Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Märkning - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNaglazyme
ATC-kodA16AB
Ämnegalsulfase
TillverkareBioMarin Europe Ltd.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ASKEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Naglazyme 1 mg/ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Galsulfas

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml lösning innehåller 1 mg galsulfas. En 5 ml injektionsflaska innehåller 5 mg galsulfas.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid,

Natriumdivätefosfatmonohydrat,

Dinatriumvätefosfatheptahydrat,

Polysorbat 80,

Vatten för injektionsvätskor.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning

6 injektionsflaskor med koncentrat till infusionsvätska, lösning

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Intravenös användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Endast för engångsbruk.

Eventuell oanvänd lösning skall kasseras

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/324/001 1 injektionsflaska

EU/1/05/324/002 6 injektionsflaskor

13.BATCHNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR 1, 5 ml INJEKTIONSFLASKA av genomskinlig typ

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Galsulfas

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 mg/5 ml

6.ÖVRIGT

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel