Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabThera (rituximab) – Märkning - L01XC02

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringMabThera
ATC-kodL01XC02
Ämnerituximab
TillverkareRoche Registration Ltd

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

MabThera 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Rituximab

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 10 mg/ml rituximab.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumcitrat, polysorbat 80, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg / 10 ml

2 injektionsflaskor på 10 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intravenös användning efter spädning

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN – OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/067/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift accepterad

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETTER INJEKTIONSFLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

MabThera 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Rituximab

i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

För intravenös användning efter spädning

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Injektionsflaska på 10 ml (10 mg/ml) 100 mg / 10 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MabThera 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Rituximab

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 10 mg/ml rituximab.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumcitrat, polysorbat 80, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg / 50 ml

1 injektionsflaska på 50 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intravenös användning efter spädning

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/067/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift accepterad

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETTER INJEKTIONSFLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

MabThera 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Rituximab

i.v.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

För intravenös användning efter spädning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGDUTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Injektionsflaska på 50 ml (10 mg/ml) 500 mg / 50 ml

6. ÖVRIGT

PATIENTKORTSTEXT FÖR ICKE ONKOLOGISKA INDIKATIONER

Patientkort för MABTHERA vid icke onkologiska indikationer

Varför har jag fått detta kort?

Det här läkemedlet kan öka risken att få infektioner. Detta patientkort informerar dig om:

Vad du behöver veta innan du får MabThera

Tecken på infektion

Vad du ska göra om du tror du håller på att få en infektion

På baksidan av kortet finns även ditt namn och din läkares namn och telefonnummer.

Vad ska jag göra med detta kort?

Ha alltid med dig detta kort, till exempel i din plånbok eller handväska.

Visa kortet för varje läkare, sjuksköterska eller tandläkare som är delaktig i din vård, inte bara för din specialistläkare som förskriver MabThera.

Ha alltid med dig detta kort fram till 2 år efter din sista dos med MabThera. Biverkningar kan uppstå flera månader efter din behandling.

När ska jag inte behandlas med MabThera?

Du ska inte behandlas med MabThera om du har en aktiv infektion eller allvarliga rubbningar i immunförsvaret.

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel som kan påverka ditt immunförsvar såsom kemoterapi.

Vilka tecken kan tyda på en infektion?

Var uppmärksam på följande tecken som kan tyda på en infektion.

Feber eller ihållande hosta

Viktnedgång

Smärta utan att du skadat dig

Allmän sjukdomskänsla eller håglöshet

Vad mer bör jag veta?

I sällsynta fall kan MabThera orsaka en allvarlig infektion i hjärnan som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Denna infektion kan vara dödlig.

Symtom på PML inkluderar:

-Förvirring, minnesförlust eller tankesvårigheter

-Försämrad balans eller svårigheter att gå och/eller tala

-Minskad styrka eller svaghet i ena sidan av din kropp

-Dimsyn eller synförlust

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever att du har något av dessa symtom. Tala också om att du behandlas med MabThera.

Var kan jag hitta mer information?

Se MabTheras bipacksedel för ytterligare information.

Datum för behandling med MabThera och kontaktuppgifter:

Datum för senaste behandling: _________

Datum för första behandling:____ ______

Patientens namn: ___________________

Läkarens namn: ___________________

Läkarens telefonnummer: _____________

Se till att du har en förteckning över alla dina läkemedel med dig när du träffar sjukvårdspersonal.

Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om informationen i detta kort.

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever att du har något av dessa symtom. Tala också om att du behandlas med MabThera.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MabThera 1400 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion

rituximab

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 1400 mg/11,7 ml rituximab.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Rekombinant humant hyaluronidas (rHuPH20) L-histidin

L-histidinhydrokloridmonohydrat, -trehalosdihydrat

L-metionin Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1400 mg/11,7 ml

1 injektionsflaska

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN – OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/067/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift accepterad.

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETTER INJEKTIONSFLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

MabThera 1400 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion

rituximab

subkutant

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Endast för subkutan användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1400 mg/11,7 ml

6. ÖVRIGT

Information på den avtagbara klisteretiketten

MabThera 1400 mg rituximab

1400 mg/11,7 ml

s.c. för non-Hodgkins lymfom

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MabThera 1600 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion

rituximab

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 1600 mg/13,4 ml rituximab.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Rekombinant humant hyaluronidas (rHuPH20) L-histidin

L-histidinhydrokloridmonohydrat, -trehalosdihydrat

L-metionin Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1600 mg/13,4 ml

1 injektionsflaska

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN – OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/067/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift accepterad.

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETTER INJEKTIONSFLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

MabThera 1600 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion

rituximab

subkutant

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Endast för subkutan användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1600 mg/13,4 ml

6. ÖVRIGT

Information på den avtagbara klisteretiketten

MabThera 1600 mg rituximab

1600 mg/13,4 ml

s.c. för kronisk lymfatisk leukemi

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel