Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Märkning - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLaventair
ATC-kodR03AL03
Ämneumeclidinium bromide / vilanterol
TillverkareGlaxo Group Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (ENDAST SINGEL- OCH MULTIPELFÖRPACKNING) 55 mikrogram/22 mikrogram

1.LÄKEMEDLETS NAMN

LAVENTAIR 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, avdelad dos umeklidinium/vilanterol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje avgiven dos innehåller 55 mikrogram umeklidinium (motsvarande 65 mikrogram umeklidiniumbromid) och 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos och magnesiumstearat.

Läs bipacksedeln före användning.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, avdelad dos. ELLIPTA

1 inhalator med 7 doser

1 inhalator med 30 doser

Multipack: 90 doser (3 inhalatorer med 30). 3 x 30 doser

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För inhalation, en gång dagligen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 veckor.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien. Glaxo Group Ltd logo

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/898/001 1 inhalator med 7 doser

EU/1/14/898/002 1 inhalator med 30 doser

EU/1/14/898/003 Multipack: 90 (3 inhalatorer med 30) doser. 3 x 30 doser

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

laventair ellipta

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN INNERKARTONG (UTAN BLUE BOX – ENDAST MULTIPELFÖRPACKNING) 55 mikrogram/22 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LAVENTAIR 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, avdelad dos umeklidinium/vilanterol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje avgiven dos innehåller 55 mikrogram umeklidinium (motsvarande 65 mikrogram umeklidiniumbromid) och 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos och magnesiumstearat.

Läs bipacksedeln före användning

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 inhalator med 30 doser ELLIPTA

Ingår i multipelförpackning, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För inhalation, en gång dagligen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 veckor.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien. Glaxo Group Ltd logo

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU1/14/898/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

laventair ellipta

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS ETIKETT PÅ FOLIETRÅG

55 mikrogram/22 mikrogram

1.LÄKEMEDELETS NAMN

LAVENTAIR 55/22 mikrog inhalationspulver umeklidinium/vilanterol

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Glaxo Group Ltd logo

Glaxo Group Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Öppnas omedelbart före inhalation. Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 veckor. 7 doser

30 doser

ELLIPTA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ INHALATOR

55 mikrogram/22 mikrogram

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

LAVENTAIR 55/22 mikrog inhalationspulver umeklidinium/vilanterol

För inhalation

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

7 doser

30 doser

6.ÖVRIGT

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 veckor.

Kasseringsdatum:

ELLIPTA

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel