Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Märkning - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringM-M-RVaxPro
ATC-kodJ07BD52
Ämnemeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
TillverkareMSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

M-M-RVAXPRO - Pulver i injektionsflaska och spädningsvätska i injektionsflaska - Förpackning om 1, 10

1.LÄKEMEDLETS NAMN

M-M-RVAXPRO pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

Parotitvirus Jeryl LynnTM -stam B nivå (levande, försvagat) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande, försvagat)

* 50 % infektiös dos i cellkultur.

inte mindre än 1x103 CCID50*

inte mindre än 12,5x103 CCID50* inte mindre än 1x103 CCID50*

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

1 endos injektionsflaska (pulver) + 1 injektionsflaska (spädningsvätska).

10 endos injektionsflaskor (pulver) + 10 injektionsflaskor (spädningsvätska).

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär eller subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 C-8 C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaska med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ska användas omedelbart efter beredning eller inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/337/001 – förpackning med 1.

EU/1/06/337/002 – förpackning med 10.

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR PULVER I INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

M-M-RVAXPRO pulver till injektionsvätska, suspension

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

i.m. eller s.c. användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6.ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR SPÄDNINGSVÄTSKA I EN INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska till M-M-RVAXPRO

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

M-M-RVAXPRO - Pulver i injektionsflaska och spädningsvätska i förfylld spruta med nål - Förpackning om 1, 10

1. LÄKEMEDLETS NAMN

M-M-RVAXPRO pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

Parotitvirus Jeryl LynnTM B nivå-stam (levande, försvagat) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande, försvagat)

* 50 % infektiös dos i cellkultur.

inte mindre än 1x103 CCID50*

inte mindre än 12,5x103 CCID50* inte mindre än 1x103 CCID50*

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

1 endos injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta (spädningsvätska) med nål.

10 endos injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (spädningsvätska) med nål..

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär eller subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 C-8 C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaska med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ska användas omedelbart efter beredning eller inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/337/003 - förpackning med 1.

EU/1/06/337/004 - förpackning med 10.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

M-M-RVAXPRO - Pulver i injektionsflaska och spädningsvätska i förfylld spruta utan nål - Förpackning om 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

M-M-RVAXPRO pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

Parotitvirus Jeryl LynnTM B nivå-stam (levande, försvagat) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande, försvagat)

* 50 % infektiös dos i cellkultur.

inte mindre än 1x103 CCID50*

inte mindre än 12,5x103 CCID50* inte mindre än 1x103 CCID50*

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

1 endos injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta utan nål (spädningsvätska).

10 endos injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (spädningsvätska) utan nål . 20 endos injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor (spädningsvätska) utan nål.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär eller subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaska med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ska användas omedelbart efter beredning eller inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/337/005- förpackning med 1.

EU/1/06/337/006- förpackning med 10.

EU/1/06/337/007- förpackning med 20.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

M-M-RVAXPRO - Pulver i injektionsflaska och spädningsvätska i förfylld spruta med en lös nål - Förpackning om 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

M-M-RVAXPRO pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

Parotitvirus Jeryl LynnTM B nivå)-stam (levande, försvagat) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande, försvagat)

* 50 % infektiös dos i cellkultur.

inte mindre än 1x103 CCID50*

inte mindre än 12,5x103 CCID50* inte mindre än 1x103 CCID50*

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

1 endos injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta (spädningsvätska) + 1 nål

10 endos injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (spädningsvätska) + 10 nålar. 20 endos injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor (spädningsvätska) + 20 nålar.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär eller subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaska med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ska användas omedelbart efter beredning eller inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/337/008 - förpackning med 1.

EU/1/06/337/009 - förpackning med 10.

EU/1/06/337/010 - förpackning med 20.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

M-M-RVAXPRO - Pulver i injektionsflaska och spädningsvätska i förfylld spruta med två lösa nålar - Förpackning om 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

M-M-RVAXPRO pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

Parotitvirus Jeryl LynnTM B nivå-stam (levande, försvagat) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande, försvagat)

* 50 % infektiös dos i cellkultur.

inte mindre än 1x103 CCID50*

inte mindre än 12,5x103 CCID50* inte mindre än 1x103 CCID50*

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

1 endos injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta (spädningsvätska) + 2 nålar

10 endos injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (spädningsvätska) + 20 nålar. 20 endos injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor (spädningsvätska) + 40 nålar .

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär eller subkutananvändning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaska med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ska användas omedelbart efter beredning eller inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/337/011 - förpackning med 1.

EU/1/06/337/012 - förpackning med 10.

EU/1/06/337/013 - förpackning med 20.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR PULVER I INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

M-M-RVAXPRO pulver till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

i.m. eller s.c. användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR SPÄDNINGSVÄTSKA I EN INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska till M-M-RVAXPRO

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel