Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luminity (perflutren) – Produktresumé - V08DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLuminity
ATC-kodV08DA04
Ämneperflutren
TillverkareLantheus MI UK Ltd.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Luminity 150 mikroliter/ml gas och vätska till injektions-/infusionsvätska, dispersion

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller maximalt 6,4 x 109 perflutren-innehållande lipidmikrosfärer med en genomsnittlig diameter varierande mellan 1,1-2,5 mikrometer (µm). Varje ml innehåller cirka 150 mikroliter (µl) perflutrengas.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje ml innehåller 2,679 mg natrium

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Gas och vätska till injektions-/infusionsvätska, dispersion

Färglös, enhetligt genomskinlig eller halvgenomskinlig vätska

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Luminity är ett kontrastförstärkande medel för ultraljudsundersökning av vuxna patienter hos vilka ekokardografi utan kontrastmedel inte är optimalt (inte optimalt bedömt som att minst två av sex segment i den ventrikulära avgränsningen inte kunde utvärderas vid 4- eller 2-kammarundersökning) och som har misstänkt eller manifest koronar artärsjukdom, för att få opacifikation av hjärtkamrarna och förbättring av vänster kammares endokardiella konturteckning vid både vila och ansträngning.

4.2Dosering och administreringssätt

Luminity skall endast adminstreras av läkare som utbildats för, och har erfarenhet av utförandet och tolkningen av ekokardiogram med kontrast, och adekvat utrustning för återupplivning skall finnas tillgänglig för eventuella fall av kardiopulmonella reaktioner eller överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.4).

Dosering

Intravenösa bolusinjektioner med hjälp av icke-linjär kontrastbildsteknik vid vila och stress:

Den rekommenderade dosen är multipla injektioner av 0,1 till 0,4 ml dispersion, följt av en 3 till 5 ml bolusdos av natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionslösning för att upprätthålla optimal kontrastförstärkning. Den totala perflutrendosen bör inte överskrida 1,6 ml.

Intravenösa bolusinjektioner med hjälp av grundläggande bildteknik vid vila:

Den rekommenderade dosen är 10 mikroliter dispersion/kg via långsam intravenös bolusinjektion, följt av en 10 ml bolusdos natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionslösning. Vid behov kan en andra dos om 10 mikroliter dispersion/kg följt av en 10 ml bolusdos natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionslösning administreras 5 minuter efter den första injektionen för att förlänga kontrastförstärkningen.

Intravenös infusion med hjälp av icke-linjär kontrastbildsteknik (vila och stress) eller grundläggande bildteknik vid vila:

Den rekommenderade dosen som ges via en intravenös infusion är 1,3 ml dispersion tillsatt till 50 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionslösning. Infusionshastigheten bör initialt vara 4 ml/minut, men titreras till nödvändig nivå för att uppnå optimal bildförstärkning, men bör inte överstiga 10 ml/minut.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Luminity för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Luminity har inte specifikt studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Användning i denna patientgrupp skall baseras på en nytta-riskbedömning utförd av läkaren.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Luminity har inte specifikt studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion. Användning i denna patientgrupp skall baseras på en nytta-riskbedömning utförd av läkaren.

Äldre patienter

Luminity har inte specifikt studerats hos äldre patienter. Användning i denna patientgrupp skall baseras på en nytta-riskbedömning utförd av läkaren.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Före administrering av Luminity måste läkemedlet aktiveras med hjälp av en mekanisk skakapparat, Vialmix (se avsnitt 6.6).

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Läkemedlet får endast administreras intravenöst.

Luminity skall inte användas med grundläggande bildteknik vid stress-ekokardiografi, eftersom effekt och säkerhet inte har fastslagits.

Patienter med instabil hjärt-lungstatus

Under kontrastförstärkt ekokardiografi, har allvarliga och ibland fatala kardiopulmonella reaktioner inträffat hos patienter under eller inom 30 minuter efter administrering av Luminity inklusive hos patienter med allvarlig hjärt- och lungsjukdom (se avsnitt 4.8). Extrem försiktighet skall iakttas om man överväger att ge Luminity till pateinter med instabil hjärtlungstatus, till exempel: instabil angina, akut hjärtinfarkt, svår ventrikulär arytmi, svår hjärt- (NYHA IV) eller andningssvikt. Luminity skall endast ges till sådana patienter efter nogrann risk/nytta bedömning.

Kontrastförstärkt ekokardiografi skall endast övervägas till sådana patienter där det är troligt att resultatet ger ett ändrat individuellt patientomhändertagande.

Patienter med instabil hjärtlungstatus skall övervakas under och minst 30 minuter efter administrering av Luminity. Patientövervakningen skall inkludera mätning av vitala tecken, elektrokardiografi och om kliniskt relevant kutan syrgasmättnad. Utrustning för återupplivning och personal som tränats i att

använda den måste alltid finnas tillgänglig.

Patienter med ARDS (chocklunga), endokardit, hjärtklaffprotes, systemisk inflammation, sepsis, hyperkoagulation och/eller recidiverande tromboembolism

Luminity skall endast användas efter noggrant övervägande och sådan användning skall

övervakas noggrant vid administrering hos patienter med vuxet andnödssyndrom, endokardit, ett hjärta med klaffprotes, akuta tillstånd av systemisk inflammation eller sepsis, kända tillstånd av hyperaktivt koagulationssystem, och/eller recidiverande tromboembolism.

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaxi, anafylaktisk chock och anafylaxi-liknande reaktioner, lågt blodtryck och angioödem) har rapporterats efter administrering av Luminity. Patienter måste övervakas noggrant och administrering skall ske under ledning av läkare som har erfarenhet av att hantera överkänslighetsreaktioner, inklusive allvarliga allergiska reaktioner, där återupplivning kan bli nödvändig. Utrustning för återupplivning och personal som tränats i att använda den måste alltid finnas tillgänglig.

Lungsjukdom

Försiktighet skall iakttas hos patienter med kliniskt signifikant lungsjukdom, inklusive diffus insterstitiell lungfibros och svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, eftersom inga studier har utförs med dessa patienter.

Patienter med hjärtshunt

Säkerheten vid användning av Luminity till patienter med höger-vänster-, dubbelriktad eller övergående höger-vänstershunt har inte studerats. Hos dessa patienter kan fosfolipid-inkapslade mikrosfärer gå förbi lungan och direkt nå den arteriella cirkulationen. Försiktighet bör iakttas när man överväger administrering av Luminity till dessa patienter.

Patienter som får mekanisk ventilation

Mikrosfärernas säkerhet har inte fastställts hos patienter som får mekanisk ventilation. Försiktighet bör iakttas när man överväger administrering av Luminity till dessa patienter.

Administrering och procedur för mekanisk aktivering

Lumnity skall inte ges enligt några administreringsmetoder som inte finns specificerade i avsnitt 4.2 (t.ex. intra-arteriell injektion).

Om Luminity administreras direkt till patienten utan att den mekaniska aktiveringsproceduren med hjälp av Vialmix har utförts (se avsnitt 6.6) kommer produkten inte att ha sin avsedda effekt.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. det är väsentligen natriumfritt.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts och inga andra typer av interaktioner har identifierats.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För perflutren saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se 5.3). Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet.

Amning

Det är inte känt om Luminity utsöndras i human bröstmjölk. Försiktighet skall därför iakttas när Luminity administreras till kvinnor som ammar.

Fertilitet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter på fertiliteten.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom Luminity inte har någon farmakologisk effekt, samt baserat på produktens farmakokinetiska och farmakodynamiska profil, förväntas ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningar som rapporterats vid användning av Luminity i väsentliga och stödjande studier (totalt 2526 patienter) har uppstått inom några minuter efter administrering och har vanligen gått tillbaka utan terapeutisk behandling inom 15 minuter. De vanligast rapporterade biverkningarna är: huvudvärk (2,0%), flush (1,0%) och ryggsmärtor (0,9%).

Lista i tabellformat med biverkning

Biverkningar rapporterades med följande frekvenser (Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: allergiliknande reaktioner, anafylaxi,

 

anafylaktisk chock och anafylaxiliknande reaktioner,

 

hypotoni, angioödem, svullna läppar, bronkialspasm, rinit,

 

svullnad i övre luftvägarna, åtsnörning i svalget, svullnad i

 

ansiktet, svullna ögon

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk

 

Mindre vanliga: yrsel, smakrubbning

 

Sällsynta: parestesier

 

Ingen känd frekvens: krampanfall, hypoestesi i ansiktet,

 

förlust av medvetandet

Hjärtat

Sällsynta: bradykardi, takykardi, palpitationer

 

Ingen känd frekvens: hjärtstillestånd, ventrikulära arytmier

 

(ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, ventrikulära

 

extraslag), asystole, förmaksflimmer, hjärtischemi,

 

supraventrikulär takykardi, supraventrikulär arytmi

Ögon

Ingen känd frekvens: Onormal syn

Blodkärl

Vanliga: flush

 

Mindre vanliga: hypotoni

 

Sällsynta: synkope, hypertoni, perifer kyla

Andningsvägar, bröstkorg och

Mindre vanliga: dyspné, halsirritation

mediastinum

Sällsynta: andnöd, hosta, torrhet i svalget

 

Ingen känd frekvens: andningsstillestånd, minskad

 

syrsättning, hypoxi

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: buksmärta, diarré, illamående, kräkning,

 

Sällsynta: dyspepsi

 

Ingen känd frekvens: tungproblem

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: pruritus, ökad svettning

 

Sällsynta: utslag, urtikaria, erytem, erytematösa utslag

Muskuloskeletala systemet och

Mindre vanliga: ryggsmärta

bindväv

Sällsynta: artralgi, flanksmärta, nacksmärta, muskelkramp

 

Ingen känd frekvens: muskelspasm, muskuloskeletal

 

smärta, muskuloskeletal obehagskänsla, myalgi, hypertoni

Allmänna symtom och/eller

Mindre vanliga: bröstsmärta, trötthet, värmekänsla, smärta

 

symtom vid administreringsstället

vid injektionsstället

 

Sällsynta: pyrexi, stelhet

Undersökningar

Sällsynta: onormalt EKG

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*.

4.9Överdosering

De kliniska konsevenserna av överdosering med Luminity är inte kända. Enkeldoser på upp till 100 mikroliter dispersion/kg och multipla doser på upp till 150 mikroliter dispersion/kg tolererades väl i kliniska fas I-studier. Behandling av överdosering bör inrikta sig på att stödja alla vitala funktioner och snabb insättning av symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: kontrastmedel för ultraljudsundersökningar, mikrosfärer av fosfolipider, ATC-kod V08D A04.

Produkten består av lipid-inkapslade perflutrenmikrosfärer. Mikrosfärer i storleksintervallet 1 till <10 µm i diameter bidrar till kontrasteffekten genom att skapa kraftigt förstärkta ekon.

Ultraljudsekon från blod och biologiska mjukdelar såsom fett och muskler skapas vid gränsytan p g a små skillnader i vävnadens ultrasoniska egenskaper. De ultrasoniska egenskaperna hos produkten skiljer sig avsevärt från mjukdelarna och kommer att skapa starka ekon.

Eftersom Luminity består av mikrosfärer som är stabila och tillräckligt små för att passera transpulmonärt, kan förstärkta ekosignaler fås från vänsterhjärtat och stora kretsloppet.

Ett tydligt förhållande mellan dos/svar kan inte definieras, även om högre doser har visat sig generera en kontrasteffekt med längre duration.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna hos Luminity utvärderades hos friska frivilliga försökspersoner och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) efter intravenös administrering av en dos på 50 µl/kg.

Perflutrenkomponenten av Luminity eliminerades snabbt från systemcirkulationen via lungorna. Procenten perflutrendos i utandad luft var cirka 50% av den administrerade dosen beroende på att perflutren gavs i en så låg mängd och p g a att låga nivåer av perflutrengas inte går att mäta med hjälp av gaskromatografi. Hos flertalet försökspersoner var perflutren under detektionsgränsen i blod och utandningsluft efter 4-5 minuter. Perflutrenkoncentrationerna i blod visade sig minska på ett mono- exponentiellt sätt med en genomsnittlig halveringstid om 1,3 minuter hos friska frivilliga och 1,9 minuter hos KOL-patienter. Systemisk clearance av perflutren var likvärdig hos friska frivilliga och KOL-patienter. Totalt lungclearance (CLlunga) av perflutren visade sig inte vara annorlunda hos friska frivilliga än hos KOL-patienter. CLlunga visade sig vara signifikant mindre (51%) hos kvinnor jämfört med hos män (alla försökspersoner). Dessa resultat pekar på att den generella systemiska eliminationen av perflutren är snabb och inte signifikant nedsatt hos KOL-patienter jämfört med friska försökspersoner. Doppler-ultraljudsundersökningar utfördes med Luminity i samband med den farmakokinetiska utvärderingen av perflutren. Doppler-signalintensiteten korrelerade väl med uppmätt och extrapolerad perflutrenkoncentration i blod. Tiden till maximal Doppler-signalintensitet tmax visade

sig vara liknande med tmax för perflutren i blod (1,13 jämfört med 1,77 minuter). Den observerade 99%iga minskningen av Doppler-signalintensiteten efter 10 minuter (t1/2 cirka 2 minuter) var i linje med minskningen i de mätbara blodnivåerna av perflutren.

Grundläggande och icke-linjära avbildningstekniker ("second harmonic", multipuls-fas och/eller amplitudmodulering) med både kontinuerlig och utlöst ackvisition användes i de kliniska studierna med Luminity.

De naturligt förekommande fosfolipiderna i Luminity (se avsnitt 6.1) fördelas i de endogena lipidlagren i kroppen (t ex lever) medan den syntetiska komponenten (MPEG5000) under prekliniska studier har visat sig utsöndras i urinen. Alla lipider metaboliseras till fria fettsyror. Farmakokinetiken och metabolismen av MPEG5000 DPPE har inte utretts hos människa.

Farmakokinetik i särskilda populationsgrupper

Äldre

Farmakokinetiken har inte specifikt studerats hos äldre.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken har inte specifikt studerats hos patienter med njursjukdom.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken har inte specifikt studerats hos patienter med leversjukdom.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Onormal andning, förändringar i hjärtrytm och minskad aktivitet observerades hos råttor och apor kort efter intravenös injektion av Luminity vid doser om ≥ 0,3 ml/kg i toxikologiska endos- och flerdosstudier. Högre doser av produkten, som ≥ 1 ml/kg, resulterade i svårare symptom inklusive okontaktbarhet och i vissa fall död. Dessa dosnivåer är avsevärt högre än den rekommenderade maximala kliniska dosen. Råttor som behandlats med Luminity under 1 månad uppvisade dosberoende, reversibel, perivaskulär- och peribronkiolär eosinofil infiltration, alveolär makrofagackumulering och ökad bägarcellstorlek samt antal i lungorna. Dessa effekter observerades vid exponeringar avsevärt högre än maximal human exponering och bedöms därför ha liten klinisk relevans.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfatidylkolin (DPPC) 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfatidinsyra, mononatriumsalt (DPPA) N-(metoxypolyetylenglykol 5000 karbamoyl)-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfatidyletanolamin, mononatriumsalt (MPEG5000 DPPE)

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Dinatriumvätefosfatheptahydrat Natriumklorid

Propylenglykol Glycerol

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3Hållbarhet

2 år.

Produkten skall användas inom 12 timmar efter aktivering. Produkten kan återaktiveras upp till 48 timmar efter den första aktiveringen och användas i upp till 12 timmar efter den andra aktiveringen.

Efter aktivering: Förvaras vid högst 30 ºC.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC)

För förvaringsanvisningar efter aktivering av läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5Förpackningstyp och innehåll

1,5 ml vätska i en genomskinlig borosilikat typ I injektionsflaska av glas, förseglad med en klorobutylgummipropp för frystorkning och aluminiumkrage med avrivbar knapp av plast.

Förpackningsstorlekar: 1 eller 4 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Det är nödvändigt att följa instruktionerna för användande och hantering av Luminity och att tillämpa strikt aseptisk teknik under färdigställandet. Liksom alla parenterala produkter måste injektionsflaskan inspekteras visuellt med avseende på eventuella partiklar och skador på injektionsflaskan. Innan produkten administreras måste den aktiveras med hjälp av en mekanisk skakapparat, Vialmix. Vialmix är inte inkluderad i förpackningen men kan tillhandahållas vårdpersonal efter beställning.

Luminity aktiveras med hjälp av Vialmix som har en programmerad skaktid om 45 sekunder. Vialmix varnar operatören om skakfrekvensen varierar med 5% eller mer under frekvensgränsen. Den har också programmerats för att stängas av och att avge ljus- och ljudsignaler om skakfrekvensen överstiger frekvensgränsen med 5% eller om den faller under frekvensgränsen med 10%.

Aktiveringsprocess och administrering

- Injektionsflaskan skall aktiveras med hjälp av Vialmix. Direkt efter aktivering är Luminity en mjölkaktig, vit dispersion.

Observera: om man låter produkten stå i mer än 5 minuter efter aktivering, bör den blandas upp igen genom att skakas för hand i 10 sekunder innan man drar upp den i nålen från injektionsflaskan. Luminity bör användas inom 12 timmar efter aktivering. Produkten kan återaktiveras upp till 48 timmar efter den första aktiveringen och användas inom 12 timmar efter den andra aktiveringen, oavsett om den förvarats i kylskåp eller i rumstemperatur. Förvara inte injektionsflaskan vid mer än 30ºC efter aktivering.

-Injektionsflaskan bör luftas med hjälp av en injektionsnål eller en steril minispets (ej silikon) före uppdragning av dispersionen.

-Dispersionen bör dras från injektionsflaskan med hjälp av en steril nål, 18 till 20 G i grovlek, eller fästas vid en steril minispets (ej silikon). När man använder en nål ska den placeras så att den drar upp vätskan från mitten av den upp-och-nedvända injektionsflaskan. Ingen luft skall sprutas in i flaskan. Produkten skall användas omedelbart efter att den dragits upp från injektionsflaskan.

- Luminity kan spädas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionslösning eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionslösning.

Innehållet i injektionsflaskan är endast avsett för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Lantheus MI UK Limited

Festival House, 39 Oxford Street

Newbury, Berkshire RG14 1JG

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/361/001-002

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 20 september 2006

Datum för den senaste förnyelsen: 15 juli 2016

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel