Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Märkning - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNeuroBloc
ATC-kodM03AX01
Ämnebotulinum toxin type B
TillverkareEisai Ltd.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 0,5 ml flaska

1.LÄKEMEDLETS NAMN

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning.

Botulinumtoxin typ B.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 5 000 E botulinumtoxin typ B.

En injektionsflaska med 0,5 ml innehåller 2 500 E botulinumtoxin typ B.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Dinatriumsuccinat, natriumklorid, humant serumalbuminlösning, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas ej.

Läs bipacksedeln före användning.

Intramuskulär användning.

Endast för engångsbruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

NeuroBlocs styrka är 5 000 E/ml. Enheterna som uttrycks är typ B-enheter vilka inte är utbytbara med enheterna som används för att uttrycka styrkan hos andra beredningar av botulinumtoxin.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Används omedelbart efter spädning

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C–8 C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Inom hållbarhetstiden kan läkemedlet förvaras utanför kylskåpet under en enstaka period på upp till 3 månader, vid högst 25 °C, utan att kylas igen. I slutet av denna period får läkemedlet inte sättas tillbaka i kylskåpet utan ska kasseras.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln för särskilda anvisningar beträffande hantering, förvaring under användning och kassering.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/166/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett 0,5 ml flaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning i.m.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2500 E

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 1,0 ml flaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning.

Botulinumtoxin typ B.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 5 000 E botulinumtoxin typ B.

En injektionsflaska med 1 ml innehåller 5 000 E botulinumtoxin typ B.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Dinatriumsuccinat, natriumklorid, humant serumalbuminlösning, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas ej.

Läs bipacksedeln före användning.

Intramuskulär användning.

Endast för engångsbruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

NeuroBlocs styrka är 5 000 E/ml. Enheterna som uttrycks är typ B-enheter vilka inte är utbytbara med enheterna som används för att uttrycka styrkan hos andra beredningar av botulinumtoxin.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Används omedelbart efter spädning

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C–8 C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Inom hållbarhetstiden kan läkemedlet förvaras utanför kylskåpet under en enstaka period på upp till 3 månader, vid högst 25 °C, utan att kylas igen. I slutet av denna period får läkemedlet inte sättas tillbaka i kylskåpet utan ska kasseras.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln för särskilda anvisningar beträffande hantering, förvaring under användning och kassering.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/166/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett 1,0 ml flaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 000 E

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong 2,0 ml flaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning.

Botulinumtoxin typ B.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 5 000 E botulinumtoxin typ B.

En injektionsflaska med 2 ml innehåller 10 000 E botulinumtoxin typ B.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Dinatriumsuccinat, natriumklorid, humant serumalbuminlösning, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas ej.

Läs bipacksedeln före användning.

Intramuskulär användning.

Endast för engångsbruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

NeuroBlocs styrka är 5 000 E/ml. Enheterna som uttrycks är typ B-enheter vilka inte är utbytbara med enheterna som används för att uttrycka styrkan hos andra beredningar av botulinumtoxin.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

Används omedelbart efter spädning

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C–8 C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Inom hållbarhetstiden kan läkemedlet förvaras utanför kylskåpet under en enstaka period på upp till 3 månader, vid högst 25 °C, utan att kylas igen. I slutet av denna period får läkemedlet inte sättas tillbaka i kylskåpet utan ska kasseras.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln för särskilda anvisningar beträffande hantering, förvaring under användning och kassering.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/166/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett 2,0 ml flaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

NeuroBloc 5 000 E/ml injektionsvätska, lösning i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 000 E

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel