Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lusduna (insulin glargine) – Bipacksedel - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLusduna
ATC-kodA10AE04
Ämneinsulin glargine
TillverkareMerck Sharp

Bipacksedel: Information till användaren

LUSDUNA 100 enheter/ml injektionsvätska i en förfylld injektionspenna insulin glargin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom hela denna bipacksedel, inklusive bruksanvisningen för LUSDUNA Nexvue (förfylld injektionspenna) innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad LUSDUNA är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder LUSDUNA

3.Hur du använder LUSDUNA

4.Eventuella biverkningar

5.Hur LUSDUNA ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad LUSDUNA är och vad det används för

LUSDUNA innehåller insulin glargin. Detta är ett modifierat insulin, mycket likt humaninsulin.

LUSDUNA används för att behandla diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.

Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen inte producerar tillräcklig mängd insulin för att kontrollera blodsockernivån. Insulin glargin har en lång och jämn blodsockersänkande verkan.

2. Vad du behöver veta innan du använder LUSDUNA

Använd inte LUSDUNA

-om du är allergisk mot insulin glargin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder LUSDUNA.

Var noga med att följa doseringsinstruktionerna och instruktionerna för kontroll (av blod och urin), diet, fysiska aktiviteter (fysiskt arbete och träning) och injektionsteknik enligt samtal med din läkare.

Följ upplysningarna om behandling av hypoglykemi (se avsnitt ”Hyperglykemi och hypoglykemi” i slutet av bipacksedeln) om ditt blodsocker är för lågt (hypoglykemi).

Resor

Rådfråga din läkare innan du ger dig ut på resa. Du kan behöva ta upp frågor om:

-tillgängligheten för ditt insulin i landet du besöker,

-tillgången på insulin, sprutor osv.,

-förvaringen av insulinet under resan,

-tider för måltider och insulinanvändning under resan,

-eventuella följder av resor till andra tidzoner,

-eventuella nya hälsorisker i de länder du besöker,

-vad du ska göra i en nödsituation om du känner dig dålig eller blir sjuk.

Sjukdomar och skador

I följande situationer kan skötseln av din diabetes kräva extra stor omsorg (t ex anpassning av insulindos, blod- och urintest):

-Om du är sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka kan blodsockernivån öka (hyperglykemi).

-Äter du inte tillräckligt mycket kan blodsockernivån bli för låg (hypoglykemi).

I de flesta fall kommer du att behöva läkarhjälp. Kontakta läkare på ett tidigt stadium.

Har du typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes mellitus), ska du inte sluta med insulinet och du ska fortsätta att tillföra tillräckligt med kolhydrater. Berätta alltid för dem som ser till dig eller behandlar dig att du behöver insulin.

Insulinbehandling kan göra så att kroppen bildar antikroppar mot insulinet (ämnen som reagerar mot insulin). Endast i mycket sällsynta fall krävs en ändring av insulindosen.

Vissa patienter med långvarig typ 2-diabetes mellitus och hjärtsjukdom eller tidigare stroke, som behandlades med pioglitazon (ett läkemedel mot diabetes som tas via munnen för behandling av typ 2-diabetes mellitus) och insulin, utvecklade hjärtsvikt. Informera läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom ökad andfåddhet, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Barn

Det finns ingen erfarenhet av användning av LUSDUNA hos barn yngre än 2 år.

Andra läkemedel och LUSDUNA

Vissa läkemedel påverkar blodsockernivån (sänkning av blodsockret, höjning av blodsockret eller både och, beroende på omständigheterna). Det kan i alla fallen bli nödvändigt att justera din insulindos för att undvika att blodsockernivåerna blir antingen för låga eller för höga. Tänk på detta när du börjar eller slutar ta ett annat läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Innan du tar en medicin rådfråga din läkare om den kan påverka din blodsockernivå och vad du i så fall ska göra.

Läkemedel som kan få din blodsockernivå att sjunka (hypoglykemi) innefattar:

-alla andra läkemedel för diabetesbehandling,

-ACE-hämmare (används vid behandling av vissa hjärtåkommor eller vid högt blodtryck),

-disopyramid (används vid behandling av vissa hjärtåkommor),

-fluoxetin (används vid behandling av depression),

-fibrater (används för att sänka höga halter av blodfetter),

-MAO-hämmare (används vid behandling av depression),

-pentoxifyllin, propoxifen, salicylater (t ex acetylsalicylsyra som används som smärtstillande och febernedsättande medel),

-somatostatinanaloger (t ex oktreotid som används vid behandling av ett ovanligt tillstånd där kroppen producerar för mycket tillväxthormon),

-sulfonamidantibiotika.

Läkemedel som kan få din blodsockernivå att höjas (hyperglykemi) innefattar:

-kortikosteroider (t ex kortison som används vid behandling av inflammationer),

-danazol (läkemedel som påverkar ägglossning),

-diazoxid (används vid behandling av lågt blodsocker),

-diuretika (används vid behandling av högt blodtryck eller om du samlat på dig för mycket vätska),

-glukagon (bukspottkörtelhormon som används vid behandling av allvarlig hypoglykemi),

-isoniazid (används för behandling av tuberkulos),

-östrogener och progestogener (t ex p-piller som används för födelsekontroll),

-fentiazinderivat (används vid behandling av psykiska sjukdomar),

-somatropin (tillväxthormon),

-sympatomimetika (t ex epinefrin (adrenalin) salbutamol, terbutalin som används vid behandling av astma),

-sköldkörtelhormoner (används vid behandling av sköldkörtelsjukdomar),

-atypisk psykofarmaka (t ex klozapin, olanzapin),

-proteashämmare (används vid behandling av hiv).

Blodsockernivåerna kan ibland öka och ibland minska om du använder:

-betablockerare (används vid behandling av högt blodtryck),

-klonidin (används vid behandling av högt blodtryck),

-litiumsalter (används vid behandling av psykiska sjukdomar).

Pentamidin (används vid behandling av vissa infektioner orsakade av parasiter) kan förorsaka hypoglykemi som ibland kan följas av hyperglykemi.

Betablockerare liksom andra sympatikolytiska läkemedel (t ex klonidin, guanetidin och reserpin) kan dessutom orsaka att de första varningssignalerna som får dig att känna igen hypoglykemi försvagas eller uteblir.

Är du osäker på om du tar någon av dessa mediciner, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

LUSDUNA med alkohol

Ditt blodsocker kan antingen höjas eller sänkas om du dricker alkohol.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Informera din läkare om du har för avsikt att bli gravid eller om du redan är gravid. Insulindosen kan behöva justeras under graviditeten och efter förlossningen. För barnets skull är det särskilt viktigt att din diabetes hålls under uppsikt och att hypoglykemi förhindras.

Om du ammar kan din insulindos och diet behöva justeras.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- eller reaktionsförmåga kan försämras om:

-du får hypoglykemi (låga blodsockernivåer),

-du får hyperglykemi (förhöjda blodsockernivåer),

-du har problem med synen.

Kom alltid ihåg risken för detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för fara (t ex vid bilkörning eller användning av maskiner). Kontakta din läkare för råd angående bilkörning om:

-du ofta har episoder med hypoglykemi,

-om de första varningssignalerna som får dig att känna igen hypoglykemi är försvagade eller uteblir.

LUSDUNA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.Hur du använder LUSDUNA

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Byte av insulin

Fastän LUSDUNA innehåller samma aktiva substans som andra läkemedel som innehåller insulin glargin 300 enheter/ml, så är dessa läkemedel inte utbytbara mot varandra. Bytet från en insulinbehandling till en annan kräver ett recept, medicinsk övervakning och blodsockerkontroll. Rådgör med läkare för ytterligare information.

Dos

Beroende på livsstil och resultat av ditt blodsocker- (glukos) test och din tidigare insulinbehandling kommer din läkare att:

-avgöra hur mycket LUSDUNA du kommer att behöva per dag och vid vilken tidpunkt på dagen,

-berätta när du ska kontrollera blodsockernivån och om du måste ta urinprov,

-berätta för dig när du kan bli tvungen att öka eller minska dosen LUSDUNA.

LUSDUNA är ett långverkande insulin. Din läkare kan ordinera det i kombination med ett snabbverkande insulin eller med tabletter för behandling av högt blodsocker.

Det är många faktorer som kan påverka blodsockernivån. Dessa faktorer måste du känna till för att kunna reagera rätt när blodsockernivån förändras och för att förhindra att nivån blir för hög eller för låg. Se avsnitt ”Hyperglykemi och Hypoglykemi” i slutet av denna bipacksedel.

Användning för barn och ungdomar

LUSDUNA kan användas hos ungdomar och barn från 2 års ålder. Använd detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Tidpunkt för administrering

Du behöver en injektion av LUSDUNA per dag, vid samma tidpunkt. Nexvue pennan levererar LUSDUNA i steg om 1 enhet upp till en maximal enskild dos om 60 enheter. Pennan innehåller totalt 300 enheter.

Administreringssätt

LUSDUNA injiceras under huden. Injicera aldrig LUSDUNA i en blodåder, eftersom det skulle förändra effekten och kan orsaka hypoglykemi.

Din läkare visar dig i vilket hudområde du ska injicera LUSDUNA. Byt injektionsställe varje gång i det område av huden som du använder för injektionen.

Hantering av Nexvue

Nexvue är en förfylld engångspenna som innehåller insulin glargin.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen för Nexvue bifogad sist i denna bipacksedel. Du måste använda pennan enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Sätt fast en ny nål innan varje användning. Använd endast nålar som är avsedda för användning tillsammans med Nexvue (se bruksanvisning för Nexvue).

Ett säkerhetstest ska utföras före varje injektion.

Kontrollera cylinderampullen före användning av pennan. Använd inte Nexvue om du upptäcker partiklar i den. Använd bara Nexvue om lösningen är klar, färglös och vattenliknande. Skaka eller blanda inte före användning.

För att undvika eventuell överföring av sjukdom, dela aldrig din penna med någon annan. Pennan ska endast användas av dig.

Det är viktigt att försäkra sig om att insulinet inte förorenas av alkohol, andra desinfektionsmedel eller andra ämnen.

Använd alltid en ny penna om du märker att din blodsockerkontroll oväntat försämras. Om du tror att du har problem med Nexvue, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Tomma pennor får inte återfyllas och måste kasseras.

Använd inte Nexvue om den är skadad eller inte fungerar som den ska. Den ska då kasseras och en ny penna ska användas.

Insulinförväxlingar

Du måste alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion, för att undvika att LUSDUNA förväxlas med andra insuliner.

Om du har använt för stor mängd av LUSDUNA

-Om du har injicerat för mycket LUSDUNA, kan blodsockernivån bli för låg (hypoglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För att undvika hypoglykemi måste du vanligen äta mer mat och kontrollera blodsockret. För upplysningar om behandling av hypoglykemi, se avsnitt ”Hyperglykemi och Hypoglykemi” i slutet av bipacksedeln.

Om du har glömt att använda LUSDUNA

-Om du har glömt en dos LUSDUNA eller om du inte injicerat tillräckligt med insulin, kan blodsockernivån bli för hög (hyperglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För information om behandling av hyperglykemi, se avsnitt ”Hyperglykemi och Hypoglykemi” i slutet av bipacksedeln.

-Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda LUSDUNA

Detta kan leda till allvarlig hyperglykemi (mycket högt blodsocker) och ketoacidos (ansamling av syra i blodet eftersom kroppen bryter ner fett istället för socker). Avbryt inte behandlingen med LUSDUNA utan att rådfråga din läkare, som kommer att berätta för dig vad som behöver göras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker att ditt blodsocker blir för lågt (hypoglykemi), vidta genast åtgärder för att höja blodsockernivån (se avsnitt ”Hyperglykemi och Hypoglykemi” i slutet av denna bipacksedel). Hypoglykemi (lågt blodsocker) kan vara väldigt allvarligt och är väldigt vanligt vid insulinbehandling (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer). Lågt blodsocker betyder att det inte finns tillräckligt med socker i ditt blod. Om din blodsockernivå blir för låg kan du bli medvetslös. Allvarlig hypoglykemi kan förorsaka hjärnskada och kan vara livshotande. För mer information, se avsnitt ”Hyperglykemi och hypoglykemi”i slutet av denna bipacksedel.

Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) – symtomen kan omfatta utbredda hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), kraftig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med snabba hjärtslag och svettningar. Allvarlig allergisk reaktion mot insulin kan vara livshotande. Kontakta genast läkare om du märker tecken på allvarliga allergiska reaktioner.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Hudförändringar på injektionsstället

Om du injicerar insulin för ofta på samma ställe i huden kan fettvävnaden på detta ställe under huden antingen komma att skrumpna (lipoatrofi, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller

förtjockas (lipohypertrofi). Insulinet fungerar förmodligen inte som det ska. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.

Hudbiverkningar och allergiska reaktioner vid injektionsstället

Reaktionerna kan omfatta rodnad, ovanligt intensiv smärta vid injektion, klåda, nässelutslag, svullnad och inflammation. Dessa reaktioner kan sprida sig runt injektionsstället. De flesta mindre allvarliga insulinreaktioner brukar vanligen försvinna inom några dagar till några veckor.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Synpåverkan

En markant förändring (förbättring eller försämring) av blodsockerkontrollen kan tillfälligt försämra din synförmåga. Har du proliferativ retinopati (en ögonsjukdom i samband med diabetes) kan allvarliga hypoglykemiska attacker förorsaka tillfällig förlust av synförmågan.

Allmänna symtom

I sällsynta fall kan insulinbehandling orsaka tillfällig lagring av vatten i kroppen, med svullnad i vader och vrister.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

I mycket sällsynta fall kan dysgeusi (smakförändring) och myalgi (muskelsmärta) förekomma.

Användning hos barn och ungdomar

I allmänhet är biverkningarna hos barn och ungdomar som är 18 år eller yngre liknande de man ser hos vuxna.

Klagomål på reaktioner på injektionsstället (smärta vid injektionstället, reaktioner på injektionsstället) och hudreaktioner (utslag, nässelutslag) är jämförelsevis mer frekvent rapporterade hos barn och ungdomar som är 18 år eller yngre, än hos vuxna.

Det finns ingen erfarenhet av användning hos barn yngre än 2 år.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur LUSDUNA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och på pennans etikett efter ”Utg.dat /EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oanvända injektionspennor

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.

Får ej förvaras i direktkontakt med frysfack eller kylklamp.

Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Injektionspennor under användning

Injektionspennor under användning eller som has i reserv kan förvaras maximalt 28 dagar vid högst 30ºC och i skydd mot direkt värme och direkt ljus. Den penna som används eller som tas med som reserv får inte förvaras i kylskåp. Använd inte pennan efter denna tidsperiod.

Ta av nålen efter injektionen och förvara pennan utan nål. Skyddshylsan måste sättas tillbaka efter varje injektion för att skydda pennan mot ljus.

Kom ihåg att ta av nålen innan pennan kastas. Nålar får inte återanvändas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är insulin glargin. Varje ml lösning innehåller 100 enheter av insulin glargin (motsvarande 3,64 mg). Varje injektionspenna innehåller 3 ml injektionsvätska (motsvarande 300 enheter).

-Övriga innehållsämnen är: zinkklorid, metakresol, glycerol, natriumhydroxid (för pH-justering) (se avsnitt 2 ”LUSDUNA innehåller natrium”), saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

LUSDUNA 100 enheter/ml injektionsvätska i en förfylld injektionspenna, är en klar och färglös lösning.

Det finns förpackningar om 1, 5 och en multipelförpackning med 10 (2 x 5) förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

Tillverkare

NV Organon

Molenstraat 110

5342 CC Oss

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Denna bipacksedel ändrades senast .

Övriga informationskällor

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERGLYKEMI OCH HYPOGLYKEMI

Bär alltid med dig socker (minst 20 gram).

Du bör ha upplysningar på dig som visar att du har diabetes.

HYPERGLYKEMI (höga blodsockernivåer)

Om ditt blodsocker är för högt (hyperglykemi), har du kanske inte injicerat tillräckligt med insulin.

Varför uppkommer hyperglykemi?

Exempelvis om:

-du inte har injicerat insulinet, inte injicerat tillräckligt eller om insulinet har blivit mindre effektivt t ex på grund av felaktig förvaring,

-din insulinpenna inte fungerar som den ska,

-du motionerar mindre än vanligt, är stressad (känslomässig stress, upprördhet) eller om du har fått en skada, genomgått en operation, du har en infektion eller feber,

-du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och LUSDUNA").

Varningssymtom på hyperglykemi

Törst, ökat urineringsbehov, trötthet, torr hud, ansiktsrodnad, aptitminskning, lågt blodtryck, ökad hjärtrytm samt glukos och ketonkroppar i urinen. Magvärk, snabb och djup andhämtning, sömnighet eller till och med medvetslöshet kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd (ketoacidos) till följd av brist på insulin.

Vad ska du göra om du får hyperglykemi?

Testa blodsockernivån och urinen för ketoner genast när någon av symtomen beskrivna ovan uppträder. Allvarlig hyperglykemi eller ketoacidos måste alltid behandlas av läkare, vanligen på sjukhus.

HYPOGLYKEMI (låga blodsockernivåer)

Om ditt blodsocker sjunker för mycket kan du bli medvetslös. Allvarlig hypoglykemi kan orsaka hjärtattack eller hjärnskada och kan vara livshotande. Du bör normalt känna igen symtomen på när ditt blodsocker sjunker för mycket så att du kan reagera på rätt sätt.

Varför uppkommer hypoglykemi?

Exempelvis om:

-du injicerar för mycket insulin,

-du hoppar över måltider eller senarelägger dem,

-du inte äter tillräckligt eller äter mat med mindre kolhydrater än vanligt (socker och ämnen som liknar socker kallas kolhydrater, konstgjorda sötningsmedel är dock INTE kolhydrater),

-du förlorar kolhydrater till följd av kräkning eller diarré,

-du dricker alkohol, i synnerhet om du inte äter så mycket,

-du tränar mer än vanligt eller bedriver en annan typ av fysisk aktivitet,

-du håller på att återhämta dig från en skada eller operation eller annan stress,

-du håller på att återhämta dig från sjukdom eller feber,

-du tar eller har slutat ta vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och LUSDUNA").

Hypoglykemi uppträder också mer sannolikt om

-du just har börjat insulinbehandlingen eller ställt om till ett annat insulinpreparat, (när du byter från ditt tidigare basinsulin till LUSDUNA kan hypoglykemi uppstå. Om det uppstår är det mer sannolikt att det inträffar på morgonen än nattetid).

-blodsockernivåerna är nära de normala eller ostabila,

-du byter injektionsområde (t ex från lår till överarm),

-du har allvarlig njur- eller leversjukdom eller andra sjukdomar, t ex hypotyreos.

Varningssymtom på hypoglykemi

I kroppen

Exempel på symtom som visar dig att blodsockernivån faller för mycket eller för snabbt: svettning, klibbig hud, ångest, snabb hjärtrytm, högt blodtryck, hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm. Dessa symtom uppträder ofta före symtomen på en låg sockernivå i hjärnan.

I hjärnan

Exempel på symtom som tyder på en låg sockernivå i hjärnan: huvudvärk, intensiv hunger, illamående, kräkningar, trötthet, sömnighet, sömnstörningar, rastlöshet, aggressivitet, koncentrationsstörningar, reaktionsstörningar, depression, förvirring, talstörningar (ibland förlust av talförmågan), synrubbningar, skakningar, förlamning, stickningar (parestesi), domningar och stickningar i muntrakten, yrsel, förlorad självbehärskning, oförmåga att sköta sig själv, kramper och medvetslöshet.

De första symtomen som får dig att misstänka hypoglykemi (varningssymtomen) kan förändras, vara svagare eller helt utebli om:

-du är äldre, har haft diabetes länge eller lider av en viss typ av nervsjukdom (autonom diabetesneuropati),

-du på senare tid har haft hypoglykemi (t ex föregående dag) eller den utvecklas långsamt,

-du har nästan normala eller åtminstone avsevärt förbättrade blodsockernivåer,

-du nyligen har bytt från ett djurinsulin till ett humaninsulin, som LUSDUNA,

-du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och LUSDUNA").

I sådana fall riskerar du att utveckla allvarlig hypoglykemi (och till och med att svimma) innan du hinner inse problemet. Var alltid vaksam på dina varningssymtom. Tätare blodsockertest kan bidra till att identifiera milda hypoglykemiska episoder som annars riskerar att förbises. Om du inte är säker på att du känner igen dina varningssymtom ska du undvika situationer där du eller andra kan utsättas för risker genom din hypoglykemi (t ex bilkörning).

Vad ska du göra om du får hypoglykemi?

1.Injicera inte insulin. Ta omedelbart 10-20 g socker, t ex glukos, sockerbitar eller en sockerhaltig dryck.). Obs! Konstgjorda sötningsmedel och mat med konstgjorda sötningsmedel (t ex dietdrycker) har inte någon effekt på hypoglykemi.

2.Ät sedan något som har långvarig blodsockerhöjande effekt (t ex bröd eller pasta). Detta har din läkare eller sjuksköterska säkert talat med dig om tidigare. Eftersom LUSDUNA är långverkande kan återhämtningen från hypoglykemi fördröjas.

3.Om hypoglykemin återkommer, tar du ytterligare 10-20 g socker.

4.Kontakta genast läkare om du inte klarar av att kontrollera hypoglykemin eller om den återkommer.

Informera dina anhöriga, vänner och nära kollegor om följande:

Kan du inte svälja eller om du är medvetslös måste du få en glukos- eller glukagoninjektion (läkemedel som ökar blodsockret). Dessa injektioner är befogade även om det inte är säkert att du har hypoglykemi.

Du bör testa blodsockret omedelbart efter glukosintaget för att kontrollera att du verkligen har hypoglykemi.

Bruksanvisning

LUSDUNA 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna (Nexvue)

insulin glargin

Nålar och alkoholservetter är inte inkluderade.

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING.

Viktig information

LUSDUNA innehåller ett läkemedel som heter insulin glargin.

Om du använder mer än en typ av läkemedel, försäkra dig om att du har rätt läkemedel innan injicering.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur du använder din penna. Om du inte har blivit tränad rådfråga läkare eller sjuksköterska om hur du använder din penna.

Sätt alltid fast en ny nål före varje användning. Använd endast nålar som är avsedda för att användas tillsammans med din penna (se avsnitt ”Beskrivning av din penna” nedan).

Ställ inte in dosen eller tryck på injektionsknappen utan att nålen är fastsatt.

Gör alltid ett säkerhetstest innan varje injektion.

Denna penna är endast avsedd för personligt bruk. Den ska inte delas med någon annan.

Om injektionen ges av en annan person, ska särskild försiktighet iakttas av denna person för att undvika olyckshändelser med stickskador och överföring av infektion.

Använd aldrig pennan om den är skadad eller om du inte är säker på att den fungerar korrekt.

Ha alltid en penna i reserv om din penna skulle försvinna eller skadas.

Det är viktigt att du vet hur ditt insulin hjälper dig och hur du undviker den vanligaste biverkningen – lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket kan vara allvarligt. Läs om detta i bipacksedeln, som finns i varje förpackning. Om du har några frågor om detta läkemedel eller om diabetes, rådfråga din läkare eller sjuksköterska.

Beskrivning av din penna

skyddshylsa

cylinderampullens topp

pennkropp

dosväljare

 

(nålen ska sättas fast här)

 

 

 

 

insulinbehållare

 

dosfönster

injektions-

 

 

 

 

knapp

Pennan fungerar med de flesta sorter och storlekar av nålar såsom de

 

 

som tillverkats av Becton, Dickinson & Company och Ypsomed.

Med denna penna kan du ställa in en dos mellan

 

 

 

 

 

1-60 enheter. Om det inte är möjligt att ställa in hela

 

 

 

dosen kan det bero på att det inte är tillräckligt med

 

 

 

insulin kvar i pennan. Det är inte möjligt att ställa in en

yttre nålskydd

inre nålskydd

nål

högre dos än den mängd insulin som är kvar i pennan.

 

 

Ta hand om din penna

Nya pennor du inte använt förut:

Förvara pennorna i förpackningen i kylskåpet (2°C-8°C). Får ej frysas. Försäkra dig om att pennorna inte förvaras nära frysfack eller kylklamp.

Om din penna förvaras kallt, ta ut den 1 till 2 timmar innan du injicerar för att låta pennan värmas upp. Kall insulin är mer smärtsamt att injicera.

När du öppnat och använder en penna:

Lägg inte tillbaka den i kylskåpet. Får ej frysas. Du ska förvara den i rumstemperatur (högst 30°C).

Skydda den mot direkt värme och ljus.

Du kan rengöra utsidan av din penna genom att torka den med en fuktig trasa. Skölj inte din penna under vatten.

Din penna är användbar upp till 28 dagar efter att den tagits ut ur kylskåpet.

1. Förberedelser

Kontrollera alltid att du har rätt penna. Om du använder mer än en typ av läkemedel försäkra dig om att du har rätt läkemedel innan injicering.

Placera en ny steril nål, två alkoholservetter och en penna på ett rent och torrt underlag. Tvätta dina händer innan du fortsätter.

EXP 2015DEC13

Lot 0AB1234

Kontrollera alltid båda datum!

Skriv ner datumet du tog ut din penna från kylskåpet på etiketten. Du kan använda den i 28 dager efter första användandet. Använd inte din penna efter utgångsdatum. Använd inte din penna om den har tagits ut ur kylskåpet för mer än 28 dagar sedan.

2. Förbered för din injektion Välj injektionsställe

Din mage, dina lår eller bakre delen av överarmarna är bästa ställena för injektion.

Rengör injektionsstället

Rengör området med en alkoholservett. Du ska byta injektionsställe inför varje injektion på inrådan av din läkare.

Är insulinet klart, färglöst och fritt från partiklar?

Kontrollera insulinet

Ta bort skyddshylsan. Kontrollera utseendet på insulinet i cylinderampullen för att försäkra dig om att insulinet är klart, färglöst och utan partiklar. Om inte, ta en ny penna.

3. Sätt fast en ny nål

Rengör cylinderampullens topp med en alkoholservett. Detta dödar bakterier som kan göra dig sjuk.

Öppna nålen

Ta bort skyddsfolien från nålen. Var försiktig så att du inte smutsar ner nålen.

Tryck fast nålen

Tryck fast nålen på pennan. Håll nålen rakt så du inte skadar pennan eller nålen.

Skruva nålen

Skruva fast nålen på pennan.

4. Ta av nålskyddet

Ta bort det yttre nålskyddet och spara det. Du behöver det igen senare.

Ta av det inre nålskyddet och släng det

Det inre nålskyddet måste tas bort innan dosen kan injiceras. Släng det inre skyddet. Du kommer inte behöva det igen.

Använd en ny nål varje gång. Detta hjälper till att säkerställa att du får rätt insulindos och minskar risken för smärta eller bakteriesjukdom.

5. Gör ett säkerhetstest

Gör alltid ett säkerhetstest före varje injektion för att försäkra dig om att din penna fungerar korrekt.

Detta steg hjälper till att säkerställa att du senare får hela dosen.

Ställ in en testdos på 2 enheter

Ställ in en testdos på två enheter genom att vrida dosväljaren tills den svarta linjen pekar på ”2”.

Knacka på pennan

Håll pennan med nålen uppåt och knacka försiktigt på cylinderampullen så att eventuella luftbubblor stiger upp mot nålen.

Tryck för att injicera i luften

Tryck in injektionsknappen helt medan du riktar nålen upp i luften. Kontrollera att insulin kommer ut från pennan.

Upprepa tills du ser insulin

Om inget läkemedel kommer ut, ställ in 2 enheter igen och tryck åter in injektionsknappen. Det kan ta upp till fem försök. Om det inte fungerar behöver du försöka med en ny nål. Se steg 9 för hur du tar av nålen. Om det inte fungerar med en ny nål ska du kontakta läkare eller sjuksköterska.

Gör ett säkerhetstest varje gång du ska injicera. Detta hjälper till att försäkra dig om att du får full dos insulin.

6. Välj dos

Du kan ge från 1 till 60 enheter i en enda injektion. Om det inte går att ställa in din totala dos kan det bero på att det inte finns tillräcklig mängd insulin kvar i pennan. Om du behöver injicera mer än det antal enheter som är kvar i pennan kan du antingen:

-injicera den mängd som är kvar i din penna och sedan använda en ny penna för att ge resten av din dos eller

-ta en ny penna och injicera hela dosen.

Om du behöver hjälp att bestämma hur du ska dela din dos, rådfråga läkare eller sjuksköterska. Antal doser för dig kan skilja sig från detta exempel. Följ råden från hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ställ in dosen

Ställ in dosen genom att vrida dosväljaren tills det korrekta numret hamnar i linje med den svarta linjen i fönstret.

7. Kontrollera dosen Om du väljer fel dos.

Om du ställer in fel dos, vrid tillbaka tills det korrekta numret hamnar i linje med den svarta linjen i fönstret.

Kontrollera dosen igen!

Det är mycket viktigt att du ställer in den dos som hälso- och sjukvårdspersonalen rekommenderat. Kontrollera igen att du ställt in rätt dos innan injicering.

Om du inte har rengjort injektionsstället, ska du göra det nu innan du injicerar.

Kontrollera dosfönstret...

Innan du injicerar ska du försäkra dig om att dosförstret är vänt mot dig. Du behöver tydligt kunna se fönstret under injektionen.

8. Ge injektionen

Stick in nålen

Stick in nålen helt genom huden. Håll pennan rakt, inte i vinkel eller från sidan.

Tryck för att injicera

Ge dosen genom att trycka på injektionsknappen till du ser 0 och ett grönt streck kommer fram i fönstret.

Räkna sakta till 10 efter att du sett 0 och det gröna strecket.

10 sek.

Att räkna till 10 möjliggör för allt insulin att komma ut från pennan och att säkerställa att du får full dos.

9. Efter injektionen

Var försiktig så att du inte sticker dina fingrar med nålen.

Tryck fast det yttre nålskyddet ordentligt och använd det för att skruva av nålen.

Förvara använda nålar i en förslutningsbar, punkteringssäker behållare. Kasta nålen på ett säkert sätt enligt instruktion från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Återanvänd inte nålen; kasta den på ett säkert sätt genom att följa instruktionerna.

Förvaring av din penna

Sätt tillbaka skyddshylsan på pennan och förvara den utan nål till nästa injektion. För information om hur du tar hand om din penna se avsnitt ”Ta hand om din penna”.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel