Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Märkning - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLeganto
ATC-kodN04BC09
Ämnerotigotine
TillverkareUCB Manufacturing Ireland Ltd  

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 1 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 1 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 5 cm2 innehåller 2,25 mg rotigotin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/001 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/003 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/004 [30 depotplåster]

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 1 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 1 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 1 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 5 cm2 innehåller 2,25 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/007 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 1 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 1 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 1 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 5 cm2 innehåller 2,25 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/007 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 1 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 1 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 10 cm2 innehåller 4,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/010 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/012 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/013 [30 depotplåster]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 2 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 10 cm2 innehåller 4,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/016 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 2 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 10 cm2 innehåller 4,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/016 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 2 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 3 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 3 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 15 cm2 innehåller 6,75 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/019 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/021 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/022 [30 depotplåster]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 3 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 3 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 3 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 15 cm2 innehåller 6,75 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/025 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 3 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 3 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 3 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 15 cm2 innehåller 6,75 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/025 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 3 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 3 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/028 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/030 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/031 [30 depotplåster]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 4 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/034 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 4 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/034 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 4 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/037 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/039 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/040 [30 depotplåster]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 6 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/043 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 6 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/043 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 6 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 [28] [30] PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster

28 depotplåster

30 depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/046 [7 depotplåster]

EU/1/11/695/048 [28 depotplåster]

EU/1/11/695/049 [30 depotplåster]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 8 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

YTTRE ETIKETT (MED “BLUE BOX”)

KARTONG MED 84 PLÅSTER INNEHÅLLANDE 2 FÖRPACKNINGAR MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 84 (2 förpackningar med 42) depotplåster

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/052 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 8 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDAST FLERPACK

MELLANFÖRPACKNING (UTAN “BLUE BOX”)

FÖRPACKNING MED 42 PLÅSTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 depotplåster. Del av multipack, kan ej säljas separat

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/052 [84 depotplåster (2 förpackningar med 42)]

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 8 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 28 PLÅSTER – UPPTRAPPNINGSFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto

2 mg/24 timmar

4 mg/24 timmar

6 mg/24 timmar

8 mg/24 timmar

Depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Leganto 2 mg/24 timmar

Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 10 cm2 innehåller 4,5 mg rotigotin.

Leganto 4 mg/24 timmar

Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

Leganto 6 mg/24 timmar

Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

Leganto 8 mg/24 timmar

Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Upptrappningsförpackning

Varje förpackning med 28 depotplåster för ett 4 veckors behandlingsschema innehåller: 7 depotplåster med Leganto 2 mg/24 timmar

7 depotplåster med Leganto 4 mg/24 timmar

7 depotplåster med Leganto 6 mg/24 timmar

7 depotplåster med Leganto 8 mg/24 timmar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/055

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 2 mg/24 timmar, 4 mg/24 timmar, 6 mg/24 timmar, 8 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 PLÅSTER - VECKA 1

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 10 cm2 innehåller 4,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster Vecka 1

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Transdermal användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/055

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 2 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT - VECKA 1

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 2 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

Vecka 1

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 PLÅSTER - VECKA 2

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster Vecka 2

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/055

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 4 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT - VECKA 2

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 4 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

Vecka 2

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 PLÅSTER - VECKA 3

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster Vecka 3

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/055

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 6 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT - VECKA 3

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 6 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

Vecka 3

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 7 PLÅSTER - VECKA 4

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar.

Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymer, polyester, silikon, aluminium, pigment (gul95, röd166, röd144, svart7).

Innehåller E223. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 depotplåster Vecka 4

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/695/055

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

leganto 8 mg/24 timmar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSENS ETIKETT - VECKA 4

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Leganto 8 mg/24 timmar depotplåster rotigotin

Transdermal användning

Vecka 4

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel