Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Märkning - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNeoclarityn
ATC-kodR06AX27
Ämnedesloratadine
TillverkareMerck Sharp

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FÖRPACKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 filmdragerad tablett

2 filmdragerade tabletter

3 filmdragerade tabletter

5 filmdragerade tabletter

7 filmdragerade tabletter

10 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

15 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

21 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/161/001 1 tablett

EU/1/00/161/002 2 tabletter

EU/1/00/161/003 3 tabletter

EU/1/00/161/004 5 tabletter

EU/1/00/161/005 7 tabletter

EU/1/00/161/006 10 tabletter

EU/1/00/161/007 14 tabletter

EU/1/00/161/008 15 tabletter

EU/1/00/161/009 20 tabletter

EU/1/00/161/010 21 tabletter

EU/1/00/161/011 30 tabletter

EU/1/00/161/012 50 tabletter

EU/1/00/161/013 100 tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Neoclarityn

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS FÖRPACKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 5 mg tablett desloratadin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 2,5 mg munsönderfallande tabletter desloratadin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje munsönderfallande tablett innehåller 2,5 mg desloratadin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller mannitol och aspartam.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

5 munsönderfallande tabletter

6 munsönderfallande tabletter

10 munsönderfallande tabletter

12 munsönderfallande tabletter

15 munsönderfallande tabletter

18 munsönderfallande tabletter

20 munsönderfallande tabletter

30 munsönderfallande tabletter

50 munsönderfallande tabletter

60 munsönderfallande tabletter

90 munsönderfallande tabletter

100 munsönderfallande tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/161/035

 

5 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/036

 

6 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/037

10 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/038

12 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/039

15 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/040

18 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/041

20 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/042

30 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/043

50 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/044

60 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/045

90 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/046

100 munsönderfallande tabletter

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Neoclarityn 2,5 mg munsönderfallande tablett

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 2,5 mg munsönderfallande tabletter desloratadin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRPACKNING MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 5 mg munsönderfallande tabletter desloratadin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje munsönderfallande tablett innehåller 5 mg desloratadin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller mannitol och aspartam.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

5 munsönderfallande tabletter

6 munsönderfallande tabletter

10 munsönderfallande tabletter

12 munsönderfallande tabletter

15 munsönderfallande tabletter

18 munsönderfallande tabletter

20 munsönderfallande tabletter

30 munsönderfallande tabletter

50 munsönderfallande tabletter

60 munsönderfallande tabletter

90 munsönderfallande tabletter

100 munsönderfallande tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/161/047

 

5 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/048

 

6 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/049

10 munsönderfallande tabletter

 

 

EU/1/00/161/050

12 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/051

15 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/052

18 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/053

20 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/054

30 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/055

50 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/056

60 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/057

90 munsönderfallande tabletter

 

EU/1/00/161/058

100 munsönderfallande tabletter

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Neoclarityn 5 mg munsönderfallande tablett

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 5 mg munsönderfallande tabletter desloratadin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FLASKA MED 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neoclarityn 0,5 mg/ml oral lösning desloratadin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml oral lösning innehåller 0,5 mg desloratadin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller propylenglykol och sorbitol.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

oral lösning

30 ml med 1 sked

50 ml med 1 sked

60 ml med 1 sked

100 ml med 1 sked

120 ml med 1 sked

150 ml med 1 sked

150 ml med 1 spruta för oral användning

225 ml med 1 sked

300 ml med 1 sked

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/161/059

 

30 ml med 1 sked

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml med 1 sked

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml med 1 sked

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml med 1 sked

 

EU/1/00/161/063

120 ml med 1 sked

 

EU/1/00/161/064

150 ml med 1 sked

 

EU/1/00/161/067

150 ml med 1 spruta för oral användning

EU/1/00/161/065

225 ml med 1 sked

 

EU/1/00/161/066

300 ml med 1 sked

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Neoclarityn

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FLASKA MED 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Neoclarityn 0,5 mg/ml oral lösning desloratadin

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

oral användning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller propylenglykol och sorbitol.

Se bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel