell (allmän) sjukdomskänsla

muskelsmärta och obehag

ledsmärta

sömnsvårigheter (insomnia)

hosta

irriterad eller rinnande näsa

hudutslag

håravfall (alopeci).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

en minskning i antalet celler som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni)

lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

stegring av leverenzymnivåer.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

nedbrytning av muskelvävnad

leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit).

En sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

ökning av ett enzym som kallas amylas.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

domningar och stickningar i armar, ben, händer eller fötter.

En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).

Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling som Lamivudine Teva Pharma B.V. kan göra att andra tillstånd utvecklas under hiv-behandlingen.

Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

Utöver dessa opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (tillstånd som uppstår då immunsystemet angriper frisk kroppsvävnad) också uppträda efter att du påbörjat medicinering för din hivinfektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter behandlingens början. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som startar i händerna och fötterna och rör sig mot bålen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.

Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.:

Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.

Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

om de dricker alkohol

om deras immunsystem är mycket svagt

om de är överviktiga.

Kännetecken på osteonekros innefattar:

stelhet i lederna

värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

rörelsesvårighet.

Om du märker något av dessa symtom: Berätta för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Lamivudine Teva Pharma B.V. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg.

-Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, polysorbat 80, gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Grå, rombformad, bikonvex, filmdragerad tablett med ”L 300” ingraverat på ena sidan och slätt på den andra.

Lamivudine Teva Pharma B.V. finns tillgängligt som aluminiumblister innehållande 20, 30, 60, 80, 90, 100 och 500 tabletter eller HDPE-tablettburka innehållande 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungern

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel