Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Märkning - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLumigan
ATC-kodS01EE03
Ämnebimatoprost
TillverkareAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG INNEHÅLLANDE EN FLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,1 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,1 mg bimatoprost

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 1 x 3 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Okulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Tag ut kontaktlinser innan användning.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/003

13.BATCHNUMMER

Sats:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG INNEHÅLLANDE TRE FLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,1 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,1 mg bimatoprost

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 3 x 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Okulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Tag ut kontaktlinser innan användning.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet. Öppnad (1):

Öppnad (2): Öppnad (3):

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/004

13. BATCHNUMMER

Sats:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKAN

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

LUMIGAN 0,1 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

Okulär användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet.

4.BATCHNUMMER

Sats:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG INNEHÅLLANDE EN FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 1 x 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Okulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Tag ut kontaktlinser innan användning.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet. Öppnad:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/001

13. BATCHNUMMER

Sats:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG INNEHÅLLANDE TRE FLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 3 x 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Okulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Tag ut kontaktlinser innan användning.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet. Öppnad (1):

Öppnad (2): Öppnad (3):

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/002

13. BATCHNUMMER

Sats:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKAN

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

LUMIGAN 0,3 mg/ml ögondroppar, lösning

Bimatoprost

Okulär användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

Kasseras fyra veckor efter första öppnandet.

Utg. Dat:

4. BATCHNUMMER

Sats:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG INNEHÅLLANDE EN 5 ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 5 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Okulär användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Öppnad endosbehållare kasseras omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/005

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml endosbehållare

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG INNEHÅLLANDE 30 ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 30 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Okulär användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat:

Endosbehållaren bör användas inom 30 dagar när brickan öppnats.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Öppnad endosbehållare kasseras omedelbart efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/006

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG INNEHÅLLANDE 90 ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning, i endosförpackning

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 ml bimatoprost.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 90 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Okulär användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Endosbehållaren bör användas inom 30 dagar när brickan öppnats.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Öppnad endosbehållare kasseras direkt efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/205/007

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk.

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml endosförpackning

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING FÖR 30- OCH 90-PACK LOCK TILL BRICKA INNEHÅLLANDE 30 ENDOSFÖRPACKNINGAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

LUMIGAN 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning, i endosförpackning

Bimatoprost

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 0,3 ml bimatoprost.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat, natriumklorid, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering) och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 30 x 0,4 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Okulär användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Endosbehållarna bör användas inom 30 dagar när brickan öppnats.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera den öppnade endosbehållaren direkt efter användning.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Endast för engångsbruk.

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel