Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Bipacksedel - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLumigan
ATC-kodS01EE03
Ämnebimatoprost
TillverkareAllergan Pharmaceuticals Ireland

Bipacksedel: information till användaren

LUMIGAN 0,1 mg/ml, ögondroppar, lösning

Bimatoprost

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad LUMIGAN 0,1 mg/ml är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,1 mg/ml

3.Hur du använder LUMIGAN 0,1 mg/ml

4.Eventuella biverkningar

5.Hur LUMIGAN 0,1 mg/ml ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad LUMIGAN 0,1 mg/ml är och vad det används för

LUMIGAN är ett läkemedel som används vid glaukom (grön starr) och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider.

LUMIGAN ögondroppar används för att sänka förhöjt ögontryck. Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra ögondroppar som kallas betablockerare, och som också sänker trycket.

I ögat finns en klar vätska som ger ögat näring. Vätska rinner ständigt ut ur ögat och ny bildas kontinuerligt. Om vätskan inte kan rinna ut tillräckligt snabbt, ökar trycket inne i ögat. Detta läkemedel verkar genom att öka den vätskemängd som rinner ut, vilket minskar trycket inne i ögat. Om ett förhöjt ögontryck inte sänks kan det leda till en sjukdom som kallas glaukom och med tiden kan synen skadas.

2. Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,1 mg/ml

Använd inte LUMIGAN 0,1 mg/ml

-om du är allergisk mot bimatoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du har behövt sluta använda ögondroppar tidigare på grund en biverkning orsakad av konserveringsmedlet bensalkoniumklorid.

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder LUMIGAN 0,1 mg/ml. Tala med din läkare om:

-du har problem med andningen

-du har lever- eller njurbesvär

-du har opererats för grå starr

-du har torra ögon

-du har eller har haft problem med din hornhinna (den främre genomskinliga delen av ögat)

-du använder kontaktlinser (se “Viktig information om några innehållsämnen i LUMIGAN 0,1 mg/ml”)

-du har, eller har haft, lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm

-du har haft en inflammation eller virusinfektion i ögat

Behandling med LUMIGAN kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan bli beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar, om bara ena ögat behandlas.

Barn och ungdomar

LUMIGAN har inte testats på barn under 18 år och bör därför inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och LUMIGAN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. LUMIGAN skall inte användas under graviditet om inte läkaren rekommenderar det.

LUMIGAN kan gå över i bröstmjölk. Därför bör du inte amma under behandling med LUMIGAN.

Körförmåga och användning av maskiner:

Synen kan bli suddig strax efter du droppat LUMIGAN. Kör inte bil och använd inte maskiner, förrän du kan se klart igen.

LUMIGAN 0,1 mg/ml innehåller bensalkoniumklorid

Använd inte dropparna om du har dina kontaktlinser insatta. Vänta 15 minuter efter droppning innan du sätter in linserna igen. Ett konserveringsmedel i LUMIGAN, bensalkoniumklorid, kan ge ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser.

3.Hur du använder LUMIGAN 0,1 mg/ml

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

LUMIGAN skall endast administreras i ögat. Rekommenderad dos är en droppe LUMIGAN på kvällen, en gång dagligen i vart öga som ska behandlas.

Om du använder LUMIGAN tillsammans med andra ögonläkemedel, vänta minst 5 minuter mellan användning av LUMIGAN och det andra ögonläkemedlet.

Använd inte mer än en gång per dag eftersom behandlingseffekten då kan minskas.

Bruksanvisning:

Du får inte använda flaskan om förseglingen på flaskhalsen brutits innan du börjar använda den.

 

Tvätta dig om händerna. Böj huvudet bakåt och titta upp i taket.

 

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket tills det bildas en liten ficka.

 

Vänd flaskan upp och ner och tryck så att en droppe hamnar i vart öga som ska behandlas.

 

Släpp det nedre ögonlocket och slut ögonen i 30 sekunder.

Torka bort eventuell vätska som rinner ner på kinden.

Om en droppe kommer utanför ögat, försök igen.

För att förhindra infektioner och undvika ögonskada, låt inte flaskans droppspets komma i beröring med ögat eller någonting annat. Skruva tillbaka flasklocket ordentligt omedelbart efter användandet.

Om du har använt för stor mängd av LUMIGAN 0,1 mg/ml

Om du använder mera LUMIGAN än vad du borde, är det osannolikt att det skulle skada dig allvarligt. Administrera nästa dos på vanlig tid. Om du är bekymrad, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda LUMIGAN 0,1 mg/ml

Om du har glömt att använda LUMIGAN, droppa i en enda droppe så fort du kommer ihåg det och återgå sedan till din regelbundna rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda LUMIGAN 0,1 mg/ml

LUMIGAN skall användas varje dag för att få avsedd effekt. Om du slutar att använda LUMIGAN kan trycket i ditt öga öka. Tala därför med din läkare innan du avbryter denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 eller fler användare utav 10

Påverkar ögat

Lätt rodnad (upp till 29 % av patienterna)

Vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 100

Påverkar ögat

Små förändringar på ögonytan, med eller utan inflammation

Irritation

Klåda i ögat

Längre ögonfransar

Irritation när en droppe når ögat

Ögonsmärta

Påverkar huden

Röda och kliande ögonlock

Mörkare hudfärg runt ögat

Hårväxt runt ögat

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 1 000

Påverkar ögat

Mörkare färg i iris

Trötta ögon

Svullnader på ögats yta

Dimsyn

Tappande av ögonfransar

Påverkar huden

Torr hud

Krustor i ögonlockskanten

Svullnad av ögonlocket

Klåda

Påverkar kroppen i övrigt

Huvudvärk

Illamående

Biverkningar utan känd frekvens

Påverkar ögat

Makulaödem (svullnad av näthinnan i ögats bakre del vilket kan leda till nedsatt syn)

Mörkare ögonlocksfärg

Ögonen ser insjunkna ut

Torrhet

Klibbiga ögon

En känsla av skräp i ögat

Svullnad i ögat

Ökat tårflöde

Påverkar kroppen i övrigt

Astma

Försämring av astma

Försämring av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Andnöd

Symtom på allergisk reaktion (svullnad, rodnad i ögat och hudutslag)

Utöver de biverkningarna för LUMIGAN 0,1 mg/ml har följande biverkningar observerats vid användande av ett annat läkemedel som innehåller en högre koncentration av bimatoprost (0,3 mg/ml):

Yrsel

Brännande känsla

Allergisk reaktion i ögat

Inflammerade ögonlock

Svårigheter att se klart

Försämrad syn

Svullnad i det genomskinliga lagret som täcker ögat

Ljuskänslighet

Ökat tårflöde

Mörkare ögonfransar

Blödning i näthinnan

Inflammation inuti ögat

Cystiskt makulaödem (näthinnan svullnar inuti ögat vilket leder till försämrad syn)

Ryckningar i ögonlocken

Ögonlocket krymper ihop och flyttar sig från ögats yta

Hudrodnad runt ögat

Förhöjt blodtryck

Svaghet

förhöjda värden på de blodtester som visar hur din lever fungerar

Andra biverkningar som rapporterats med ögondroppar innehållande fosfat

I mycket sällsynta fall har patienter med svåra skador på den genomskinliga ytan på ögats framsida (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av kalkavlagringar under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. . Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur LUMIGAN 0,1 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på flaskans etikett och på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Du måste kasta bort flaskan senast fyra veckor efter det att du först öppnade den, även om det fortfarande finns några droppar kvar. Det förebygger infektion. För att hjälpa dig att komma ihåg detta, skriv upp det datum då du öppnade den på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är bimatoprost. En ml lösning innehåller 0,1 mg bimatoprost.

-Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), natriumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan tillsättas för att hålla surhetsgraden (pH-nivån) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

LUMIGAN är en klar, färglös ögondroppslösning förpackad i kartonger innehållande antingen 1 eller 3 plastflaskor med skruvlock. Varje flaska är fylld ungefär till hälften och innehåller 3 ml lösning. Detta är tillräckligt för 4 veckors behandling. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Denna bipacksedel ändrades senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Bipacksedel: information till användaren

LUMIGAN 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning

Bimatoprost

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml

3.Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml

4.Eventuella biverkningar

Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml är och vad det används för

LUMIGAN är ett läkemedel som används vid glaukom (grön starr) och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider.

LUMIGAN används för att minska högt tryck i ögat. LUMIGAN kan användas ensamt eller tillsammans med andra ögondroppar som kallas betablockerare, och som också sänker trycket.

I ögat finns en klar vätska som ger ögat näring. Vätska rinner ständigt ut ur ögat och ny bildas kontinuerligt. Om vätskan inte kan rinna ut tillräckligt snabbt, ökar trycket inne i ögat. LUMIGAN verkar genom att öka den vätskemängd som rinner ut, vilket minskar trycket inne i ögat. Om ett förhöjt ögontryck inte sänks kan det leda till en sjukdom som kallas glaukom och med tiden kan synen skadas.

2. Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml

Använd inte LUMIGAN 0,3 mg/ml

-om du är allergisk mot bimatoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du varit tvungen att sluta använda ögondroppar tidigare på grund av biverkningar av konserveringsmedlet bensalkoniumklorid.

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml:

-Tala med din läkare om:

-du har problem med andningen

-du har lever- eller njurbesvär

-du har opererats för grå starr

-du har torra ögon

-du har eller har haft problem med din hornhinna (den främre genomskinliga delen av ögat)

-du använder kontaktlinser (se “Viktig information om några innehållsämnen i LUMIGAN 0,3 mg/ml”)

-du har, eller har haft, lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm

-du har haft en inflammation eller virusinfektion i ögat

Behandling med LUMIGAN kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan bli beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar, om bara ena ögat behandlas.

Barn och ungdomar

LUMIGAN har inte testats på barn under 18 år och därför bör LUMIGAN inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och LUMIGAN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

LUMIGAN kan gå över i bröstmjölk. Därför bör du inte amma under behandling med LUMIGAN.

Körförmåga och användning av maskiner:

Synen kan bli suddig strax efter du droppat LUMIGAN. Kör inte bil och använd inte maskiner, förrän du kan se klart igen.

LUMIGAN 0,3 mg/ml innehåller bensalkoniumklorid

Använd inte dropparna om du har dina kontaktlinser insatta. Vänta 15 minuter efter droppning innan du sätter in linserna igen. Ett konserveringsmedel i LUMIGAN, bensalkoniumklorid, kan ge ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser.

3.Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

LUMIGAN skall endast administreras i ögat. Rekommenderad dos är en droppe LUMIGAN på kvällen, en gång dagligen i vart öga som ska behandlas.

Om du använder LUMIGAN tillsammans med andra ögonläkemedel, vänta minst 5 minuter mellan användning av LUMIGAN och det andra ögonläkemedlet.

Använd inte mer än en gång per dag eftersom behandlingseffekten då kan minskas.

61

Bruksanvisning:

Du får inte använda flaskan om förseglingen på flaskhalsen brutits innan du börjar använda den.

 

Tvätta dig om händerna. Böj huvudet bakåt och titta upp i taket.

 

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket tills det bildas en liten ficka.

 

Vänd flaskan upp och ner och tryck så att en droppe hamnar i vart öga som ska behandlas.

 

Släpp det nedre ögonlocket och slut ögonen i 30 sekunder.

Torka bort eventuell vätska som rinner ner på kinden.

Om en droppe kommer utanför ögat, försök igen.

För att förhindra infektioner och undvika ögonskada, låt inte flaskans droppspets komma i beröring med ögat eller någonting annat. Skruva tillbaka flasklocket ordentligt omedelbart efter användandet.

Om du har använt för stor mängd av LUMIGAN 0,3 mg/ml

Om du använder mera LUMIGAN än vad du borde, är det osannolikt att det skulle skada dig allvarligt. Administrera nästa dos på vanlig tid. Om du är bekymrad, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml

Om du har glömt att använda LUMIGAN, droppa i en enda droppe så fort du kommer ihåg det och återgå sedan till din regelbundna rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml

LUMIGAN skall användas varje dag för att få avsedd effekt. Om du slutar att använda LUMIGAN kan trycket i ditt öga öka. Tala därför med din läkare innan du avbryter denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 eller fler användare utav 10

Påverkar ögat

Längre ögonfransar (upp till 45 % av patienterna)

Lätt rodnad (upp till 44 % av patienterna)

Klåda (upp till 14 % av patienterna)

Vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 100

Påverkar ögat

Allergisk reaktion i ögat

Trötta ögon

Ljuskänslighet

Mörkare hudfärg runt ögat

Mörkare ögonfransar

Smärta

En känsla av skräp i ögat

Klibbiga ögon

Mörkare färg på iris

Dimsyn

Irritation

Brännande känsla

Inflammerade, röda och kliande ögonlock

Ökat tårflöde

Torra ögon

Försämrad syn

Dimsyn

Svullnad i hornhinnan som täcker ögats yta (kornealödem)

Små förändringar på ögonytan, med eller utan inflammation

Påverkar kroppen i övrigt

Huvudvärk

Förhöjda värden på de blodtester som visar hur din lever fungerar.

Förhöjt blodtryck

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 1 000

Påverkar ögat

Cystiskt makulaödem (näthinnan svullnar inuti ögat vilket leder till försämrad syn)

Inflammation inuti ögat

Blödning i näthinnan

Svullna ögonlock

Ryckningar i ögonlocken

Ögonlocket krymper ihop och flyttar sig från ögats yta

Hudrodnad runt ögat

Påverkar kroppen i övrigt

Illamående

Yrsel

Svaghet

Hårväxt runt ögat

Biverkningar utan känd frekvens

Påverkar ögat

Ögonen ser insjunkna ut

Påverkar kroppen i övrigt

Astma

Försämring av astma

Försämring av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Andnöd

Symtom på allergisk reaktion (svullnad, rodnad i ögat och hudutslag)

Andra biverkningar som rapporterats med ögondroppar innehållande fosfat.

I mycket sällsynta fall har patienter med svåra skador på den genomskinliga ytan på ögats framsida (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av kalkavlagringar under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på flaskans etikett och på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Du måste kasta bort flaskan senast fyra veckor efter det att du först öppnade den, även om det fortfarande finns några droppar kvar. Det förebygger infektion. För att hjälpa dig att komma ihåg detta, skriv upp det datum då du öppnade den på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är bimatoprost. En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost.

-Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), natriumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan tillsätts för att hållas surhetsgraden (pH-nivån) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

LUMIGAN är en klar, färglös ögondroppslösning förpackad i kartonger innehållande antingen 1 eller 3 plastflaskor med skruvlock. Varje flaska är fylld ungefär till hälften och innehåller 3 ml lösning. Detta är tillräckligt för 4 veckors behandling. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Denna bipacksedel ändrades senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

Bipacksedel: information till användaren

LUMIGAN 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning, i endosbehållare

Bimatoprost

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

3.Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

4.Eventuella biverkningar

5.Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är och vad det används för

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är ett läkemedel som används vid glaukom (grön starr) och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider.

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos av ögondroppar används för att minska högt tryck i ögat. LUMIGAN kan användas ensamt eller tillsammans med andra ögondroppar som kallas betablockerare, och som också sänker trycket.

I ögat finns en klar vätska som ger ögat näring. Vätska rinner ständigt ut ur ögat och ny bildas kontinuerligt. Om vätskan inte kan rinna ut tillräckligt snabbt, ökar trycket inne i ögat. LUMIGAN verkar genom att öka den vätskemängd som rinner ut, vilket minskar trycket inne i ögat.

Om ett förhöjt ögontryck inte sänks kan det leda till en sjukdom som kallas glaukom och med tiden kan synen skadas.

Detta läkemedel innehåller inte konserveringsmedel.

2. Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

Använd inte detta läkemedel:

-om du är allergisk mot bimatoprost eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos:

Tala med din läkare eller apotekspersonal om:

-du har problem med andningen

-du har lever- eller njurbesvär

-du har opererats för grå starr

-du har, eller har haft, lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm

- du har haft en inflammation eller virusinfektion i ögat

Behandling med LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan bli beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar, om bara ena ögat behandlas.

Barn och ungdomar

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos har inte testats på barn under 18 år och därför bör LUMIGAN inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan gå över i bröstmjölk. Därför bör du inte amma under behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner:

Synen kan bli suddig strax efter du droppat LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos. Kör inte bil och använd inte maskiner, förrän du kan se klart igen.

3. Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en droppe dagligen, på kvällen, en gång dagligen i vart öga som ska behandlas. LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos skall endast administreras i ögat.

Om du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos tillsammans med andra ögonläkemedel, vänta minst 5 minuter mellan användning av LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos och det andra ögonläkemedlet.

Använd inte mer än en gång per dag eftersom behandlingseffekten då kan minskas.

I förpackningen medföljer ett kalenderkort med siffrorna 1-31 för månadens alla dagar. Placera kalenderkortet ovanpå plasttråget och tryck ned så att det snäpps fast. De 30 behållarna i förpackningen ska separeras från varandra och passas in i de numrerade hålen, med den första behållaren i hålet märkt med dagens datum. Om du får behållare över börjar du på nytt i hålet märkt

”1” vilket leder dig in i nästa månad. För att säkerställa att inga doser hoppas över ska du varje dag ta den behållare som sitter vid den siffra som motsvarar aktuellt kalenderdatum.

Tvätta händerna före användning. Se till att endosbehållaren är hel före användning. Lösningen ska användas omedelbart efter öppnandet. För att undvika förorening, låt inte den öppna änden av endosbehållaren röra vid ditt öga eller vid något annat.

1.Ta en endosbehållare från den numrerade plats som motsvarar aktuellt kalenderdatum och håll den upprätt (med vingen uppåt) och vrid av vingen.

2.Dra försiktigt ned det undre ögonlocket tills det bildas en ficka. Vänd endosbehållaren upp och ner och pressa fram 1 droppe i de(t) påverkade ögonen(at).

3.Kasta endosbehållaren när du använt den, även om det finns lösning kvar.

Torka bort eventuell vätska som rinner ner på kinden.

Om du använder kontaktlinser, ta ut dem innan du använder läkemedlet. Vänta 15 minuter när du använt dropparna och innan du sätter in linserna igen.

Om du har använt för stor mängd av LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

Om du använder mer av detta läkemedel än vad du borde, är det osannolikt att det skulle skada dig allvarligt. Administrera nästa dos på vanlig tid. Om du är bekymrad, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

Om du har glömt att använda detta läkemedel, droppa i en enda droppe så fort du kommer ihåg det och återgå sedan till din regelbundna rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos skall användas varje dag för att få avsedd effekt. Om du slutar att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan trycket i ditt öga öka. Tala därför med din läkare innan du avbryter denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om denna produkt kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 eller fler användare utav 10

Påverkar ögat

Lätt rodnad (upp till 24 % av patienterna)

Vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 100

Påverkar ögat

Små bristningar på ögats yta, med eller utan inflammation

Irritation

Kliande ögon

Smärta

Torra ögon

En känsla av skräp i ögat

Längre ögonfransar

Mörkare hudfärg runt ögat

Röda ögonlock

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka 1 till 9 användare av 1000

Påverkar ögat

Trötta ögon

Ljuskänslighet

Mörkare irisfärg

Kliande och svullna ögonlock

Tårar

Svullnad i det genomskinliga lagret som täcker ögats yta

Dimsyn

Påverkar kroppen i övrigt

Huvudvärk

Hårväxt runt ögat

Biverkningar utan känd frekvens

Påverkar kroppen i övrigt

Astma

Försämring av astma

Försämring av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Andnöd

Symtom på allergisk reaktion (svullnad, rodnad i ögat och hudutslag)

Förutom biverkningarna för LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos har följande biverkningar setts vid flerdosberedning med konserveringsmedel av LUMIGAN 0,3 mg/ml och kan uppträda hos patienter som tar engångsdos av LUMIGAN 0,3 mg/ml.

Yrsel

Svidande känsla i ögat

Allergisk reaktion i ögat

Inflammerade ögonlock

Svårighet att se skarpt

Ihopklibbade ögon

Försämrad syn

Mörkare ögonfransar

Blödning i näthinnan

Inflammation inuti ögat

Cystiskt makulaödem (näthinnan svullnar inuti ögat vilket leder till försämrad syn)

Irisinflammation

Ryckningar i ögonlocken

Ögonlocket krymper ihop och flyttar sig från ögats yta

Ögonen ser insjunkna ut

Förhöjt blodtryck

Illamående

Hudrodnad runt ögat

Svaghet

Förhöjda levervärden

Andra biverkningar som rapporterats med ögondroppar innehållande fosfat

I mycket sällsynta fall har patienter med svåra skador på den genomskinliga ytan på ögats framsida (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av kalkavlagringar under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk och innehåller inte konserveringsmedel. Spara inte oanvänd lösning.

Används före utgångsdatumet som anges på endosbehållaren och på brickan efter Utgångsdatumet (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd dock förpackningen inom 30 dagar efter öppnande.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml, endosbehållare innehåller

-Den aktiva substansen är bimatoprost. En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost.

-Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan tillsätts för att hållas surhetsgraden (pH-nivån) normal.

LUMIGAN 0,3 mg/ml, engångsdos, utseende och förpackningsstorlekar

LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är en klar, färglös lösning i endosbehållare i plast, var och en innehållande 0,4 mg/ml lösning.

Varje förpackning innehåller 5, 30 eller 90 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Denna bipacksedel ändrades senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel