Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Bipacksedel - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLamivudine Teva
ATC-kodJ05AF05
Ämnelamivudine
TillverkareTeva B.V.

Bipacksedel: Information till användaren

Lamivudine Teva 100 mg filmdragerade tabletter lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Lamivudine Teva är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva

3.Hur du tar Lamivudine Teva

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Lamivudine Teva ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Lamivudine Teva är och vad det används för

Den aktiva substansen i Lamivudine Teva är lamivudin.

Lamivudine Teva används för att behandla kronisk hepatit B-infektion hos vuxna.

Lamivudine Teva är ett antiviralt läkemedel som undertrycker hepatit B-virus och tillhör en grupp mediciner som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptas hämmare (NRTI).

Hepatit B är ett virus som infekterar levern, ger långvarig (kronisk) infektion, och kan ge upphov till skador i levern. Lamivudine Teva kan användas av personer vars lever är skadad men fortfarande fungerar normalt (kompenserad leversjukdom).

Behandling med Lamivudine Teva kan minska mängden hepatit B-virus i kroppen. Därmed kan skadorna i levern minska och leverfunktionen förbättras. Alla svarar inte på behandlingen med Lamivudine Teva på samma sätt. Din läkare kommer att övervaka effekten av din behandling genom att regelbundet ta blodprover.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamivudine Teva

Ta inte Lamivudine Teva

-Om du är allergisk mot lamivudin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Rådgör med din läkare om du tror att detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Vissa personer som tar Lamivudine Teva eller andra liknande läkemedel löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

om du någon gång har haft andra typer av leversjukdom, såsom hepatit C

om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive

blodprov, under tiden du tar din medicinering. Se avsnitt 4 för mer information om riskerna.

Avbryt inte medicineringen med Lamivudine Teva utan att först ha rådfrågat din läkare, eftersom det finns en liten risk att din hepatit då förvärras. När du slutat ta Lamivudine Teva kommer din läkare att kontrollera dig regelbundet under åtminstone fyra månaderna för att utesluta eventuella problem. Denna kontroll innebär att blodprov kommer att tas för att kontrollera om du har förhöjda nivåer av leverenzymer, vilket kan vara tecken på leverskada. Se avsnitt 3 för mer information om hur Lamivudine Teva ska tas.

Var uppmärksam på viktiga symtom

Vissa personer som tar läkemedel mot hepatit B-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga tecken och symtom att vara uppmärksam på under tiden du tar Lamivudine Teva.

Läs informationen under "Andra eventuella biverkningar av kombinationsbehandling mot hepatit B" i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra människor

Hepatit B-infektion sprids genom sexuell kontakt med någon som har infektionen eller genom överföring av infekterat blod (till exempel genom att dela injektionsnålar). Lamivudine Teva hindrar dig inte från att föra hepatit B-infektionen vidare till andra människor. För att skydda andra från att infekteras med hepatit B:

Använd kondom när du har oral- eller penetrerande sex.

Riskera inte överföring via blod – dela exempelvis inte injektionsnålar med andra.

Andra läkemedel och Lamivudine Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, detta inkluderar även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta några nya läkemedel under tiden du tar Lamivudine Teva

Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Lamivudine Teva:

Andra läkemedel som innehåller lamivudin, som används för att behandla HIV-infektion (ibland kallat aidsvirus)

emtricitabin (används för att behandla HIV- eller hepatit B-infektion).

kladribin, som används för att behandla

hårcellsleukemi.

Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn:

Tala med din läkare om riskerna och nyttan av att ta Lamivudine Teva under din graviditet. Avbryt inte behandlingen utan att först ha rådfrågat din läkare.

Amning

Lamivudine Teva kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare innan du tar Lamivudine Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamivudine Teva kan göra att du känner dig trött vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Kör inte bil och använd inga maskiner om du inte är säker på att din förmåga är opåverkad..

3.Hur du tar Lamivudine Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ha regelbunden kontakt med din läkare

Lamivudine Teva hjälper dig att kontrollera din hepatit B-infektion. Du måste fortsätta att ta det varje dag för att kontrollera din infektion och hindra din sjukdom från att förvärras.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Lamivudine Teva utan att först ha rådfrågat din läkare.

Hur mycket du ska ta

Vanlig dos av Lamivudine Teva är en tablett (100 mg lamivudine) en gång dagligen.

Din läkare kan förskriva en lägre dos om du har problem med njurarna. Det finns en oral lösning av Lamivudine Teva tillgänglig för personer som behöver en lägre dos eller som inte kan svälja tabletter. Tala med din läkare om detta gäller dig.

Om du redan tar ett annat läkemedel mot HIV-infektion som innehåller lamivudin så kommer din läkare att fortsätta behandla dig med den högre dosen, (vanligen 150 mg två gånger dagligen), eftersom dosen av lamivudin i Lamivudine Teva (100 mg) inte är tillräcklig för att behandla HIV-infektion. Om du planerar att ändra din HIV-behandling, diskutera denna förändring med din läkare först.

Svälj tabletten hel med vatten. Lamivudine Teva kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Lamivudine Teva

Om du av misstag fått i dig för stor mängd Lamivudine Teva är risken liten att du kommer att få några allvarliga problem. Om du av misstag tagit för stor mängd ska du kontakta läkare, apotek eller akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Lamivudine Teva

Om du glömt att ta en dos, tag denna så snart som möjligt. Fortsätt sedan behandlingen enligt föreskrift.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte att ta Lamivudine Teva

Du skall inte sluta ta Lamivudine Teva utan att rådfråga läkare först. Det finns en risk att din hepatit förvärras (se avsnitt 2). När du slutat ta Lamivudine Teva kommer din läkare att kontrollera dig under minst fyra månader för att utesluta eventuella problem. Det innebär att blodprover kommer tas för att kontrollera om du har förhöjda nivåer av leverenzymer, vilket kan vara tecken på leverskada.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Förutom de biverkningar som uppräknas för Lamivudine Teva nedan kan andra tillstånd utvecklas under behandling av hepatit B.

Det är viktigt att läsa informationen under "Andra möjliga biverkningar vid behandling av hepatit B".

Biverkningar som vanligen rapporterades i kliniska studier med lamivudin var trötthet, luftvägsinfektioner, halsbesvär, huvudvärk, värk och obehag från magen, illamående, kräkningar och diarré, stegring av leverenzymer och enzymer producerade i musklerna (se nedan).

Allergisk reaktion

Detta är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Tecken omfattar:

svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

svårighet att svälja eller andas

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta ta Lamivudine Teva.

Biverkningar som antas kunna bero på Lamivudine Teva:

En mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) som kan påvisas i blodprover är:

en nivåstegring av vissa leverenzymer (transaminaser), vilket kan vara ett tecken på inflammation eller skada i levern.

En vanlig biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

kramper och muskelsmärta

hudutslag eller nässelutslag på kroppen

En vanlig biverkan som kan påvisas i blodprover är:

en nivåstegring av ett enzym som produceras i musklerna (kreatininfosfokinas) och som kan vara ett tecken på att kroppsvävnaden är skadad.

Övriga biverkningar

Övriga biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal användare men den exakta frekvensen är okänd.

nedbrytning av muskelvävnad

en försämring av leversjukdom efter att behandling med Lamivudine Teva upphört eller under behandling om hepatit B-viruset utvecklar resistens mot Lamivudine Teva. Detta kan ha en dödlig utgång för vissa personer.

laktacidos (se nästa avsnitt, ”Andra möjliga biverkningar vid behandling av hepatit B”)

En biverkan som kan påvisas i blodprover är:

en reducering av antalet celler involverade i blodkoagulering (trombocytopeni).

Om du får några biverkningar

Tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

Andra möjliga biverkningar vid behandling av hepatit B

Lamivudine Teva och andra likande läkemedel (NRTI) kan göra att andra tillstånd utvecklas under behandlingen av hepatit B.

Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkan

Vissa personer som tar Lamivudine Teva, eller andra liknande läkemedel (NRTI) utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Laktacidos orsakas av att mjölksyra ansamlats i kroppen. Det är sällsynt, och om det inträffar, så utvecklas det efter några månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.

Laktacidos utvecklas med större sannolikhet hos personer som har leversjukdom, eller är överviktiga (kraftigt överviktiga), speciellt kvinnor.

Tecken på laktacidos omfattar:

djup, snabb, tung andhämtning

sömnighet

domningar eller svaghetskänsla i extremiteter

sjukdomskänsla (illamående), sjukdom (kräkning)

magsmärta

Din läkare kommer att kontrollera att du inte utvecklar laktacidos under din behandling. Om du har några av de symtom som angetts ovan eller några andra symtom som oroar dig:

Uppsök läkare så snart som möjligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Lamivudine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte Lamivudine Teva om du märker att tabletternas utseende förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lamivudin

-Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Orange, kapselformad, bikonvex filmdragerad tablett - med "L100" ingraverat på ena sidan och slätt på den andra.

Lamivudine Teva tillhandahålls i blisterförpackningar med 28, 30, 84 eller 100 tabletter eller i burkar av HDPE innehållande 60 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i Sverige.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Ungern

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel