Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Märkning - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLantus
ATC-kodA10AE04
Ämneinsulin glargine
Tillverkaresanofi-aventis Deutschland GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (5 ml injektionsflaska)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska insulin glargin

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkklorid, metakresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska à 5 ml. 2 injektionsflaskor à 5 ml. 5 injektionsflaskor à 5 ml. 10 injektionsflaskor à 5 ml.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd endast klar och färglös lösning.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med frysfack eller kylklamp.

Öppnade injektionsflaskor:

Vid användning kan öppnade injektionsflaskor förvaras maximalt 4 veckor vid högst 25oC.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/134/001

1 injektionsflaska à 5 ml.

 

 

EU/1/00/134/002

2 injektionsflaskor à 5 ml.

 

EU/1/00/134/003

5 injektionsflaskor à 5 ml.

 

EU/1/00/134/004

10 injektionsflaskor à 5 ml.

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Lantus

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT (5 ml injektionsflaska)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning. insulin glargin

2. ADMINISTRERINGSSÄTT Subkutan användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

Öppnad datum:…………………….

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (10 ml injektionsflaska)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkklorid, metakresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), polysorbat 20, samt vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska à 10 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd endast klar och färglös lösning.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med ett frysfack eller kylklamp.

Öppnade injektionsflaskor:

Vid användning kan öppnade injektionsflaskor förvaras maximalt 4 veckor vid högst 30oC.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/134/012

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Lantus

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT (10 ml injektionsflaska)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning insulin glargin

2. ADMINISTRERINGSSÄTT Subkutan användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

Öppnad datum:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (cylinderampull)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en cylinderampull insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkklorid, metakresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 cylinderampull à 3 ml. 3 cylinderampuller à 3 ml. 4 cylinderampuller à 3 ml. 5 cylinderampuller à 3 ml. 6 cylinderampuller à 3 ml. 8 cylinderampuller à 3 ml. 9 cylinderampuller à 3 ml.

10 cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lantus cylinderampuller ska endast användas tillsammans med följande pennor: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Eventuellt kommer inte alla pennor att marknadsföras i ditt land.

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd endast klar och färglös lösning.

Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnade cylinderampuller:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med ett frysfack eller kylklamp. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Öppnade cylinderampuller:

Vid användning kan öppnad cylinderampull förvaras maximalt 4 veckor vid högst 30 C. Pennan med cylinderampullen får inte förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/134/013

1 cylinderampull à 3 ml.

 

 

EU/1/00/134/014

3 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/005

4 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/006

5 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/015

6 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/016

8 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/017

9 cylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/007

10 cylinderampuller à 3 ml.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Lantus

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT (cylinderampull)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lantus 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning insulin glargin

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan användning.

Använd särskilda pennor: se bipacksedeln

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

TEXT SOM SKA STÅ PÅ ALUMINIUMFOLIEN SOM FÖRSEGLAR DET GENOMSKINLIGA PLASTTRÅGET INNEHÅLLANDE CYLINDERAMPULLEN.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.ÖVRIGT

Efter insättning av ny cylinderampull:

Kontrollera att insulinpennan fungerar riktigt innan första dosen injiceras. Se instruktionsboken för insulinpennan för mer detaljer.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (Förfylld injektionspenna. SoloStar)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Lantus SoloStar 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionpenna. insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkklorid, metakresol, glycerol, saltsyra, och natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna 1 injektionspenna à 3 ml.

3 injektionspennor à 3 ml.

4 injektionspennor à 3 ml.

5 injektionspennor à 3 ml.

6 injektionspennor à 3 ml.

8 injektionspennor à 3 ml.

9 injektionspennor à 3 ml.

10 injektionspennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning. Öppna här

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd endast klar och färglös lösning.

Använd endast nålar som är avsedda för användning tillsammans med SoloStar.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Oöppnad:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med frysfack eller kylklamp.

Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisning under användning:

Efter första användning kan pennan förvaras maximalt 4 veckor vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Förvara pennan i skydd mot ljus.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/134/030 1 injektionspenna à 3 ml.

EU/1/00/134/031 3 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/032 4 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/033 5 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/034 6 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/035 8 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/036 9 injektionspennor à 3 ml.

EU/1/00/134/03710 injektionspennor à 3 ml.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Lantus SoloStar

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR PENNETIKETT (Förfylld injektionspenna SoloStar)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lantus SoloStar 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning insulin glargin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel