Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Produktresumé - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringMabCampath
ATC-kodL01XC04
Ämnealemtuzumab
TillverkareGenzyme Europe B.V.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MabCampath 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller 10 mg alemtuzumab

Varje ampull innehåller 30 mg alemtuzumab

Alemtuzumab är en på bioteknologisk väg framställd human IgG1 kappa monoklonal antikropp som är specifik för ett 21-28 kD lymfocytglykoprotein (CD52) som finns på cellens yta. Denna antikropp tillverkas av en cellkultur av däggdjursceller (äggstockarna hos kinesisk hamster) i form av suspension i en näringslösning.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

 

försäljning

3.

LÄKEMEDELSFORM

för

 

Koncentrat till infusionsvätska, lösning, färglöst till ljusgult.

 

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

 

4.1

Terapeutiska indikationer

 

 

 

godkänt

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-

längre

 

KLL) för vilka fludarabin i kombination med annan k moterapi inte är lämplig.

4.2 Dosering och administreringssätt

MabCampath bör administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av cancerbehandling.

Dosering

inte

 

Under den första veckan bör MabCampath administreras med följande dosökning: 3 mg dag 1, 10 mg

är

dag 2 och 30 mg dag 3 fö utsatt att varje dos tolereras väl. Därefter rekommenderas 30 mg om dagen

administrerat 3 gånger per vecka, varannan dag i maximalt 12 veckor.

Läkemedlet

 

Hos de flesta pa ien er kan dosökning till 30 mg genomföras på 3-7 dagar. Om akuta måttliga till allvarliga biv rkningar såsom hypotension, frossa, feber, andfåddhet, frysningar, klåda och bronkospasm (vissa av dessa kan bero på cytokinfrisättning) uppstår, vid antingen 3- eller 10 mg dos r, bör essa doser upprepas dagligen tills de tolereras väl, innan försök till vidare dosökning sker (se avsnitt 4.4).

B handlingens medianduration var 11,7 veckor för tidigare obehandlade patienter och 9,0 veckor för tidigare behandlade patienter.

När patienten har uppnått laboratoriemässiga och kliniska kriterier för komplett respons, bör MabCampath avbrytas och patienten övervakas. Om patienten blir bättre (t.ex. vid partiell respons eller stabil sjukdom) och sedan uppnår en platå utan vidare förbättring i 4 veckor eller mer, bör MabCampath avbrytas och patienten övervakas. Behandlingen bör även avbrytas om sjukdomsprogress kan påvisas.

Åtföljande läkemedel

Premedicinering

Patienter skall premedicineras med orala eller intravenösa steroider, ett lämpligt antihistamin och analgetika 30–60 minuter före varje MabCampath-infusion under dosökningen och därefter när det är kliniskt indicerat (se avsnitt 4.4).

Profylaktiska antibiotika

Antibiotika och antivirala medel bör rutinmässigt administreras under samt efter behandlingen (se avnitt 4.4.).

Riktlinjer för dosmodifiering

Det finns inga rekommenderade dosmodifieringar för allvarlig lymfopeni med hänsyn till verkningsmekanismen för MabCampath.

 

I händelse av allvarlig infektion eller svår hematologisk toxicitet skall behandling med MabCampath

 

avbrytas tills tillståndet gått tillbaka. Avbrytande av behandling med MabCampath ekommenderasförsäljning

 

även hos patienter vars trombocytantal faller till < 25,000/ l eller vars absoluta neutrofila

 

granulocytantal (ANC) faller till < 250/ l. Behandling med MabCampa h kan återinsättas då

 

 

 

 

 

 

för

 

infektionen eller toxiciteten avklingat. Behandling med MabCampath skall avbrytas permanent om

 

autoimmun anemi eller autoimmun trombocytopeni uppkommer. Följa de tabell sammanfattar

 

rekommenderad metod för dosmodifiering efter uppkomsten av hematologisk toxicitet under

 

behandling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematologiska värden

 

Dosförändring*

 

 

 

ANC < 250/μl och/eller trombocytantal ≤25 000/μl

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

Vid första tillfället

 

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 30

 

 

 

 

 

 

 

mg när ANC är ≥ 500/μl och trombocytantalet

 

 

 

 

 

 

 

är ≥ 50 000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid andra tillfället

 

längre

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 10

 

 

 

 

 

 

mg när ANC är ≥ 500/μl och trombocytantalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är ≥ 50 000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tredje tillfället

inte

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 50 % minskning från utgångsvärdet hos patienter som påbörjar behandlingen med ett utgångsvärde

 

 

för ANC på ≤ 250/μl och/eller ett utgångsvärde för trombocytantal på ≤ 25 000/μl

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Vid första tillfället

 

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 30

 

 

 

 

 

 

 

mg när värdet(na) återgår till utgångsnivån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid andra tillfället

 

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 10

 

 

 

 

 

 

 

mg när värdet(na) återgår till utgångsnivån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tredje tillfället

 

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

*Om uppehållet mellan doseringarna är 7 dagar, påbörja behandlingen med MabCampath 3 mg och

 

 

trappa upp till 10 mg och därefter till 30 mg efter tolerans.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Särskilda patientgrupper

Äldre (över 65 år)

Rekommendationer beskrivna enligt ovan för vuxna. Patienter bör övervakas noggrant (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga studier har utförts.

Pediatrisk population försäljning

Säkerhet och effekt för MabCampath för barn i åldern 17 år eller yngre har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

MabCampath-lösningen måste beredas enligt instruktionerna i avsnitt 6.6. Alla doser skall administreras genom intravenös infusion under cirka 2 timmar.

4.3 Kontraindikationer

-

Överkänslighet mot alemtuzumab, mot murina proteiner, eller mot något av hjälpämnena.

-

Aktiva systemiska infektioner.

för

-

HIV-infektion.

-

Andra aktiva maligniteter.

 

-

Graviditet.

 

4.4

Varningar och försiktighet

 

Akuta biverkningar, vilka kan uppstå under den initiala godkäntsökningen och där vissa kan bero på cytokinfrisättning, inkluderar hypotension, frossa/stelhet, feber, andfåddhet samt hudutslag.

Ytterligare biverkningar är bland annat illamående, urtikaria, kräkning, trötthet, dyspné, huvudvärk, klåda, diarré och bronkialspasm. Frekvensen av infusionsreaktioner var högst under den första behandlingsveckan och sjönk under behandlin ens andra och tredje vecka både hos patienter som tidigare ej behandlats med MabCampath och hos patienter som tidigare har behandlats.

Om dessa biverkningar är måttliga ti

a varliga, bör dosering fortsätta på samma nivå innan

 

 

längre

dosökning sker, med lämplig pr m dicinering, tills varje dos tolereras väl. Vid uppehåll i

behandlingen i mer än 7 dagar, bör MabCampath återinsättas med gradvis dosökning.

Övergående hypotension har uppstått hos patienter behandlade med MabCampath. Försiktighet skall

 

inte

 

iakttagas under behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom, angina och/eller hos patienter

som behandlas med antihypertensivt

läkemedel. Hjärtinfarkt och hjärtstillestånd har observerats i

Läkemedlet

 

samband

infusionärav MabCampath i denna patientgrupp.

Bedömningar och kontinuerlig kontroll av hjärtfunktion (t.ex. ekokardiografi, hjärtfrekvens och kroppsvikt) skall övervägas hos patienter som tidigare behandlats med potentiellt kardiotoxiska medel.

Det rekommenderas att patienter premedicineras med orala eller intravenösa steroider 30-60 minuter innan varje infusion av MabCampath under upptrappning av dos och om kliniskt indicerat. Steroider an avbrytas efter behov när dosökningen har uppnåtts. Som tillägg kan ett oralt antihistamin, t.ex. 50 mg difenhydramin och ett analgetikum, t.ex. 500 mg paracetamol, ges. I fall där allvarliga infusionsrelaterade biverkningar kvarstår, kan infusionstiden förlängas till upp till 8 timmar, efter beredning av den utspädda lösningen för infusion av MabCampath .

Kraftig sänkning av lymfocytantalet är en väntad farmakologisk effekt av MabCampath, som ofrånkomligen uppstår, och eventuellt kan kvarstå en tid. CD4 och CD8 T-cellsantalet börjar stiga från vecka 8-12 under behandlingen och återhämtningen fortsätter i flera månader efter avbrytande av behandlingen. Hos patienter som tidigare ej fått MabCampath skedde återhämtningen av CD4+-antalet till ≥200 celler/µl 6 månader efter behandling, dock var medianen 183 celler/µl 2 månader efter

behandling. Hos tidigare behandlade patienter som fick MabCampath är mediantiden för att uppnå

nivån 200 celler/ l 2 månader efter sista infusionen av MabCampath men det kan ta mer än 12 månader att uppnå samma nivåer som innan behandlingsstart. Detta kan predisponera patienter för opportunistiska infektioner. Därför rekommenderas starkt att infektionsprofylax initieras (t.ex. trimetoprim/sulfametoxazol, 1 tablett två gånger dagligen, 3 dagar i veckan, eller annan profylax mot Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP) samt ett effektivt oralt antiherpesmedel såsom famciclovir, 250 mg två gånger dagligen) under behandlingen och i minst 2 månader efter avslutad MabCampath behandling eller tills CD4+antalet återgått till minst 200 celler/ l, beroende på vilket som sker sist.

Det kan finnas en ökad risk för infektionsrelaterade komplikationer efter behandling med flera kemoterapeutiska ämnen eller biologiska ämnen.

På grund av risken för transfusionsassocierad graft-versus-host-sjukdom (TAGVHD) rekommenderas att patienter som har behandlats med MabCampath får bestrålade blodprodukter.

Asymtomatisk laboratoriepositiv viremi med cytomegalovirus (CMV) skall inte nödvändigtvis

påbörjad behandling. Övergående trombocytopeni av tredje eller fjärde graden är vanligt förekommande under de 2 första veckorna av behandlingen, därefter stiger trombocytantalet hos de flesta patienterna. Kontroller av blodstatus är därför nödvändigt. Om allvarlig hematologisk toxicitet uppstår bör behandling med MabCampath avbrytas tills tillstån et gått tillbaka. Behandlingen kan återinsättas efter återgång av den hematologiska toxiciteten (se avsnitt 4.2). Behandling med MabCampath skall avbrytas permanent om autoimmun anemi eller autoimmun trombocytopeni uppkommer.

betraktas som en allvarlig infektion som kräver att behandlingen avbryts. Kontinue lig klinisk

bedömning skall göras avseende symtomatisk CMV-infektion under MabCampath-behandlingen och

minst 2 månader sedan behandlingen slutförts.

försäljning

för

 

Övergående neutropeni av tredje eller fjärde graden är vanligt förekomma de 5–8 veckor efter

 

godkänt

Under behandling med MabCampath börlängrefullständigt blodstatus samt trombocyträkning utföras med regelbundna intervaller och mer frekvent hos patienter som utvecklar cytopenier.

Det är inte nödvändigt att rutinmässigt utföra gelbunden och systematisk mätning av uttryck av CD52. Om förnyad behandling övervägs kan det dock vara klokt att konfirmera närvaro av uttryck av CD52. I data som är tillgängligaintefrån patienter som fått MabCampath som förstahandsbehandling observerades ingen förlust av CD52-uttryck kring tiden för sjukdomsprogression eller dödsfall.

Patienter kan utvecklaäralle gi ller överkänslighetsreaktion mot MabCampath samt mot murina eller chimära monoklonala antik oppar.

LäkemedletLäkemedel för b handling av överkänslighetsreaktioner samt beredskap att vidta akuta åtgärder måste finnas i händ se av att en reaktion skulle inträffa under administreringen (se avsnitt 4.2).

Män och kvinnor i fertil ålder bör använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i 6 månad r fter behandling med MabCampath (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Inga studier har utförts som specifikt inriktats på ålderns betydelse för disposition av toxicitet av MabCampath. Äldre patienter (> 65 år) tolererar i allmänhet cytotoxisk behandling mindre väl än yngre individer. Eftersom KLL är vanligast förekommande i denna äldre åldersgrupp bör dessa patienter övervakas noga (se avsnitt 4.2). I studierna av tidigare obehandlade och tidigare behandlade patienter observerades inga betydande skillnader i säkerhet och effekt relaterade till ålder; databasernas storlek är dock begränsad.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella studier avseende läkemedelsinteraktioner har utförts med MabCampath. Inga kända kliniskt relevanta interaktioner finns mellan MabCampath och andra medicinska produkter. Eftersom MabCampath är ett rekombinant humaniserat protein förväntas inte någon P450-medierad interaktion läkemedel-läkemedel. Det rekommenderas dock att MabCampath inte ges inom 3 veckor efter behandling med andra kemoterapeutiska ämnen.

Trots att det inte har studerats rekommenderas det att patienter inte bör ges levande virala vacciner under minst 12 månader efter avslutad MabCampathbehandling. Förmågan att generera primär eller anamnestisk humoral respons till något vaccin har ej studerats.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditetförsäljning

MabCampath är kontraindicerat under graviditet. Det är känt att humant IgG passerar placentabarriären. MabCampath kan tänkas passera placenta och kan då möjligen o saka fetal B- och T-cellsbrist. Reproduktionsstudier på djur har ej utförts med MabCampath. Det är inte känt om

MabCampath kan orsaka fosterskada när det administreras till gravida.

för

Män och kvinnor i fertil ålder bör använda effektiva preventivmedelgodkäntu der behandlingen samt i 6 månader efter behandling med MabCampath (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt om MabCampath utsöndras i bröstmjölk. Om behandling är nödvändig bör amning avbrytas under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling med MabCampath.

Fertilitet

Det finns inga definitiva studier av MabCampath som utvärderar dess inverkan på fertiliteten. Det är inte känt om MabCampath kan påverka fertiliteten hos människa (se avsnitt 5.3).

 

inte

4.7

Effekter på förmågan a framföralängrefordon och använda maskiner

Inga studier har utförts beträffa de förmågan att köra bil eller handha maskiner. Då förvirring och

 

är

somnolens har rappo te ats skall försiktighet iakttagas.

4.8

Biverkningar

Läkemedlet

I tabellerna n dan rapporteras biverkningar enligt MedDRA-databasen om klassificering av

organsystem. Frekvenserna baseras på data från kliniska prövningar.

Den lämpligaste MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer och

relat

rade tillstånd.

Fr kvenserna definieras som mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanlig (≥ 1/1000 till < 1/100), sällsynt (≥ 1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000). Det finns ingen information om biverkningar som förekommer i lägre frekvens på grund av den studerade populationens storlek; n=147 för tidigare obehandlade patienter och n=149 för tidigare behandlade patienter.

De vanligaste biverkningarna för MabCampath är: infusionsreaktioner (pyrexi, frossa, hypotoni, urtikaria, illamående, utslag, takykardi, dyspné), cytopenier (neutropeni, lymfopeni, trombocytopeni, anemi), infektioner (viremi med CMV, infektion med CMV, övriga infektioner, gastrointestinala symtom (illamående, kräkningar, buksmärta) och neurologiska symtom (insomnia, ångest). De vanligaste allvarliga biverkningarna är cytopenier, infusionsreaktioner och

immunsuppresion/infektioner.

Biverkningar hos tidigare obehandlade patienter

Säkerhetsdata från tidigare obehandlade B-KLL-patienter baseras på biverkningar som uppkom vid

studien av 147 patienter som rekryterats till en randomiserad, kontrollerad studie av MabCampath som

enda läkemedel administrerat vid en dos på 30 mg intravenöst tre gånger per vecka i upp till 12

veckor, inklusive dosökningsperioden. Ungefär 97 % av tidigare obehandlade patienter drabbades av

Infektion med

Bronkit

Bakteremi medförsäljning

biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna hos tidigare obehandlade patienter förekom vanligtvis under den första behandlingsveckan.

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningar som observerades under behandlingen, e er inom 30 dagar efter det att MabCampath-behandlingen slutförts, med sjunkande allvarlighetsgrad.

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Infektioner och

 

Viremi med

Pneumoni

Sepsis

infestationer

 

cytomegalovirus

 

 

 

 

 

cytomegalovirus

 

 

sta ylokocker

 

 

 

 

Faryngit

Tuberkulos

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Oral candidiasis

Bronkopneumoniför

 

 

 

 

 

 

Herpes

 

 

 

 

 

 

ophtalmicus

 

 

 

 

 

 

Infektion med

 

 

 

 

 

 

betahemolytiska

 

 

 

 

 

 

streptokocker

 

 

 

 

 

 

Candidiasis

 

 

 

längre

 

Genital

 

 

 

 

candidiasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urinvägsinfektion

 

 

 

 

 

 

Cystit

 

 

 

 

 

 

Kroppssvamp

 

 

inte

 

 

 

Nasofaryngit

 

 

 

 

 

Rinit

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropen feber

Agranulocytos

 

 

 

Neutropeni

Lymfopeni

 

är

 

Leukopeni

Lymfadenopati

 

 

Trombocytopeni

Epistaxis

Läkemedlet

 

 

Anemi

Anafylaktisk

Immunsystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktion

 

 

 

 

 

 

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

 

 

Viktminskning

Tumörlys-

 

 

 

 

 

 

syndrom

 

 

 

 

 

 

Hyperglykemi

 

 

 

 

 

 

Sänkt totalt

 

 

 

 

 

 

protein

Psykiska störningar

 

 

 

Ångest

Anorexi

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Synkope

Vertigo

nervsystemet

 

 

 

Yrsel

 

 

 

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

 

Parestesi

 

 

 

 

 

Hypoestesi

 

 

 

 

 

Huvudvärk

 

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Ögon

 

 

 

 

Konjunktivit

 

Hjärtat

 

 

 

Cyanos

Hjärtstillestånd

 

 

 

 

Bradykardi

Hjärtinfarkt

 

 

 

 

 

Takykardi

Angina pectoris

 

 

 

 

Sinustakykardi

Förmaksflimmer

 

 

 

 

 

Supraventrikulär

 

 

 

 

 

arytmi

 

 

 

 

 

 

Sinusbradykardi

 

 

 

 

 

Supraventrikulära

 

 

 

 

 

extrasystolier

Blodkärl

 

Hypotension

Hypertension

Ortostatisk

 

 

 

 

 

 

hypotension

 

 

 

 

 

 

Värmevallningar

 

 

 

 

 

Rodnad

 

Andningsvägar, bröstkorg

 

 

Bronkialspasm

Hypoxi

 

och mediastinum

 

 

 

Dyspné

Pleurautgjutning

 

 

 

 

 

Dysfoni

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinorré

 

Magtarmkanalen

 

Illamående

Kräkning

för

 

 

Ileus

 

 

 

 

 

Buksmärta

Munproblem

 

 

 

 

 

 

Magproblem

 

 

 

 

 

 

Diarré

 

Hud och subkutan vävnad

Urtikaria

 

Allergisk ermatit

Kliande hudutslag

 

 

Hudutslag

Klåda

Makulära

 

 

 

 

 

 

hudutslag

 

 

 

 

 

Hyp rhidrosgodkäntErytematösa

 

 

 

 

 

 

hudutslag

 

 

 

 

 

Erytem

Dermatit

 

Muskuloskeletala

 

 

 

Myalgi

Bensmärta

 

systemet och bindväv

 

 

Muskuloskeletal

Artralgi

 

 

 

 

 

smärta

 

 

 

 

inte

längre

Muskuloskeletal

 

 

 

Ryggsmärta

 

 

 

 

smärta i

 

 

 

 

 

bröstkorgen

 

 

 

 

 

Muskelspasmer

Njurar och urinvägar

 

 

Sänkt urinflöde

 

är

 

 

 

Dysuri

 

Allmänna sym om

Feber

 

Trötthet

Mukosainflammat

 

 

och/eller symtom vid

 

 

 

ion

 

administreringstället

Frossa

 

Asteni

Erytem vid

 

Läkemedlet

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

 

 

Lokaliserade

 

 

 

 

 

ödem

 

 

 

 

 

Ödem vid

 

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

 

 

Sjukdomskänsla

 

 

 

 

 

 

Akuta infusionsreaktioner omfattande feber, frossbrytningar, illamående, kräkning, hypotoni, trötthet, hudutslag, urtikaria, dyspné, huvudvärk, klåda, och diarré har rapporterats. Majoriteten av dessa biverkningar är lindriga till måttliga i sin svårighetsgrad. Akuta infusionsreaktioner förekommer vanligtvis under den första behandlingsveckan och avtar därefter påtagligt. Infusionsreaktioner av grad 3 eller 4 är ovanliga efter första behandlingsveckan.

Biverkningar hos tidigare behandlade patienter

Säkerhetsdata från tidigare behandlade patienter med B-KLL baseras på 149 patienter som rekryterats till singelarmsstudier av MabCampath (studie 1, 2 och 3). Mer än 80 % av tidigare behandlade patienter kan förväntas få biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna förekommer vanligtvis under den första behandlingsveckan.

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.

försäljning

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

 

 

 

Mindre vanlig

Infektioner och

 

Sepsis

 

Infektion med

 

Bakteriell infektion

infestationer

 

 

 

cytomegalovirus

 

 

 

 

 

Pneumoni

 

Infektion med

 

Virusinfektion

 

 

 

 

pneumocystis jiroveci

 

 

 

 

Herpes simplex

Pneumonit

 

Svampdermatit

 

 

 

 

Svampinfektion

 

Laryngit

 

 

 

 

Candidiasis

 

Rinit

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

för

 

 

 

 

 

 

Onykomykos

ospecificerade (inkl.

 

 

Abscess

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

Urinvägsinfektion

 

 

 

 

 

 

 

Sinusit

 

 

 

 

 

 

 

Bronkit

 

 

 

 

 

 

 

Övre luftvägsinfe

tion

 

 

 

 

 

 

Faryngit

 

 

 

Neoplasmer, benigna,

 

 

Infekti

 

Lymfomliknande störning

 

 

 

 

 

maligna och

 

 

längre

 

 

 

 

cystor och polyper)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och

 

Granulocytopeni

Neutropen feber

 

Benmärgsaplasi

lymfsystemet

 

Trombocytope i

Pancytopeni

 

Disseminerad

 

 

 

 

 

 

 

intravaskulär koagulation

 

 

Anemi

 

Leukopeni

 

Hemolytisk anemi, sänkt

 

 

inte

 

 

 

 

haptoglobin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lymfopeni

 

Benmärgsdepression

 

är

 

 

Purpura

 

Epistaxis

 

 

 

 

 

 

Blödande tandkött

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Onormalt blodvärde

Immunsystemet

 

 

 

 

 

 

Allergisk reaktion

 

 

 

 

 

 

 

Allvarliga anafylaktiska

 

 

 

 

 

 

 

och andra

 

 

 

 

 

 

 

överkänslighetsreaktioner

Metabolism och

 

Anorexi

 

Hyponatremi

 

Hypokalemi

nutrition

 

 

 

Hypokalcemi

 

Förvärrad diabetes

 

 

 

 

Viktminskning

 

mellitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehydrering

 

 

 

 

 

 

 

Törst

 

 

 

Psykiska störningar

 

 

 

Konfusion

 

Depersonalisering

 

 

 

 

Ångest

 

Personlighetsstörning

 

 

 

 

Depression

 

Tankestörning

 

 

 

 

Somnolens

 

Impotens

 

 

 

 

Insomnia

 

Nervositet

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Centrala och perifera

Huvudvärk

 

Vertigo

Synkope

nervsystemet

 

 

 

Yrsel

Gångrubbning

 

 

 

 

Tremor

Dystoni

 

 

 

 

Parestesi

Hyperestesi

 

 

 

 

Hypoestesi

Neuropati

 

 

 

 

Hyperkinesi

Förändrat smaksinne

 

 

 

 

Förlust av smaksinne

A ytmi försäljning

 

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

Konjunktivit

Endoftalmit

Öron och balansorgan

 

 

 

 

Dövhet

 

 

 

 

 

 

Tinnitus

Hjärtat

 

 

 

Palpitation

Hjärtstillestånd

 

 

 

 

Takykardi

Hjärtinfarkt

 

 

 

 

 

 

Förmaksflimmer

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulär

 

 

 

 

 

 

takyka di

 

 

 

 

 

 

Bradykardi

 

 

 

 

 

 

förOnormalt EKG

Blodkärl

 

Hypotension

 

godkänt Sänkta andningsljud

 

Hypertension

Perifer ischemi

 

 

 

 

Vasospasm

 

 

 

 

 

Blodvallning

 

Andningsvägar,

 

Dyspné

 

Hypoxi

Stridor

bröstkorg och

 

 

 

Hem ptys

Trånghetskänsla i halsen

mediastinum

 

 

 

Bronkialspasm

Lunginfiltrat

 

 

 

 

Hosta

Pleurautgjutning

 

 

 

längre

 

Respiratorisk störning

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Kräkning

 

Gastrointestinal

Gastroenterit

 

 

 

 

blödning

 

 

 

Illamående

 

Ulcerativ stomatit

Tungulceration

 

 

Diarré

 

Stomatit

Gingivit

 

 

inte

 

Buksmärta

Hicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyspepsi

Eruktation

 

är

 

 

Konstipation

Muntorrhet

 

 

 

Flatulens

 

 

 

 

 

 

Lever och gallvägar

 

 

Onormal leverfunktion

 

Läkemedlet

 

Pruritus

 

Bullöst hudutslag

Makulo-papulärt

Hud och subku an

 

 

vävnad

 

 

 

 

 

hudutslag

 

 

Urtikaria

 

Erytematöst hudutslag

Hudproblem

 

 

Hudutslag

 

 

 

 

 

 

Hyperhidros

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

Artralgi

Bensmärta

system och bindväv

 

 

Myalgi

Hypertoni

 

 

 

 

Skelettsmärta

 

Njurar och urinvägar

 

 

Ryggsmärta

Hematuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urininkontinens

 

 

 

 

 

 

Minskat urinflöde

 

 

 

 

 

 

Polyuri

 

 

 

 

 

 

Onormal njurfunktion

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

 

Mindre vanlig

 

 

Allmänna symtom

Frossa

Bröstsmärta

 

Lungödem

 

 

och/eller symtom vid

Feber

Influensaliknande

 

Perifera ödem

 

 

administreringsstället

 

symtom

 

 

 

 

 

 

Trötthet

Mukosit

 

Periorbitala ödem

 

 

 

 

Ödem i munnen

 

Slemhinnesår

 

 

 

 

Ödem

 

Blåmärken vid

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

Asteni

 

Dermatit vid

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

Sjukdomskänsla

 

Smärta vid

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

Förändrad

 

 

 

 

 

 

 

temperaturkänsla

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion vid

 

 

 

 

 

 

 

infusionsstället

 

 

 

 

 

 

 

Smärta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

Biverkningar som observerats under övervakning efter marknadsföri

 

 

 

 

Infusionsreaktioner: Allvarliga och ibland fatala reaktioner inkluderande bronkospasm, hypoxi, synkope, lunginfiltrat, akut respiratoriskt distressyndrom (ARDS), andningsuppehåll, hjärtinfarkt, arytmier, akut hjärtinsufficiens samt hjärtstillestånd har observerats Allvarliga anafylaktiska och andra överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaktisk ch ck ch angioödem, har rapporterats efter administrering av MabCampath. Dessa symptom kan förbättras eller undvikas om premedicinering används vid dosökning (se avsnitt 4.4).

Infektioner och infestationer: Allvarliga,längreibland fatala virala (t.ex. adenovirus, parainfluenza, hepatit

B, progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)), bakteriella (inkluderande tuberkulos och atypiska

mycobakterioser, nokardios), protozoiska i fektioner (t.ex. toxoplasma gondii) och svampinfektioner

(t.ex. rhinocerebral mukormykos) ink usive de som beror på reaktivering av latenta infektioner har förekommit under uppföljning efter anseri av produkten. Den rekommenderade anti- infektionsprofylaxen förefallerintevara ffektiv avseende reduktion av risken för PCP och herpes- infektioner (se avsnitt 4.4).

EBV-associerade lymfpärol ferativa sjukdomar, i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats.

kemedlBlodet ochetlymfsys emet: Allvarliga blödningsreaktioner har rapporterats.

Immunsyst m t: Allvarliga och ibland fatala autoimmuna fenomen inklusive autoimmun hemolytisk anemi, autoimmun trombocytopeni, aplastisk anemi, Guillain-Barrés syndrom och dess kroniska form, kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradiculoneuropati har rapporterats. Ett positivt Coombs test har också observerats. Fatal transfusionsassocierad graft-versus-host-sjukdom (TAGVHD) har också rapporterats.

M tabolism och nutrition: Tumour lysis syndrome med fatal utgång har förekommit.

Centrala och perifera nervsystemet: Iintrakraniell blödning med fatal utgång har förekommit hos patienter trombocytopeni .

Hjärtat: Kronisk hjärtsvikt, kardiomyopati och sänkt ejektionsfraktion har rapporterats hos patienter som tidigare behandlats med potentiellt kardiotoxiska substanser.

4.9Överdosering

Patienter har erhållit upprepade dosenheter av upp till 240 mg MabCampath. Frekvensen biverkningar av tredje och fjärde graden, så som feber, hypotension och anemi, kan vara högre hos dessa patienter. Det finns ingen känd specifik antidot mot MabCampath. Behandlingen består av att sätta ut MabCampath samt understödjande behandling.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, monoklonala antikroppar, ATC kod: L01XC04.

human IgG1 immunoglobulinmolekyl.

försäljning

Alemtuzumab är en på bioteknologisk väg framställd human IgG1 kappa monoklonal antikropp om är specifik för ett 21-28 kD lymfocytglykoprotein (CD52) som primärt uttrycks på ytan av no mala och maligna B och T-cellslymfocyter i perifert blod. Alemtuzumab har framställts genom att infoga sex komplementär-bestämmande områden från en IgG2a monoklonal antikropp hos råtta till en

Alemtuzumab orsakar lys av lymfocyter genom bindning till CD52, ett i hög grad uttryckt

 

ickemodulerande antigen som finns på cellytan på väsentligen alla B och T-cellslymfocyterför

så väl som

monocyter, tymocyter och makrofager. Antikroppen medierar lys av lymfocyter via

 

komplementbindning och antikroppsberoende cellmediera cytotoxicitet. Antigenet har hittats hos en

liten andel (< 5%) av granulocyterna, men ej på erytrocyter eller trombocyter. Alemtuzumab

förefaller ej skada hematopoetiska stamceller eller progenitorceller.

 

Tidigare obehandlade patienter med B-KLL godkänt

Säkerheten och effekten för MabCampath evalu ad s i en fas 3, öppen, randomiserad, jämförande

prövning av tidigare obehandlade patienter med B-KLL i Rai-stadium I–IV vilka behövde behandling

(Studie 4). MabCampath visades vara bättre klorambucil enligt mätning med det primära

resultatmåttet progressionsfri överlevnad (progression free survival, PFS) (se Figur 1).

 

 

inte

längre

 

är

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Figur 1:
Uppskattad sannolikhet

Progressionsfri överlevnad i studien av tidigare obehandlade patienter (per behandlingsgrupp)

Riskkvot; 0,58

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal utsatta för risk

 

Tidsåtgång (Månader)

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

95 % KI: 0,43, 0,77

Stratifierat log-rank-test: p=0,0001

De sekundära målen innefattade frekvenser för komplett resp ns (CR) och total respons (CR eller partiell respons) med användning av 1996 års NCIWG-kriterier, responsens duration, tid fram till

 

alternativ behandling och säkerheten för de två behandlin

sarmarna.

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

Sammanfattning av populationen med tidigare obehandlade patienter och utfall

 

 

 

 

 

Oberoende granskning av responsfrekvens och

 

 

 

 

 

 

duration

 

 

 

 

inte

 

MabCampath

Klorambucil

P-värde

 

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianålder (år)

 

 

 

Ej relevant

 

Sjukdom i Rai-stadium III/IV

 

33,6 %

33,1 %

Ej relevant

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Frekvens för total respons

 

83,2 %

55,4 %

<0,0001*

 

Komplett respons

 

 

 

24,2 %

2,0 %

<0,0001*

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

MRD-negativ****

 

 

 

7,4 %

0,0 %

0,0008*

 

Partiell respons

 

 

 

59,1 %

53,4 %

Ej relevant

 

Duration av respons**, CR eller

 

N=124

N=82

Ej relevant

 

PR (månader)

 

 

 

16,2

12,7

 

 

K-M- edian (95 %

 

 

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

Tid fram till alternativ behandling

 

23,3

14,7

0,0001***

 

(månader)

 

 

 

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

K-M-median (95 %

 

 

 

 

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

*Pearsons chi-två-test eller Exact-test

 

 

 

 

 

** Duration för bästa respons

 

 

 

 

 

*** log-rank-test stratifierat med Rai-grupp (Stadium I-II jämfört med III-IV)

**** med 4-färgsflöde

Cytogenetiska analyser på tidigare obehandlade B-KLL-patienter:

Man har i allt högre grad förstått att den cytogenetiska profilen för B-KLL ger viktig prognostisk information och eventuellt kan prediktera responsen på vissa terapier. Av de tidigare obehandlade patienterna (n=282) för vilka cytogenetiska (FISH) baslinjedata fanns tillgängliga i Studie 4, så upptäcktes kromosomavvikelser hos 82 %, medan normal karyotyp upptäcktes hos 18 %. Kromosomavvikelser kategoriserades enligt Döhners hierarkiska modell. Av tidigare obehandlade patienter, behandlade antingen med MabCampath eller klorambucil, så fanns 21 patienter med 17 p- deletion , 54 patienter med 11 q-deletion, 34 patienter med trisomi 12, 51 patienter med normal karyotyp och 67 patienter med enbart 13 q-deletion.

Total responsfrekvens (ORR) var överlägsen hos patienter med en 11q-deletion (87 % mot 29 %; p<0,0001) eller endast 13q-deletion (91 % mot 62 %; p=0,0087) som behandlades med MabCampath jämfört med klorambucil. En trend mot förbättrad ORR observerades hos patienter med 17p-deletion som behandlades med MabCampath (64 % mot 20 %; p=0,0805). Kompletta remissioner var ock å bättre hos patienter med enbart 13q-deletion som behandlades med MabCampath (27 % mot 0 %;

p=0,0009). Median-PFS var bättre hos patienter med enbart 13q-deletion som behandlades med

MabCampath (24,4 mot 13,0 månader; p=0,0170 stratifierat med Rai-stadium). En trend mot

förbättrad PFS observerades hos patienter med 17p-deletion, trisomi 12 och normal kaförsäljningyotyp, vilket

inte nådde signifikans på grund av en liten sampelstorlek.

 

för

Bedömning av CMV med PCR:

 

 

 

 

 

 

 

I den randomiserade kontrollerade studien med tidigare obehandlade patienter (Studie 4), testades

patienter i MabCampath-armen varje vecka avseende CMV med en PCR-analys

(polymeraskedjereaktion) från inledningen till och med behan

lingens slut, och varannan vecka under

de första 2 månaderna efter behandlingen. I denna studie rapp

rterades asymtomatisk positiv PCR

endast för CMV hos 77/147 (52,4 %) av MabCampath-behandlade patienter; symtomatisk CMV-

infektion rapporterades mindre ofta hos 23/147 MabCampath-behandlade patienter (16 %). I

 

 

godkänt

 

MabCampath-armen fick 36/77 (46,8 %) av pati nt na med asymtomatisk PCR-positiv CMV

 

längre

 

 

 

antiviral terapi och för 47/77 (61 %) av dessa patienter avbröts MabCampath-terapin. Förekomsten av

asymtomatisk positiv PCR för CMV eller symtomatisk PCR-positiv CMV-infektion under behandling

med MabCampath hade ingen mätbar påverkan på den progressionsfria överlevnaden (PFS).

Tidigare behandlade B-KLL-patienter:

 

 

 

inte

 

 

 

 

Effektparamet ar

 

 

Studie 1

Studie 2

Studie 3

 

Antal patienter

är

 

 

 

Diagnostisk grupp

 

 

B-KLL patienter som

B-KLL patienter som

B-KLL (plus en

 

 

 

 

erhållit ett alkylerande

ej haft effekt av eller

PLL) patienter som

 

 

 

 

 

medel och ej haft

fått återfall till följd

ej haft effekt av eller

 

 

 

 

 

effekt av fludarabin

av behandling med

fått återfall till följd

 

 

 

 

 

 

konventionell

av behandling med

 

 

 

 

 

 

kemoterapi

fludarabin

 

M dianålder (år)

 

 

 

 

Sjukdomskarakteristika (%)

 

 

 

Rai Stage III/IV

 

 

 

 

B-symptom

 

 

 

 

Tidigare behandlingar (%):

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Alkylerande medel

 

 

 

Fludarabin

 

 

 

 

Antal tidigare regimer

 

 

 

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

 

(variationsvidd)

 

 

 

 

 

 

 

Initiala doseringsregim

 

Gradvis ökning från 3

Gradvis ökning från

Gradvis ökning från

 

 

 

 

 

till 10 till 30 mg

10 till 30 mg

10 till 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

Fastställande av effekten av MabCampath är baserad på generell respons och överlevnad. Tillgängliga data från tre okontrollerade B-KLL-studier är sammanställda i följande tabell:

Effektparametrar

 

Studie 1

 

Studie 2

 

 

Studie 3

 

Slutlig doseringsregim

 

30 mg iv 3 ggr per

 

30 mg iv 3 ggr per

 

30 mg iv 3 ggr per

 

 

 

vecka

 

vecka

 

 

vecka

 

Generell responsgrad (%)

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(23-43)

 

(8-33)

 

 

(11-47)

 

Komplett respons

 

 

 

 

 

Partiell respons

 

 

 

 

 

Medianduration av respons

 

 

 

 

 

(månader)

 

(5-8)

 

(5-23)

 

 

(6-19)

 

(95% konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediantid till respons (månader)

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(1-2)

 

(1-5)

 

 

(2-4)

 

Progressfri överlevnad (månader)

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(3-5)

 

(3-7)

 

 

(3-9)

 

Överlevnad (månader):

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla patienter

 

16 (12-22)

 

26 (12-44)

 

 

28 (7-33)

 

Responders

 

33 (26-EU)

 

44 (28-EU)

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

36 (19-EU)

 

EU = ej uppnått

 

 

 

 

för

 

 

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakokinetiken blev karakteriserad hos patienter, behandlade för första gången med MabCampath,

med kronisk lymfatisk B-cellsleukemi (B-KLL) och som ti

igare behandlats utan framgång med

purinanaloger. MabCampath administrerades som en 2 timmars intravenös infusion enligt

rekommenderad dosering, med en initial dos om 3 mg och ökning till 30 mg, 3 gånger i veckan, i upp

 

 

godkänt

 

 

 

 

till 12 veckor. MabCampaths farmakokinetik följde en 2-kompartmentmodell och uppvisade en icke

linjär eliminationskinetik. Efter den sista 30 mg dos var medianvolymen för distributionen vid

steady state 0,15 l/kg (intervall: 0,1-0,4 l/kg), vilk t indikerar att distributionen primärt skedde till

extracellulär vätska och plasmakompartment. Systemisk clearance minskade med upprepad

administrering på grund av sänkt receptormedierad clearance (dvs förlust av perifiera CD52-

receptorer). Vid upprepad administrering och efterföljande ackumulation av plasmakoncentrationen

uppnådde eliminationshastigheten första ordningens kinetik. Som sådan var halveringstiden 8 timmar

skillnad relaterad till ålderinteobserverades.

(intervall: 2-32 timmar) efter d första 30 mg dosen och var 6 dagar (intervall: 1-14 dagar) efter den

sista 30 mg dosen. Steady sta

längre

konc ntrationer uppnåddes efter cirka 6 veckors dosering. Ingen

uppenbar skillnad i farmakoki

e iken mellan män och kvinnor observerades, ej heller någon uppenbar

5.3 Prekliniska särke hetsuppgifter

LäkemedletPreklinisk utvärd ring av alemtuzumab hos djur har begränsats till cynomolgusapan på grund av frånvaro av uttryck av CD52 antigenet hos ickeprimater.

Lymfocytopeni var den vanligast förekommande behandlingsrelaterade effekten hos denna art. En lätt kumulativ ffekt av graden av lymfocytsänkning kunde ses i studier med upprepade doser, i jämförelse

studier med enstaka doser. Lymfocytsänkningen var snabbt reversibel efter upphörande av dosering. Reversibel neutropeni kunde ses till följd av daglig intravenös eller subkutan dosering i 30 dagar, men ej efter enstaka doser eller daglig dosering i 14 dagar. Histopatologiska resultat från benmärgsprov visade inga anmärkningsvärda förändringar som kan tillskrivas behandlingen. Enstaka intravenösa doser på 10 och 30 mg/kg gav moderat till allvarlig dosrelaterad hypotension följd av lätt takykardi.

Fabbindning av MabCampath observerades i lymfoid vävnad samt i mononukleära fagocytsystemet. Signifikant Fabbindning observerades också i manliga genitalia (epididymis, sperma, seminala vesikler) samt i huden.

Inga andra fynd i ovanstående toxicitetsstudier ger information av signifikant relevans till klinisk

Oöppnad ampull: 3 år

användning.

Inga lång- eller korttidsstudier på djur, för att fastställa karcinogen och mutagen potential, har utförts beträffande MabCampath.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

 

försäljning

 

 

Natriumedetat

 

 

Polysorbat 80

 

 

Kaliumklorid

 

 

Kaliumdivätefosfat

 

 

Natriumklorid

 

 

Dibasiskt natriumfosfat

 

 

Vatten för injektionsvätskor

 

fördem som nämns i

6.2

Inkompatibiliteter

godkänt

 

 

Denna medicinska produkt får ej blandas med andra medicinska produk er

avsnitt 6.6.

 

 

Ingen känd inkompabilitet finns med andra medicinska produkter. Andra medicinska produkter ska dock inte tillföras infusionen med MabCampath eller samti igt infunderas genom samma intravenösa kanal.

6.3 Hållbarhet

Utspädd lösning: MabCampath innehåller i te ågot anti mikrobiellt konserveringsmedel.

MabCampath bör användas inom 8 timmar efter spädning. Lösningar kan förvaras vid 15-30 C eller i

kylskåp. Förvaring kan endast accepteras om beredning av lösning skett under strikt sterila

 

inte

förhållanden och om lösningen skyddatslängrefrån ljus.

6.4

Särskilda förvar ngsa visningar

Förvaras i kylskåp (2 C-8 C).

 

Får ej frysas.

 

LäkemedletAmpullens innehåll bör innan admininistrering inspekteras beträffande partikelinnehåll samt

Förvaras i originalförpackningen.är

Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Klarglas, typ I-ampull som innehåller 3 ml koncentrat.

Förpackningsstorlek: förpackning med 3 ampuller.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

missfärgning. Om partiklar kan ses eller om koncentratet är färgat bör ampullen inte användas.

MabCampath innehåller inga antimikrobiella konserveringsmedel, därför rekommenderas användande av aseptisk teknik vid beredning av MabCampath lösning för intravenös infusion, samt att den utspädda lösningen för infusion skyddas från ljus och ges inom 8 timmar efter beredning. Den

erforderliga mängden av ampullens innehåll tillsätts 100 ml natriumkloridlösning för infusion 9 mg/ml

(0,9%) eller glukoslösning för infusion (5%) via ett sterilt lågproteinbindande, ickefiber, 5 m filter. Infusionspåsen bör vändas försiktigt så att lösningen blandas. Iakttag aktsamhet för att försäkra steriliteten hos den färdigberedda lösningen, särskilt då den inte innehåller något antimikrobiellt konserveringsmedel.

Andra medicinska produkter bör inte tillsättas MabCampathlösningen eller samtidigt infunderas via

samma intravenösa venväg (se avsnitt 4.5).

försäljning

 

Försiktighet bör iakttas vid hantering och beredning av MabCampath lösning. Det rekommenderas att använda latexhandskar samt skyddsglasögon, för att undvika exposition, i händelse av att ampullen går sönder eller annat oavsiktligt spill. Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida bör ej handha MabCampath.

Instruktioner för korrekt handhavande samt avfallshantering bör studeras. Spill eller avfall material kan förstöras via förbränning.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

för

Genzyme Europe BV

 

 

Gooimeer 10

 

 

 

1411 DD Naarden

 

 

 

Nederländerna

 

 

 

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/01/193/001

 

godkänt

 

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 06/07/2001

 

 

Datum för förnyat godkännand : 10/07/2011längre

 

 

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

är

inte

 

 

LäkemedletInformation om tta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

MabCampath 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml infusionsvätska innehåller 30 mg alemtuzumab Varje injektionsflaska innehåller 30 mg alemtuzumab

Alemtuzumab är en på bioteknologisk väg framställd human IgG1 kappa monoklonal antikropp som är specifik för ett 21-28 kD lymfocytglykoprotein (CD52) som finns på cellens yta. Denna antikropp tillverkas av en cellkultur av däggdjursceller (äggstockarna hos kinesisk hamster) i form av suspension i en näringslösning.

För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

 

försäljning

3.

LÄKEMEDELSFORM

för

 

Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Färglöst till ljusgult koncentrat.

 

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

 

4.1

Terapeutiska indikationer

 

 

 

godkänt

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-

längre

 

KLL) för vilka fludarabin i kombination med annan k moterapi inte är lämplig.

4.2 Dosering och administreringssätt

MabCampath bör administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av cancer behandling.

Dosering

inte

 

Under den första veckan bör MabCampath administreras med följande dosökning: 3 mg dag 1, 10 mg

är

dag 2 och 30 mg dag 3 fö utsatt att varje dos tolereras väl. Därefter rekommenderas 30 mg om dagen

administrerat 3 gånger per vecka, varannan dag i maximalt 12 veckor.

Läkemedlet

 

Hos de flesta pa ien er kan dosökning till 30 mg genomföras på 3-7 dagar. Om akuta måttliga till allvarliga biv rkningar såsom hypotension, frossa, feber, andfåddhet, frysningar, klåda och bronkospasm (vissa av dessa kan bero på cytokinfrisättning) uppstår, vid antingen 3- eller 10 mg dos r, bör essa doser upprepas dagligen tills de tolereras väl, innan försök till vidare dosökning sker (se avsnitt 4.4).

B handlingens medianduration var 11,7 veckor för patienter som tidigare ej behandlats och 9,0 veckor för patienter som tidigare har behandlats.

När patienten har uppnått laboratoriemässiga och kliniska kriterier för komplett respons, bör MabCampath avbrytas och patienten övervakas. Om patienten blir bättre (t.ex. vid partiell respons eller stabil sjukdom) och sedan uppnår en platå utan vidare förbättring i 4 veckor eller mer, bör MabCampath avbrytas och patienten övervakas. Behandlingen bör även avbrytas om sjukdomsprogress kan påvisas.

Åtföljande läkemedel

Det finns inga rekommenderade dosmodifieringar för allvarlig lymfopeni med hänsyn verkningsmekanismen för MabCampath.
Riktlinjer för dosmodifiering

Premedicinering

Patienter skall premedicineras med orala eller intravenösa steroider, ett lämpligt antihistamin och analgetika 30–60 minuter före varje MabCampath-infusion under dosökningen och därefter när det är kliniskt indicerat (se avsnitt 4.4).

Profylaktiska antibiotika

Antibiotika och antivirala medel bör rutinmässigt administreras under samt efter behandlingenförsäljning(se avsnitt 4.4).

till

I händelse av allvarlig infektion eller svår hematologisk toxicitet skall behandling med MabCampath även hos patienter vars trombocytantal faller till < 25,000/ l eller vars absolutaförneutrofila

avbrytas tills tillståndet gått tillbaka. Avbrytande av behandling med MabCampath ekommenderas

granulocytantal (ANC) faller till < 250/ l. Behandling med MabCampa h å erinsätts då infektionen eller toxiciteten avklingat. Behandling med MabCampath skall avbrytas permanent om autoimmun anemi eller autoimmun trombocytopeni uppkommer. Följande tabell samma fattar rekommenderad metod för dosmodifiering efter uppkomsten av hematologisk toxicitet under behandling:

 

Hematologiska värden

 

 

Dosförändring*

 

 

 

ANC < 250/μl och/eller tromb cytantal ≤25 000/μl

 

 

 

 

godkänt

 

Vid första tillfället

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 30

 

 

 

 

 

 

mg när ANC är ≥ 500/μl och trombocytantalet

 

 

 

 

 

 

är ≥ 50 000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

Vid andra tillfället

längre

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 10

 

 

 

 

mg när ANC är ≥ 500/μl och trombocytantalet

 

 

 

 

är ≥ 50 000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tredje tillfället

 

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

inte

 

 

 

≥ 50 % minskning f ån utgångsvärdet

hos patienter som påbörjar behandlingen med ett utgångsvärde

 

för ANC på ≤ 250/μl och/eller ett utgångsvärde för trombocytantal på ≤ 25000/μl

 

 

är

 

 

 

 

Vid förs a illfället

 

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 30

 

 

 

 

 

 

mg när värdet(na) återgår till utgångsnivån.

 

 

 

 

 

 

 

Vid andra tillfället

 

 

 

Gör uppehåll i MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

 

 

Återuppta MabCampath-behandlingen med 10

 

 

 

 

 

 

mg när värdet(na) återgår till utgångsnivån.

 

 

 

 

 

 

 

Vid tredje tillfället

 

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

*Om uppehållet mellan doseringarna är 7 dagar, påbörja behandlingen med MabCampath 3 mg och

 

trappa upp till 10 mg och därefter till 30 mg efter tolerans.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Särskilda patientgrupper

 

 

 

 

Äldre (över 65 år)

Rekommendationer beskrivna enligt ovan för vuxna. Patienter bör övervakas noggrant.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga studier har utförts.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för MabCampath för barn i åldern 17 år eller yngre har inte fastställts. Inga data försäljning

finns tillgängliga. Administreringssätt

MabCampath-lösningen måste beredas enligt instruktionerna i avsnitt 6.6. Alla doser skall administreras genom intravenös infusion under cirka 2 timmar.

4.3 Kontraindikationer

-

Överkänslighet mot alemtuzumab, mot murina proteiner, eller mot något av hjälpämnena.

-

Aktiva systemiska infektioner.

för

-

HIV-infektion.

-

Andra aktiva maligniteter.

-

Graviditet.

 

4.4

Varningar och försiktighetsmått

 

Akuta biverkningar, vilka kan uppstå under den initiala godkäntsökningen och där vissa kan bero på cytokinfrisättning, inkluderar hypotension, frossa/stelhet, feber, andfåddhet samt hudutslag.

Ytterligare biverkningar är bland annat illamående, urtikaria, kräkning, trötthet, dyspné, huvudvärk, klåda, diarré och bronkialspasm. Frekvensen av infusionsreaktioner var högst under den första

behandlingsveckan och sjönk under behandlin ens andra och tredje vecka både hos patienter som tidigare ej behandlats med MabCampath och hos patienter som tidigare har behandlats.

Om dessa biverkningar är måttliga ti längrea varliga, bör dosering fortsätta på samma nivå innan dosökning sker, med lämplig premedicinering, tills varje dos tolereras väl. Vid uppehåll i

behandlingen i mer än 7 dagar, bör MabCampath återinsättas med gradvis dosökning.

Övergående hypotension har uppstått hos patienter behandlade med MabCampath. Försiktighet skall

iakttagas under behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom, angina och/eller hos patienter

 

inte

som behandlas med antihypertensivt läkemedel. Hjärtinfarkt och hjärtstillestånd har observerats i

samband med infusion av MabCampath i denna patientgrupp.

är

 

Bedömning och kontinuerlig kontroll av hjärtfunktion (t.ex. ekokardiografi, hjärtfrekvens och

kroppsvikt) ska övervägas hos patienter som tidigare behandlats med potentiellt kardiotoxiska medel.

LäkemedletDet r kommenderas att patienter premedicineras med orala eller intravenösa steroider 30–60 minuter innan varje infusion av MabCampath under upptrappning av dos och om kliniskt indicerat. Steroider

kan avbrytas efter behov när dosökningen har uppnåtts. Som tillägg kan ett oralt antihistamin, t.ex. 50 mg difenhydramin och ett analgetikum, t.ex. 500 mg paracetamol, ges. I fall där allvarliga infusionsrelaterade biverkningar kvarstår, kan infusionstiden förlängas till upp till 8 timmar, efter beredning av den utspädda lösningen för infusion av MabCampath.

Kraftig sänkning av lymfocytantalet är en väntad farmakologisk effekt av MabCampath, som ofrånkomligen uppstår, och eventuellt kan kvarstå en tid. CD4 och CD8 T-cellsantalet börjar stiga från vecka 8-12 under behandlingen och återhämtningen fortsätter i flera månader efter avbrytande av behandlingen. Hos patienter som tidigare ej fått MabCampath skedde återhämtningen av CD4+-antalet till ≥200 celler/µl 6 månader efter behandling, dock var medianen 183 celler/µl 2 månader efter behandling. Hos tidigare behandlade patienter som fick MabCampath är mediantiden för att uppnå

nivån 200 celler/ l 2 månader efter sista infusionen av MabCampath men det kan ta mer än 12 månader att uppnå samma nivåer som innan behandlingsstart. Detta kan predisponera patienter för opportunistiska infektioner. Därför rekommenderas starkt att infektionsprofylax initieras (t.ex. trimetoprim/sulfametoxazol, 1 tablett två gånger dagligen, 3 dagar i veckan, eller annan profylax mot Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP) samt ett effektivt oralt antiherpesmedel så som famciclovir, 250 mg två gånger dagligen) under behandlingen och i minst 2 månader efter avslutad MabCampath behandling eller tills CD4+antalet återgått till minst 200 celler/ l, beroende på vilket som sker sist.

På grund av risken för transfusionsassocierad graft-versus-host-sjukdom (TAGVHD rekommenderas att patienter som har behandlats med MabCampath får bestrålade blodprodukter .

Det kan finnas en ökad risk för infektionsrelaterade komplikationer efter behandling medförsäljningflera kemoterapeutiska ämnen eller biologiska ämnen.

Asymtomatisk laboratoriepositiv viremi med cytomegalovirus (CMV) skall inte nödvändigtvis betraktas som en allvarlig infektion som kräver att behandlingen avbryts. Kontinuerlig klinisk bedömning skall göras avseende symtomatisk CMV-infektion under MabCampath-behandlingen och

Övergående neutropeni av tredje eller fjärde graden är vanligt förekommandeför5–8 veckor efter påbörjad behandling. Övergående trombocytopeni av tredjegodkänteller fjärde graden är vanligt förekommande under de 2 första veckorna av behandlingen, därefter stiger trombocytantalet hos de

minst 2 månader sedan behandlingen slutförts.

flesta patienterna. Kontroller av blodstatus är därför nödvändigt. Om allvarlig hematologisk toxicitet uppstår bör behandling med MabCampath avbrytas tills tillståndet gått tillbaka. Behandlingen kan återinsättas efter återgång av den hematologiska toxiciteten (se avsnitt 4.2). Behandling med MabCampath skall avbrytas permanent om autoimmun anemi eller autoimmun trombocytopeni uppkommer.

Under behandling med MabCampath börlängrefullständigt blodstatus samt trombocyträkning utföras med regelbundna intervaller och mer frekvent hos patienter som utvecklar cytopenier.

Det är inte nödvändigt att rutinmässigt utföra regelbunden och systematisk mätning av uttrycek av CD52. Om förnyad behandling överv gs kan det dock vara klokt att konfirmera närvaro av uttryck av CD52. I data som är tillgängliga från patienter som fått MabCampath som förstahandsbehandling observerades ingen förlustinteav CD52-uttryck krin tiden för sjukdomsprogression eller dödsfall.

Patienter kan utveckla allergi ller överkänslighetsreaktion mot MabCampath samt mot murina eller chimära monoklonalaärant k oppar.

Läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner samt beredskap att vidta akuta åtgärder måste Läkemedletfinnas i händ lse av att en reaktion skulle inträffa under administreringen (se avsnitt 4.2).

Män och kvinnor i fertil ålder bör använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i 6 månad r fter behandling med MabCampath (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Inga studier har utförts som specifikt inriktats på ålderns betydelse för disposition av toxicitet av MabCampath. Äldre patienter (> 65 år) tolererar i allmänhet cytotoxisk behandling mindre väl än yngre individer. Eftersom KLL är vanligast förekommande i denna äldre åldersgrupp bör dessa patienter övervakas noga (se avsnitt 4.2). I studierna av tidigare obehandlade och tidigare behandlade patienter observerades inga betydande skillnader i säkerhet och effekt relaterade till ålder; databasernas storlek är dock begränsad.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella studier avseende läkemedelsinteraktioner har utförts med MabCampath. Inga kända kliniskt relevanta interaktioner finns mellan MabCampath och andra medicinska produkter. Eftersom MabCampath är ett rekombinant humaniserat protein förväntas inte någon P450-medierad interaktion läkemedel-läkemedel. Det rekommenderas dock att MabCampath inte ges inom 3 veckor efter behandling med andra kemoterapeutiska ämnen.

Trots att det inte har studerats rekommenderas det att patienter inte bör ges levande virala vacciner under minst 12 månader efter avslutad MabCampathbehandling. Förmågan att generera primär eller anamnestisk humoral respons till något vaccin har ej studerats.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditetförsäljning

MabCampath är kontraindicerat under graviditet. Det är känt att humant IgG passerar placentabarriären. MabCampath kan tänkas passera placenta och kan då möjligen o saka fetal B- och T-cellsbrist. Reproduktionsstudier på djur har ej utförts med MabCampath. Det är inte känt om

MabCampath kan orsaka fosterskada när det administreras till gravida.

för

Män och kvinnor i fertil ålder bör använda effektiva preventivmedelgodkäntu der behandlingen samt i 6 månader efter behandling med MabCampath (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt om MabCampath utsöndras i bröstmjölk. Om behandlings behövs bör amning avbrytas under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling med MabCampath.

Fertilitet

Det finns inga definitiva studier av MabCampath som utvärderar dess inverkan på fertiliteten. Det är inte känt om MabCampath kan påverka fertiliteten hos människa (se avsnitt 5.3).

 

inte

4.7

Effekter på förmågan a framföralängrefordon och använda maskiner

Inga studier har utförts beträffa de förmågan att köra bil eller handha maskiner. Då förvirring och

 

är

somnolens har rappo te ats skall försiktighet iakttagas.

4.8

Biverkningar

Läkemedlet

I tabellerna n dan rapporteras biverkningar enligt MedDRA-databasen om klassificering av

organsystem. Frekvenserna baseras på data från kliniska prövningar.

Den lämpligaste MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer och

relat

rade tillstånd.

Fr kvenserna definieras som mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥ 1/100 till< 1/10), mindre vanlig (≥ 1/1000 till < 1/100, sällsynt (≥ 1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000). Det finns ingen information om biverkningar som förekommer i lägre frekvens, på grund av den studerade populationens storlek ; n=147 för tidigare obehandlade patienter och n=149 för tidigare behandlade patienter.

De vanligaste biverkningarna för MabCampath är: infusionsreaktioner (pyrexi, frossa, hypotoni, urtikaria, illamående, utslag, takykardi, dyspné), cytopenier (neutropeni, lymfopeni, trombocytopeni, anemi), infektioner (viremi med CMV, infektion med CMV, övriga infektioner, gastrointestinala symtom (illamående, kräkningar, buksmärta) och neurologiska symtom (insomnia, ångest). De vanligaste allvarliga biverkningarna är cytopenier, infusionsreaktioner och

Ögon
Hjärtat

immunsuppresion/infektioner.

Biverkningar hos tidigare obehandlade patienter

Säkerhetsdata från tidigare obehandlade B-KLL-patienter baseras på biverkningar som uppkom vid studien av 147 patienter som rekryterats till en randomiserad, kontrollerad studie av MabCampath som enda läkemedel administrerat vid en dos på 30 mg intravenöst tre gånger per vecka i upp till 12 veckor, inklusive dosökningsperioden. Ungefär 97 % av tidigare obehandlade patienter drabbades av biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna hos tidigare obehandlade patienter förekom vanligtvis under den första behandlingsveckan.

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningar som observerades under behandlingen, e er inom 30 dagar efter det att MabCampath-behandlingen slutförts, med sjunkande allvarlighetsgrad.

Organklassificering

 

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Infektioner och infestationer

Viremi med

Pneumoni

Sepsis

 

 

cytomegalovirus

 

Bakte emiförsäljningmed

 

 

Infektion med

Bronkit

 

 

cytomegalovirus

 

sta ylokocker

 

 

 

 

Faryngit

Tuberkulos

 

 

 

 

Oral candidiasis

för

 

 

 

 

Bronkopneumoni

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Infektion med

 

 

 

 

 

betahemolytiska

 

 

 

 

 

streptokocker

 

 

 

 

 

Candidiasis

 

 

 

 

 

Genital candidiasis

 

 

 

 

godkänt Urinvägsinfektion

 

 

 

 

 

Cystit

 

 

 

 

 

Kroppssvamp

 

 

 

 

 

Nasofaryngit

 

 

 

 

 

Rinit

Blodet och lymfsystemet

 

 

 

Neutropen feber

Agranulocytos

 

 

inte

längreNeutropeni

Lymfopeni

 

 

 

Leukopeni

Lymfadenopati

 

är

 

Trombocytopeni

Epistaxis

Immunsystemet

 

Anemi

Anafylaktisk reaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överkänslighet

Metabolism och nutri ion

 

 

Viktminskning

Tumörlys-syndrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperglykemi

 

 

 

 

 

Sänkt totalt protein

Psykiska störningar

 

 

 

Ångest

Anorexi

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

 

Synkope

Vertigo

nervsyst met

 

 

 

Yrsel

 

Läkemedlet

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

Parestesi

 

 

 

 

Hypoestesi

 

 

 

 

Huvudvärk

Konjunktivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyanos

Hjärtstillestånd

 

 

 

 

Bradykardi

Hjärtinfarkt

 

 

 

 

Takykardi

Angina pectoris

 

 

 

 

Sinustakykardi

Förmaksflimmer

Organklassificering

 

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulär arytmi

 

 

 

 

 

 

 

Sinusbradykardi

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulära

 

 

 

 

 

 

 

extrasystolier

 

 

Blodkärl

 

Hypotension

Hypertension

Ortostatisk hypotension

 

 

 

 

 

 

 

Värmevallningar

 

 

 

 

 

 

 

Rodnad

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och

 

 

 

Bronkialspasm

Hypoxi

 

 

mediastinum

 

 

 

Dyspné

Pleurautgjutning

 

 

 

 

 

 

 

Dysfoni

 

 

 

 

 

 

 

Rinorré

 

 

Magtarmkanalen

 

Illamående

Kräkning

Ileus

 

 

 

 

 

 

Buksmärta

Munproblem

 

 

 

 

 

 

 

Magproblem

 

 

 

 

 

 

 

Diarré

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

Hud och subkutan vävnad

 

Urtikaria

 

Allergisk dermatit

Kliande hudutslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudutslag

 

Klåda

Makulära hudutslag

 

 

 

 

Hyperhidros

Erytematösa hudutslag

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

Erytem

Dermatit

Muskuloskeletala systemet och

 

 

 

Myalgi

Bensmärta

 

bindväv

 

 

 

Muskulos eletal

Artralgi

 

 

 

 

 

smärta

 

 

 

 

 

 

 

Ryggsmärta

Muskuloskeletal smärta i

 

 

 

 

 

 

bröstkorgen

 

 

 

 

godkänt

Muskelspasmer

 

Njurar och urinvägar

 

 

 

 

Sänkt urinflöde

 

 

 

 

 

Dysuri

 

Allmänna symtom och/eller

 

Feber

 

Trötthet

Mukosainflammation

 

symtom vid

 

Frossa

längre

Asteni

Erytem vid

administreringsstället

 

 

 

infusionsstället

 

 

 

 

 

Lokaliserade ödem

 

 

 

 

 

 

Ödem vid infusionsstället

 

 

 

inte

 

 

Sjukdomskänsla

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuta infusionsreaktioner omfattande feber, frossbrytningar, illamående, kräkning, hypotoni, trötthet,

hudutslag, Urtikaria, dyspné, huvudvärk, klåda, och diarré har rapporterats. Majoriteten av dessa

är

 

 

 

 

 

 

biverkningar är lindriga till måttliga i sin svårighetsgrad. Akuta infusionsreaktioner förekommer

vanligtvis und r n första behandlingsveckan och avtar därefter påtagligt. Infusionsreaktioner av grad

3 eller 4 är ovanliga efter första behandlingsveckan.

 

 

 

 

Biv rkningar hos tidigare behandlade patienter

Säkerhetsdata från tidigare behandlade patienter med B-KLL baseras på 149 patienter som rekryterats

 

till singelarmsstudier av MabCampath (studie 1, 2 och 3). Mer än 80 % av tidigare behandlade

 

patienter kan förväntas få biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna förekommer

 

vanligtvis under den första behandlingsveckan.

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.

 

 

 

 

 

 

Organklassificering

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

 

Infektioner och infestationer

Sepsis

Infektion med

Bakteriell infektion

 

 

 

cytomegalovirus

 

 

 

Pneumoni

Infektion med

Virusinfektion

Organklassificering

Neoplasmer, benigna, maligna och ospecificerade (inkl. cystor och polyper)

Blodet och lymfsystem

Immunsystemet

Metabolism och nutrition

Psykiska störningar

är

Läkemedlet

 

Centrala och perifera

 

nervsyst t

 

Ögon

 

Öron och balansorgan

 

Hjärtat

 

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

 

 

pneumocystis

 

 

 

 

jiroveci

 

 

Herpes simplex

Pneumonit

Svampdermatit

 

 

Svampinfektion

Laryngit

 

 

 

Candidiasis

Rinit

 

 

 

Herpes zoster

Onykomykos

 

 

Abscess

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

Urinvägsinfektion

 

 

 

 

Sinusit

 

 

 

 

Bronkit

 

 

 

 

Övre

 

 

 

 

luftvägsinfektion

 

 

 

 

Faryngit

 

 

 

 

Infektion

Lymfomliknande störning

 

 

 

Granulocytopeni

Neutropen feber

för

 

Benmärgsaplasi

Trombocytopeni

Pancytopeni

Disseminerad intravaskulär

 

 

 

koagulation

 

Anemi

 

Leukopeni

Hemolytisk anemi, sänkt

 

 

 

haptoglobin

 

 

 

Lymfopeni

Benmärgsdepression

 

 

Purpura

Epistaxis

 

 

 

 

Blödande tandkött

 

 

 

Onormalt blodvärde

 

 

godkäntAllergisk reaktion

 

 

 

Allvarliga anafylaktiska och

 

 

 

andra överkänslig-

 

 

 

hetsreaktioner

Anorexi

 

Hyponatremi

Hypokalemi

 

inte

 

Hypokalcemi

Förvärrad diabetes mellitus

längreViktminskning

 

 

 

 

Dehydrering

 

 

 

 

Törst

 

 

 

 

Konfusion

Depersonalisering

 

 

Ångest

Personlighetsstörning

 

 

Depression

Tankestörning

 

 

Somnolens

Impotens

 

 

 

Insomnia

Nervositet

 

Huvudvärk

Vertigo

Synkope

 

 

 

Yrsel

Gångrubbning

 

 

Tremor

Dystoni

 

 

 

Parestesi

Hyperestesi

 

 

 

Hypoestesi

Neuropati

 

 

 

Hyperkinesi

Förändrat smaksinne

 

 

Förlust av smaksinne

 

 

 

 

Konjunktivit

Endoftalmit

 

 

 

 

Dövhet

 

 

 

 

Tinnitus

 

 

 

Palpitation

Hjärtstillestånd

 

 

Takykardi

Hjärtinfarkt

 

 

 

 

Förmaksflimmer

 

 

 

Supraventrikulär takykardi

Organklassificering

 

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

 

 

 

 

 

 

Arytmi

 

 

 

 

 

 

 

Bradykardi

 

 

 

 

 

 

 

Onormalt EKG

Blodkärl

 

Hypotension

Hypertension

Perifer ischemi

 

 

 

 

Vasospasm

 

 

 

 

 

 

 

Blodvallning

 

 

försäljning

Andningsvägar, bröstkorg och

 

Dyspné

 

Hypoxi

Stridor

 

 

 

mediastinum

 

 

 

Hemoptys

Trånghetskänsla halsen

 

 

 

 

Bronkialspasm

Lunginfiltrat

 

 

 

 

Hosta

Pleurautgjutning

 

 

 

 

 

 

Sänkta andningsljud

 

 

 

 

 

 

Respiratorisk störning

Magtarmkanalen

 

Kräkning

Gastrointestinal

Gastroenterit

 

 

 

 

blödning

 

 

 

 

 

Illamående

Ulcerativ stomatit

Tungulceration

 

 

Diarré

 

Stomatit

Gingivit

 

 

 

 

 

Buksmärta

 

för

 

 

 

 

 

Hicka

 

 

 

 

 

Dyspepsi

Eruktation

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

Konstipation

Mun orrhet

 

 

 

 

 

Flatulens

 

 

 

Lever och gallvägar

 

 

 

Onormal

 

 

 

 

 

 

 

leverfunktion

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Pruritus

 

Bullöst hu utslag

Makulo-papulärt hudutslag

 

 

Urtikaria

Erytematöst

Hudproblem

 

 

Hudutslag

hudutslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

 

Hyperhidros

A tralgi

Bensmärta

 

bindväv

 

 

 

Myalgi

Hypertoni

 

 

 

 

 

Skelettsmärta

 

 

 

Njurar och urinvägar

 

 

 

Ryggsmärta

Hematuri

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

Urininkontinens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskat urinflöde

är

 

 

 

 

 

Polyuri

 

 

 

 

 

 

Onormal njurfunktion

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Frossa

 

Bröstsmärta

Lungödem

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

symtom på adminis reringst llet

Feber

 

Influensaliknande

Perifera ödem

 

 

 

 

symtom

 

 

 

 

 

Trötthet

 

Mukosit

Periorbitala ödem

 

 

 

 

Ödem i munnen

Slemhinnesår

 

 

 

 

Ödem

Blåmärken vid infusionsstället

 

 

 

 

Asteni

Dermatit vid infusionsstället

 

 

 

 

Sjukdomskänsla

Smärta vid infusionsstället

 

 

 

 

Förändrad

 

 

 

 

 

 

 

temperaturkänsla

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion vid

 

 

 

 

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

 

 

 

 

Smärta

 

 

 

Biverkningar som observerats under övervakning efter marknadsföring

Infusionsreaktioner: Allvarliga och ibland fatala reaktioner inkluderande bronkospasm, hypoxi, synkope, lunginfiltrat, akut respiratoriskt distressyndrom (ADRS), andningsuppehåll, hjärtinfarkt,

arytmier, akut hjärtinsufficiens samt hjärtstillestånd har observerats. Allvarliga anafylaktiska och andra överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaktisk chock och angioödem, har i mindre vanliga fall rapporterats efter administrering av MabCampath. Dessa symptom kan förbättras eller undvikas om premedicinering används vid dosökning (se avsnitt 4.4).

Infektioner och infestationer: Allvarliga, ibland fatala virala (t.ex. adenovirus, parainfluenza, hepatit B), progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), bakteriella (inkluderande tuberkulos och atypiska mycobakterioser, nokardios), protozoiska infektioner (t.ex. toxoplasma gondii) och svampinfektioner (t.ex. rhinocerebral mukormykos) inklusive de som beror på reaktivering av latenta infektioner har förekommit under uppföljning efter lansering av produkten. Den rekommenderade anti- infektionsprofylaxen förefaller vara effektiv avseende reduktion av risken för PCP och herpes- infektioner(se avsnitt 4.4).

Metabolism och nutrition: tumour lysis syndrome med fatal utgång har förekommit.

EBV-associerade lymfproliferativa sjukdomar, i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats.

Blodet och lymfsystemet: Allvarliga blödningsreaktioner har rapporterats.

Immunsystemet: Allvarliga och ibland fatala autoimmuna fenomen inklusive autoimmunförsäljninghemolytisk

anemi, autoimmun trombocytopeni, aplastisk anemi, Guillain-Barrés syndrom och dess kroniska form,

kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradiculoneuropati har rappor erats. Ett positivt Coombs

test har också observerats. Fatal transfusionsassocierad graft-versus-host-sjukdomför(TAGVHD) har

också rapporterats.

godkänt

 

Centrala och perifera nervsystemet: intrakraniell blödning med fatal utgång har förekommit hos patienter med trombocytopeni.

Hjärtat: Kronisk hjärtsvikt, kardiomyopatilängreoch sänkt j ktionsfraktion har rapporterats hos patienter som tidigare behandlats med potentiellt kardiotoxiska substanser.

4.9 Överdosering

Patienter har erhållit upprepade dosenheter av upp till 240 mg MabCampath. Frekvensen biverkningar av tredje och fjärde graden, så som f ber, hypotension och anemi, kan vara högre hos dessa patienter.

Det finns ingen känd specifik an idot mot MabCampath. Behandlingen består av att sätta ut

MabCampath samt understödja de behandling.

 

 

 

inte

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

 

är

 

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakot rapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, monoklonala antikroppar, ATC kod:

L01XC04.

 

 

Al

tuzumab är en på bioteknologisk väg framställd human IgG1 kappa monoklonal antikropp som

Läkemedlet

 

 

är specifik för ett 21-28 kD lymfocytglykoprotein (CD52) som primärt uttrycks på ytan av normala och maligna B och T-cellslymfocyter i perifert blod. Alemtuzumab har framställts genom att infoga sex komplementär-bestämmande områden från en IgG2a monoklonal antikropp hos råtta till en human IgG1 immunoglobulinmolekyl.

Alemtuzumab orsakar lys av lymfocyter genom bindning till CD52, ett i hög grad uttryckt ickemodulerande antigen som finns på cellytan på väsentligen alla B och T-cellslymfocyter så väl som monocyter, tymocyter och makrofager. Antikroppen medierar lys av lymfocyter via komplementbindning och antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet. Antigenet har hittats hos en liten andel (< 5%) av granulocyterna, men ej på erytrocyter eller trombocyter. Alemtuzumab

MabCampath
Klorambucil

förefaller ej skada hematopoetiska stamceller eller progenitorceller.

Tidigare obehandlade patienter med B-KLL

Säkerheten och effekten för MabCampath evaluerades i en fas 3, öppen, randomiserad, jämförande prövning av tidigare obehandlade patienter med B-KLL i Rai-stadium I–IV vilka behövde behandling (Studie 4). MabCampath visades vara bättre än klorambucil enligt mätning med det primära resultatmåttet progressionsfri överlevnad (progression free survival, PFS) (se Figur 1).

Figur 1: Progressionsfri överlevnad i studien av tidigare obehandlade patienter (per behandlingsgrupp)

Uppskattad sannolikhet

Riskkvot; 0,58

 

 

försäljning

95 % KI: 0,43, 0,77

för

 

Stratifierat log-rank-test: p=0,0001

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

Antal utsatta för risk

 

Tidsåt ång (Månader)

 

 

 

 

 

 

 

 

frekvlängrenser för komplett respons

 

 

 

 

 

 

 

 

innefattade

 

 

 

 

 

 

De sekundära målen

(CR) och total respons (CR eller

partiell respons) med användning av 1996 års NCIWG-kriterier, responsens duration, tid fram till

 

alternativ behandling och säkerhete

för de två behandlingsarmarna.

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Sammanfattning av populationen med tidigare obehandlade patienter och utfall

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberoende granskning av responsfrekvens och

 

 

 

 

 

duration

 

 

 

 

 

MabCampath

Klorambucil

P-värde

 

 

 

 

n=149

n=148

 

 

Medianålder (år)

 

 

Ej relevant

 

Sjukdom i Rai-stadium III/IV

 

33,6 %

33,1 %

Ej relevant

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens för total respons

 

83,2 %

55,4 %

<0,0001*

 

Komplett respons

 

 

24,2 %

2,0 %

<0,0001*

 

MRD-negativ****

 

 

7,4 %

0,0 %

0,0008*

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Partiell respons

 

 

59,1 %

53,4 %

Ej relevant

 

Duration av respons**, CR eller

 

N=124

N=82

Ej relevant

 

PR (månader)

 

 

16,2

12,7

 

 

K-M-median (95 %

 

 

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

 

 

Bedömning av CMV med PCR:

 

Oberoende granskning av responsfrekvens och

 

 

duration

 

Tid fram till alternativ behandling

23,3

14,7

0,0001***

(månader)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

K-M-median (95 %

 

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

*Pearsons chi-två-test eller Exact-test

 

 

 

** Duration för bästa respons

 

 

 

*** log-rank-test stratifierat med Rai-grupp (Stadium I-II jämfört med III-IV)

 

**** med 4-färgsflöde

 

 

 

patienterna (n=282) för vilka cytogenetiska (FISH) baslinjedata fanns tillgängliga i Studieförsäljning4, så upptäcktes kromosomavvikelser hos 82 %, medan normal karyotyp upptäcktes hos 18 %.

Cytogenetiska analyser på tidigare obehandlade B-KLL-patienter:

Man har i allt högre grad förstått att den cytogenetiska profilen för B-KLL ger viktig progno ti k information och eventuellt kan prediktera responsen på vissa terapier. Av de tidigare obehandlade

Kromosomavvikelser kategoriserades enligt Döhners hierarkiska modell. Avförtidiga e obehandlade patienter, behandlade antingen med MabCampath eller klorambucil, så fanns 21 patienter med 17 p- deletion , 54 patienter med 11 q-deletion, 34 patienter med trisomi 12, 51 pa ienter med normal

karyotyp och 67 patienter med enbart 13 q-deletion. godkänt

Total responsfrekvens (ORR) var överlägsen hos patienter med en 11q-deletion (87 % mot 29 %; p<0,0001) eller endast 13q-deletion (91 % mot 62 %; p=0,0087) som behandlades med MabCampath jämfört med klorambucil. En trend mot förbättrad ORR observera es hos patienter med 17p-deletion som behandlades med MabCampath (64 % mot 20 %; p=0,0805). Kompletta remissioner var också

p=0,0009). Median-PFS var bättre hos patienter m d nbart 13q-deletion som behandlades med

bättre hos patienter med enbart 13q-deletion som behandlades med MabCampath (27 % mot 0 %; MabCampath (24,4 mot 13,0 månader;längrep=0,0170 st atifierat med Rai-stadium). En trend mot förbättrad PFS observerades hos patienter med 17p-deletion, trisomi 12 och normal karyotyp, vilket

inte nådde signifikans på grund av en liten sampelstorlek.

I den randomiserade kontrolleradeintestudien med tidigare obehandlade patienter (Studie 4), testades patienter i MabCampath-armen varje vecka avseende CMV med en PCR-analys (polymeraskedjereaktion) från ledningen till och med behandlingens slut, och varannan vecka under de första 2 månadernaärefter behandlingen. I denna studie rapporterades asymtomatisk positiv PCR

endast för CMV hos 77/147 (52,4 %) av MabCampath-behandlade patienter; symtomatisk CMV- Läkemedletinfektion rappor erades mindre ofta hos 23/147 MabCampath-behandlade patienter (16 %). I

MabCampath-arm n fick 36/77 (46,8 %) av patienterna med asymtomatisk PCR-positiv CMV antiviral terapi och för 47/77 (61 %) av dessa patienter avbröts MabCampath-terapin. Förekomsten av asymtomatisk positiv PCR för CMV eller symtomatisk PCR-positiv CMV-infektion under behandling

MabCampath hade ingen mätbar påverkan på den progressionsfria överlevnaden (PFS).

Tidigare behandlade B-KLL-patienter:

Fastställande av effekten av MabCampath är baserad på generell respons och överlevnad. Tillgängliga data från tre okontrollerade B-KLL-studier är sammanställda i följande tabell:

Effektparametrar

Studie 1

 

Studie 2

 

 

Studie 3

 

Antal patienter

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisk grupp

 

 

 

B-KLL patienter

B-KLL patienter

 

B-KLL (plus en

 

 

 

 

 

som erhållit ett

som ej haft effekt

 

PLL) patienter

 

 

 

 

 

alkylerande medel

av eller fått återfall

 

som ej haft effekt

 

 

 

 

 

och ej haft effekt av

till följd av

 

av eller fått återfall

 

 

 

 

 

fludarabin

 

behandling med

 

till följd av

 

 

 

 

 

 

 

konventionell

 

behandling med

 

 

 

 

 

 

 

kemoterapi

 

 

fludarabin

 

Medianålder (år)

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomskarakteristika

(%)

 

 

 

 

 

 

 

Rai Stage III/IV

 

 

 

 

 

 

 

B-symptom

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare behandlingar (%):

 

 

 

 

 

 

 

Alkylerande medel

 

 

 

 

 

 

Fludarabin

 

 

 

 

 

 

 

Antal tidigare regimer

 

 

3 (2-7)

 

3 (1-10)

 

 

3 (1-8)

 

(variationsvidd)

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiala doseringsregim

 

 

Gradvis ökning från

Gradvis ökning

 

Gradvis ökning

 

 

 

 

 

3 till 10 till 30 mg

från 10 till 30 mg

 

från 10 till 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

Slutlig doseringsregim

 

 

30 mg iv 3 ggr per

30 mg iv 3 ggr per

30 mg iv 3 ggr per

 

 

 

 

vecka

 

vecka

 

 

vecka

Generell responsgrad (%)

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(23-43)

 

(8-33)

 

 

(11-47)

 

Komplett respons

 

 

 

 

 

 

Partiell respons

 

 

 

 

 

 

 

Medianduration av respons

 

 

 

 

(månader)

 

 

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(5-8)

 

godkänt

 

 

(6-19)

 

 

 

(5-23)

 

 

 

Mediantid till respons (månader)

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(1-2)

 

(1-5)

 

 

(2-4)

 

Progressfri överlevnad (månader)

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(3-5)

 

(3-7)

 

 

(3-9)

 

Överlevnad (månader):

 

inte

längre

 

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla patienter

 

 

16 (12-22)

 

26 (12-44)

 

 

28 (7-33)

 

Responders

 

 

33 (26-EU)

 

44 (28-EU)

 

 

36 (19-EU)

EU = ej uppnått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokine iska uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

LäkemedletFarmakokin tik n blev karakteriserad hos patienter, behandlade för första gången med MabCampath, kronisk lymfatisk B-cellsleukemi (B-KLL) och som tidigare behandlats utan framgång med

purinanaloger. MabCampath administrerades som en 2 timmars intravenös infusion enligt

reko enderad dosering, med en initial dos om 3 mg och ökning till 30 mg, 3 gånger i veckan, i upp till 12 veckor. MabCampaths farmakokinetik följde en 2-kompartmentmodell och uppvisade en icke

linjär eliminationskinetik. Efter den sista 30 mg dosen var medianvolymen för distributionen vid steady state 0,15 l/kg (intervall: 0,1-0,4 l/kg), vilket indikerar att distributionen primärt skedde till extracellulär vätska och plasmakompartment. Systemisk clearance minskade med upprepad administrering på grund av sänkt receptormedierad clearance (dvs förlust av perifiera CD52- receptorer). Vid upprepad administrering och efterföljande ackumulation av plasmakoncentrationen uppnådde eliminationshastigheten första ordningens kinetik. Som sådan var halveringstiden 8 timmar (intervall: 2-32 timmar) efter den första 30 mg dosen och var 6 dagar (intervall: 1-14 dagar) efter den sista 30 mg dosen. Steady statekoncentrationer uppnåddes efter cirka 6 veckors dosering. Ingen uppenbar skillnad i farmakokinetiken mellan män och kvinnor observerades, ej heller någon uppenbar skillnad relaterad till ålder observerades.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Preklinisk utvärdering av alemtuzumab hos djur har begränsats till cynomolgusapan på grund av frånvaro av uttryck av CD52 antigenet hos ickeprimater.

Lymfocytopeni var den vanligast förekommande behandlingsrelaterade effekten hos denna art. En lätt

kumulativ effekt av graden av lymfocytsänkning kunde ses i studier med upprepade doser, jämförelse

vesikler) samt i huden.

försäljning

med studier med enstaka doser. Lymfocytsänkningen var snabbt reversibel efter upphörande av dosering. Reversibel neutropeni kunde ses till följd av daglig intravenös eller subkutan dosering i 30 dagar, men ej efter enstaka doser eller daglig dosering i 14 dagar. Histopatologiska resultat från benmärgsprov visade inga anmärkningsvärda förändringar som kan tillskrivas behandlingen. Enstaka intravenösa doser på 10 och 30 mg/kg gav moderat till allvarlig dosrelaterad hypotension följd av tt takykardi.

Fabbindning av MabCampath observerades i lymfoid vävnad samt i mononukleära agocytsystemet. Signifikant Fabbindning observerades också i manliga genitalia (epididymis, sperma, seminala

 

godkänt

Inga andra fynd i ovanstående toxicitetsstudier ger information av signifikant relevans till klinisk

användning.

för

Inga lång- eller korttidsstudier på djur, för att fastställa karcinogen och mutagen potential, har utförts beträffande MabCampath.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumedetat

 

längre

Polysorbat 80

 

Kaliumklorid

 

Kaliumdivätefosfat

 

Natriumklorid

 

Dibasiskt natriumfosfat

 

 

Vatten för injektionsvätskor

 

6.2

Inkompatibiliteter

inte

 

Denna medicinska produktär får ej blandas med andra medicinska produkter än dem som nämns i

avsnitt 6.6.

 

 

LäkemedletIng n känd inkompatibilitet finns med andra medicinska produkter. Andra medicinska produkter ska dock inte tillföras till infusionen med MabCampath eller samtidigt infunderas genom samma

intravenösa kanal.

6.3 Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska: 3 år

Utspädd lösning: MabCampath innehåller inte något antimikrobiellt konserveringsmedel. MabCampath bör användas inom 8 timmar efter spädning. Lösningar kan förvaras vid 15 C -30 C eller i kylskåp. Förvaring kan endast accepteras om beredning av lösning skett under strikt sterila förhållanden och om lösningen skyddats från ljus.

Förpackningsstorlek: förpackning med 3 injektionsflaskor.
6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras i kylskåp (2 C-8 C). Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen för att skydda från ljus.
För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Klarglas, typ I–injektionsflaska, försluten med gummipropp, som innehåller 1 ml koncentrat.försäljning

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskans innehåll bör innan admininistrering inspekteras beträffande partikelinnehåll samt missfärgning. Om partiklar kan ses eller om koncentratet är färgat bör injektionsflaskanför inte användas.

MabCampath innehåller inga antimikrobiella konserveringsmedel, därför rekommenderas användande av aseptisk teknik vid beredning av MabCampath lösning för intrave ös i fusion, samt att den utspädda lösningen för infusion skyddas från ljus och ges inom 8 timmar efter beredning. Den erforderliga mängden av injektionsflaskans innehåll tillsätts 100 ml natriumkloridlösning för infusion

9 mg/ml (0,9 %) eller glukoslösning för infusion (5 %). Infusionspåsen bör vändas försiktigt så att

lösningen blandas. Iakttag aktsamhet för att försäkra steriliteten hos den färdigberedda lösningen,

särskilt då den inte innehåller något antimikrobiellt konserveringsmedel.

Andra medicinska produkter bör inte tillsättas MabCampathlösningen eller samtidigt infunderas via

samma intravenösa venväg (se avsnitt 4.5).

godkänt

 

 

 

längre

Instruktioner för korrekt ha dhavande samt avfallshantering bör studeras. Spill eller avfallsmaterial

kan förstöras via förbränn g.

 

 

 

inte

 

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet

är

 

 

Försiktighet bör visas vid hantering och beredning av MabCampath lösning. Det rekommenderas att använda latexhandskar samt skyddsglasögo , för att undvika exposition, i händelse av att injektionsflaskan går sönder eller annat oavsiktligt spill. Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida bör ej handha MabCampath.

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden Ned rländ rna

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/193/002

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 06/07/2001

Datum för förnyat godkännande: 10/07/2011

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

 

 

 

 

försäljning

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel