Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Bipacksedel - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLaventair
ATC-kodR03AL03
Ämneumeclidinium bromide / vilanterol
TillverkareGlaxo Group Ltd

Bipacksedel: Information till användaren

LAVENTAIR 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, avdelad dos

umeklidinium/vilanterol

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad LAVENTAIR är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder LAVENTAIR

3.Hur du använder LAVENTAIR

4.Eventuella biverkningar

5.Hur LAVENTAIR ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Bruksanvisning steg-för-steg

1. Vad LAVENTAIR är och vad det används för

Vad LAVENTAIR är

LAVENTAIR innehåller två aktiva substanser som heter umeklidinium och vilanterol. Dessa tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkdilaterare.

Vad LAVENTAIR används för

LAVENTAIR används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna. KOL är en kronisk sjukdom som karakteriseras av svårigheter att andas och som långsamt försämras.

Vid KOL drar musklerna runt luftvägarna ihop sig. Detta läkemedel förhindrar att musklerna i lungorna drar ihop sig så att luften lättare kan passera. När läkemedlet används regelbundet kan det bidra till att kontrollera dina andningssvårigheter och minska effekterna av KOL på ditt dagliga liv.

LAVENTAIR ska inte användas för att behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande/pipande andning.

Om du får en sådan attack måste du använda en snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol).

2. Vad du behöver veta innan du använder LAVENTAIR

Använd inte LAVENTAIR:

-om du är allergisk mot umeklidinium, vilanterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att detta gäller dig ska du inte använda detta läkemedel förrän du har talat med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder detta läkemedel:

-om du har astma (använd inte LAVENTAIR för att behandla astma)

-om du har hjärtproblem eller högt blodtryck

-om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

-om du har förstorad prostata, svårt att kissa eller ett hinder i urinblåsan

-om du lider av epilepsi

-om du har sköldkörtelproblem

-om du har diabetes

-om du har allvarliga leverproblem

Tala med din läkare om du tror att något av detta kan gälla dig.

Akuta andningssvårigheter

Om du blir trång i bröstet, får hosta, väsande andning eller andnöd omedelbart efter att du har använt LAVENTAIR-inhalatorn:

Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Det kan vara ett allvarligt tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

Ögonproblem under behandling med LAVENTAIR

Om du får smärta i ögonen eller obehag, temporärt suddig syn, ser ljusringar eller färgade prickar i kombination med röda ögon under behandling med LAVENTAIR:

Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Detta kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och LAVENTAIR

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

En del läkemedel kan påverka hur detta läkemedel fungerar, eller öka risken för att få biverkningar. Dessa är:

-så kallade betablockerare (som t.ex. propanol) som används för behandling av högt blodtryck och andra hjärtproblem

-ketokonazol och itrakonazol som används för behandling av svampinfektioner

-klaritromycin och telitromycin som används för behandling av bakterieinfektioner

-ritonavir som används för behandling av hiv-infektion

-läkemedel som sänker mängden kalium i blodet t.ex. diuretika (vattendrivande tabletter)

-andra långtidsverkande läkemedel som liknar detta läkemedel och används vid andningsproblem, t.ex. tiotropium och indacaterol. Använd inte LAVENTAIR om du redan använder dessa läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd inte detta läkemedel om under graviditet om inte din läkare råder dig till det.

Man vet inte om innehållsämnena i LAVENTAIR kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådfråga din läkare innan du använder LAVENTAIR. Använd inte detta läkemedel under amning om inte din läkare råder dig till det.

Körförmåga och användning av maskiner

LAVENTAIR har sannolikt ingen effekt på din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

LAVENTAIR innehåller laktos

Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.Hur du använder LAVENTAIR

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en inhalation (inandning) vid samma tidpunkt varje dag. Du behöver bara inhalera en gång om dagen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar.

Använd inte mer läkemedel än läkaren säger att du ska använda.

Använd LAVENTAIR regelbundet

Det är mycket viktigt att du använder LAVENTAIR varje dag enligt läkarens anvisningar. På det sättet kan du bli hjälpt att vara symtomfri hela dagen och natten.

LAVENTAIR ska inte tas för att behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande/pipande andning. Om du får en sådan attack måste du använda en snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol).

Så här använder du inhalatorn

För fullständig information se ”Bruksanvisning steg-för-steg” efter avsnitt 6 i den här bipacksedeln.

För att använda LAVENTAIR andas du in läkemedlet i lungorna genom munnen med ELLIPTA-inhalatorn.

Om dina symtom inte blir bättre

Om dina KOL-symtom (andnöd, väsande/pipande andning, hosta) inte förbättras eller blir värre, eller om du använder din snabbverkande inhalator oftare än tidigare:

Kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du har använt för stor mängd av LAVENTAIR

Om du råkar ta för mycket av detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal för råd, eftersom du kan behöva medicinsk vård. Visa om möjligt upp inhalatorn, förpackningen eller denna bipacksedel. Det kan hända att ditt hjärta slår snabbare än normalt, att du känner dig darrig, får synrubbningar, blir torr i munnen eller får huvudvärk.

Om du har glömt att använda LAVENTAIR

Ta ingen extra dos för att kompensera för en missad dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Om du får väsande/pipande andning eller andnöd, använd din snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol), och sök sedan vård.

Om du slutar att använda LAVENTAIR

Använd detta läkemedel så länge som läkaren rekommenderar. Läkemedlet gör bara nytta så länge du använder det. Sluta inte använda det om inte läkaren råder dig att göra det, inte ens om du känner dig bättre eftersom dina symtom kan förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner mot LAVENTAIR är mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 person av 100). Om du får något av följande symtom när du tar LAVENTAIR ska du sluta ta detta läkemedel och omedelbart meddela din läkare:

hudutslag (nässelutslag) eller rodnad

svullnad, ibland i ansikte eller mun (angioödem)

kraftigt väsande/pipande andning, hosta eller andningssvårigheter

plötslig svaghetskänsla eller yrsel (som kan leda till kollaps eller medvetslöshet)

Akuta andningssvårigheter

Akuta andningssvårigheter efter användning av LAVENTAIR är sällsynt (förekommer hos färre än 1 person av 1000). Om du blir trång i bröstet, får hosta, väsande andning eller andnöd omedelbart efter att du har använt detta läkemedel:

Sluta använda LAVENTAIR och sök vård omedelbart, eftersom du kan ha ett allvarligt tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

smärtsamma och frekventa urineringar (kan vara tecken på urinvägsinfektion)

en kombination av halsont och rinnsnuva

halsont

tryckkänsla eller smärtor i kinder eller panna (kan vara tecken på bihåleinflammation, så kallad sinuit)

huvudvärk

hosta

smärta och irritation i bakre delen av munnen och halsen

förstoppning

muntorrhet

övre luftvägsinfektion.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

oregelbundna hjärtslag

snabbare hjärtslag

hjärtklappning (palpitationer)

hudutslag

skakningar/darrningar

förändrad smakupplevelse.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer:

dimsyn

ökning av det uppmätta trycket i ögat

försämrad syn eller smärta i dina ögon på grund av ett högt tryck (möjliga tecken på glaukom)

svårigheter och smärta vid urinering – detta kan vara tecken på tilltäppning av blåsan eller urinretention.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur LAVENTAIR ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, tråget och inhalatorn efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara läkemedlet i det förseglade tråget för att skydda det mot fukt och öppna inte folielocket förrän du är klar att använda det första gången. När folieförpackningen har öppnats, kan inhalatorn användas i upp till 6 veckor, med början från dagen folieförpackningen har öppnats. Skriv det datum som inhalatorn ska kasseras i avsett utrymme på etiketten. Datumet bör skrivas så snart inhalatorn har tagits ut ur folieförpackningen.

Förvaras vid högst 30 °C.

Om du förvarar läkemedlet i kylskåp ska inhalatorn få anta rumstemperatur under minst en timme före användningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är umeklidiniumbromid och vilanterol.

Varje inhalation avger en dos (den dos som lämnar munstycket) på 55 mikrogram umeklidinium, motsvarande 65 mikrogram umeklidiniumbromid) och 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Själva inhalatorn består av en ljusgrå huvuddel av plast med ett rött skyddslock över munstycket samt en dosräknare. Den är förpackad i ett folielaminerat tråg med ett avdragbart folielock. Tråget innehåller en påse med torkmedel för att minska fuktigheten i förpackningen.

De aktiva substanserna utgörs av ett vitt pulver i separata blister inuti inhalatorn. Varje inhalator innehåller antingen 7 eller 30 doser. Multipelförpackning om 90 doser (3 inhalatorer x 30) finns också. Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Glaxo Group Limited

980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS Storbritannien

Tillverkare:

Glaxo Operations UK Limited (verksamt under namnet Glaxo Wellcome Operations) Priory Street

Ware Hertfordshire SG12 0DJ Storbritannien

Glaxo Operations UK Ltd. (verksamt under namnet Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle,

County Durham DL12 8DT Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

 

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

BIAL, Portela & Ca. SA

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 22 986 61 00

es-ci@gsk.com

info@bial.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ireland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Oy

Sími: + 354 535 7000

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Italia

Sverige

A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

GlaxoSmithKline AB

s.r.l.

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

Tel: +39 (0)55 56801

info.produkt@gsk.com

Κύπρος

United Kingdom

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline UK

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 44 (0)800 221441

gskcyprus@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Latvija

 

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

Tel: + 371 67312687

 

lv-epasts@gsk.com

 

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Övriga informationskällor

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning steg-för-steg

Vad är inhalatorn?

Den första gången du använder LAVENTAIR behöver du inte kontrollera att inhalatorn fungerar som den ska; den innehåller tidigare uppmätta doser och är klar att användas direkt.

Förpackningen för din LAVENTAIR inhalator innehåller

Lock till tråget

Kartong

Inhalator

Bipacksedel

Torkmedel

Tråg

Inhalatorn är förpackad i ett tråg. Öppna inte tråget förrän du är redo att inhalera en dos av läkemedlet.

När du är redo att använda din inhalator dra av locket för att öppna tråget. Tråget innehåller en en påse torkmedel för att minska fuktigheten. Kasta bort påsen med torkmedlet – får inte öppnas, förtäras eller inandas.

Torkmedel

När du tar upp inhalatorn ur tråget kommer den att vara i ”stängd” position. Öppna inte inhalatorn förrän du är redo att inhalera en dos av läkemedlet. När folietråget har öppnats, skriv "kasseringsdatum” i avsett utrymme på inhalatorns etikett. ”Kasseringsdatum” är 6 veckor från den dag du öppnade folietråget. Efter detta datum ska inhalatorn inte längre användas. Tråget kan kastas efter det första öppnandet.

Bruksanvisningen här nedan för hur man använder inhalatorn gäller både för inhalatorn med 30 doser (30- dagars förbrukning) och för den med 7 doser (7-dagars förbrukning).

Läs detta innan du börjar

Om skyddslocket på inhalatorn öppnas och stängs utan att läkemedlet inhaleras har dosen gått förlorad. Dosen finns säkert förvarad inuti inhalatorn men det går inte längre att inhalera den.

Det är inte möjligt att av misstag ta för mycket läkemedel eller ta dubbel dos i en och samma inhalation.

1) Förbereda en dos

Vänta med att öppna skyddslocket tills du är redo att ta en dos.

Skaka inte inhalatorn.

Skjut skyddslocket nedåt tills du hör ett ”klick”.

Nu är läkemedlet klart att inhaleras.

Dosräknaren räknar ner 1 dos för att bekräfta.

Om dosräknaren inte räknar ner när du hör klickljudet kommer inhalatorn inte att avge något läkemedel.

Ta med inhalatorn till apoteket för att få råd.

2)Inhalera läkemedlet

Håll inhalatorn bort från munnen och andas ut så mycket som känns bekvämt. Andas inte ut i inhalatorn.

Sätt munstycket mellan läpparna och slut läpparna tätt runt munstycket.

Täpp inte till luftventilerna med fingrarna.

Läpparna formas runt det anpassade munstycket när du inhalerar.

Täpp inte till ventilerna med fingrarna.

Ta ett långt, jämnt och djupt andetag. Håll andan så länge som möjligt (minst 3-4 sekunder).

Ta bort inhalatorn från munnen.

Andas ut långsamt och försiktigt.

Det är möjligt att du varken känner smak av eller känner att du har fått i dig läkemedlet, även om du använder inhalatorn på rätt sätt.

Om du vill rengöra munstycket kan du använda en torr pappershandduk/servett, innan du stänger locket.

3) Stäng inhalatorn

Skjut skyddslocket uppåt så långt det går för att skydda munstycket.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel