Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Märkning - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringObizur
ATC-kodB02
Ämnesusoctocog alfa
TillverkareBaxalta Innovations GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN

OBIZUR 500 E pulver och vätska till injektionsvätska, lösning susoctocog alfa

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösningsmedel innehåller ungefär 500 enheter antihemofilifaktor VIII (rekombinant), porcin sekvens, susoctocog alfa efter rekonstitution.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Polysorbat 80

Natriumklorid

Kalciumkloriddihydrat

Sackaros

Tris-bas

Tris-HCl

Trinatriumcitratdihydrat

Läs bipacksedeln före användning.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

En injektionsflaska

Fem, tio injektionsflaskor

En förfylld spruta med lösningsmedel

Fem, tio förfyllda sprutor med lösningsmedel

En adapter för injektionsflaskor

Fem, tio adaptrar för injektionsflaskor

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intravenöst bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Används omedelbart eller inom 3 timmar efter beredning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Baxalta Innovations GmbH A-1221 Wien

Österrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

17 UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA, ETIKETT FÖR PULVRET

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

OBIZUR 500 E pulver till injektionsvätska, lösning Susoctocog alfa

i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsinjektion.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

500 E

6.ÖVRIGT

Baxalta logo

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ FÖRFYLLD SPRUTA FÖR LÖSNINGSMEDLET

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lösningsmedel för OBIZUR

Vatten för injektionsvätskor.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel