Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Märkning - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringNuedexta
ATC-kodN07XX59
Ämnedextromethorphan / quinidine
TillverkareJenson Pharmaceutical Services Limited
Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.
UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FLASKKARTONG (60 hårda kapslar) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hårda kapslar dextrometorfan/kinidin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller dextrometorfan-hydrobromid (monohydrat), motsvarande15,41 mg dextrometorfan och kinidinsulfat (dihydrat), motsvarande 8,69 mg kinidin.

försäljning

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkänt

ADMINISTRERINGSSÄTT OCHlängreADMINISTRERINGSVÄG5.60 hårda kapslarLäs bipacksedeln före användning.Oral användning

 

 

 

 

6.

 

 

inte

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

är

 

Förvaras utom syn- och r ckhåll för barn.

 

 

 

Läkemedlet

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/833/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

 

längre

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

FLASKETIKETT (60 hårda kapslar) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hårda kapslar

 

dextrometorfan/kinidin

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kapsel innehåller dextrometorfan-hydrobromid (monohydrat), motsvarande 15,41 mg

 

dextrometorfan och kinidinsulfat (dihydrat), motsvarande 8,69 mg kinidin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

60 hårda kapslar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

längre

 

 

 

 

 

Oral användning

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

är

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/833/001

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

inte

längre

 

 

 

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FLASKKARTONG (60 hårda kapslar) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 23 mg/9 mg hårda kapslar

 

dextrometorfan/kinidin

 

 

 

 

försäljning

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

En kapsel innehåller dextrometorfan-hydrobromid (monohydrat), motsvarande 23,11 mg

 

dextrometorfan och kinidinsulfat (dihydrat), motsvarande 8,69 mg kinidin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

för

 

 

 

 

4.

 

 

 

godkänt

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

60 hårda kapslar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral användning

inte

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

LäkemedletUtg.dat.

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/833/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

längre

 

16.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

NUEDEXTA 23 mg/9 mg

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

FLASKETIKETT (60 hårda kapslar) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 23 mg/9 mg hårda kapslar

dextrometorfan/kinidin

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

En kapsel innehåller dextrometorfan-hydrobromid (monohydrat), motsvarande 23,11 mg

dextrometorfan och kinidinsulfat (dihydrat), motsvarande 8,69 mg kinidin.

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

för

 

 

 

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkänt

ADMINISTRERINGSSÄTT OCHlängreADMINISTRERINGSVÄG5.60 hårda kapslarLäs bipacksedeln före användning.Oral användning

 

 

 

 

6.

 

 

inte

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

är

 

Förvaras utom syn- och r ckhåll för barn.

 

 

 

Läkemedlet

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/833/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

inte

längre

 

 

 

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapslar: FÖRPACKNING MED 13 KAPSLAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hårda kapslar

 

dextrometorfan/kinidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

försäljning

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

En kapsel innehåller dextrometorfan-hydrobromid (monohydrat), motsvarande 15,41 mg

 

dextrometorfan och kinidinsulfat (dihydrat), motsvarande 8,69 mg kinidin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

för

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

13 hårda kapslar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral användning

 

inte

 

 

 

 

 

Så här tar du ut en kapsel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kläm och håll vid fl karna ovanför och nedanför ()

 

 

2.

 

är

 

 

 

 

 

Dra ut kartan åt höger ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/833/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

inte

längre

 

 

 

 

 

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERFODRAL (13 hårda kapslar) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hårda kapslar

dextrometorfan/kinidin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Jenson Pharmaceutical Services Limited

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

 

 

längre

 

 

 

DAG 1–7

 

 

 

Dag 1

 

inte

 

Dag 2

 

 

 

 

 

Dag 3

 

 

 

Dag 4

är

 

 

Dag 5

 

 

 

 

 

Dag 6

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

Dag 7

 

 

 

MED BÖRJAN DAG 8

 

 

 

Dag 8

 

 

 

Dag 9

 

 

 

Dag 10

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel