Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Bipacksedel - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringMoventig
ATC-kodA06AH03
Ämnenaloxegol oxalate
TillverkareKyowa Kirin Limited

Bipacksedel: Information till patienten

Moventig 12,5 mg filmdragerade tabletter

Moventig 25 mg filmdragerade tabletter

naloxegol

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Moventig är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Moventig

3.Hur du tar Moventig

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Moventig ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Moventig är och vad det används för

Moventig innehåller den aktiva substansen naloxegol. Det är ett läkemedel som används till vuxna för att behandla förstoppning orsakad av smärtlindrande läkemedel, så kallade opioider (t.ex. morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol och kodein), som tas regelbundet. Det används när laxermedel inte har gett acceptabel lindring av förstoppning.

Förstoppning vid användning av opioider kan ge symtom som:

magsmärtor

krystningsbesvär (man måste krysta mycket kraftigt för att få ut avföringen, vilket också kan orsaka smärtor i analöppningen)

hård avföring (avföring ”hård som sten”)

otillräcklig tarmtömning (en känsla av att det fortfarande finns kvar avföring i ändtarmen efter tarmtömningen).

Hos patienter som tar opioider, är förstoppade och har provat minst ett laxermedel utan att få tillräcklig lindring av förstoppningen har Moventig i kliniska prövningar visats öka antalet tarmtömningar och lindra förstoppningssymtom orsakade av opioider.

2. Vad du behöver veta innan du tar Moventig

Ta inte Moventig:

om du är allergisk mot naloxegol eller liknande läkemedel, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om dina tarmar är, eller kan vara blockerade, eller om du har varnats för att dina tarmar kan bli blockerade.

om du har cancer i tarmen eller bukhinnan, äggstockscancer i framskridet stadium eller återfall i sjukdomen, eller om du tar läkemedel mot cancer, såsom ”VEGF-hämmare” (t.ex. bevacizumab).

om du tar vissa andra läkemedel såsom ketokonazol eller itrakonazol (mot svampinfektioner), klaritromycin eller telitromycin (antibiotika) eller ritonavir, indinavir eller sakvinavir (mot HIV).

Ta inte Moventig om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moventig om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moventig:

om du har magsår, Crohns sjukdom (en sjukdom som innebär att tarmen är inflammerad), divertikulit (en annan sjukdom med inflammation i tarmen), cancer i tarmen eller bukhinnan, eller någon annan sjukdom som kan skada tarmslemhinnan

om du just nu har ovanligt kraftiga, ihållande eller förvärrade magsmärtor

om den naturliga skyddsbarriären mellan blodkärlen i huvudet och i hjärnan har skadats, t.ex. om du har cancer i hjärnan eller i det centrala nervsystemet, eller om du har någon sjukdom i centrala nervsystemet som multipel skleros eller Alzheimers sjukdom – kontakta din läkare omedelbart om dina opioidläkemedel inte ger någon smärtlindring eller om du får symtom på opioidabstinenssyndrom (se avsnitt 4)

om du tar metadon (se under avsnittet ”Andra läkemedel och Moventig”)

om du har haft hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna, har hjärtsvikt och dagligen känner dig andfådd, eller har andra svåra hjärtproblem med dagliga symtom

om du har njurproblem – din läkare ordinerar eventuellt en annan dos (se avsnittet ”Hur du tar Moventig” nedan)

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har smärtor på grund av cancer.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moventig om något av det ovanstående gäller dig, eller om du är osäker.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska under tiden du tar Moventig:

om du får kraftiga, ihållande eller förvärrade magsmärtor. Detta kan vara ett symtom på att tarmväggen har skadats. Tala om det för läkaren omedelbart. Du kan behöva ta en lägre dos eller sluta ta Moventig.

om du ska göra ett uppehåll med dina opioidläkemedel i mer än 24 timmar.

om du får symtom på opioidabstinenssyndrom (se avsnittet ”Eventuella biverkningar” nedan). Tala om det för läkaren, du kan behöva avbryta behandlingen med Moventig.

Barn och ungdomar

Moventig rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i dessa åldersgrupper.

Andra läkemedel och Moventig

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala om för din läkare vilka smärtlindrande opioider du tar, samt vilken dos.

Ta inte Moventig om du tar något av följande läkemedel (se avsnittet ”Ta inte Moventig”):

ketokonazol eller itrakonazol – för behandling av svampinfektioner

klaritromycin eller telitromycin – antibiotika

ritonavir, indinavir eller sakvinavir – för behandling av HIV.

Ta inte Moventig om något av det ovanstående gäller dig.

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

andra läkemedel mot förstoppning (alla typer av laxermedel)

metadon

diltiazem eller verapamil (mot högt blodtryck eller kärlkramp). Du kan behöva ta en lägre dos Moventig.

rifampin (ett antibiotikum), karbamazepin (mot epilepsi) eller naturläkemedlet johannesört (mot depression). Du måste kanske sluta ta Moventig.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moventig om du något av det ovanstående gäller dig, eller om du är osäker.

Moventig med dryck

Drick inte stora mängder grapefruktjuice medan du tar Moventig. Grapefruktjuice i stora mängder kan påverka hur mycket naloxegol som tas upp i kroppen.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel. Användning av Moventig rekommenderas inte under graviditet.

Använd inte Moventig om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Moventig förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg och maskiner.

3.Hur du tar Moventig

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen.

Ta Moventig på morgonen, så att du slipper gå på toaletten mitt i natten. Moventig ska tas på tom mage, minst 30 minuter före dagens första måltid eller 2 timmar efter dagens första måltid.

När du börjar med Moventig ska du sluta med alla andra laxermedel tills din läkare meddelar att du kan börja med dem igen.

Läkaren kan bestämma att du ska ta en lägre dos på 12,5 mg

om du har njurproblem

om du tar diltiazem eller verapamil (mot högt blodtryck eller kärlkramp).

Läkaren kan eventuellt höja din dos till 25 mg, beroende på hur du reagerar på behandlingen.

Om du har svårt att svälja tabletten

Om du har svårt att svälja tabletten kan du krossa den och blanda den med vatten enligt följande:

Krossa tabletten till ett pulver

Häll pulvret i ett halvt glas vatten (120 ml)

Rör om och drick omedelbart

För att förvissa dig om att det inte finns något läkemedel kvar ska du skölja det tomma glaset med ytterligare ett halvt glas vatten (120 ml) och dricka det.

Om du har tagit för stor mängd av Moventig

Om du har tagit för stor mängd av Moventig ska du tala med en läkare eller bege dig till sjukhuset.

Om du har glömt att ta Moventig

Om du missar en dos Moventig ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är mindre än 12 timmar kvar innan det är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan uppträda när man tar detta läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

magsmärtor

diarré (frekvent och vattning avföring)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

tarmgaser

illamående

kräkningar

nasofaryngit (rinnande eller täppt näsa)

huvudvärk

kraftig svettning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

opioidabstinenssymtom (då du har en kombination av tre eller fler av följande symtom: nedstämdhet, illamående, kräkningar, diarré, kraftig svettning, muskelvärk, ökat tårflöde, sömnsvårigheter, gäspningar, feber), som vanligen uppträder inom de första dagarna efter att du påbörjat behandling med naloxegol.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Moventig ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är naloxegol.

Varje Moventig 12,5 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 12,5 mg naloxegol i form av naloxegoloxalat.

Varje Moventig 25 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 25 mg naloxegol i form av naloxegoloxalat.

Övriga innehållsämnen är:

tablettkärna: mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E470b), propylgallat (E310).

filmdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol (E1521), röd järnoxid(E172) och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Moventig 12,5 mg: rosa, oval filmdragerad tablett med måtten 10,5 x 5,5 mm, märkt med ”nGL” på den ena sidan och ”12,5” på den andra sidan.

Moventig 25 mg: rosa, oval filmdragerad tablett med måtten 13 x 7 mm, märkt med ”nGL” på den ena sidan och ”25” på den andra sidan.

Moventig 12,5 mg-tabletter finns i aluminiumblister i förpackningsstorlekar om 30 eller 90 filmdragerade tabletter i blisterförpackning utan perforation, och som 90 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Moventig 25 mg-tabletter finns i aluminiumblister i förpackningsstorlekar om 10, 30 eller

90 filmdragerade tabletter i blisterförpackning utan perforation, och som 90 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Storbritannien

Tillverkare

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

SK10 2NA

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni/Vereinigtes

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Königreich

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Великобритания (Обединеното кралство)

Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Novatin s.r.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 420257 217 762

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Novatin Ltd.

Sverige

Tel: +356 21375788

Tlf: +46 8 50 90 74 10

 

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Ühendkuningriik

Sverige

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ: +30 2102711020

Vereinigtes Königreich

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +34 91 534 37 10

Wielka Brytania

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Farmacêutica, Unip. Lda.

Tél : +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: + 351 21 121 2035

Hrvatska

România

Novatin d.o.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 385 1 2347 074

Marea Britanie

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

United Kingdom

Češka

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 420257 217 762

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

c/o Icepharma hf

Česká republika

Sími: +354 5408000

Tel: + 420257 217 762

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: + 357 22 283565

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Lielbritānija

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

 

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel