Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maci (autologous cultured chondrocytes) – Produktresumé - M09AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringMaci
ATC-kodM09AX02
Ämneautologous cultured chondrocytes
TillverkareVericel Denmark ApS

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MACI 500 000 till 1 000 000 celler/cm2 matrix för implantation

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje implantat innehåller matrixapplicerade, karakteriserade, autologa odlade kondrocyter.

2.1 Allmän beskrivning

Karakteriserade, viabla autologa kondrocyter, som expanderats ex vivo som uttrycker kondrocytspecifika markörgener, utsådda på ett CE-märkt porcint kollagenmembran av typ I/III.

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje matrix för implantation består av karakteriserade, autologa kondrocyterSuspendedpå ett 14,5 cm²

kollagenmembran av typ I/III med en densitet på 500 000 till 1 000 000 celler per cm2. Den ska skäras

till av kirurgen för att passa defektens storlek och form.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Matrix för implantation

Implantatet är ett ogenomskinligt, benvitt membran, som såtts med kondrocyter, och levereras i 18 ml färglös lösning i en skål.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

 

Authorisation

4.1

Terapeutiska indikationer

Marketing

 

MACI är indicerat för reparation av symtomgivande broskdefekter i knäet vilka omfattar hela broskets djup (grad III och IV enligt den modifierade Outerbridge-skalan) och

med en utbredning av på 3–20 cm2 hos vuxna patienter med moget skelett.

4.2 Dosering och administreringssätt

MACI är endast avsett för autolog användning.

MACI måste administreras av en kirurg som är utbildad i och kvalificerad för användning av MACI.

Administreringssätt För implantation.

Dosering

Mängden MACI som administreras beror på storleken (ytan i cm2) av broskdefekten. Implantatet skärs till av den behandlande kirurgen för att passa defektens storlek och form, för att säkerställa att det skadade området är helt täckt, och implanteras med cellsidan nedåt. Den administrerade dosen motsvarar 500 000 till 1 000 000 autologa celler/cm2 av matrixen för implantation.

Särskilda populationer

Äldre (över 65 år)

Användning av MACI i denna åldersgrupp har inte studerats. Användning av MACI hos äldre med generell broskdegeneration eller artros rekommenderas inte.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för MACI för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Suspended

Defektbädden bör endast debrideras ned till den subkondrala plattan och inte genom denna. Blödning genom den subkondrala plattan bör undvikas, men om sådan inträffar måste den kontrolleras. Adrenalin eller fibrinvävnadslim (se avsnitt 4.5), som appliceras sparsamt direkt på blödningspunkter, är lämpliga hemostatiska medel.

Implantation av MACI utförs med steril operationsteknik och kräver både preparation av defektbädden och applicering av fibrinvävnadslim på basen och kanten av defekten för att säkra implantatet. Enligt kirurgens bedömning kan några få, enstaka, absorberbara suturer även användas för att ge extra säkerhet.

Implantationen bör följas av ett lämpligt rehabiliteringsschema (se avsnitt 4.4). Anvisningar om beredning och hantering av MACI finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, mot porcina produkter eller mot

 

restsubstanser som överförts från tillverkningen av MACI, inkluderande bovint serum och

 

gentamicin.

Authorisation

 

 

Allvarlig artros i knäet.

Marketing

 

• Inflammatorisk artrit, inflammatorisk ledsjukdom eller obehandlade, medfödda koagulationsrubbningar.

• MACI är kontraindicerat för användning till patienter med en femoral epifysplatta som inte är helt sluten.

4.4 Varningar och försiktighet

Allmänt

MACI är ett autologt implantat och får endast administreras till den patient för vilken det tillverkades. Implantation av MACI måste utföras genom steril artrotomi. Erfarenheten av artroskopisk administrering av MACI är begränsad, men behandlade läkare kan välja artroskopisk teknik för att applicera MACI.

Försiktighetsåtgärder

Ingrepp på patienter med lokala inflammationer eller aktiva infektioner i benet, leden och omgivande mjukvävnad bör temporärt skjutas upp tills återhämtning dokumenterats.

I den pivotala studien av MACI uteslöts patienter om de hade en anamnes på artros (Kellgren-

Lawrence grad 3 eller 4) i det aktuella knäet eller samtidig inflammatorisk sjukdom.

För att skapa en gynnsam miljö för läkning måste samtidiga patologiskaSuspendedtillstånd åtgärdas före eller samtidigt med implantation av MACI. Sådana tillstånd omfattar:

• Meniskpatologi: instabil eller rupturerad menisk som kräver reparation, utbyte eller partiell meniskektomi. MACI rekommenderas inte för patienter med en total meniskektomi, såvida inte meniskdefekten kan åtgärdas med en planerad eller samtidig menisktransplantation.

• Korsbandsinstabilitet: leden bör inte vara uttalat instabil. Både anteriora och posteriora korsbanden bör vara stabila eller genomgå rekonstruktion för att minska skjuvkrafter och rotationsbelastning över leden.

• Felställning: tibiofemoralleden bör vara korrekt ställd. Onormal varus- eller valgusbelastningAuthorisationav tibiofemoralleden kan äventyra implantatet och bör åtgärdas med en korrektiv osteotomi eller liknande ingrepp. Vid behandling av trochlea- och

patelladefekter måste onormal patellär spårning korrigeras före eller samtidigt med MACI-implantation.

Post-operativ hemartros uppstår huvudsakligen hos patienter med blödningstendens eller dålig kirurgisk hemostas. Patientens koagulationsstatus bör kontrolleras före operation. Trombosprofylax bör administreras enligt lokala riktlinjer.

Lokala behandlingsriktlinjer angående användning av antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi bör följas.

På grund av begränsad erfarenhet rekommenderas inte användning av MACI i andra leder än knäet.

MACI levereras efter en validerad, snabb och mikrobisk sterilitetsanalys för att bedöma frånvaro av Marketingbakterieväxt. Definitiva sterilitetstest är inte tillgängliga vid tidpunkten för leverans. Vid avvikande sterilitetstest kommer den behandlande läkaren att kontaktas för att diskutera antingen att man avstår

från implantationen eller en åtgärdsplan baserad på de patientspecifika omständigheterna och en riskbedömning.

Rehabilitering

Kontrollerad fysioterapi, inklusive tidig mobilisering, rörelseomfångsträning och partiell belastning rekommenderas så snart som möjligt för att främja utmognad av graftet och för att minska risken för postoperativa tromboemboliska händelser och ledstelhet. Efter implantation bör patienten följa ett lämpligt kontrollerat och stegvist rehabiliteringsprogram som rekommenderats av den behandlande läkaren baserat på MACI:s rehabiliteringshandbok. Detta bör inkludera specificerad eller stegvis ökad fysisk aktivitet för att minimera risken för artrofibros och stegvis, partiell belastning. Återupptagande av idrottsaktiviteter bör ske efter individanpassad bedömning av behandlingsansvarig.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fall där MACI inte kan tillhandahållas

I vissa fall kan det hända att patientens källkondrocyter inte växer ut eller att kvalitetskriterierna (se avsnitt 6.6) för leverans inte uppfylls på grund av dålig biopsikvalitet, patientegenskaper eller tillverkningsfel. Det kan därför hända att MACI inte kan tillhandahållas.

Fibrinvävnadslim som innehåller formaldehyd får inte användas med MACI eftersom formaldehyd är cytotoxiskt mot kondrocyterna.

Samtidigt som per oral användning av smärtlindrande medel rekommenderas för postoperativ smärtlindring, rekommenderas inte intraartikulär administrering av analgetika eftersom studier har visat biverkningar på ledbrosk och kondrocyter vid exponering.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Suspended

Graviditet

Begränsade kliniska uppgifter om användning av MACI under graviditet är tillgängliga. Konventionella studier av reproduktions- och utvecklingstoxicitet anses inte relevanta på grund av

läkemedlets beskaffenhet och den avsedda kliniska användningen. På grund av läkemedlets lokala beskaffenhet förväntasAuthorisationinga biverkningar av MACI vid graviditet. Eftersom MACI implanteras med användning av invasiv operationsteknik rekommenderas dock inte användning under graviditet.

Amning

Inga uppgifter om användning av MACI under amning finns tillgängliga. På grund av produktens lokala beskaffenhet förväntas inga biverkningar av MACI på barn som ammas. Eftersom MACI implanteras med användning av invasiv operationsteknik måste ett beslut tas om amningen ska avbrytas där fördelarna med behandling för kvinnan och risken för barnet måste övervägas.

Fertilitet

Inga uppgifter om möjliga effekter av MACI-behandling på fertilitet finns tillgängliga.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av det underliggande ingreppets kirurgiska beskaffenhet har implantation med MACI

påtaglig effekt på förmågan att köra och använda maskiner. Under rehabiliteringsperioden efter MarketingMACI-behandling bör patienter rådgöra med sin behandlande läkare och följa hans/hennes råd.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Baserat på MACI-behandling av knäleder hos fler än 6 000 patienter kan komplikationer vara relaterade till artrotomiingreppet, till kirurgisk intervention, till annan knäpatologi (såsom ligament- eller meniskpatologi) eller till utförandet av broskbiopsin. Komplikationer förknippade med knäoperationer i allmänhet kan också omfatta djup ventrombos eller lungemboli. Andra komplikationer har identifierats som orsaksrelaterade till MACI. Följande viktiga risker har identifierats som är relaterade till antingen MACI eller perioperativa komplikationer:

Relaterat till MACI:

Symtomgivande grafthypertrofi

Graftdelaminering (fullständig eller partiell som kan leda till fria kroppar i leden eller till graftdysfunktion)

Hemartros
Artrofibros
Lokal inflammation på operationsstället
Perioperativa komplikationer som är relaterade till kirurgiskt ingrepp i knäet:

Lokal infektion på operationsstället

Tromboemboliska händelser

Biverkningar i tabellform

Biverkningar anges enligt klassificering av organsystem och frekvens. Frekvens definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

 

Organsystem

 

Mindre vanliga

Sällsynta

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

 

Infektiös artrit

 

 

 

 

Sårinfektion

 

 

 

 

Lokal infektion

 

Muskuloskeletala systemet och

 

Artrofibros

 

bindväv

 

 

Suspended

 

 

 

Synovit

 

 

 

 

Tendinit

 

 

 

 

Hemartros

 

 

 

 

Artralgi

 

 

 

 

Ledutgjutning

 

 

 

 

Ledsvullnad

 

 

 

 

Ledstelhet

 

 

 

 

Benödem

 

 

 

 

Minskat rörelseomfång i leden

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Inflammation

 

symtom vid

 

 

Hypertermi

 

administreringsstället

 

 

Feber

 

 

 

 

Ödem på implantationsstället

 

Undersökningar

 

Authorisation

Förhöjt C-reaktivt protein

 

 

 

 

 

Skador och förgiftningar och

Graftdelaminering

Graftförlust

 

behandlingskomplikationer

Graftkomplikation

Broskskada

Marketing

 

Grafthypertrofi

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av vissa biverkningar

Graftdelaminering:

Graftdelaminering avser ett lösgörande, antingen partiellt eller totalt, av graftet från det subkondrala benet och från det omgivande brosket. En total graftdelaminering är en allvarlig komplikation och patienten kan uppleva låsning, smärta och svullnad efter en akut distorsion i knäet.

Riskfaktorer för graftdelaminering kan omfatta, men är inte begränsade till, dåligt patienturval, dålig följsamhet till den rekommenderade operationstekniken, underlåtenhet att åtgärda samtidiga patologiska tillstånd, dålig efterlevnad av rehabiliteringsprotokollet eller postoperativt trauma mot knäet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Grafthypertrofi:

Symtomatisk grafthypertrofi är en komplikation som kan inträffa vid MACI.

Symtom kan vara låsningar eller smärta. Det finns inga kända riskgrupper eller specifika riskfaktorer för grafthypertrofi hos patienter behandlade med MACI. Patienter kan behöva artroskopiskt avlägsnande av hypertrofisk vävnad.

Det är viktigt att rapportera misstänka biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Suspended

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:AuthorisationÖvriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten, ATC-kod: M09AX02 Behandlingsmisslyckanden förekom i fyra fall i mikrofrakturbehandlingsarmen jämfört med en patient

Kliniska farmakologiska studier har inte utförts med MACI. Aktuella kliniska och icke-kliniska bevis pekar på att tillförsel av autologa kondrocyter på kollagenmembranet främjar tillväxt och redifferentiering av utsådda celler och kan leda till syntes av hyalinliknande broskreparationsvävnad.

MACI har undersökts i en parallell, randomiserad och öppen studie med 144 patienter med fokala broskdefekter i knäet på 3–20 cm2 (median 4 cm2), Outerbridge grad III eller IV. 72 patienter fick MACI och 72 behandlades med mikrofraktur. Medianåldern hos patienterna var 34 till 35 år (åldersintervall 18-54) och medelvärdet för BMI (Body Mass Index) var 26. Majoriteten av patienterna hade genomgått åtminstone 1 ortopedisk knäoperation. MACI var överlägset jämfört med mikrofraktur angående förbättringen av smärta och funktion enligt KOOS-skalan (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score). Se responsfrekvens i tabell 1 nedan.

Marketingi MACI-behandlingsarmen. Inga signifikanta skillnader observerades i de strukturella markörerna av broskreparation mellan båda behandlingar efter bedömning av biopsier enligt International Cartilage Repair Society (ICRS) II (overall assessment histology scores) och MRI (defect fill scores).

Tabell 1: KOOS-responsfrekvens*: Fullständig analysuppsättning

 

MACI

 

Mikrofraktur

 

n (%)

N = 72

 

N = 72

p-värde

Besök 10 (vecka 104) stratifierat

 

 

 

 

 

 

enligt studiecenter

 

 

 

 

 

 

Svarade på behandlingen

(87,50)

 

(68,06)

0,016

Svarade inte på behandlingen

9 (12,50)

 

(27,78)

 

Saknas

 

 

(4,17)

 

Besök 10 (vecka 104) ej stratifierat

 

 

 

 

 

 

Svarade på behandlingen

(86,11)

 

(66,67)

0,011

Svarade inte på behandlingen

(9,72)

 

(25,00)

 

Saknas

(4,17)

 

(8,33)

 

* KOOS-responsfrekvens: Positivt behandlingsutfall definieras som en förbättring av KOOS-poäng

om minst 10 poäng jämfört med utgångsvärdet på en 100-gradig skala.

 

 

 

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för MACI hos

pediatriska patienter under 18 års ålder angående tillslutning av den femorala epifysplattan.

Information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

 

En studie på kaniner visadeAuthorisationatt 3 månader efter implantation var ett minimalt antal inflammatoriska

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Suspended

MACI har inte genomgått sedvanliga kliniska farmakokinetiska studier. Farmakokinetiken vid MACI- behandling är relaterad till resorptionen av kollagent membran, en proteolytisk process som utförs av celler i närheten av defekterna. Membranet resorberas under de närmaste månaderna efter implantation.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data, baserade på implantation av MACI i kaniner och hästar visade inte på några särskilda risker för människa.

Icke-kliniska undersökningar in vitro har visat att kollagenmembranet är icke-cytotoxiskt, icke- mutagent, icke-reaktivt (kort- och långsiktig implantation), icke-sensibiliserande, obetydligt irriterande och giftfritt (akut systemiskt).

Marketingceller närvarande i närheten av defekten med variabel kondrogenes. I en studie på hästar observerades tecken på ett begränsat inflammatoriskt svar efter 3 månader, vilket karakteriserades av en lätt ökning

av synovialvätskevolym och en lindrig lymfoid ackumulering i synoviet. Efter 6 månader hade dessa tecken avtagit, vilket resulterade i ett normalt synovialt utseende. Det fanns inga tecken på uttalad inflammatorisk reaktion.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM; kalciumklorid – vattenfri, järnnitrat x 9H2O, kaliumklorid, magnesiumsulfat – vattenfri, natriumklorid, natriumbikarbonat, kaliumfosfat – monobasisk x H2O, D-glukos, L-arginin x HCl, L-cystin x 2HCl, L-glutamin, glycin, L-histidin x HCl x H2O, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin x HCl, L-metionin, L-fenylalanin, L-serin, L-treonin, L- tryptofan, L-tyrosin x 2Na x 2H2O, L-valin, D-kalciumpantotenat, kolinklorid, folsyra, i-inositol, niacinamid, riboflavin, tiamin x HCl, pyridoxin x HCl) med natriumsalt av 4-(2-hydroxietyl)- piperazin-1-etansulfonsyra (HEPES) justerat för pH med HCl eller NaOH och osmolalitet med NaCl.

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.5 Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller implantation

MACI levereras i specialutformade, sterila, förseglade och genomskinliga polystyrenskålar.

Varje skål innehåller 1 matrix för implantation som hålls på plats av en grön polykarbonatring som försluts med ett grönt polykarbonathölje för transport.

Varje skål är förseglad i en gammastrålad, genomskinlig plastpåse.

MACI levereras i 1–2 skålar som placeras i en 95 kPa-ytterpåse med absorberande material för

transport.

6.3 Hållbarhet

Suspended

6 dagar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

 

Förvara MACI i ytterkartongen tills det ska användas. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara transportlådan under 37 °C.

 

Authorisation

 

MarketingDenna förpackning är innesluten i en yttre kartong som isolerats med omgivande gel.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under det första ingreppet tas ett prov av frisk broskvävnad (en biopsi) från den berörda leden genom artrotomi eller artroskopi.

Biopsin skickas till cellbehandlingsenheten. Där odlas broskcellerna aseptiskt i odlingsmedium för att utöka antalet celler och placeras i ett sterilt CE-märkt porcint kollagenmembran av typ I/III för att framställa MACI. MACI levereras efter godkända resultat från analyser som bedömer kondrocytviabilitet, identitet, styrka, minsta antal celler, endotoxin, sterilitet innan frisläppande samt mykoplasma.

MACI skickas till behandlande enhet där MACI implanteras i broskdefekten i den berörda leden vid ett andra ingrepp. MACI-implantatet säkras på plats med användning av ett fibrinvävnadslim.

Tiden mellan biopsin och MACI-implantationen kan variera beroende på logistiska faktorer utöver kvaliteten och antalet celler som erhållits från biopsin. Det tar minst 6 veckor, men celler kan även cryoförvaras och lagras i upp till 24 månader tills ett operationsdatum fastställts.

Kirurgen bestämmer datumet för MACI-implantation i samråd med Innehavaren av godkännande för

försäljning (MAH) eller dennes lokala ombud. I sällsynta fall kan MAH inte framställa ett MACI-

implantat från de tillgängliga cellerna. Om detta sker informerar kirurgen patienten om det bästa

tillvägagångssättet.

 

 

Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras som kirurgiskt avfall enligt gällande anvisningar.

Se handboken för kirurgisk teknik för ytterligare information.

 

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vericel Denmark ApS

Suspended

 

Amaliegade 10

 

 

DK-1256 Köpenhamn K

 

Danmark

 

 

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/13/847/001

 

 

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 27 juni 2013

 

 

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

 

Authorisation

 

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

 

http://www.ema.europa.eu.

 

Marketing

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel