Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Märkning - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNemdatine
ATC-kodN06DX01
Ämnememantine
TillverkareActavis Group PTC ehf.

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15 mg memantin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 filmdragerade tabletter.

98 filmdragerade tabletter

5ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄEKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7ÖVRGA SÄSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/001 42 filmdragerade tabletter

EU/1/13/824/002 98 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSÄLJNING

15.BRUKSANVSNING

16 INFORMATION I PUNKTSKIFT

Nemdatine 5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER BLISTER FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg tablets

memantinhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

42 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

112 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄEKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRGA SÄSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/003 28 film-coated tablets

EU/1/13/824/004 30 film-coated tablets

EU/1/13/824/005 42 film-coated tablets

EU/1/13/824/006 50 film-coated tablets

EU/1/13/824/007 56 film-coated tablets

EU/1/13/824/008 60 film-coated tablets

EU/1/13/824/009 98 film-coated tablets

EU/1/13/824/010 112 film-coated tablets

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSÄLJNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKIFT

Nemdatine 10 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER BLISTER FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Används inom 100 dagar efter öppnad förpackning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/019

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKIFT

Nemdatine 10 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN ETIKETT FÖR FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2.DEKLARATION AVAKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln innan användning.

6. SÄRSKILD VARNIG OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Används inom 100 dagar efter öppnad förpackning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFAL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/019

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 15 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 15 mg memantinhydroklorid ekvivalent till 12,46 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

42 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln föe användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Fövaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/011 7 film-coated tablets

EU/1/13/824/012 42 film-coated tablets

EU/1/13/824/013 98 film-coated tablets

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 15 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER BLISTER FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 15 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTGÅGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG OCH PLÅNBOKSFÖRPACKNING FÖR 28 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA- Framsidan

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Startförpackning.

28 filmdragerade tabletter

Startförpackning om 28 filmdragerade tabletter för 4 veckors behandlingsschema 7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 5 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 10 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 15 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH

RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/018

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG OCH PLÅNBOKSFÖRPACKNING FÖR 28 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING– 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA – Insidan

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTV(A) SUBSTANS(ER)

memantinhydroklorid

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Each pack with 28 film-coated tablets for a 4 week treatment schedule contains: Week 1: 7 film-coated tablets of Nemdatine 5 mg

Week 2: 7 film-coated tablets of Nemdatine 10 mg Week 3: 7 film-coated tablets of Nemdatine 15 mg Week 4: 7 film-coated tablets of Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

En tablett en gång om dagen,

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Nemdatine 5 mg

Vecka 1

Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nemdatine 10 mg

Vecka 2

Dag 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nemdatine 15 mg

Vecka 3

Dag 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nemdatine 20 mg

Vecka 4

Dag 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/018

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.ALLMÄN KLASSSIFICERING FÖR FÖRSKIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTER FÖR TABLETTER – STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTER FÖR TABLETTER – STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTER FÖR TABLETTER –STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 15 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTER FÖR TABLETTER –STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.EXPIRY DATE

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

42 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/014 28 film-coated tablets

EU/1/13/824/015 42 film-coated tablets

EU/1/13/824/016 56 film-coated tablets

EU/1/13/824/017 98 film-coated tablets

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSÄLJNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTERFÖRPACKNING FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Mån.

Tis.

Ons

Tors.

Fre.

Lör.

Sön.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTIV(a) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln innan användning.

6. SÄRKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET SKA FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Används inom 100 dagar efter öppnad förpackning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTON AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/020

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSÄLJNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

ETIKETT FÖR FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före använding.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Används inom 100 dagar efter öppnad förpackning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTON AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/020

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR 28 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA- YTTRE KARTONG (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Startförpackning.

Startförpackning om 28 (4x7) filmdragerade tabletter för 4 veckors behandlingsschema 7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 5 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 10 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 15 mg

7 filmdragerade tabletter, Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Vecka 1: Ta en tablett om dagen av Nemdatine 5 mg.

Vecka 2: Ta en tablett om dagen av Nemdatine 10 mg.

Vecka 3: Ta en tablett om dagen av Nemdatine 15 mg.

Vecka 4: Ta en tablett om dagen av Nemdatine 20 mg.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH

RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/021

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG FÖR 7 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING– 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA – INNERFÖRPACKNING(UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 5 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

En tablett en gång om dagen,

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Vecka 1

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/021

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSSIFICERING FÖR FÖRSKIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 5 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER FÖR TABLETTER FÖR BEHANDLINGENS STARTFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 5 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Vecka 1

Mån.

Tis.

Ons

Tors.

Fre.

Lör.

Sön.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG FÖR 7 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING– 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA – INNERFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

En tablett en gång om dagen,

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Vecka 2

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/021

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSSIFICERING FÖR FÖRSKIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 10 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER FÖR TABLETTER FÖR BEHANDLINGENS STARTFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Vecka 2

Mån.

Tis.

Ons

Tors.

Fre.

Lör.

Sön.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG FÖR 7 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING– 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA – INNERFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 15 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 15 mg memantinhydroklorid motsvarande 12,46 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

En tablett en gång om dagen,

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Vecka 3

6. .SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/021

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSSIFICERING FÖR FÖRSKIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 15 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER FÖR TABLETTER FÖR BEHANDLINGENS STARTFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 15 mg tabletter

memantinhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Vecka 3

Mån.

Tis.

Ons

Tors.

Fre.

Lör.

Sön.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNING

KARTONG FÖR 7 TABLETTER – STARTFÖRPACKNING– 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA – INNERFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg filmdragerade tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

En tablett en gång om dagen,

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

Vecka 4

6. .SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/824/021

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSSIFICERING FÖR FÖRSKIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER FÖR TABLETTER FÖR BEHANDLINGENS STARTFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Vecka 4

Mån.

Tis.

Ons

Tors.

Fre.

Lör.

Sön.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel