Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Märkning - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNatpar
ATC-kodH05AA03
Ämneparathyroid hormone
TillverkareShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Natpar 25 mikrogram/dos pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Natpar 50 mikrogram/dos pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Natpar 75 mikrogram/dos pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Natpar 100 mikrogram/dos pulver och vätska till injektionsvätska, lösning parathormon (rDNA)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En dos innehåller 25 mikrogram parathormon (rDNA) i 71,4 mikroliter lösning efter beredning En cylinderampull innehåller 350 mikrogram parathormon (rDNA).

En dos innehåller 50 mikrogram parathormon (rDNA) i 71,4 mikroliter lösning efter beredning En cylinderampull innehåller 700 mikrogram parathormon (rDNA).

En dos innehåller 75 mikrogram parathormon (rDNA) i 71,4 mikroliter lösning efter beredning En cylinderampull innehåller 1 050 mikrogram parathormon (rDNA).

En dos innehåller 100 mikrogram parathormon (rDNA) i 71,4 mikroliter lösning efter beredning En cylinderampull innehåller 1 400 mikrogram parathormon (rDNA).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, mannitol, citronsyramonohydrat, metakresol, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2 cylinderampuller i cylinderampullhållare

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Använd med blandningsenhet, Natpar-penna, pennålar

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Kassera blandad cylinderampull efter 14 dagar.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara cylinderampullen i cylinderampullhållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT TILL CYLINDERAMPULLHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Natpar 25 mikrogram/dos pulver till injektionsvätska, lösning Natpar 50 mikrogram/dos pulver till injektionsvätska, lösning Natpar 75 mikrogram/dos pulver till injektionsvätska, lösning Natpar 100 mikrogram/dos pulver till injektionsvätska, lösning parathormon (rDNA)

s.c.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

FLIK MED PÅMINNELSETEXT (inkluderad i förpackningen)

Fäst nålen före blandning

Se bruksanvisningen

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel